HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  1516 formes différentes pour 1516 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 α
1
1 ἀγαγεῖν
1 ἀγάγωσιν
1 Ἀγαθά
1 ἀγαθὴν
1 Ἀγαθὸν
1 ἀγανακτήσαντα
1 ἀγανακτοῦντες
1 ἄγε
1 ἄγειν
1 ἀγέλην
1 ἀγνώμων
1 ἀγορᾷ
1 ἄγραν
1 ἄγρια
1 ἀγχινούστερος
1 ἄγωσιν
1 ᾄδει
1 ἀδείας
1 ᾄδειν
1 ᾄδεις
1 ᾄδετε
1 ἀδικάστως
1 ἀδικεῖν
1 ἀδικοῦντα
1 ἀδίκους
1 ἀδύνατον
1 ἀδύνης
1 ἀετοῖς
1 ἀετῶν
1 Ἀθλία
1 ἀθλία
1 Ἄθλιοι
1 αἱ
1 αἰγάγρῳ
1 αἰδοῖά
1 αἷμα
1 αἴφνης
1 ἄκοντες
1 ἀκούσαντες
1 ἀκούσῃς
1 ἀλαζόνων
1 ἀλαζών
1 ἀλεκτρυόνος
1 ἀληθῶς
1 ἀλκῆς
1 Αλλὰ
1 ἀλλήηαις
1 ἄλληλα
1 ἀλλοδαπὰς
1 ἄλλον
1 ἀλλότρια
1 ἀλλοτρίους
1 ἀλλοτριους
1 ἀλλοτρίων
1 Ἄλλους
1 ἄλλους
1 ἁλοὺς
1 ἀλσώδει
1 ἀλώπεκας
1 ἀλώπεκες
1 ἀλωπέκιζε
1 ἁμιλλώμενοι
1 ἀμφίβολον
1 ἀμφιγνοήσασαι
1 ἀμφιγνοοῦντες
1 ἀμφοῖν
1 ἀμφότεροι
1 ἀναβάς
1 ἀναβὰς
1 ἀναβολὴν
1 ἀνάγκῃ
1 ἀναιδῶς
1 ἀναιρεῖσθαι
1 ἀναλίσκονται
1 ἄνανδροι
1 ἄνανδρος
1 ἀναπτῆναι
1 ἀναστῆναι
1 ἀναχαιτίζουσιν
1 ἀνδρείᾳ
1 ἀνδρὶ
1 ἀνδρῶν
1 ἀνενεγκεῖν
1 ἀνέῳξεν
1 Ανὴρ
1 ἀνθαμιλλώμενοι
1 ἀνθρώπινον
1 ἄνθρωπος
1 Ἄνθρωπός
1 ἀνιμήσασθαι
1 ἀνόητον
1 ἀνοίξαντος
1 αντιδιδόντας
1 ἀντιλαμβάνω
1 ἀντιπαρατάσσονται
1 ἀντιστῶσιν
1 ἀντιφερίζειν
1 ἄνω
1 ἄξια
1 Ἄξια
1 ἄξιοι
1 ἄξιοί
1 ἄξιον
1 ἀξιωτάτη
1 Ἀπαλλαγέντος
1 ἀπαλλάξαι
1 ἀπαλλάττε
1 ἅπαντα
1 ἅπαξ
1 ἀπαρνοῦμαι
1 ἀπατήσασα
1 ἀπαυδήσαντες
1 ἀπαυδήσας
1 ἀπείρους
1 ἀπεκλαίοντο
1 ἀπελαθεὶς
1 Ἄπελθε
1 ἀπελθεῖν
1 ἀπέλθῃς
1 ἀπελθοῦσα
1 ἀπελθούσης
1 ἀπελθὼν
1 ἀπέλυσε
1 ἀπενίζοντο
1 ἀπεργάζεται
1 ἀπεχθῶς
1 ἀπῄει
1 ἀπῄεσαν
1 ἀπήλασαν
1 ἀπῆλθε
1 ἀπηλλαγησαν
1 ἀπηλλάττετο
1 ἀπηύδησεν
1 ἀπιστεῖς
1 Ἀπίωμεν
1 ἀπίωμεν
1 ἀποβαλὼν
1 ἀπογυμνωθέντι
1 ἀπογυμνώσωσιν
1 ἀποδώσωσιν
1 ἄποθεν
1 ἀποθνῄσκῃς
1 ἀποθνῄσκων
1 ἀποκόπτων
1 ἀπολιπόντες
1 ἀπόλλυμαι
1 Ἀπόλλωνα
1 Ἀπόλλωνι
1 ἀπολωλότα
1 ἀποπίπτοντα
1 ἀποπνιγησόμενοι
1 ἀπορῶν
1 ἀποτεμὼν
1 αποτυχὼν
1 ἀποτυχὼν
1 ἀποφερομένους
1 ἀπωδύρετο
1 ἀπώλετο
1 ἀπὼν
1 ἄρα
1 ἀραμένη
1 ἀρδεύοντι
1 ἀρδεύων
1 ἄριστα
1 ἁρμόζει
1 ἁρμόσειεν
1 ἀρνήσασθαι
1 ἁρπάζει
