HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  34 formes différentes pour 171 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Vers
[750]   ὧνπερ οὕνεχ´ ἥκομεν; ~σημήνατ´· εἰ  γὰρ   ἀγαθά μοι μηνύσετε, ~οὐκ εἰς
[1350]   τἀμά· μή με νουθέτει. ~ὁρῶ  γὰρ   ἄγγος ὧι ´ξέθηκ´ ἐγώ ποτε
[1300]   ἀπὸ γνώμης σοφῆς· ~τοὺς μὲν  γὰρ   ἀδίκους βωμὸν οὐχ ἵζειν ἐχρῆν
[400]   πότνια Φοίβου μῆτερ, εἰ  γὰρ   αἰσίως ~ἔλθοιμεν, τε νῶιν
[100]   ~τόξοισιν ἐμοῖς φυγάδας θήσομεν· ~ὡς  γὰρ   ἀμήτωρ ἀπάτωρ τε γεγὼς ~τοὺς
[1250]   πῆμα δυσμενής τ´ ἔφυς· ~ἔσω  γὰρ   ἄν με περιβαλοῦσα δωμάτων ~ἄρδην
[700]   δ´ ἁμέραν ἀπολιπὼν θάνοι. ~στεγομένα  γὰρ   ἂν πόλις ἔχοι σκῆψιν ~ξενικὸν
[1500]   δέ σε ~αὑτοῦ γεγῶτα· καὶ  γὰρ   ἂν φίλος φίλωι ~δοίη τὸν
[1250]   χὐπὸ μητρυιὰν πεσεῖν. ~ἐν συμμάχοις  γὰρ   ἀνεμετρησάμην φρένας ~τὰς σάς, ὅσον
[600]   οἰκτίρω, πάτερ, ~ἄπαιδα γηράσκουσαν· οὐ  γὰρ   ἀξία ~πατέρων ἀπ´ ἐσθλῶν οὖς´
[900]   δ´ ἐγενόμην γνώμης ἐμῆς. ~κακῶν  γὰρ   ἄρτι κῦμ´ ὑπεξαντλῶν φρενί, ~πρύμνηθεν
[500]   ~(ΞΟΥΘΟΣ) τέκνον, χαῖρ´·  γὰρ   ἀρχὴ τοῦ λόγου πρέπουσά μοι.
[1100]   κόρην Ἐρεχθέως ~δέσποιναν εὕρω; πανταχῆι  γὰρ   ἄστεως ~ζητῶν νιν ἐξέπλησα κοὐκ
[350]   σοι προφητεύσει τάδε. ~ἐν τοῖς  γὰρ   αὑτοῦ δώμασιν κακὸς φανεὶς ~Φοῖβος
[350]   δι´ οἰωνῶν πτεροῖς. ~ἃν  γὰρ   βίαι σπεύδωμεν ἀκόντων θεῶν, ~ἀνόνητα
[800]   θάνατον ἐκ κείνων μολεῖν. ~εἰ  γάρ   γ´ ὑφήσεις τοῦδ´, ἀπαλλάξηι βίου.
[650]   οὐχ ὡς ὄντ´ ἐμόν. ~καὶ  γὰρ   γυναῖκα τὴν ἐμὴν οὐ βούλομαι
[350]   ἧιπερ ἡμεῖς αὐτὸν ἐξειλίσσομεν. ~τὰ  γὰρ   γυναικῶν δυσχερῆ πρὸς ἄρσενας, ~κἀν
[950]   τίς γάρ νιν ἐξέθηκεν; οὐ  γὰρ   δὴ σύ γε; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἡμεῖς,
[1050]   ἄλλας βιότου κάτεισι μορφάς. ~οὐ  γὰρ   δόμων γ´ ἑτέρους ~ἄρχοντας ἀλλοδαποὺς
[1100]   ς´ ἱκέτις ἐξειπεῖν τάδε. ~πεπυσμέναι  γάρ,   εἰ θανεῖν ἡμᾶς χρεών, ~ἥδιον
[1250]   πάρα ~καὶ μητρὶ τἠμῆι· καὶ  γὰρ   εἰ τὸ σῶμά μοι ~ἄπεστιν
[950]   σοὶ πεφηνότα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πῶς; εἰ  γὰρ   εἴη δυνατόν· ὡς θέλοιμί γ´
[50]   κοὐ λέληθεν, ὡς δοκεῖ· ~δώσει  γὰρ   εἰσελθόντι μαντεῖον τόδε ~Ξούθωι τὸν
[1300]   μῦθος εἰσενήνεκται νέος. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) σιγῆι  γὰρ   εἶχον αὐτά· νῦν δὲ δείκνυμεν.
