HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Ion (tragédie complète)

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  94 formes différentes pour 271 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Vers
[500]   ἀμφιπτυχάς. ~(ΙΩΝ) εὖ φρονεῖς μέν;     ς´ ἔμηνεν θεοῦ τις,
[300]   γύναι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀνάθημα πόλεως     τινος πραθεὶς ὕπο; ~(ΙΩΝ) οὐκ
[1250]   ~(ΧΟΡΟΣ) ποῖ δ´ ἂν ἄλλος´     ´πὶ βωμόν; (ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ τί
[800]   σε δὴ γυναικεῖόν τι δρᾶν.  ~{ἢ   γὰρ ξίφος λαβοῦσαν δόλωι
[750]   τινος ~τὸν παῖδ´ ὃν εἶπας     γεγῶτ´ ἐθέσπισεν; ~(ΧΟΡΟΣ) ἤδη πεφυκότ´
[350]   θέλουσιν, προβωμίοις ~σφαγαῖσι μήλων     δι´ οἰωνῶν πτεροῖς. ~ἃν γὰρ
[550]   χρή ς´ ὁρᾶν. ~(ΙΩΝ)     Διὸς παιδὸς γενέσθαι παῖς; (ΞΟΥΘΟΣ)
[800]   δρᾶν. ~{ἢ γὰρ ξίφος λαβοῦσαν     δόλωι τινὶ ~ἢ φαρμάκοισι σὸν
[500]   ἐμὸν πεφυκέναι. ~(ΙΩΝ) σὸν γεγῶτ´     δῶρον ἄλλων; (ΞΟΥΘΟΣ) δῶρον, ὄντα
[850]   θέλω ~κοινουμένη τήνδ´ θανεῖν     ζῆν καλῶς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ψυχά,
[650]   δὲ σιγᾶν, δμωίδες, λέγω τάδε,  ~ἢ   θάνατον εἰπούσαισι πρὸς δάμαρτ´ ἐμήν.
[850]   δέσποινα, συμφορὰν θέλω ~κοινουμένη τήνδ´     θανεῖν ζῆν καλῶς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[800]   ἐχθροῖν εἰς ἓν ἐλθόντοιν στέγος  ~ἢ   θάτερον δεῖ δυστυχεῖν θάτερον.
[800]   στέγος ~ἢ θάτερον δεῖ δυστυχεῖν     θάτερον. ~ἐγὼ μὲν οὖν σοι
[1050]   τόλμας, ~ἇι νῦν ἐλπὶς ἐφαίνετ´,  ~ἢ   θηκτὸν ξίφος ~λαιμῶν ἐξάψει
[400]   φιλοῦσά γ´ ἧς ὕπερ μαντεύεται,  ~ἢ   καί τι σιγῶς´ ὧν σιωπᾶσθαι
[800]   ἂν λαβεῖν φίλον ~θέλοιμι μᾶλλον     κακὸν σοφώτερον. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) καὶ τῶνδ´
[300]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ναοῖσι δ´ οἰκεῖς τοισίδ´     κατὰ στέγας; ~(ΙΩΝ) ἅπαν θεοῦ
[550]   Μαινάσιν γε Βακχίου. ~(ΙΩΝ) ἔμφρον´     κάτοινον ὄντα; (ΞΟΥΘΟΣ) Βακχίου πρὸς
[800]   πόσιν ~λέγω, σὲ μέντοι μᾶλλον     κεῖνον φιλῶν· ~ὅστις σε γήμας
[1050]   ἐλπὶς ἐφαίνετ´, ~ἢ θηκτὸν ξίφος     ~λαιμῶν ἐξάψει βροχὸν ἀμφὶ δειράν,
[600]   κακίοσιν. ~θεῶν δ´ ἐν εὐχαῖς     λόγοισιν βροτῶν ~ὑπηρετῶν χαίρουσιν
[250]   ~τί δαὶ τόδ´; ἆρ´ ἀληθὲς     μάτην λόγος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί χρῆμ´
[1500]   δόμων. ~(ΙΩΝ) θεὸς ἀληθὴς     μάτην μαντεύεται; ~ἐμοῦ ταράσσει, μῆτερ,
[500]   ἱερὸν τρίποδα καὶ χρηστήριον ~Ξοῦθος     μίμνει κατ´ οἶκον ἱστορῶν ἀπαιδίαν;
[900]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ποῦ; τίς λοχεύει ς´;     μόνη μοχθεῖς τάδε; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μόνη
[750]   δεσπότης τῆς συμφορᾶς ~κοινωνός ἐστιν     μόνη σὺ δυστυχεῖς. ~(ΧΟΡΟΣ) κείνωι
[250]   ~(ΙΩΝ) σὺν ἀνδρὶ δ´ ἥκεις     μόνη χρηστήρια; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σὺν ἀνδρί·
[1400]   ~(ΙΩΝ) ἔστιν τι πρὸς τῶιδ´     μόνον τόδ´ εὐτυχεῖς; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) δράκοντε
[150]   χωρῶν δίνας ~τὰς Ἀλφειοῦ παιδούργει  ~ἢ   νάπος Ἴσθμιον, ~ὡς ἀναθήματα μὴ
[300]   παῖς δ´ ὢν ἀφίκου ναὸν     νεανίας; ~(ΙΩΝ) βρέφος λέγουσιν οἱ
[950]   ἐχθροῖς βλάβος; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Ἐριχθόνιον οἶσθ´     οὔ; τί δ´ οὐ μέλλεις,
[300]   καρποῦ δ´ ὕπερ γῆς ἥκετ´     παίδων πέρι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄπαιδές ἐσμεν,
[150]   αἰεὶ Φοίβωι ~λατρεύων μὴ παυσαίμαν,  ~ἢ   παυσαίμαν ἀγαθᾶι μοίραι. ~ἔα ἔα·
[1300]   ~(ΙΩΝ) σὺ δ´ ἐκ κελευσμῶν     πόθεν σώιζεις τάδε; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐνθύμιόν
[550]   δέμας; ~νῦν ποθῶ σε μᾶλλον     πρίν, ἥτις εἶ ποτ´, εἰσιδεῖν.