1 ἀρρώστου
1 ἄρτι
1 ἄρτῳ
1 ἀρχῆς
1 ᾆσαι
1 ᾄσας
1 ἀσπάσασθαι
1 ἀσχοληθέντος
1 ἀσχολουμένου
1 ᾄσωμεν
1 ἄσωτον
1 Ἀτὰρ
1 ἀταράχως
1 ἅτινα
1 ἀτόποις
1 ἄτριχα
1 αυ
1 αὐγῆς
1 αὐθάδων
1 Αὖθις
1 αὖθίς
1 αὐλείαν
1 αὔριον
1 αὐτὰ
1 αὐταῖς
1 αὕτη
1 Αὕτη
1 αὐτὸ
1 αὐτοὶ
1 αὐτον
1 αὐτός
1 αὑτοῦ
1 αὑτοὺς
1 αὐτοχεῖρα
1 ἀφαιρησομένη
1 ἀφανῆ
1 ἀφείλετο
1 ἀφεὶς
1 ἀφεῖσα
1 ἀφῆκεν
1 ἀφῇς
1 ἀφίστατο
1 ἄφνω
1 ἀφορᾶν
1 ἄφρονες
1 Ἄφρων
1 ἀφύπνωσε
1 ἀχάριστον
1 ἄχθονται
1 Βαβαί
1 βαδίζειν
1 βαθῆ
1 βάκλοις
1 βαλεῖν
1 βαλλομένη
1 βαλλόμενος
1 βαπτίζεσθαι
1 Βαρούμενος
1 βασιλεία
1 βασιλείαν
1 βασιλεῖς
1 βασιλεὺς
1 βασιλεῦσαι
1 βασιλεύσει
1 βατράχων
1 βέλτιον
1 βιαίοις
1 βίαιος
1 βιοῦσιν
1 βίῳ
1 βλέποντες
1 βόας
1 βουκολεῖν
1 βούλεται
1 βουλόμενοι
1 βοῶν
1 βρεχομένας
1 βρυχηθμὸν
1 βρυχησάμενός
1 βρυχώμενος
1 βυρσῶν
1 γαστέρα
1 γεγονέναι
1 γείτων
1 γελοῖα
1 γενέσθαι
1 γενήσομαι
1 γένηται
1 γενναῖον
1 γεννᾷς
1 γεννηθεὶς
1 γενόμενος
1 γενοῦ
1 γένωνται
1 Γεωργοῦ
1 γῆ
1 γινώσκουσα
1 γινώσκων
1 γλυκέσι
1 γνοῦσαι
1 γνῶ
1 γνωρίζοντες
1 γνώσομαι
1 γραὸς
1 Γραῦς
1 δαίμων
1 δάκνεις
1 δάκνεσθαι
1 δάκνων
1 δακόντι
1 δακόντος
1 δεδοικέναι
1 δέδωκας
1 δεήσει
1 Δειλαία
1 δειλαίαν
1 Δείλαιοι
1 δειλή
1 δειλοὶ
1 δεινὰ
1 δεινὰς
1 δεινὸν
1 δειπνήσω
1 δεῖπνος
1 δελεαζομένη
1 δέοι
1 δεσμοῦ
1 δεσμοὺς
1 δεσμῷ
1 δεύτερον
1 δευτέρου
1 δηλοῦντες
1 δήποτε
1 δήσας
1 Δηχθείς
1 Διὰ
1 Δία
1 διαδραμοῦσα
1 διαιτώμενον
1 διακειμένην
1 διαπράξησθε
1 διαρραγέντος
1 διαρραγῆναι
1 διατεθεὶς
1 διαφεύγει
1 διαφυλάξαι
1 Διδάσκει
1 διέβαινε
1 διερεθίζοντες
1 διέφθειρεν
1 δικαζόντων
1 δίκαια
1 δίκαιος
1 δικαιοσύνης
1 δικαίως
1 δίκας
1 Διόπερ
1 Διὸς
1 δὶς
1 διυπνίσαι
1 διώκεις
1 διωκόμενος
1 διώκοντας
1 δοκιμάζει
1 δοκοῦσί
1 δοκῶν
1 δολοῦν
1 δόλῳ
1 δόξαν
1 δουλείαν
1 δουλεύσω
1 δραξάμενος
1 δρόμου
1 δρυμὸν
1 δρώμενον
1 δυνάμεναι
1 δυνάμεως
1 δύναμις
1 δύνασθαι
1 δυνατώτερός
1 δυνατωτέρων
1 δυνήσεσθε
1 δύσκολον
1 δυσμορφίᾳ
1 δυστηνῷ
1 δυστήνῳ
1 δυστυχημάτων
1 δυστυχοῦντες
1 δυστυχοῦσιν
1 δυσχεραίνονται
1 ἑαυτῆς