[50]   ἂν ἐκμάθω παιδὸς πέρι. ~ὁρῶ  γὰρ   ἐκβαίνοντα Λοξίου γόνον ~τόνδ´, ὡς
[1200]   ἀθλίως σπεύσασαν ἀθλίαν ὁδόν· ~παίδων  γὰρ   ἐλθοῦς´ εἰς ἔρον Φοίβου πάρα
[1450]   ἔχειν μ´ ἔχουσα; (ΚΡΕΟΥΣΑ) τὰς  γὰρ   ἐλπίδας ~ἀπέβαλον πρόσω. ~ἰὼ ἰὼ
[850]   ~εὐνάς, αἰδοῦς δ´ ἀπολειφθῶ; ~τί  γὰρ   ἐμπόδιον κώλυμ´ ἔτι μοι; ~πρὸς
[1150]   ἐσπίπτει δόμους ~κῶμος πελειῶν (Λοξίου  γὰρ   ἐν δόμοις ~ἄτρεστα ναίους´) ὡς
[450]   ~ἑτέροις ἐπὶ τέκνοις. ~ἄλκαρ τε  γὰρ   ἐν κακοῖς ~σύν τ´ εὐτυχίαις
[1250]   νυν πυρᾶς ἔπι. ~κἂν θάνηις  γὰρ   ἐνθάδ´ οὖσα, τοῖς ἀποκτείνασί σε
[1000]   χωρὶς φορεῖς; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) χωρίς· κακῶι  γὰρ   ἐσθλὸν οὐ συμμείγνυται. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[400]   ἀνομίαν ὀφλισκάνειν; ~εἰ δ´ (οὐ  γὰρ   ἔσται, τῶι λόγωι δὲ χρήσομαι)
[400]   φίλος, ~ὅσον δὲ χρήιζει (θεὸς  γάρ   ἐστι) δέξομαι. ~(ΙΩΝ) τί ποτε
[0]   ἐμῶν. ~τὰ δ´ ἄλλ´ (ἐμὸς  γάρ   ἐστιν, ὡς εἰδῆις, παῖς)
[350]   βούλομαι. ~ἀλλ´, ξέν´, εἰσορῶ  γὰρ   εὐγενῆ πόσιν ~Ξοῦθον πέλας δὴ
[100]   μοι γενέτωρ πατήρ· ~τὸν βόσκοντα  γὰρ   εὐλογῶ, ~τὸν δ´ ὠφέλιμον ἐμοὶ
[450]   χρονίου καθαροῖς ~μαντεύμασι κῦρσαι. ~ὑπερβαλλούσας  γὰρ   ἔχει ~θνατοῖς εὐδαιμονίας ~ἀκίνητον ἀφορμάν,
[800]   ὑφήσεις τοῦδ´, ἀπαλλάξηι βίου. ~δυοῖν  γὰρ   ἐχθροῖν εἰς ἓν ἐλθόντοιν στέγος
[0]   τοῦ τε γηγενοῦς ~Ἐριχθονίου. κείνωι  γὰρ   Διὸς κόρη ~φρουρὼ παραζεύξασα
[1200]   ἀνθρώπων κτανεῖν; ~σήμαινε, πρέσβυ· σὴ  γὰρ   προθυμία ~καὶ πῶμα χειρὸς
[600]   δέ μ´ αὐτοῦ ζῆν· ἴση  γὰρ   χάρις ~μεγάλοισι χαίρειν σμικρά
[700]   γονὰς ἐφθέγξατο. ~σὺν τοῖς φίλοις  γὰρ   ἡδὺ μὲν πράσσειν καλῶς· ~ὃ
[1400]   χρή. ~(ΙΩΝ) λάζυσθε τήνδε· θεομανὴς  γὰρ   ἥλατο ~βωμοῦ λιποῦσα ξόανα· δεῖτε
[650]   μοι γένηται μητρόθεν παρρησία. ~καθαρὰν  γὰρ   ἤν τις ἐς πόλιν πέσηι
[500]   ~(ΞΟΥΘΟΣ) κτεῖνε καὶ πίμπρη· πατρὸς  γάρ,   ἢν κτάνηις, ἔσηι φονεύς. ~(ΙΩΝ)
[0]   ~ἀγνὼς δὲ πατρί (τῶι θεῶι  γὰρ   ἦν φίλον) ~γαστρὸς διήνεγκ´ ὄγκον.
