HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  348 formes différentes pour 696 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2
2 ἀγαθῶν
2 Ἀγανακτοῦντος
2 ἀεὶ
2 Ἀθηνᾷ
2 ἀκούσασα
2 ἀλεκτρυόνα
2 ἀλεκτρυών
2 ἀλλήλων
2 ἄλλοι
2 ἄλλως
2 ἀλώπεκος
2 ἀμφόδων
2 ἀμφοτέρων
2 ἄν
2 ἀναλίσκεις
2 ἀντηχούσης
2 ἀπ
2 ἀπαχθείς
2 ἀπεῖρξαν
2 ἀπεκρίνατο
2 ἀπολύσωσι
2 ἀράχνης
2 ἄργυρον
2 ἀρετὴν
2 ἀρκεῖσθαι
2 ἁρπάσασα
2 αὑτὸν
2 αὐτούς
2 αὑτῶν
2 ἀφαιρεῖται
2 Ἀφικόμενος
2 ἀφίκωνται
2 ἀφυὴς
2 ἀχαρίστους
2 βάδιζε
2 βασιλείας
2 βασιλεύειν
2 βαστάζειν
2 βίον
2 βίου
2 βιοῦν
2 βουλομένη
2 βούλονται
2 βρῶμα
2 βύρσας
2 γέλωτα
2 γεωργὸς
2 γεωργός
2 γεωργοῦ
2 γηράσας
2 γλυκύτητα
2 γονεῖς
2 γυνὴ
2 δείλαιος
2 δειλίας
2 δειλότερα
2 Δεινῶς
2 δένδρον
2 δεσπόται
2 δεῦρο
2 δίαιταν
2 διαλλαγῇ
2 διατεθέντες
2 διαφέρων
2 διδάσκειν
2 διδάσκουσα
2 διεσπάραξεν
2 Δίκαια
2 διότι
2 διώκει
2 διώκεται
2 διώκων
2 δοκοῦντες
2 δοῦναι
2 δυνάμενοι
2 δυοῖν
2 δώματος
2 ἐᾷς
2 ἑαυτὴν
2 ἑαυτόν
2 ἐγένετο
2 ἐγώ
2 ἔδακεν
2 ἔδακνε
2 ἔδει
2 ἐδεῖτο
2 ἐδίδαξεν
2 εἶδος
2 εἰδὼς
2 εἰκότως
2 εἴληφας
2 εἰμι
2 εἶναί
2 εἰπόντος
2 εἷς
2 εἰσελθόντες
2 εἶχε
2 εἶχεν
2 ἕκαστα
2 ἐκδοῦναι
2 ἐκεῖνοι
2 ἐκείνους
2 ἔκειντο
2 ἔκειτο
2 ἐκλαθόμενος
2 ἔλαθον
2 ἔλεγεν
2 ἐλέγχει
2 ἐλθεῖν
2 ἐμάχοντο
2 ἐμὸν
2 ἐμοχθοῦμεν
2 Ἕνα
2 ἐξήλασαν
2 ἐξιὼν
2 ἐπαρθεὶς
2 ἐπαύλεώς
2 Ἐπεὶ
2 ἐπηρώτα
2 ἐπιστὰς
2 ἐπιστραφείς
2 ἐπιστραφέντων
2 ἐρασθεὶς
2 ἔργα
2 ἐστί
2 ἐστὶ
2 ἑστίασιν
2 ἐστὶν
2 ἕτερον
2 εὐεργετεῖν
2 εὐεργετήματα
2 εὑρίσκονται
2 εὗρον
2 εὐτελὲς
2 ἐφ
2 ἔφευγε
2 Ἔφη
2 ἐφθέγξατο
2 ἔχουσαν
2 Ἔχων
2 ἕως
2 ζηλώσω
2
2 ἤδη
2 ἧκε
2 ἦλθεν
2 ἦλθον
2 ἡμέρας
2 ἣν
2 ἠξίου
2 ᾖς
2 ἡσύχαζεν
2 ηὔξατο
2 θέλεις
2 θηρεύειν
2 θηρευτικοῦ
2 θηρίων
2 θυγατρὸς
2 θύεσθαι
2 θυμώδης
2 θύομεν
2 θύουσα
2 θύραν
2 θυσίας
2 θύω
2 ἴδιον
2 ἰδόντες
2 ἰσχνός
2 ἰσχυροτέρους