1 ἐβασίλευσεν
1 ἐβόα
1 Ἐβοηθήσαμεν
1 Ἐβουλεύετο
1 ἐβουλήθη
1 ἐβούλου
1 ἐβρυχήσατο
1 ἐγγὺς
1 ἐγείροντα
1 ἔγκατα
1 ἐγκάτων
1 ἐγκλεισθεὶς
1 ἔγνων
1 ἔγνωσαν
1 ἐγχρονίζοντα
1 Ἐγὼ
1 ἐδέετο
1 ἐδεήθη
1 ἐδέησας
1 ἔδειξαν
1 ἐδείπνησας
1 ἐδίδαξε
1 ἐδίδασκε
1 ἐδίδοσαν
1 ἐδίωκεν
1 ἐδίωκες
1 ἔδραμε
1 ἔδωκας
1 ἔδωκεν
1 ἐθεάσαντο
1 ἐθέασατο
1 ἐθέλει
1 ἐθρήνει
1 ἔθυον
1 εἴγε
1 εἰδὲ
1 εἶδε
1 εἶδεν
1 εἶδον
1 εἴη
1 εἶθ
1 εἰθισμένος
1 εἰμί
1 εἶπε
1 εἰπεῖν
1 εῖπεν
1 Εἰπόντος
1 εἰποῦσα
1 εἰπούσῃ
1 Εἶς
1 εἴσεισιν
1 εἰσελθεῖν
1 εἰσελθών
1 εἰσῆλθον
1 εἰσι
1 εἰσίν
1 εἰσιόντων
1 εἰσπηδησάντων
1 εἰσπηδήσας
1 εἱστήκει
1 εἶχες
1 εἰωθὸς
1 Ἐκ
1 ἐκάθευδε
1 ἐκάθευδεν
1 ἐκάλεσεν
1 ἑκάστην
1 ἕκαστον
1 ἑκάτερα
1 ἑκάτερον
1 ἐκεῖ
1 ἐκεῖθεν
1 ἐκεῖνα
1 ἐκείναις
1 ἐκείνη
1 Ἐκείνη
1 ἐκείνης
1 ἐκείνου
1 ἐκείνων
1 ἐκινδύνευσεν
1 ἐκλάπη
1 ἔκλεισε
1 ἐκμάξαντα
1 ἐκοιμᾶτο
1 ἐκόντες
1 ἐκοπίασεν
1 ἐκπεσοῦσαν
1 ἐκπίωσι
1 ἔκραξεν
1 ἐκρέμασεν
1 ἐκρότησεν
1 ἐκτέμῃ
1 ἐκτέμνειν
1 ἐκυρώθης
1 ἐκφεύγειν
1 ἐκφεύγουσιν
1 ἐκφύγωσι
1 ἐλάφου
1 ἐλάφῳ
1 ἔλεγχον
1 ἐλεήσει
1 ἐλθὲ
1 ἐλθόντες
1 ἐλθοῦσα
1 ἔλθωμεν
1 ἐλθὼν
1 ἐλθών
1 ἐλπίδα
1 ἐλπίδι
1 ἔμαθόν
1 ἐμὰς
1 ἐμαυτῇ
1 ἐμαυτὸν
1 ἐμαυτῷ
1 ἐμὲ
1 ἐμέ
1 Ἐμὲ
1 ἐμνηστεύσατο
1 ἐμπεσούμενοι
1 ἐμπιπραμένων
1 ἐμπλακεὶς
1 ἐμφιλοχωροῦσαν
1 Ἔν
1 ἕνα
1 ἐναντιοῦται
1 ἔνδον
1 ἕνεκεν
1 ἐνέμετο
1 ἐνεπήγετο
1 ἐνιαυτὸν
1 ἐνό
1 ἐνόησεν
1 ἐνοσφισάμην
1 ἐντολάς
1 ἐντρυφᾷ
1 ἐξαναστῆναι
1 ἐξαπατήσασα
1 ἐξαπιναίως
1 ἐξέβαλον
1 ἐξέλῃ
1 ἐξελθεῖν
1 ἐξηλάθη
1 ἐξήλασεν
1 ἐξῆλθον
1 ἐξιόντος
1 ἔξωθεν
1 ἐξώσαντες
1 ἐπαγγελλομένοις
1 ἐπανελθὼν
1 ἐπανῆκε
1 ἐπανῆλθε
1 ἐπανιών
1 ἐπαύλεως
1 ἐπαυλεώς
1 ἔπαυλιν
1 ἐπεζήτει
1 ἐπεὶ
1 Ἐπειδὴ
1 ἐπειρώμην
1 ἔπεισε
1 ἔπειτα
1 ἐπέκειτο
1 ἐπελάθετο
1 ἐπέλθῃ
1 ἐπελθόντας
1 ἐπενόησεν
1 ἔπεσεν
1 Ἐπέστη
1 ἐπεφώνει
1 ἐπηκολούθει
1 ἐπῄνει
1 ἐπηρώτων
1 επί
1 Ἐπὶ
1 ἐπιβαλλόμεμοι
1 ἐπιβλαβὴς
1 ἐπιβουλευόμενοι
1 ἐπιγνόντες
1 ἐπιδείξασθαι
1 ἐπιδοῦναι
1 ἐπιδραμόντος
1 ἐπιθολοῖ
1 ἐπιθυμεῖν
1 ἐπιθυμήσαντα
1 ἐπιθυμήσας
1 ἐπιθυμῶ
1 ἐπιθύσειν
1 ἐπικαθίσας
1 ἐπικαρπίας
1 ἐπινίκιον