[300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἔχεις δὲ βίοτον· εὖ  γὰρ   ἤσκησαι πέπλοις. ~(ΙΩΝ) τοῖς τοῦ
[650]   τύχης ἄπεστί μοι· ~εἰ μὴ  γὰρ   ἥτις μ´ ἔτεκεν εὑρήσω, πάτερ,
[0]   εἰς αὐτόχθονα ~κλεινῶν Ἀθηνῶν (οἶσθα  γὰρ   θεᾶς πόλιν) ~λαβὼν βρέφος νεογνὸν
[400]   δ´ ἐν ἡμέραι ~τῆιδ´ (αἰσία  γάρ)   θεοῦ λαβεῖν μαντεύματα. ~σὺ δ´
[350]   τι πῆμ´. ἀπαλλάσσου, γύναι· ~τῶι  γὰρ   θεῶι τἀναντί´ οὐ μαντευτέον. ~{ἐς
[200]   ~{λεύσσω Παλλάδ´, ἐμὰν θεόν. ~{τί  γάρ;   κεραυνὸν ἀμφίπυρον ~ὄβριμον ἐν Διὸς
[1150]   πολὺν ~πρόθυμα πράσσων· ἔκ τε  γὰρ   κρωσσῶν ὕδωρ ~χεροῖν ἔπεμπε νίπτρα
[600]   τἀν δόμοισι δὲ ~λυπηρά· τίς  γὰρ   μακάριος, τίς εὐτυχής, ~ὅστις δεδοικὼς
[1350]   μηδὲν ὧν οὐ βούλομαι. ~εἰ  γάρ   με δούλη τυγχάνει τεκοῦσά τις,
[650]   ~τρόφιμος ἐξέβα; γυναικῶν τίνος; ~οὐ  γάρ   με σαίνει θέσφατα μή τιν´
[950]   οἴκτων, θύγατερ, ἀντεχώμεθα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί  γάρ   με χρὴ δρᾶν; ἀπορία τὸ
[100]   Λατοῦς παῖ. ~ἀλλ´ ἐκπαύσω  γὰρ   μόχθους ~δάφνας ὁλκοῖς, ~χρυσέων δ´
[950]   ἐν δόμοις παιδεύεται. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τίς  γάρ   νιν ἐξέθηκεν; οὐ γὰρ δὴ
[800]   δὴ γυναικεῖόν τι δρᾶν. ~{ἢ  γὰρ   ξίφος λαβοῦσαν δόλωι τινὶ
[1050]   ἴτω ~δυσκέλαδος ἀμφὶ λέκτρων. ~δείκνυσι  γὰρ   Διὸς ἐκ ~παίδων ἀμνημοσύναν,
[1400]   φῶς μητρὶ κρεῖσσον ἡλίου ~(συγγνώσεται  γὰρ   θεός) ἐν χεροῖν ς´
[1600]   δαίμονας θαρσεῖν χρεών· ~ἐς τέλος  γὰρ   οἱ μὲν ἐσθλοὶ τυγχάνουσιν ἀξίων,