[350]   ἐκπονήσομεν ~φράζειν μὴ θέλουσιν,     προβωμίοις ~σφαγαῖσι μήλων δι´
[600]   σὰ φίλ´ εἰσορᾶι πικρῶς, ~κἆιτ´     προδοὺς σύ μ´ ἐς δάμαρτα
[950]   ἐκτείνοντά μοι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) μαστὸν διώκοντ´     πρὸς ἀγκάλαις πεσεῖν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐνταῦθ´
[1200]   ~ἀποφεύγουσα, τεθρίππων ~ὠκιστᾶν χαλᾶν ἐπιβᾶς´  ~ἢ   πρύμνας ἔπι ναῶν; ~οὐκ ἔστι
[1250]   πατρός, ~οἵαν ἔχιδναν τήνδ´ ἔφυσας     πυρὸς ~δράκοντ´ ἀναβλέποντα φοινίαν φλόγα,
[1250]   Ἐρεχθέως δόμους. ~(ΙΩΝ) ποίοισι πανοῖς     πυρὸς ποίαι φλογί; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἔμελλες
[550]   με Δελφίσιν κόραις ~(ΙΩΝ) ἐθιάσευς´,     πῶς τάδ´ αὐδᾶις; (ΞΟΥΘΟΣ) Μαινάσιν
[750]   φόβος τίνων πέρι; ~(ΧΟΡΟΣ) εἴπωμεν     σιγῶμεν τί δράσομεν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[1350]   τεκοῦσά τις, ~εὑρεῖν κάκιον μητέρ´     σιγῶντ´ ἐᾶν. ~ὦ Φοῖβε, ναοῖς
[800]   ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει πατήρ; ~οἶσθ´,     σιωπῆι τοῦτ´ ἀκύρωτον μένει; ~(ΧΟΡΟΣ)
[1400]   τέκνον. ~(ΙΩΝ) κενὸν τόδ´ ἄγγος     στέγει πλήρωμά τι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σά
[600]   ταῦτα συννοούμενος ~κρείσσω νομίζω τἀνθάδ´     τἀκεῖ, πάτερ. ~ἔα δέ μ´
[600]   μ´ ἐς δάμαρτα σὴν βλέπηις  ~ἢ   τἀμὰ τιμῶν δῶμα συγχέας ἔχηις;
[750]   πέρι; ~(ΧΟΡΟΣ) εἴπωμεν σιγῶμεν     τί δράσομεν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) εἴφ´· ὡς
[1350]   ἔχει δέ μοι τί κέρδος     τίνα βλάβην; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἐνθάδε κέκρυπται
[600]   εὐτυχὴς ~ζῆν ἂν θέλοιμι μᾶλλον     τύραννος ὤν, ~ὧι τοὺς πονηροὺς
[800]   ξίφος λαβοῦσαν δόλωι τινὶ  ~ἢ   φαρμάκοισι σὸν κατακτεῖναι πόσιν ~καὶ
[300]   ὑστερεῖ Τροφωνίου. ~(ΙΩΝ) πότερα θεατὴς     χάριν μαντευμάτων; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) κείνου τε
[1200]   καταφθοραὶ δεσποίναι. ~τίνα φυγὰν πτερόεσσαν     ~χθονὸς ὑπὸ σκοτίους μυχοὺς πορευθῶ,
[1000]   ἐς ἓν δὲ κραθέντ´ αὐτὸν     χωρὶς φορεῖς; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) χωρίς· κακῶι
[600]   δ´ ἐν εὐχαῖς λόγοισιν     βροτῶν ~ὑπηρετῶν χαίρουσιν οὐ γοωμένοις.
[550]   σοί γε γίγνεται. ~(ΙΩΝ)     θίγω δῆθ´ ὅς μ´ ἔφυσας;
[250]   γένος μ´ οὐκ ὠφελεῖ. ~(ΙΩΝ)     καί σφ´ Ἀθάνα γῆθεν ἐξανείλετο;
[600]   ἡδὺς αἰεὶ καινὸς ἐν καινοῖσιν  ἦ.   ~ὃ δ´ εὐκτὸν ἀνθρώποισι, κἂν
[950]   ἔτεκε Γῆ, δεινὸν τέρας. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)     παισὶν αὑτῆς σύμμαχον, θεῶν πόνον;
[750]   ~(ΧΟΡΟΣ) ἰὼ τλᾶμον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀλλ´     τι θεσφάτοισι δεσποτῶν νοσεῖ; ~(ΧΟΡΟΣ)
[500]   πάρα. ~(ΞΟΥΘΟΣ) τέκνον, χαῖρ´·     γὰρ ἀρχὴ τοῦ λόγου πρέπουσά
[600]   παραστῶ σοὶ μὲν ἐγγύθεν ποδός,  ~ἡ   δ´ οὖς´ ἄτεκνος τὰ σὰ
[0]   τε γηγενοῦς ~Ἐριχθονίου. κείνωι γὰρ     Διὸς κόρη ~φρουρὼ παραζεύξασα φύλακε
[950]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ναί· καί νιν ἔκτειν´     Διὸς Παλλὰς θεά. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἆρ´
[1600]   ὅδ´ ὡς πέφυκε σός, ~ἵν´     δόκησις Ξοῦθον ἡδέως ἔχηι ~σύ
[300]   οὔ τἄρα πράξεις οὐδέν· ἀργὸς     θεός. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Φοίβωι μιγῆναί φησί
[650]   ~μέτοχος ἦν τλάμων; ~νῦν δ´     μὲν ἔρρει συμφοραῖς, δ´
[550]   ἐδεξάμην τόδε. ~(ΙΩΝ) ἡμέρα θ´     νῦν παροῦσα. (ΞΟΥΘΟΣ) μακάριόν γ´
[400]   δέξομαι. ~(ΙΩΝ) τί ποτε λόγοισιν     ξένη πρὸς τὸν θεὸν ~κρυπτοῖσιν
[350]   νιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀλγύνεται δέ γ´     παθοῦσα τῆι τύχηι. ~(ΙΩΝ) οὐκ
[1200]   κτανεῖν; ~σήμαινε, πρέσβυ· σὴ γὰρ     προθυμία ~καὶ πῶμα χειρὸς σῆς
[300]   γύναι, τεκμήριον. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τάλαινά ς´     τεκοῦς´ ἄρ´, ἥτις ἦν ποτε.