1 ἐπινοίας
1 ἐπίσκεψιν
1 ἐπιστάμενοι
1 ἐπιστραφεὶς
1 ἐπιστραφέντος
1 ἐπισφαλεῖς
1 ἐπισφαλὴς
1 ἐπιτάττεις
1 ἐπιτελοῦσιν
1 ἐπιτηδεύματα
1 ἐπιφέρειν
1 ἐπιχειροῦντες
1 ἐποίησε
1 ἐποιοῦ
1 ἐπονείδιστον
1 ἔπτατο
1 ἐρέθιζε
1 ἐρευνήσας
1 ἕρμαιον
1 Ἑρμῇ
1 Ἑρμῆς
1 ἐρομένου
1 ἔρριψε
1 ἔρως
1 ἔρωτα
1 ἐσθίειν
1 ἐσθιόμενος
1 ἐσκοτώθησαν
1 ἔσομαι
1 ἐσπάραξεν
1 Ἑσπέρας
1 ἔσπευδεν
1 ἐσπούδασα
1 ἔσται
1 ἐστὲ
1 ἐστέναξεν
1 ἔστη
1 ἑστιάσων
1 ἐστίμοι
1 ἔστιν
1 ἑστιῶ
1 ἑστιώμενος
1 ἑταιρείαν
1 ἑταῖροι
1 ἔταξεν
1 ἕτερ
1 ἑτέρᾳ
1 ἑτέραν
1 ἕτεροι
1 ἑτέρους
1 ἑτέρῳ
1 ἑτέρων
1 ἔτη
1 ἐτράπη
1 ἔτρεφεν
1 ἐτρέφετο
1 ἐτυφώθη
1 ἔτυχε
1 ἔτυχεν
1 εὖ
1 εὐάλωτοι
1 εὐδοκιμοῦσι
1 εὐειδέστερον
1 εὐεργέτας
1 εὐηλίῳ
1 εὐθαλῆ
1 εὐθέως
1 εὐθὺς
1 εὔκαιρός
1 εὐλόγως
1 εὐμεγέθη
1 εὐμελέστατόν
1 εὖξαί
1 εὐπαθῆμ
1 εὐπορῶν
1 εὐπρέπειαν
1 εὗρε
1 Εὗρεὲ
1 εὗρεν
1 εὕρεσιν
1 εὕρηκα
1 εὕρηνται
1 εὑρήσουσιν
1 εὑρόντες
1 εὑρὼν
1 εὐτελεῖς
1 εὐτελῆ
1 εὐτελοῦς
1 εὐτραφῆ
1 εὔφωνον
1 εὔφωνος
1 εὔχου
1 ἐφάνη
1 ἔφερε
1 ἔφησαν
1 ἐφικομένῃ
1 ἐφορμήσας
1 ἔχειν
1 ἔχεις
1 ἐχθρὸς
1 ἔχοι
1 ἔχον
1 ἔχοντες
1 ἔχοντος
1 ἔχουσα
1 ἔχουσι
1 ἔχουσιν
1 ἔχων
1 ἑώρων
1 Ζεὺς
1 ζῇ
1 ζῆν
1 ζήσεις
1 ζήτει
1 ζητήσῃ
1 ζητούσης
1 ζητῶν
1 ζῶμεν
1 ζῷόν
1 ζώου
1 ζώων
1
1 ἠγόρασε
1 ἤγρευέ
1 ᾔδειμεν
1 ἠδίκησας
1 ἡδυπάθειαν
1 ἡδύτερον
1 ἠϊόνος
1 ἠκολούθει
1 ἠλαζονεύετο
1 ἦλθες
1 ᾑμαγμένην
1 ἤμελλε
1 ἡμέρα
1 ἥμερα
1 ἡμέραν
1 ἡμιθανεῖς
1 ἡμῖν
1 ἠναντίωται
1 ἠπορημένος
1 ἤριζον
1 ἥρπασε
1 ἦσαν
1 ᾔσθοντο
1 ἡσυχάζοντος
1 ἡτοίμαζε
1 ηὐχόμην
1 θαλάσσης
1 θάνατόν
1 θανεῖν
1 θαρρεῖν
1 θαρροῦντος
1 θέατρον
1 θεάτρῳ
1 θέλει
1 θέλων
1 θεὸς
1 θεραπείας
1 θεῷ
1 θεῶν
1 θηρευτὴς
1 θηρίῳ
1 θηρσὶν
1 θησαυροῦ
1 θήσειν
1 θνῄσκειν
1 θοίνης
1 θρήνει
1 θρηνοῦντος
1 θρηνῶν
1 θυγατέρα
1 θυμοῦται
1 θυρίδων
1 θυρωρὸν
1 θῦσαι
1 ἰασόμενον
1 ἰατροῖς
1 ἰδεῖν
1 ἴδῃς
1 ἰδίοις
1 ἴδοις
1 ἰδοῦ
1 ἰδοῦσα
1 ἰδων
1 ἰδών
1 ἱκέτευε
1 ἰκοῦσαν
1 ἰκτῖνος
1 Ἰκτῖνος
1 ίλη
1 ἰξεύσας
1 Ἰξευτὴς
1 ἴσθι
1 ἱσταμένη
1 ἱσταμένους
1 ἵστατο
1 ισχύι
1 ἰσχυρότερος
1 ἰχθὺν
1 ἰχνευτὴς
1 ἴχνη
1 κἀγὼ