[1250]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ποῖ φύγω δῆτ´; ἐκ  γὰρ   οἴκων προύλαβον μόλις πόδα ~μὴ
[1350]   τοῦ δὲ δαίμονος ~βαρέα· χρόνον  γὰρ   ὅν μ´ ἐχρῆν ἐν ἀγκάλαις
[400]   ἐπεὶ κρατεῖς, ~ἀρετὰς δίωκε. καὶ  γὰρ   ὅστις ἂν βροτῶν ~κακὸς πεφύκηι,
[250]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί χρῆμ´ ἐρωτᾶις; καὶ  γὰρ   οὐ κάμνω σχολῆι. ~(ΙΩΝ) πατὴρ
[1500]   δόμους ~οὔτ´ ὄνομα πατρός. πῶς  γάρ,   οὗ γ´ ἐγὼ γάμους ~ἔκρυπτον
[300]   ἔρευναν ἐξευρεῖν γονάς; ~(ΙΩΝ) ἔχω  γὰρ   οὐδέν, γύναι, τεκμήριον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[0]   καὶ μέλλοντα θεσπίζων ἀεί. ~ἔστιν  γὰρ   οὐκ ἄσημος Ἑλλήνων πόλις, ~τῆς
[650]   τῶνδ´, εὐτυχεῖν δ´ ἐπίστασο· ~θέλω  γὰρ   οὗπέρ ς´ ηὗρον ἄρξασθαι, τέκνον,
[1550]   ἀν´ Ἑλλάδ´ εὐκλεής. οἱ τοῦδε  γὰρ   ~παῖδες γενόμενοι τέσσαρες ῥίζης μιᾶς
[650]   ὅτι ποτὲ βάσεται. ~ἄτοπος ἄτοπα  γὰρ   παραδίδωσί μοι ~τάδε θεοῦ φήμα.
[1350]   τάδ´ ἐστὶ καὶ τολμητέον· ~τὰ  γὰρ   πεπρωμέν´ οὐχ ὑπερβαίην ποτ´ ἄν.
[1550]   ὁρᾶν. ~(ΑΘΗΝΑ) ~μὴ φεύγετ´· οὐ  γὰρ   πολεμίαν με φεύγετε ~ἀλλ´ ἔν
[1350]   ἦν κεκρυμμένα. ~καὶ χαῖρ´· ἴσον  γάρ   ς´ ὡς τεκοῦς´ ἀσπάζομαι. ~{ἄρξαι
[800]   νέωι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) δέσποινα, προδεδόμεσθα (σὺν  γὰρ   σοὶ νοσῶ) ~τοῦ σοῦ πρὸς
[550]   μὲν ἀδυνάτων ὕπο ~μισησόμεσθα· λυπρὰ  γὰρ   τὰ κρείσσονα. ~ὅσοι δέ, χρηστοὶ
[600]   βὰς πλέον φρουρήσομαι ~ψήφοισιν. οὕτω  γὰρ   τάδ´, πάτερ, φιλεῖ· ~οἳ
[400]   τίνοντες ἀδικίας κενώσετε. ~τὰς ἡδονὰς  γὰρ   τῆς προμηθίας πέρα ~σπεύδοντες ἀδικεῖτ´.