[650]   χρεών, ~ἐκ τῶν Ἀθηνῶν μ´     τεκοῦς´ εἴη γυνή, ~ὥς μοι
[350]   ~(ΙΩΝ) ἀδικεῖ νυν θεός,     τεκοῦσα δ´ ἀθλία. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔκουν
[1350]   ~ἐκεῖσε τὸν νοῦν δοὺς ὅθ´     τεκοῦσά με ~κρυφαῖα νυμφευθεῖς´ ἀπημπόλα
[50]   ἀεὶ σεμνὸν βίον. ~Κρέουσα δ´     τεκοῦσα τὸν νεανίαν ~Ξούθωι γαμεῖται
[500]   (ΞΟΥΘΟΣ) οὐκ ἄλλωι ~τέκνον. ~(ΙΩΝ)     τύχη πόθεν ποθ´ ἥκει; (ΞΟΥΘΟΣ)
[350]   τίκτει γόνον. ~(ΙΩΝ) οἴμοι· προσωιδὸς     τύχη τὠμῶι πάθει. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ
[1300]   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) ἀλλ´ οὖν λεγόμεθά γ´·     φάτις δ´ οὔ μοι πικρά.
[600]   ~δίκαιον εἶναί μ´ νόμος     φύσις θ´ ἅμα ~παρεῖχε τῶι
[600]   μ´ αὐτοῦ ζῆν· ἴση γὰρ     χάρις ~μεγάλοισι χαίρειν σμικρά θ´
[1400]   λέγ´· ὡς ἔχει τι δεινὸν     γε τόλμα σου. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σκέψασθ´
[1150]   Ὑάδες τε, ναυτίλοις ~σαφέστατον σημεῖον,     τε φωσφόρος ~Ἕως διώκους´ ἄστρα.
[0]   ἐκτρίβων θεῶν ~μιᾶς ἔφυσε Μαῖαν,     ´μ´ ἐγείνατο ~Ἑρμῆν μεγίστωι Ζηνί,
[1200]   ἄλλαις ἄνοσος ἦν λοιβὴ θεοῦ·  ~ἣ   δ´ ἕζετ´ ἔνθ´ καινὸς
[300]   Δελφίδων; ~(ΙΩΝ) οὐπώποτ´ ἔγνων μαστόν·     δ´ ἔθρεψέ με ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τίς,
[600]   ὢν ~γυναῖκά θ´ ὡς ἄτεκνον,     κοινουμένη ~τῆς συμφορᾶς σοι πρόσθεν
[150]   ἄλλος ἐρέσσει ~κύκνος· οὐκ ἄλλαι  φοινικοφαῆ   ~πόδα κινήσεις; ~οὐδέν ς´
[500]   ἔμηνεν θεοῦ τις, ξένε,  βλάβη;   ~(ΞΟΥΘΟΣ) οὐ φρονῶ, τὰ φίλταθ´
[1250]   οὐκ εὐσεβεῖς γε· τἀμὰ δ´  εὐσεβῆ   τότ´ ἦν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἔκτεινά ς´
[1200]   ταῖς μὲν ἄλλαις ἄνοσος ἦν  λοιβὴ   θεοῦ· ~ἣ δ´ ἕζετ´ ἔνθ´
[250]   ἐκ δ´ Ἐρεχθέως ~πέφυκα, πατρὶς  γῆ   δ´ Ἀθηναίων πόλις. ~(ΙΩΝ)
[950]   θεοῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐνταῦθα Γοργόν´ ἔτεκε  Γῆ,   δεινὸν τέρας. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) παισὶν
[1000]   ὃν πρῶτον ὑμῶν πρόγονον ἐξανῆκε  γῆ;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τούτωι δίδωσι Παλλὰς ὄντι
[1150]   δαῖτα χωρεῖν. ὡς δ´ ἐπληρώθη  στέγη,   ~στεφάνοισι κοσμηθέντες εὐόχθου βορᾶς ~ψυχὴν
[1150]   γαίαι πᾶσί τ´ ἐκσπένδειν λέγει.  ~σιγὴ   δ´ ὑπῆλθεν· ἐκ δ´ ἐπίμπλαμεν
[850]   ~κρόκεα πέταλα φάρεσιν ἔδρεπον ~ἀνθίζειν  χρυσανταυγῆ·   ~λευκοῖς δ´ ἐμφὺς καρποῖσιν ~χειρῶν
[300]   τί χρῆμα δράσας´, εἰ θεῶι  συνεζύγη;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τὸν παῖδ´ ὃν ἔτεκεν
[800]   γάμων. ~ἐκ τῶνδε δεῖ σε  δὴ   γυναικεῖόν τι δρᾶν. ~{ἢ γὰρ
[1150]   λαβὼν ἐξαίρετον, ~ὡς τῶι νέωι  δὴ   δεσπότηι χάριν φέρων, ~ἔδωκε πλῆρες
[1300]   καὶ στείχων πάτραν ~(ΙΩΝ) τί  δή   με δρᾶσαι νουθετούμενον χρεών; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[1500]   μῆτερ, εἰκότως φρένα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε  δή   νυν ἅμ´ ἐσῆλθεν, τέκνον·
[650]   ἐθύσαμεν. ~καὶ νῦν μὲν ὡς  δὴ   ξένον ἄγων ς´ ἐφέστιον ~δείπνοισι
[400]   ἐκλήρωσεν πάλος. ~(ΞΟΥΘΟΣ) καλῶς· ἔχω  δὴ   πάνθ´ ὅσων ἐχρήιζομεν. ~στείχοιμ´ ἂν