1 κάθαρμα
1 καθέστηκας
1 καθεστήκεσαν
1 καθημένων
1 καὶδιαγινώσκειν
1 καιρὸν
1 καιρὸς
1 κἀκ
1 κακὰ
1 κἀκείνης
1 Κἀκεῖνοι
1 κἀκεῖνοι
1 κἀκεῖνον
1 Κἀκεῖνος
1 κἀκεῖσε
1 κακὴ
1 κακίαν
1 κακίας
1 κάκιστα
1 κάκιστον
1 κακούργους
1 κακῷ
1 Κακῶς
1 καλιάν
1 καλόν
1 Καλὸν
1 καλὸν
1 κάλῳ
1 Καλῶς
1 καρδίᾳ
1 καρδίας
1 καρκίνῳ
1 καρπὸν
1 καρποῦ
1 καρπῷ
1 κάρυα
1 κάστωρ
1 κατ
1 κατάβηθι
1 καταγνόντες
1 καταδάκνων
1 καταδῦσαι
1 καταθοινήσασθαι
1 καταθοινήσῃ
1 καταθῦσαι
1 κατακλιθεὶς
1 κατακρημνίσαι
1 κατακρημνίσαντος
1 κατακρημνίσωμεν
1 καταλαμβάνηται
1 καταλιπόντες
1 καταναλισκόμενοι
1 καταναλωθέντων
1 κατανοεῖ
1 καταπέπωκε
1 καταπίνειν
1 καταπίνων
1 καταπιών
1 καταπτὰς
1 καταστῆσαι
1 καταστήσῃ
1 κατασχὼν
1 καταφαγεῖν
1 καταφιλῶν
1 καταφρονήσας
1 καταφρονοῦσι
1 καταψυχομένην
1 κατέβη
1 κατέκλων
1 κατέλυεν
1 κατέπεσεν
1 κατεσθίειν
1 κατῆλθε
1 κατήσθιε
1 κατιὼν
1 κατωτέρω
1 καυχωμένην
1 κέκραγε
1 κεκραγυῖα
1 κεκρυμμένης
1 κενόδοξοι
1 κέρας
1 κέρατι
1 κερδαίνειν
1 κερδαίνεις
1 κερδαίνουσιν
1 κέρδους
1 κερδώ
1 κεφαλή
1 Κηπουροῦ
1 Κηπουρῷ
1 κηπωρὸν
1 κηπωρὸς
1 Κηπωροῦ
1 κιὰ
1 κινδυνεύειν
1 κινδυνεύσαντες
1 κίνδυνον
1 κινδύνου
1 κίχλα
1 Κίχλα
1 κλοιὸν
1 κνίσμα
1 κοίλωμα
1 κόκκον
1 κόκκος
1 Κολοιόν
1 κολοιὸς
1 κολοιοὺς
1 κολοιῶν
1 κοπιώντων
1 κόπου
1 κόρακας
1 κόρακες
1 κόρην
1 Κοχλίαι
1 κοχλίας
1 κόχλον
1 κόχλος
1 κράζων
1 κρατηθεὶς
1 κρατήσας
1 κράτος
1 κρέατος
1 κρείσσων
1 κρείττονας
1 κρείττοσι
1 κρημνόν
1 κρούσῃ
1 κτύπον
1 κύκνον
1 κύκνος
1 κύκνους
1 κύκνῳ
1 κυνὶ
1 Κυνόδηκτος
1 κυρώσαντες
1 κωδωνοφορῶν
1 λαβεῖν
1 Λαγωοί
1 λαγωοί
1 λαγωὸν
1 λαγωός
1 Λαγωὸς
1 λαγωῷ
1 Λάθρᾳ
1 λαθραίως
1 λανθάνουσιν
1 λαχάνων
1 λεαίνῃ
1 λέγεις
1 λέγεται
1 λέγοντος
1 λεγόντων
1 λέγουσα
1 λέγω
1 Λέοντος
1 λέουσιν
1 λεπτὰ
1 ληφθείς
1 λίαν
1 λιβανωτὸν
1 λίμναις
1 λίμνῃ
1 λίμνη
1 λίμνην
1 λιμὸς
1 λιμώττων
1 λινῷ
1 λιπαρώτερον
1 λόγον
1 λόγῳ
1 λοιπὸν
1 λύκον
1 Λύκος
1 Λύκου
1 λύπας
1 λύπη
1 λυπουμένους
1 μαθοῦσα
1 μακρόθεν
1 μαρτυρεῖσθαι
1 μαρτυρουμένῳ
1 ματαίαν
1 μάταιος
1 μάχεσθαι
1 μάχης