[1600]   ἴηις, γύναι. ~καὶ χαίρετ´· ἐκ  γὰρ   τῆσδ´ ἀναψυχῆς πόνων ~εὐδαίμον´ ὑμῖν
[1000]   νεογόνωι ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τί χρῆμα; μέλλον  γάρ   τι προσφέρεις ἔπος. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δισσοὺς
[850]   ζῶν τε φέγγος εἰσορᾶν. ~ἓν  γάρ   τι τοῖς δούλοισιν αἰσχύνην φέρει,
[800]   δεσπότην ἄγει. ~ἁπλοῦν ἂν ἦν  γὰρ   τὸ κακόν, εἰ παρ´ εὐγενοῦς
[350]   θεῶι τἀναντί´ οὐ μαντευτέον. ~{ἐς  γὰρ   τοσοῦτον ἀμαθίας ἔλθοιμεν ἄν, ~εἰ
[1000]   εὖ τόδ´ εἶπας· καὶ σὺ  γὰρ   τοὐμὸν ψέγεις. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πῶς; ἆρ´
[1500]   φράσαι. ~δεῦρ´ ἔλθ´· ἐς οὖς  γὰρ   τοὺς λόγους εἰπεῖν θέλω ~καὶ
[1550]   κἀς θρόνους τυραννικοὺς ~ἵδρυσον. ἐκ  γὰρ   τῶν Ἐρεχθέως γεγὼς ~δίκαιος ἄρχειν
[500]   κόρην λαβεῖν Ἐρεχθέως; (ΞΟΥΘΟΣ) οὐ  γὰρ   ὕστερόν γέ πω. ~(ΙΩΝ) ἆρα
[1000]   μὴ κτενεῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὀρθῶς· φθονεῖν  γάρ   φασι μητρυιὰς τέκνοις. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) αὐτοῦ
[1300]   ~{ΠΡΟΦΗΤΙΣ} ~ἐπίσχες, παῖ· τρίποδα  γὰρ   χρηστήριον ~λιποῦσα θριγκοὺς τούσδ´ ὑπερβάλλω
[1300]   ἵζειν ἐχρῆν ~ἀλλ´ ἐξελαύνειν· οὐδὲ  γὰρ   ψαύειν καλὸν ~θεῶν πονηρᾶι χειρί,
[400]   ἐχρήιζομεν. ~στείχοιμ´ ἂν εἴσω· καὶ  γάρ,   ὡς ἐγὼ κλύω, ~χρηστήριον πέπτωκε
[250]   λῦσαι παρθένους τεῦχος θεᾶς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  τοιγὰρ   θανοῦσαι σκόπελον ἥιμαξαν πέτρας. ~(ΙΩΝ)
[450]   ἐκ πατέρων ~ἑτέροις ἐπὶ τέκνοις.  ~ἄλκαρ   τε γὰρ ἐν κακοῖς ~σύν
[100]   πτέρυγι θοᾶι ~λατρεύων τὸ κατ´  ἦμαρ.   ~ὦ Παιὰν Παιάν, ~εὐαίων
[550]   ἴσως τέθνηκας, ἡμεῖς δ´ οὐδ´  ὄναρ   δυναίμεθ´ ἄν. ~(ΧΟΡΟΣ) κοιναὶ μὲν
[400]   τι σιγῶς´ ὧν σιωπᾶσθαι χρεών;  ~ἀτὰρ   θυγατρὸς τῆς Ἐρεχθέως τί μοι
[1300]   φίλη μοι μῆτερ, οὐ τεκοῦσά  περ.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἀλλ´ οὖν λεγόμεθά γ´·
[250]   τὸν νοῦν ἔσχον ἐνθάδ´ οὖσά  περ.   ~ὦ τλήμονες γυναῖκες· τολμήματα
[1400]   πρῶτ´ Ἀθάνας σκόπελος ἐξηνέγκατο, ~ὅς,  εἴπερ   ἐστίν, οὔποτ´ ἐκλείπει χλόην, ~θάλλει
[350]   διαπεπραγμένωι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σοὶ ταὐτὸν ἥβης,  εἴπερ   ἦν, εἶχ´ ἂν μέτρον. ~(ΙΩΝ)