[950]   γάρ νιν ἐξέθηκεν; οὐ γὰρ  δὴ   σύ γε; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἡμεῖς, ἐν
[1350]   δ´ ἐν μέσωι ~χρόνος πολὺς  δὴ   τοῖσδε θησαυρίσμασιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί δῆτα
[300]   ἡμεῖς τἄλλα προξενήσομεν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε  δὴ   τὸν μῦθον· ἀλλ´ αἰδούμεθα. ~(ΙΩΝ)
[350]   γὰρ εὐγενῆ πόσιν ~Ξοῦθον πέλας  δὴ   τόνδε, τὰς Τροφωνίου ~λιπόντα θαλάμας,
[600]   δῶμα συγχέας ἔχηις; ~ὅσας σφαγὰς  δὴ   φαρμάκων τε θανασίμων ~γυναῖκες ηὗρον
[1150]   οἵδ´ ἐς ἡδονὰς φρενῶν. ~ἦν  δὴ   φερόντων μόχθος ἀργυρηλάτους ~χρυσέας τε
[500]   πλευμόνων λαβεῖν; ~(ΞΟΥΘΟΣ) ὡς τί  δὴ   φεύγεις με σαυτοῦ γνωρίσαι τὰ
[1500]   νῦν. ~(ΙΩΝ) μεταβαλοῦσα μυρίους  ἤδη   βροτῶν ~καὶ δυστυχῆσαι καὖθις αὖ
[500]   ἀκούομεν πυλῶν ~δοῦπον, ἐξιόντα τ´  ἤδη   δεσπότην ὁρᾶν πάρα. ~(ΞΟΥΘΟΣ)
[50]   μὲν τάδε λαμπρὰ τεθρίππων· ~Ἥλιος  ἤδη   λάμπει κατὰ γῆν, ~ἄστρα δὲ
[150]   ἀγαθᾶι μοίραι. ~ἔα ἔα· ~φοιτῶς´  ἤδη   λείπουσίν τε ~πτανοὶ Παρνασοῦ κοίτας.
[700]   δ´ ἐμὸν εἴσεται ~τυραννίδος φίλα.  ~ἤδη   πέλας δεινῶν κυρεῖ ~παῖς καὶ
[750]   εἶπας γεγῶτ´ ἐθέσπισεν; ~(ΧΟΡΟΣ)  ἤδη   πεφυκότ´ ἐκτελῆ νεανίαν ~δίδωσιν αὐτῶι
[1200]   μελέαι μοι· ~φανερὰ φανερὰ τάδ´  ἤδη   ~σπονδὰς ἐκ Διονύσου ~βοτρύων θοᾶς
[500]   φρούρημ´ ἔχουσαι δεσπότιν φυλάσσετε, ~ἐκλέλοιπ´  ἤδη   τὸν ἱερὸν τρίποδα καὶ χρηστήριον
[50]   θήσεται καθ´ Ἑλλάδα. ~ἀλλ´ ἐς  δαφνώδη   γύαλα βήσομαι τάδε, ~τὸ κρανθὲν
[700]   ~ὦ θύγατερ, ἄξι´ ἀξίων γεννητόρων  ~ἤθη   φυλάσσεις κοὐ καταισχύνας´ ἔχεις ~τοὺς
[900]   ἠισθόμην ἐγώ; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ οἶδ´·  ἀληθῆ   δ´ εἰ λέγεις φαίημεν ἄν.
[1350]   σοι, ~ἃ κεῖνος ἀκέλευστόν μ´  ἐβουλήθη   λαβεῖν ~σῶσαί θ´· ὅτου δ´
[1350]   κεκεύθατε, ~καὶ σύνδεθ´ οἷσι τἄμ´  ἐφρουρήθη   φίλα; ~ἰδοὺ περίπτυγμ´ ἀντίπηγος εὐκύκλου
[0]   βρέφος ~ἐς ταὐτὸν ἄντρον οὗπερ  ηὐνάσθη   θεῶι ~Κρέουσα, κἀκτίθησιν ὡς θανούμενον
[750]   ~δόμους οἰκήσω. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) τίς οὖν  ἐχρήσθη;   τῶι συνῆψ´ ἴχνος ποδὸς ~πόσις
[1200]   αὐτοφώρωι πρέσβυν ὡς ἔχονθ´ ἕλοι  ~ὤφθη   δὲ καὶ κατεῖπ´ ἀναγκασθεὶς μόλις
[1100]   οὐκ ἐν ὑστάτοις κακοῦ. ~(ΧΟΡΟΣ)  ὤφθη   δὲ πῶς τὰ κρυπτὰ μηχανήματα;
[1550]   ´ς οἶκον εὐγενέστατον. ~ἐπεὶ δ´  ἀνεώιχθη   πρᾶγμα μηνυθὲν τόδε, ~θανεῖν σε
[50]   τροφὰς ~ἠλᾶτ´ ἀθύρων· ὡς δ´  ἀπηνδρώθη   δέμας, ~Δελφοί σφ´ ἔθεντο χρυσοφύλακα
[1150]   ~ἐς δαῖτα χωρεῖν. ὡς δ´  ἐπληρώθη   στέγη, ~στεφάνοισι κοσμηθέντες εὐόχθου βορᾶς
[0]   νηπίωι ~ἐθαύμας´ εἴ τις Δελφίδων  τλαίη   κόρη ~λαθραῖον ὠδῖν´ ἐς θεοῦ
[600]   σώιζων ὄλβον οὐδ´ ἔχειν πόνους·  ~εἴη   γ´ ἐμοὶ μὲν μέτρια μὴ
[650]   τῶν Ἀθηνῶν μ´ τεκοῦς´  εἴη   γυνή, ~ὥς μοι γένηται μητρόθεν
[950]   πεφηνότα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πῶς; εἰ γὰρ  εἴη   δυνατόν· ὡς θέλοιμί γ´ ἄν.
[1300]   ἐπίκουρος οἰκήτωρ γ´ ἂν οὐκ  εἴη   χθονός. ~(ΙΩΝ) ἡμῖν δέ γ´
[1500]   καὶ γὰρ ἂν φίλος φίλωι  ~δοίη   τὸν αὑτοῦ παῖδα δεσπότην δόμων.