1 μαχόμεθα
1 μαχομένη
1 μαχομένοις
1 μέγαν
1 μεγέθει
1 μεγίστῃ
1 μεγίστην
1 μεγίστοις
1 μέγιστον
1 μεθεῖναι
1 μεθυσθεὶς
1 μεῖζον
1 μείζονα
1 μέλει
1 μέλλουσα
1 μέλλουσι
1 μέλλουσιν
1 μέλος
1 μεμαρασμένα
1 μεμπτέσι
1 μεμπτοί
1 μεμψιμοίρους
1 μεμψιμούρους
1 μέρος
1 μέσου
1 μέσων
1 μετρεῖν
1 μετρίων
1 μή
1 μηδαμῆ
1 μηδέπω
1 μηδετέρας
1 μηκόθεν
1 μηνύει
1 μηνῦσαι
1 μῆτερ
1 μητέρας
1 μητρί
1 μητρὶ
1 μητρυιά
1 μητρυιᾶς
1 μιᾶς
1 μικρὸς
1 μισεν
1 μόνῃ
1 μόνην
1 μουσικὴ
1 μόχθους
1 μυελοὺς
1 μυρσινῶνι
1 νεβρῷ
1 νεκρὸς
1 νεμόμενον
1 νέων
1 νθρώπων
1 νίκης
1 νικήσας
1 νοσεῖ
1 νοσεῖν
1 νοσήσας
1 νοῦν
1 νοῦς
1 νυκτερινὰς
1 νυμφίον
1 νὺξ
1 νωθρός
1 ξένοι
1 ξύεις
1 ξύλον
1 οδὲ
1 ὀδόντας
1 ὀδοῦσι
1 ὀδυνώμενος
1 ὁδῷ
1 ὅθεν
1 Ὅι
1 οἷα
1 οἷάπερ
1 οἶδας
1 οἶδε
1 οἰηθεὶς
1 Οἰηθεὶς
1 οἰκεῖα
1 οἰκείων
1 οἰκιῶν
1 οἶκον
1 οἰκουρὸν
1 οἰκουρὸς
1 οἰκοφυλακεῖν
1 οἰκτρὸν
1 οἵκῳ
1 οἴμοι
1 οἰόμενος
1 οἷός
1 οἵτινες
1 οἰωνισμὸν
1 οἰωνὸν
1 ὀλίγας
1 ὀλίγον
1 ὁλόκληρον
1 ὀλύνθους
1 Ὄμνυμι
1 ὅμοια
1 ὁμοίως
1 ὁμολογιῶν
1 ὁμοῦ
1 ὁμοφύλους
1 ὅμως
1 ὃν
1 ὀνειδιζομένη
1 ὄνομά
1 ὄνομα
1 Ὄντως
1 ὄνυξιν
1 ὄνυχας
1 ὁποῖοι
1 ὁπόταν
1 ὅπου
1 ὅπουπερ
1 ὁρᾶτε
1 ὄρνεον
1 ὁρῶσα
1 ὁρῶσι
1 ὅσοι
1 ὀστᾶ
1 ὅτε
1 οὐδαμῶς
1 οὐδενός
1 οὐκέτι
1 οὕς
1 οὖσα
1 οὕσης
1 Οὔτε
1 οὐχὶ
1 ὄφεσι
1 ὄφιν
1 ὄφις
1 ὀφλισκάνουσι
1 ὀφλισκάνουσιν
1 παγίδος
1 παῖδας
1 παιδὶ
1 παίοντες
1 παὶουσαι
1 παῖς
1 παίων
1 πᾶν
1 πανουργίας
1 παντὸς
1 πάντως
1 Παρ
1 παρά
1 παραγέγονε
1 παραγενήσονται
1 παραγενόμενος
1 Παραγενομένων
1 παραγένωνται
1 παραλογιζόμενοι
1 παραμονάριον
1 παραμυθίαι
1 παραμυθοῦνται
1 παραστῆσαι
1 παράσχωμαι
1 παρατηρησάμενος
1 παραχρῆμα
1 παρέβαλλεν
1 παρειμένους
1 παρεκάλει
1 παρεκαλουν
1 παρεκάλουν
1 παρελθούσης
1 παρεσύρη
1 παρέχω
1 παριόντων
1 παριοῦσα
1 παροδῖται
1 παρὸν
1 παροξύνεται
1 παρὼν
1 πᾶσι
1 πᾶσιν
1 πάσχει
1 πασχόντων
1 πατρίδας
1 παῦσαί
1 πεινᾶσαι
1 πέλας
1 πέμπουσι
1 πενιχρόν
1 πενιχρῶς
1 πεπείρους
1 πεπίστευκα
1 πεπλάνησαι
1 πεπτωκότας
1 περί
1 περιγενέσθαι
1 περιγενόμενοι
1 περιέθηκε