[350]   λαθεῖν βούλεται μαντεύσεται; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  εἴπερ   καθίζει τρίποδα κοινὸν Ἑλλάδος. ~(ΙΩΝ)
[600]   ἡδέως ἔχειν. ~(ΧΟΡΟΣ) καλῶς ἔλεξας,  εἴπερ   οὓς ἐγὼ φιλῶ ~ἐν τοῖσι
[800]   τοῦτ´ ἀκύρωτον μένει; ~(ΧΟΡΟΣ) Ἴων´,  ἐπείπερ   πρῶτος ἤντησεν πατρί· ~μητρὸς δ´
[350]   κρυπτά, καὶ προβῆι λόγος ~οὐχ  ἧιπερ   ἡμεῖς αὐτὸν ἐξειλίσσομεν. ~τὰ γὰρ
[1000]   τῶν ἐμῶν μέλλοντι δεσπόζειν δόμων.  ~κἄνπερ   διέλθηι λαιμόν, οὔποθ´ ἵξεται ~κλεινὰς
[700]   τύχην λαβὼν πόσις ~βέβηκε παίδων,  ὧνπερ   οὕνεχ´ ἥκομεν; ~σημήνατ´· εἰ γὰρ
[1500]   σοι πατὴρ θνητῶν, τέκνον, ~ἀλλ´  ὅσπερ   ἐξέθρεψε Λοξίας ἄναξ. ~(ΙΩΝ) πῶς
[250]   τεκοῦσά νιν. ~(ΙΩΝ) δίδωσι δ´,  ὥσπερ   ἐν γραφῆι νομίζεται ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Κέκροπός
[700]   ἐμβλέψαι γλυκύ. ~ἐγὼ δέ ς´,  ὥσπερ   καὶ σὺ πατέρ´ ἐμόν ποτε,
[1600]   τυγχάνουσιν ἀξίων, ~οἱ κακοὶ δ´,  ὥσπερ   πεφύκας´, οὔποτ´ εὖ πράξειαν ἄν.
[1200]   κακὸν τοὺς πέλας αὐταὶ ~πεισόμεθ´  ὥσπερ   τὸ δίκαιον; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πρόσπολοι, διωκόμεσθα
[1250]   ἀπεννέπω σε μὴ κατακτείνειν ἐμὲ  ~ὑπέρ   τ´ ἐμαυτῆς τοῦ θεοῦ θ´
[0]   ὠδῖν´ ἐς θεοῦ ῥῖψαι δόμον,  ~ὑπέρ   τε θυμέλας διορίσαι πρόθυμος ἦν·
[1200]   γυμνὰ δ´ ἐκ πέπλων μέλη  ~ὑπὲρ   τραπέζης ἧχ´ μαντευτὸς γόνος,
[300]   μαθεῖν ἔπος. ~(ΙΩΝ) καρποῦ δ´  ὕπερ   γῆς ἥκετ´ παίδων πέρι;
[400]   αἰνίσσεται; ~ἤτοι φιλοῦσά γ´ ἧς  ὕπερ   μαντεύεται, ~ἢ καί τι σιγῶς´
[900]   τάδε; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μόνη κατ´ ἄντρον  οὗπερ   ἐζεύχθην γάμοις. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) παῖς
[0]   ἀπήνεγκεν βρέφος ~ἐς ταὐτὸν ἄντρον  οὗπερ   ηὐνάσθη θεῶι ~Κρέουσα, κἀκτίθησιν ὡς
[650]   εὐτυχεῖν δ´ ἐπίστασο· ~θέλω γὰρ  οὗπέρ   ς´ ηὗρον ἄρξασθαι, τέκνον, ~κοινῆς
[950]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μή νυν ἔτ´ οἴκτων,  θύγατερ,   ἀντεχώμεθα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί γάρ με
[700]   οὖς´ ἀντικηδεύω πατρός. ~{ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ} ~ὦ  θύγατερ,   ἄξι´ ἀξίων γεννητόρων ~ἤθη φυλάσσεις
[900]   ἄκουσα δύστηνον γάμον. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  θύγατερ,   ἆρ´ ἦν ταῦθ´ γ´