[200]   ἥτις εἶ ποτ´, γύναι.  ~γνοίη   δ´ ἂν ὡς τὰ πολλά
[1200]   παρεῖσα. γυμνὰ δ´ ἐκ πέπλων  μέλη   ~ὑπὲρ τραπέζης ἧχ´ μαντευτὸς
[750]   γεγῶτ´ ἐθέσπισεν; ~(ΧΟΡΟΣ) ἤδη πεφυκότ´  ἐκτελῆ   νεανίαν ~δίδωσιν αὐτῶι Λοξίας· παρῆ
[1150]   δ´ ἀπέσπεισαν μέθυ ~ἐς αὐτὸ  χείλη   πώματος κεχρημέναι ~καθῆκαν, εἷλκον δ´
[850]   ὅστις ἐσθλὸς ἦι. ~(ΧΟΡΟΣ) κἀγώ,  φίλη   δέσποινα, συμφορὰν θέλω ~κοινουμένη τήνδ´
[750]   νιν εἰσιδών; ~(ΧΟΡΟΣ) οἶσθ´,  φίλη   δέσποινα, τὸν νεανίαν ~ὃς τόνδ´
[550]   γ´ ἔθηκέ με. ~(ΙΩΝ)  φίλη   μῆτερ, πότ´ ἆρα καὶ σὸν
[1400]   ἐδόκουν ναίειν. ~(ΙΩΝ) ἀλλ´,  φίλη   μοι μῆτερ, ἐν χεροῖν σέθεν
[1300]   Δελφίδων ἐξαίρετος. ~(ΙΩΝ) χαῖρ´,  φίλη   μοι μῆτερ, οὐ τεκοῦσά περ.
[300]   ~πέπονθέ τις σῆι μητρὶ ταὔτ´  ἄλλη   γυνή. ~(ΙΩΝ) τίς; εἰ πόνου
[250]   Ἐρεχθεὺς σὰς ἔθυσε συγγόνους; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  ἔτλη   πρὸ γαίας σφάγια παρθένους κτανεῖν.
[1350]   οὐ βούλομαι. ~εἰ γάρ με  δούλη   τυγχάνει τεκοῦσά τις, ~εὑρεῖν κάκιον
[0]   θεὸς ~συνεργὸς ἦν τῶι παιδὶ  μὴ   ´κπεσεῖν δόμων· ~τρέφει δέ νιν
[350]   Ἑλλάδος. ~(ΙΩΝ) αἰσχύνεται τὸ πρᾶγμα·  μὴ   ´ξέλεγχέ νιν. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀλγύνεται δέ
[1300]   δ´ ὅστις ἠδικεῖτ´ ἐχρῆν, ~καὶ  μὴ   ´πὶ ταὐτὸ τοῦτ´ ἰόντ´ ἔχειν
[150]   ~ἢ νάπος Ἴσθμιον, ~ὡς ἀναθήματα  μὴ   βλάπτηται ~ναοί θ´ οἱ Φοίβου
[650]   τῆς τύχης ἄπεστί μοι· ~εἰ  μὴ   γὰρ ἥτις μ´ ἔτεκεν εὑρήσω,
[700]   ἡδὺ μὲν πράσσειν καλῶς· ~ὃ  μὴ   γένοιτο δ´, εἴ τι τυγχάνοι
[1550]   μὲν ~ἄνοσον λοχεύει ς´, ὥστε  μὴ   γνῶναι φίλους· ~ἐπεὶ δ´ ἔτικτες
[1100]   τὰ κρυπτὰ μηχανήματα; ~(ΘΕΡΑΠΩΝ) {τὸ  μὴ   δίκαιον τῆς δίκης ἡσσώμενον} ~ἐξηῦρεν
[300]   ξέν´, ἀντοικτίρομεν. ~(ΙΩΝ) ὡς  μὴ   εἰδόθ´ ἥτις μ´ ἔτεκεν ἐξ
[1250]   γὰρ οἴκων προύλαβον μόλις πόδα  ~μὴ   θανεῖν, κλοπῆι δ´ ἀφῖγμαι διαφυγοῦσα
[1300]   μ´ ἀπέκτεινες φόβωι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὡς  μὴ   θάνοιμί γ´, εἰ σὺ μὴ
[350]   θεοὺς ἄκοντας ἐκπονήσομεν ~φράζειν  μὴ   θέλουσιν, προβωμίοις ~σφαγαῖσι μήλων
[1300]   τ´ ἐσθλὸν ὄντα τόν τε  μὴ   θεῶν πάρα. ~{ΠΡΟΦΗΤΙΣ} ~ἐπίσχες,
[1550]   μὴ τὰ δαιμόνων ~ὁρῶμεν, εἰ  μὴ   καιρός ἐσθ´ ἡμᾶς ὁρᾶν. ~(ΑΘΗΝΑ)
[1250]   τῶν εἰργασμένων. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἀπεννέπω σε  μὴ   κατακτείνειν ἐμὲ ~ὑπέρ τ´ ἐμαυτῆς
[1000]   σὺ παῖδα δόξεις διολέσαι, κεἰ  μὴ   κτενεῖς. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὀρθῶς· φθονεῖν γάρ
[300]   ἐμῶν. ~(ΙΩΝ) Φοίβωι γυνὴ γεγῶσα;  μὴ   λέγ´, ξένη. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ
[600]   ~εἴη γ´ ἐμοὶ μὲν μέτρια  μὴ   λυπουμένωι. ~ἃ δ´ ἐνθάδ´ εἶχον
[350]   μητέρ´ ἀθλίαν ποθεῖν. ~(ΙΩΝ)  μή   μ´ ἐπ´ οἶκτον ἔξαγ´ οὗ
[350]   εἰ πρὸς τοῦ θεοῦ ~κωλυόμεσθα  μὴ   μαθεῖν βούλομαι. ~ἀλλ´,
[1350]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὐκ ἐν σιωπῆι τἀμά·  μή   με νουθέτει. ~ὁρῶ γὰρ ἄγγος
[1300]   μὴ θάνοιμί γ´, εἰ σὺ  μὴ   μέλλων τύχοις. ~(ΙΩΝ) φθονεῖς ἄπαις
[950]   οὐδὲν ἐν ταὐτῶι μένει. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  μή   νυν ἔτ´ οἴκτων, θύγατερ, ἀντεχώμεθα.