1 Περιειληθέντος
1 περιελεῖν
1 περιέλειχεν
1 περιελέσθαι
1 περιεργειᾳ
1 περιέργοις
1 περιῄει
1 περιιοῦσα
1 περικατάληπτος
1 περικείμενον
1 περιπάτει
1 περιπατεῖν
1 περιπείροντες
1 περιπεσόντες
1 περιστερεῶνι
1 περιστεροτροφείῳ
1 Περιστρέφοντα
1 περίτικινδυνεύσντες
1 περιτυχόντες
1 περιτυχὼν
1 περιφερῆ
1 πεσὼν
1 πέτρᾳ
1 πηγὰς
1 πιμελέστερος
1 πινούσαις
1 πιστεύοντες
1 πιστεύσω
1 πλεῖον
1 πλέκουσα
1 πλεονεκτημάτων
1 πλεονέκτην
1 πλευράς
1 πλευρὰς
1 πλέως
1 πλήθει
1 πλῆθος
1 πλημμελείας
1 πλησιάσεις
1 πόδα
1 ποδοψοφίας
1 πόθεν
1 ποίαν
1 ποιεῖν
1 ποιήσειν
1 ποικίλος
1 ποιμένας
1 ποίμνια
1 ποῖον
1 ποιοῦνται
1 ποιῶν
1 πολεμεῖτε
1 πόλεμον
1 πολεμοῦντες
1 πολεμῶν
1 πολιτῶν
1 Πολλὰ
1 Πολλῶν
1 πολύν
1 πολὺν
1 πονηρία
1 πονηρὸν
1 πονῶν
1 πόνων
1 πορίζειν
1 πόσεως
1 πόση
1 Πόσους
1 ποταμοῦ
1 ποταμῷ
1 ποτέ
1 πότερον
1 πότῳ
1 πρᾶξαι
1 πράξω
1 πρᾷος
1 πρέπει
1 πρέπον
1 πρὶν
1 πρόβατον
1 προβάτῳ
1 πρόδηλοί
1 πρόδηλον
1 προεξένησα
1 προέχουσι
1 προθεσμίαν
1 προθεσμίας
1 προκρίνοντες
1 προλέγοντι
1 προοίμιον
1 προορώμενοι
1 προσδραμοῦσα
1 προσεδέξαντο
1 προσεκόλλησε
1 προσέμενεν
1 προσεποιεῖτο
1 προσέχων
1 προσήκουσιν
1 προσῆλθεν
1 προσιδοῦς
1 προσιόντες
1 προσμένειν
1 προσπαίσασα
1 πρόστριβε
1 προστρίβειν
1 προσφιλεῖ
1 προσωμίλει
1 πρόσωπα
1 πρότερόν
1 προὐξένησεν
1 προφαίνειν
1 πρώτῃ
1 πτερὰ
1 πτέρναις
1 πτερὸν
1 πτηνὸν
1 πτοηθῇς
1 πτὼξ
1 πωλουμένῳ
1 ῥαγάδος
1 ῥᾴδίως
1 ῥᾴθυμοι
1 ῥίζῃ
1 ῥίνας
1 ῥοπάλοις
1 ῥύσασθαι
1 ῥύσειε
1 ῥώμῃ
1 σαναντώντων
1 σεαυτὸν
1 σείοντος
1 σείων
1 σθαι
1 σκέλη
1 σκήνην
1 σκιὰν
1 σκιρτῶσαν
1 σκοτοδινιᾶσαι
1 σοί
1 σοὶ
1 σπευδούσῃ
1 σπηλαίου
1 σπλάγχνα
1 σπουδῇ
1 σταθεῖσα
1 στὰς
1 στενάξασα
1 στένοντα
1 στερεά
1 στέρεται
1 στερήσας
1 στερίσκομαι
1 Στῆτε
1 στόμα
1 στρατευμάτων
1 στρατηγοὶ
1 συγκλεῖσαι
1 συγχρώμενος
1 σῦκα
1 συκῆς
1 συκοφαντεῖν
1 συλλαβεῖν
1 συλλαβών
1 συλλεξάμενος
1 συμβουλεύειν
1 συμβουλεύω
1 σύμβουλον
1 συμμαχίαν
1 συμμετεῖχεν
1 συμφοραὶ
1 συμφορὰς
1 Σὺν
1 συναθροισμὸς
1 συνδείπνησόν
1 συνδείπνους
1 συνδιαιτᾶσθαι
1 συνέθεντο