[1000]   ἐμποδὼν κεῖται νόμος. ~(ΧΟΡΟΣ) Εἰνοδία  θύγατερ   Δάματρος, τῶν ~νυκτιπόλων ἐφόδων
[750]   ποτέ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὤμοι θάνοιμι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  θύγατερ.   (ΚΡΕΟΥΣΑ) τάλαιν´ ~ἐγὼ συμφορᾶς,
[900]   ἂν ἐκβάλοι δάκρυ. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  θύγατερ,   οἴκτου σὸν βλέπων ἐμπίμπλαμαι ~πρόσωπον,
[1600]   ~(ΙΩΝ) Διὸς Παλλὰς μεγίστου  θύγατερ,   οὐκ ἀπιστίαι ~σοὺς λόγους ἐδεξάμεσθα,
[950]   περιβόλοις ὡπλισμένον. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τί δῆτα,  θύγατερ,   τοῦτο σοῖς ἐχθροῖς βλάβος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[850]   εἰς ἄντρου κοίτας ~κραυγὰν  μᾶτέρ   μ´ αὐδῶσαν ~θεὸς ὁμευνέτας ~ἆγες
[650]   γὰρ ἥτις μ´ ἔτεκεν εὑρήσω,  πάτερ,   ~ἀβίωτον ἡμῖν. εἰ δ´ ἐπεύξασθαι
[550]   ς´ ἀνευρών· ὧν δὲ γιγνώσκω,  πάτερ,   ~ἄκουσον. εἶναί φασι τὰς αὐτόχθονας
[600]   τε τὴν σὴν ἄλοχον οἰκτίρω,  πάτερ,   ~ἄπαιδα γηράσκουσαν· οὐ γὰρ ἀξία
[600]   ~κρείσσω νομίζω τἀνθάδ´ τἀκεῖ,  πάτερ.   ~ἔα δέ μ´ αὐτοῦ ζῆν·
[550]   τῶι θεῶι. ~(ΙΩΝ) χαῖρέ μοι,  πάτερ   (ΞΟΥΘΟΣ) φίλον γε φθέγμ´ ἐδεξάμην
[600]   ἐνθάδ´ εἶχον ἀγάθ´ ἄκουσόν μου,  πάτερ·   ~τὴν φιλτάτην μὲν πρῶτον ἀνθρώποις
[600]   ~ψήφοισιν. οὕτω γὰρ τάδ´,  πάτερ,   φιλεῖ· ~οἳ τὰς πόλεις ἔχουσι
[1400]   γεγώς. ~(ΙΩΝ) φιλτάτη μοι  μῆτερ,   ἄσμενός ς´ ἰδὼν ~πρὸς ἀσμένας
[400]   χρηστηρίων. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πότνια Φοίβου  μῆτερ,   εἰ γὰρ αἰσίως ~ἔλθοιμεν,
[1500]   μάτην μαντεύεται; ~ἐμοῦ ταράσσει,  μῆτερ,   εἰκότως φρένα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε δή
[1400]   ~(ΙΩΝ) ἀλλ´, φίλη μοι  μῆτερ,   ἐν χεροῖν σέθεν ~ὁ κατθανών
[1500]   ~φίλον μὲν οὖν ς´ εὕρημα,  μῆτερ,   ηὕρομεν, ~καὶ τὸ γένος οὐδὲν
[1450]   ἐκβάλληι. ~(ΙΩΝ) δεινὰ τλᾶσα,  μῆτερ.   (ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐν φόβωι, τέκνον, ~καταδεθεῖσα
[1500]   τοῖσι πράγμασι σκότον. ~ὅρα σύ,  μῆτερ,   μὴ σφαλεῖς´ παρθένοις ~ἐγγίγνεται
[1300]   ~(ΙΩΝ) χαῖρ´, φίλη μοι  μῆτερ,   οὐ τεκοῦσά περ. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἀλλ´
[1450]   γενέσθαι πάντα μᾶλλον ἄν ποτε,  ~μῆτερ,   παρέστη τῶνδ´, ὅπως σός εἰμ´