[700]   βραχύ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ὀρθῶς ἔλεξας· ἀλλὰ  μὴ   παρῆις κόπωι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οὔκουν ἑκών
[200]   ἐπὶ δ´ ἀσφάκτοις ~μήλοισι δόμων  μὴ   πάριτ´ ἐς μυχόν. ~{ἔχω μαθοῦσα·
[150]   ~εἴθ´ οὕτως αἰεὶ Φοίβωι ~λατρεύων  μὴ   παυσαίμαν, ~ἢ παυσαίμαν ἀγαθᾶι μοίραι.
[150]   ἐπίβα τᾶς Δηλιάδος· ~αἰάξεις, εἰ  μὴ   πείσηι, ~τὰς καλλιφθόγγους ὠιδάς. ~ἔα
[400]   παῖδας ἐκτεκνούμενος λάθραι ~θνήισκοντας ἀμελεῖ;  μὴ   σύ γ´· ἀλλ´, ἐπεὶ κρατεῖς,
[1300]   πολεμίους ὃς ἂν κτάνηι. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  μὴ   σύ γε· παρ´ ἡμῶν δ´
[1500]   πράγμασι σκότον. ~ὅρα σύ, μῆτερ,  μὴ   σφαλεῖς´ παρθένοις ~ἐγγίγνεται νοσήματ´
[1550]   ἐκφαίνει θεῶν; ~φεύγωμεν, τεκοῦσα,  μὴ   τὰ δαιμόνων ~ὁρῶμεν, εἰ μὴ
[1300]   μητρυιαῖς γε πάσχοντες κακῶς. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  μὴ   ταῦτα· λείπων ἱερὰ καὶ στείχων
[1400]   μορφὴν ἔχον τίν´; ὥς με  μὴ   ταύτηι λάβηις. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Γοργὼν μὲν
[1000]   πῶμα τῶι νεανίαι ~ἰδίαι γε,  μή   τι πᾶσι χωρίσας ποτόν, ~τῶι
[700]   πηδᾶι νυκτιπόλοις ἅμα σὺν Βάκχαις.  ~μή   τί ποτ´ εἰς ἐμὰν πόλιν
[350]   λελεγμένους λόγους ~σίγα πρὸς ἄνδρα,  μή   τιν´ αἰσχύνην λάβω ~διακονοῦσα κρυπτά,
[650]   ~οὐ γάρ με σαίνει θέσφατα  μή   τιν´ ἔχηι δόλον. ~δειμαίνω συμφοράν,
[700]   πότνιαν ἐξαπαφὼν ἐμάν, ~καὶ θεοῖσιν  μὴ   τύχοι ~καλλίφλογα πελανὸν ἐπὶ ~πυρὶ
[1000]   πούς, νεανίας γενοῦ ~ἔργοισι, κεἰ  μὴ   τῶι χρόνωι πάρεστί σοι. ~ἐχθρὸν
[1550]   ὄψιν σφῶιν μολεῖν οὐκ ἠξίου,  ~μὴ   τῶν πάροιθε μέμψις ἐς μέσον
[1550]   καιρός ἐσθ´ ἡμᾶς ὁρᾶν. ~(ΑΘΗΝΑ)  ~μὴ   φεύγετ´· οὐ γὰρ πολεμίαν με
[1400]   ἐξερεῖς πρὶν εἰσιδεῖν; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) κἂν  μὴ   φράσω γε, κατθανεῖν ὑφίσταμαι. ~(ΙΩΝ)
[250]   ~ἐγώ τε σιγῶ καὶ σὺ  μὴ   φρόντιζ´ ἔτι. ~(ΙΩΝ) τίς δ´
[1200]   ναῶν; ~οὐκ ἔστι λαθεῖν ὅτε  μὴ   χρήιζων ~θεὸς ἐκκλέπτει. ~τί ποτ´,
[150]   τε ~πτανοὶ Παρνασοῦ κοίτας. ~αὐδῶ  μὴ   χρίμπτειν θριγκοῖς ~μηδ´ ἐς χρυσήρεις
[500]   εἰ φιλεῖν ἐφίεμαι; ~(ΙΩΝ) παῦε,  μὴ   ψαύσας τὰ τοῦ θεοῦ στέμματα
[250]   ξένος ς´ ὢν ἔσχεν οὖσαν  ἐγγενῆ;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) Εὔβοι´ Ἀθήναις ἔστι τις
[950]   ἐγώ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἄκουε τοίνυν· οἶσθα  γηγενῆ   μάχην; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) οἶδ´, ἣν Φλέγραι
[1500]   τέκνον· ~εὐεργετῶν σε Λοξίας ἐς  εὐγενῆ   ~δόμον καθίζει· τοῦ θεοῦ δὲ
[250]   ἐξ ἄλλης χθονός. ~(ΙΩΝ) τίς;  εὐγενῆ   νιν δεῖ πεφυκέναι τινά. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[200]   συγκλήισασα σὸν ~δακρύοις θ´ ὑγράνας´  εὐγενῆ   παρηίδα, ~ὡς εἶδες ἁγνὰ Λοξίου
[350]   ~ἀλλ´, ξέν´, εἰσορῶ γὰρ  εὐγενῆ   πόσιν ~Ξοῦθον πέλας δὴ τόνδε,
[1600]   πως, ἐς τέλος δ´ οὐκ  ἀσθενῆ.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τέκνον, στείχωμεν οἴκους.