2 ἴσων
2 καλῶς
2 Καρκῖνος
2 καρκῖνος
2 καταπλαγέντων
2 κατελθεῖν
2 κείμενον
2 κεκονιαμένῳ
2 κέρκον
2 Κιθαρῳδός
2 Κιθαρῳδὸς
2 κινδύνους
2 κινδύνων
2 κλάδοις
2 κλέπτειν
2 Κοιλία
2 κοιμώμενος
2 κολοιὸν
2 κολοιούς
2 κόρακι
2 κόρον
2 Κορυδαλός
2 Κορυδαλὸς
2 κρείττοσιν
2 κύκλῳ
2 Κύκνος
2 κύνας
2 κύνες
2 κυνὸς
2 κώδωνα
2 κώνωψ
2 λαβόντες
2 λαγωῶν
2 Λάρος
2 λάχανα
2 λεπτός
2 λευκάνας
2 λεχθείη
2 λίμνης
2 λιμώττουσαι
2 λογιζομένους
2 λόγοις
2 λοξὰ
2 λύκε
2 μαγειρεῖον
2 μαγείρου
2 μαθήματα
2 μαντεύεσθαι
2 μαχόμενος
2 μέγα
2 μεγάλως
2 μέλλοντος
2 μέμφου
2 μέντοι
2 μέσῳ
2 μεταληψόμενος
2 Μῆτερ
2 μικρὸν
2 μισεῖ
2 μόνον
2 μοχθεῖ
2 νοσῶν
2 νύκτωρ
2 Νῦν
2 ὁδοιπόρους
2 Ὁι
2 οἰκίαν
2 οἴκῳ
2 Οἴμοι
2 οἰόμεναι
2 οἷς
2 ὀκνοῦσιν
2 ὀνειδίζοντος
2 ὄνυξι
2 ὅς
2 ὅστις
2 οὐδένα
2 οὐδενὸς
2 οὗτοι
2 οὐχ
2 πάγην
2 παγίδι
2 παθεῖν
2 παθήματα
2 πάνυ
2 παρ
2 παραγενόμενα
2 πάρδαλις
2 παριόντας
2 πεισθεὶς
2 πέπονθας
2 περισσῇ
2 περιστεραί
2 περιστερὰν
2 περιστερὰς
2 πηδήσας
2 πίστιν
2 πλεονεξία
2 πλησίον
2 πόδες
2 ποδῶν
2 ποιεῖ
2 ποιῆσαι
2 ποιησάμενοι
2 πόλει
2 πολιτείας
2 πολλῆς
2 πολλοὺς
2 πολλῶν
2 πολὺ
2 πονεῖν
2 πονηροῖς
2 πόνοις
2 πόνους
2 ποταμὸν
2 πρᾶγμα
2 προσελθὼν
2 προσίεντο
2 προσόντα
2 πτηνῷ
2 Πῶς
2 ῥᾳδίως
2 ῥήξας
2 ῥητόρων
2 ῥίζαν
2 ῥίπτει
2 σαλπίσας
2 σὲ
2 σίτου
2 σοῦ
2 στερηθῆναι
2 στραφεὶς
2 συζῶ
2 συλλαβὼν
2 συνεχῶς
2 σφόδρα
2 σχολαῖς
2 σῶμα
2 ταλαιπώρῳ
2 ταῦρον
2 ταύρου
2 τετράπουν
2 τίγρις
2 τιμίων
2 τινὰς
2 τόπῳ
2 τοὐπίσω
2 τοῦτό
2 τούτους
2 τούτῳ
2 Τούτῳ
2 τραχήλου
2 τρεφομένας
2 τροφὴν
2 τυγχάνει
2 ὕλαις
2 ὑμῖν
2 ὑπομείνας
2 ὑπομιμνῄσκων
2 ὑφισταμένους
2 φησί
2 φθονήσασα
2 φίλε
2 φίλον
2 φίλος
2 φοβηθεὶς
2 φόβον
2 φύσιν
2 φωνῆς
2 φωνῆσαι
2 χάριν
2 χηνὸς
2 χρήματα
2 χρήσιμα
2 χρῶμα
2 ὥδευον
2 ὠφελεῖν
2 ᾤχετο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005