[1450]   ~ἀελίου δ´ ἀναβλέπει λαμπάσιν. ~(ΙΩΝ)  μῆτερ,   παρών μοι καὶ πατὴρ μετασχέτω
[1450]   κάρα. ~(ΙΩΝ) αἰαῖ· πέφυκα δυσγενής,  μῆτερ;   πόθεν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἴστω Γοργοφόνα (ΙΩΝ)
[550]   ἔθηκέ με. ~(ΙΩΝ) φίλη  μῆτερ,   πότ´ ἆρα καὶ σὸν ὄψομαι
[1050]   ~ὅτε καὶ Διὸς ἀστερωπὸς ~ἀνεχόρευσεν  αἰθήρ,   ~χορεύει δὲ σελάνα ~καὶ πεντήκοντα
[1300]   ~(ΙΩΝ) φθονεῖς ἄπαις οὖς´, εἰ  πατὴρ   ἐξηῦρέ με; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σὺ τῶν
[250]   γὰρ οὐ κάμνω σχολῆι. ~(ΙΩΝ)  πατὴρ   Ἐρεχθεὺς σὰς ἔθυσε συγγόνους; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1500]   ἔπι, ~οὐκ ἔστιν οὐδείς σοι  πατὴρ   θνητῶν, τέκνον, ~ἀλλ´ ὅσπερ ἐξέθρεψε
[250]   γῆς πατρός σου πρόγονος ἔβλαστεν  πατήρ;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Ἐριχθόνιός γε· τὸ δὲ
[1450]   ~(ΙΩΝ) μῆτερ, παρών μοι καὶ  πατὴρ   μετασχέτω ~τῆς ἡδονῆς τῆσδ´ ἧς
[700]   πέλας δεινῶν κυρεῖ ~παῖς καὶ  πατὴρ   νέος νέου. ~ἰὼ δειράδες Παρνασοῦ
[800]   ὄνομα δὲ ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει  πατήρ;   ~οἶσθ´, σιωπῆι τοῦτ´ ἀκύρωτον
[500]   καὶ τί μοι λέξεις; (ΞΟΥΘΟΣ)  πατὴρ   σός εἰμι καὶ σὺ παῖς
[500]   φονεύς. ~(ΙΩΝ) ποῦ δέ μοι  πατὴρ   σύ; ταῦτ´ οὖν οὐ γέλως
[100]   οὐκ ἀποκάμνω. ~Φοῖβός μοι γενέτωρ  πατήρ·   ~τὸν βόσκοντα γὰρ εὐλογῶ, ~τὸν
[1100]   ὡπλίζετο, ~Ξοῦθος μὲν ὤιχετ´ ἔνθα  πῦρ   πηδᾶι θεοῦ ~βακχεῖον, ὡς σφαγαῖσι
[200]   ἄθρησον ~πτεροῦντος ἔφεδρον ἵππου· ~τὰν  πῦρ   πνέουσαν ἐναίρει ~τρισώματον ἀλκάν. ~{πάνται
[150]   ~ἃν ἀποχεύονται ~Κασταλίας δῖναι, ~νοτερὸν  ὕδωρ   βάλλων, ~ὅσιος ἀπ´ εὐνᾶς ὤν.
[1150]   πράσσων· ἔκ τε γὰρ κρωσσῶν  ὕδωρ   ~χεροῖν ἔπεμπε νίπτρα κἀξεθυμία ~σμύρνης
[900]   αὐδὰν καρύξω· ~Ἰὼ ἰὼ κακὸς  εὐνάτωρ,   ~ὃς τῶι μὲν ἐμῶι νυμφεύται
[100]   φυγάδας θήσομεν· ~ὡς γὰρ ἀμήτωρ  ἀπάτωρ   τε γεγὼς ~τοὺς θρέψαντας ~Φοίβου
[100]   ~μοχθεῖν οὐκ ἀποκάμνω. ~Φοῖβός μοι  γενέτωρ   πατήρ· ~τὸν βόσκοντα γὰρ εὐλογῶ,
[1300]   οὐ λόγοις ἐρρύσατο. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐπίκουρος  οἰκήτωρ   γ´ ἂν οὐκ εἴη χθονός.
[100]   ἐμοῖς φυγάδας θήσομεν· ~ὡς γὰρ  ἀμήτωρ   ἀπάτωρ τε γεγὼς ~τοὺς θρέψαντας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2009