[850]   ~οὐκέτι κρύψω λέχος, στέρνων  ~ἀπονησαμένη   ῥάιων ἔσομαι. ~στάζουσι κόραι δακρύοισιν
[0]   Ἑλλήνων πόλις, ~τῆς χρυσολόγχου Παλλάδος  κεκλημένη,   ~οὗ παῖδ´ Ἐρεχθέως Φοῖβος ἔζευξεν
[650]   ~αὐτὴ δ´ ἄπαις ἦι καὶ  λελειμμένη   τέκνων. ~τίν´, παῖ πρόμαντι
[300]   ὑπουργήσω, γύναι. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μάντευμα κρυπτὸν  δεομένη   Φοίβου μαθεῖν. ~(ΙΩΝ) λέγοις ἄν·
[250]   ~(ΙΩΝ) ὅροις ὑγροῖσιν, ὡς λέγους´,  ὡρισμένη.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ταύτην ἔπερσε Κεκροπίδαις κοινῶι
[1600]   πύλαι μοι καὶ θεοῦ χρηστήρια,  ~δυσμενῆ   πάροιθεν ὄντα. νῦν δὲ καὶ
[1550]   ἔν τ´ Ἀθήναις κἀνθάδ´ οὖσαν  εὐμενῆ.   ~ἐπώνυμος δὲ σῆς ἀφικόμην χθονὸς
[850]   κἀγώ, φίλη δέσποινα, συμφορὰν θέλω  ~κοινουμένη   τήνδ´ θανεῖν ζῆν
[600]   ~γυναῖκά θ´ ὡς ἄτεκνον,  κοινουμένη   ~τῆς συμφορᾶς σοι πρόσθεν ἀπολαχοῦσα
[1100]   χθονὸς ~ζητοῦσιν αὐτὴν ὡς θάνηι  πετρουμένη.   ~(ΧΟΡΟΣ) οἴμοι, τί λέξεις; οὔτι
[1500]   αἰτίαν ~καὶ τοὐμὸν αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν  πειρωμένη   ~Φοίβωι τεκεῖν με φήις, τεκοῦς´
[300]   κτανεῖν. ~(ΙΩΝ) ποίωι τόδ´ ἔγνω  χρωμένη   τεκμηρίωι; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) ἐλθοῦς´ ἵν´ αὐτὸν
[300]   γυνὴ γεγῶσα; μὴ λέγ´,  ξένη.   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ παῖδά γ´ ἔτεκε
[400]   ~(ΙΩΝ) τί ποτε λόγοισιν  ξένη   πρὸς τὸν θεὸν ~κρυπτοῖσιν αἰεὶ
[1200]   Πυθικοῖς σταθεὶς λέγει· ~Ὦ γαῖα  σεμνή,   τῆς Ἐρεχθέως ὕπο, ~ξένης γυναικός,
[1300]   με σφάξαι θέληις. ~(ΙΩΝ) τίς  ἡδονή   σοι θεοῦ θανεῖν ἐν στέμμασιν;
[600]   τύραννος ὤν, ~ὧι τοὺς πονηροὺς  ἡδονὴ   φίλους ἔχειν, ~ἐσθλοὺς δὲ μισεῖ
[900]   μόνη μοχθεῖς τάδε; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)  μόνη   κατ´ ἄντρον οὗπερ ἐζεύχθην γάμοις.
[250]   σὺ δ´ ἐξεσώθης πῶς κασιγνήτων  μόνη;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) βρέφος νεογνὸν μητρὸς ἦν
[900]   ποῦ; τίς λοχεύει ς´;  μόνη   μοχθεῖς τάδε; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) μόνη κατ´
[750]   τῆς συμφορᾶς ~κοινωνός ἐστιν  μόνη   σὺ δυστυχεῖς. ~(ΧΟΡΟΣ) κείνωι μέν,
[250]   σὺν ἀνδρὶ δ´ ἥκεις  μόνη   χρηστήρια; ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) σὺν ἀνδρί· σηκοῖς
[300]   τις φίλων ἐμῶν. ~(ΙΩΝ) Φοίβωι  γυνὴ   γεγῶσα; μὴ λέγ´, ξένη.
[300]   τις σῆι μητρὶ ταὔτ´ ἄλλη  γυνή.   ~(ΙΩΝ) τίς; εἰ πόνου μοι
[50]   ὀρόφους ~Φοίβου πέτεται. ~θάσσει δὲ  γυνὴ   τρίποδα ζάθεον ~Δελφίς, ἀείδους´ Ἕλλησι
[650]   Ἀθηνῶν μ´ τεκοῦς´ εἴη  γυνή,   ~ὥς μοι γένηται μητρόθεν παρρησία.