1 συνεῖσα
1 συνέλαβε
1 συνελάμβανέ
1 συνελθόντες
1 συνευφρανθῶμεν
1 σύνηθες
1 συνήθως
1 συνθηκῶν
1 συνιδὼν
1 συνλαμβάνων
1 συνολκῇ
1 συντρόφων
1 σῦς
1 Σωθεὶς
1 σωθῶσι
1 σώματος
1 σῶν
1 σῶσαι
1 σωτηρίᾳ
1 Τὰ
1 τάξει
1 τᾶς
1 ταῦρος
1 Ταῦτα
1 ταὐτὸν
1 ταχέως
1 ταχύτητι
1 τγς
1 τέ
1 τεκμηρίων
1 τέκνον
1 τέκνῳ
1 τελευτὴν
1 τελευτῆς
1 τελευτῶντι
1 τέχνασμα
1 τηλικαύτης
1 τίκτειν
1 τινὰ
1 τινας
1 τίνες
1 τίνος
1 τινός
1 Τίς
1 τίσι
1 τό
1 τόθ
1 τοίνυν
1 τοιοῦτόν
1 τοιοῦτον
1 τοσοῦτον
1 τοῦδε
1 Τοὺς
1 τούς
1 Τοῦτο
1 Τοῦτον
1 Τούτου
1 τούτων
1 τποφῇ
1 τραπέζης
1 τραφήσομαί
1 τρέμειν
1 τρέφειν
1 τρέφεται
1 τρεφόμενοι
1 τρεφόμενος
1 τρέφονται
1 τριζόντων
1 τρομάξας
1 τρόποι
1 τροφῇ
1 τρυφὴν
1 τυχεῖν
1 τυχόντας
1 ὕβρει
1 ὕβρεις
1 ὑγιᾶναί
1 ὑγρᾷ
1 ὕδατος
1 ὕδωρ
1 ὕλῃ
1 ὑμᾶς
1 ὑμεῖς
1 ὑμῶν
1 ὗν
1 ὑπάρχω
1 ὑπέκειτο
1 ὑπέλαβεν
1 ὑπέμεινας
1 ὑπερορῶσιν
1 ὐπερπεφρονηκέναι
1 ὑπερφρονήσας
1 ὑπέστης
1 ὑπό
1 ὑπολαβοῦσα
1 ὑπομείναντος
1 ὑπομένουσιν
1 ὑπομένων
1 ὑποπτεύεις
1 ὑποσχέσεως
1 ὑποτυχόντες
1 ὑποτυχών
1 ὑπουργήσω
1 ὗς
1 ὑφιστάμενοι
1 ὑψηλή
1 φαγοῦσα
1 φαγὼν
1 φαντάζῃ
1 φανῶσιν
1 φάραγγι
1 φάρυγγος
1 φασὶ
1 Φασὶν
1 φασιν
1 φέρεις
1 φέρουσα
1 φεύγει
1 φεύγειν
1 φεύγεις
1 φεύγοντα
1 φεύγουσα
1 φθάνουσι
1 φιλίαν
1 φιλοδοξίας
1 φίλοι
1 φιλονεικοῦντες
1 φίλους
1 φίλων
1 φοβερὰ
1 φοβεροὶ
1 φοβερόν
1 φοβοῦμαί
1 φορεῖς
1 φρένας
1 φρίξασα
1 φρονήσει
1 φρόνιμοί
1 φρονῶσιν
1 φυγὰς
1 φυγάς
1 φυγῆς
1 φυγὼν
1 φυλάξομαί
1 φυλάξομαι
1 φυλάσσονται
1 φυλάττονται
1 φύλλα
1 φωνήσαντος
1 φώνησον
1 χαίρειν
1 χαίρων
1 χαίτην
1 Χαλεπὸν
1 χάνας
1 χαρὰ
1 χαρίσασθαι
1 χάριτας
1 χε
1 χείρονα
1 χειρὸς
1 χειροτονῆσαι
1 χειρώσῃ
1 χῆν
1 χῆνα
1 χῆνά
1 χολωθεῖσα
1 χρεωφειλέται
1 χρῄζει
1 χρημάτων
1 χρήσαιτο
1 χρήσιμον
1 χρήσιμος
1 χρηστοῖς
1 χρηστὸν
1 χρηστῶν
1 χρόνον
1 χρυσὸν
1 χρυσόν
1 χρωμένοις
1
1 ὠὰ
1 Ὤα
1 ᾠδὰς
1 ὧδε
1 ᾠδῇ
1 ᾠδῆς
1 ᾠήθη
1 ὠμός
1 ὧν
1 ὠὸν
1 ὤπτα
1 ὡραιότατον
1 ὥρμησαν
1 ὥρμησεν
1 Ὡς
1 ὥσπερ
1 ὦτα
1 ὠτὸς
1 ὠφέλιμός
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005