[950]   πῶς; οἰκτρὰ πολλὰ στόματος ἐκβαλοῦς´  ἔπη.   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) φεῦ· ~τλήμων σὺ τόλμης,
[300]   δ´ οὐκέτ´ ἔστι, τίνι τρόπωι  διεφθάρη;   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) θῆράς σφε τὸν δύστηνον
[750]   ἐκτελῆ νεανίαν ~δίδωσιν αὐτῶι Λοξίας·  παρῆ   δ´ ἐγώ. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) πῶς φήις;
[350]   αὐτὸν ἐξειλίσσομεν. ~τὰ γὰρ γυναικῶν  δυσχερῆ   πρὸς ἄρσενας, ~κἀν ταῖς κακαῖσιν
[1150]   ὕπερθε δὲ ~Ἄρκτος στρέφους´ οὐραῖα  χρυσήρη   πόλωι· ~κύκλος δὲ πανσέληνος ἠκόντιζ´
[0]   ~ἐθαύμας´ εἴ τις Δελφίδων τλαίη  κόρη   ~λαθραῖον ὠδῖν´ ἐς θεοῦ ῥῖψαι
[0]   ~Ἐριχθονίου. κείνωι γὰρ Διὸς  κόρη   ~φρουρὼ παραζεύξασα φύλακε σώματος ~δισσὼ
[500]   μεμηνότας ξένους. ~(ΞΟΥΘΟΣ) κτεῖνε καὶ  πίμπρη·   πατρὸς γάρ, ἢν κτάνηις, ἔσηι
[950]   κρείσσω θνητὸς οὖς´ ὑπερδράμω; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  πίμπρη   τὰ σεμνὰ Λοξίου χρηστήρια. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ)
[950]   ἀντεχώμεθα. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) τί γάρ με  χρὴ   δρᾶν; ἀπορία τὸ δυστυχεῖν. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[1400]   βωμὸν τόνδε, κεἰ θανεῖν με  χρή.   ~(ΙΩΝ) λάζυσθε τήνδε· θεομανὴς γὰρ
[1300]   ὠμὸς ὢν ἁμαρτάνεις. ~(ΙΩΝ) οὐ  χρή   με τοὺς κτείνοντας ἀνταπολλύναι; ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)
[1300]   χρήιζει; τῶι τόδε γνῶναί με  χρή;   ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ) πατέρα κατειπὼν τῆσδέ ς´
[1350]   ὅθεν σὴν μητέρα ζητεῖν σε  χρή·   ~πρῶτον μὲν εἴ τις Δελφίδων
[550]   ἄλλο (ΞΟΥΘΟΣ) νῦν ὁρᾶις  χρή   ς´ ὁρᾶν. ~(ΙΩΝ) Διὸς
[350]   εἰς ὄψιν ποτέ. ~ἀλλ´ ἐᾶν  χρὴ   τάδ´, εἰ πρὸς τοῦ θεοῦ
[1200]   ἔμελλεν ἀνθρώπων κτανεῖν; ~σήμαινε, πρέσβυ·  σὴ   γὰρ προθυμία ~καὶ πῶμα
[600]   ~ἔα δέ μ´ αὐτοῦ ζῆν·  ἴση   γὰρ χάρις ~μεγάλοισι χαίρειν
[1400]   ἐξ ἀκηράτου γεγώς. ~(ΙΩΝ)  φιλτάτη   μοι μῆτερ, ἄσμενός ς´ ἰδὼν
[1000]   ἐσθλὸν οὐ συμμείγνυται. ~(ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ)  φιλτάτη   παῖ, πάντ´ ἔχεις ὅσων σε
[1150]   ~παρελθὼν πρέσβυς ἐς μέσον πέδον  ~ἔστη,   γέλων δ´ ἔθηκε συνδείπνοις πολὺν
[1450]   πάντα μᾶλλον ἄν ποτε, ~μῆτερ,  παρέστη   τῶνδ´, ὅπως σός εἰμ´ ἐγώ.
[1100]   νυν, τέκνον, ἀμφήρεις μένων ~σκηνὰς  ἀνίστη   τεκτόνων μοχθήμασιν. ~θύσας δὲ γενέταις
[650]   τύραννος εὐπαιδίαν ~πόσιν ἔχοντ´ εἰδῆι,  ~αὐτὴ   δ´ ἄπαις ἦι καὶ λελειμμένη
[600]   συμφορᾶς σοι πρόσθεν ἀπολαχοῦσα νῦν  ~αὐτὴ   καθ´ αὑτὴν τὴν τύχην οἴσει
[300]   ἀδικίαν αἰσχύνεται. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔ φησιν  αὐτή·   καὶ πέπονθεν ἄθλια. ~(ΙΩΝ) τί
[1500]   οὗ γ´ ἐγὼ γάμους ~ἔκρυπτον  αὐτὴ   καί ς´ ἀπέκτεινον λάθραι; ~ὁ
[1450]   σκοπέλοις ἐπ´ ἐμοῖς ~τὸν  ἐλαιοφυῆ   πάγον ~θάσσει (ΙΩΝ) λέγεις μοι
[350]   ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) οὔ φησι· καίτοι πόλλ´  ἐπεστράφη   πέδον. ~(ΙΩΝ) χρόνος δὲ τίς
[1450]   (ΙΩΝ) λέγεις μοι σκολιὰ κοὐ  σαφῆ   τάδε. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) παρ´ ἀηδόνιον πέτραν
[1200]   θνήισκομεν. ~Δελφῶν δ´ ἄνακτες ὥρισαν  πετρορριφῆ   ~θανεῖν ἐμὴν δέσποιναν οὐ ψήφωι
[1350]   φιλτάτης μητρὸς τροφῆς. ~τλήμων δὲ  χἠ   τεκοῦσά μ´· ὡς ταὐτὸν πάθος
[50]   ~γεγὼς Ἀχαιός. χρόνια δὲ σπείρας  λέχη   ~ἄτεκνός ἐστι καὶ Κρέους´· ὧν
[500]   τέκνον, χαῖρ´· γὰρ  ἀρχὴ   τοῦ λόγου πρέπουσά μοι. ~(ΙΩΝ)
[1150]   γέρων ἔλεξ´· Ἀφαρπάζειν χρεὼν ~οἰνηρὰ  τεύχη   σμικρά, μεγάλα δ´ ἐσφέρειν, ~ὡς
[1500]   δυστυχῆσαι καὖθις αὖ πρᾶξαι καλῶς  ~τύχη,   παρ´ οἵαν ἤλθομεν στάθμην βίου
[500]   οὐκ ἄλλωι ~τέκνον. ~(ΙΩΝ)  τύχη   πόθεν ποθ´ ἥκει; (ΞΟΥΘΟΣ) δύο
[350]   γόνον. ~(ΙΩΝ) οἴμοι· προσωιδὸς  τύχη   τὠμῶι πάθει. ~(ΚΡΕΟΥΣΑ) καὶ ς´,
[350]   δὲ διαφέρουσιν· ἕνα δ´ ἂν  εὐτυχῆ   ~μόλις ποτ´ ἐξεύροι τις ἀνθρώπων
[850]   ἔσομαι. ~στάζουσι κόραι δακρύοισιν ἐμαί,  ~ψυχὴ   δ´ ἀλγεῖ κακοβουληθεῖς´ ~ἔκ τ´
[900]   καὶ κιθάραι κλάζεις ~παιᾶνας μέλπων.  ~ὠή,   τὸν Λατοῦς αὐδῶ, ~ὅστ´ ὀμφὰν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2009