HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 31

  Chapitre 31

[1,31] XXXI. 1. Μετὰ δὲ οὐ πολὺν χρόνον στόλος ἄλλος Ἑλληνικὸς εἰς ταῦτα τὰ χωρία τῆς Ἰταλίας κατάγεται, ἑξηκοστῷ μάλιστα ἔτει πρότερον τῶν Τρωικῶν, ὡς αὐτοὶ Ῥωμαῖοι λέγουσιν, ἐκ Παλλαντίου πόλεως Ἀρκαδικῆς ἀναστάς. Ἡγεῖτο δὲ τῆς ἀποικίας Εὔανδρος Ἑρμοῦ λεγόμενος καὶ νύμφης τινὸς Ἀρκάσιν ἐπιχωρίας, ἣν οἱ μὲν Ἕλληνες Θέμιν εἶναι λέγουσι καὶ θεοφόρητον ἀποφαίνουσιν, οἱ δὲ τὰς Ῥωμαϊκὰς συγγράψαντες ἀρχαιολογίας τῇ πατρίῳ γλώσσῃ Καρμέντην ὀνομάζουσιν· εἴη δ´ ἂν Ἑλλάδι φωνῇ Θεσπιῳδὸς τῇ νύμφῃ τοὔνομα· τὰς μὲν γὰρ ᾠδὰς καλοῦσι Ῥωμαῖοι κάρμινα, τὴν δὲ γυναῖκα ταύτην ὁμολογοῦσι δαιμονίῳ πνεύματι κατάσχετον γενομένην τὰ μέλλοντα συμβαίνειν τῷ πλήθει δι´ ᾠδῆς προλέγειν. 2. δὲ στόλος οὗτος οὐκ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τῆς γνώμης ἐπέμφθη, ἀλλὰ στασιάσαντος τοῦ δήμου τὸ ἐλαττωθὲν μέρος ἑκούσιον ὑπεξῆλθεν. ἐτύγχανε δὲ τότε τὴν βασιλείαν τῶν Ἀβοριγίνων παρειληφὼς Φαῦνος, Ἄρεος ὥς φασιν ἀπόγονος, ἀνὴρ μετὰ τοῦ δραστηρίου καὶ συνετὸς, καὶ αὐτὸν ὡς τῶν ἐπιχωρίων τινὰ Ῥωμαῖοι δαιμόνων θυσίαις καὶ ᾠδαῖς γεραίρουσιν. Οὗτος ἀνὴρ δεξάμενος κατὰ πολλὴν φιλότητα τοὺς Ἀρκάδας ὀλίγους ὄντας, δίδωσιν αὐτοῖς τῆς αὑτοῦ χώρας ὁπόσην ἐβούλοντο. 3. Οἱ δὲ Ἀρκάδες, ὡς Θέμις αὐτοῖς ἐπιθειάζουσα ἔφραζεν, αἱροῦνται λόφον ὀλίγον ἀπέχοντα τοῦ Τεβέριος, ὅς ἐστι νῦν ἐν μέσῳ μάλιστα τῆς Ῥωμαίων πόλεως, καὶ κατασκευάζονται πρὸς αὐτῷ κώμην βραχεῖαν, δυσὶ ναυτικοῖς πληρώμασιν ἐν οἷς ἀπανέστησαν τῆς Ἑλλάδος ἀποχρῶσαν, ἣν ἔμελλε τὸ πεπρωμένον σὺν χρόνῳ θήσειν ὅσην οὔθ´ Ἑλλάδα πόλιν οὔτε βάρβαρον κατά τε οἰκήσεως μέγεθος καὶ κατὰ δυναστείας ἀξίωσιν καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν εὐτυχίαν, χρόνον τε ὁπόσον ἂν θνητὸς αἰὼν ἀντέχῃ πόλεων μάλιστα πασῶν μνημονευθησομένην. 4. Ὄνομα δὲ τῷ πολίσματι τούτῳ τίθενται Παλλάντιον ἐπὶ τῆς ἐν Ἀρκαδίᾳ σφῶν μητροπόλεως· νῦν μέντοι Παλάτιον ὑπὸ Ῥωμαίων λέγεται συγχέαντος τοῦ χρόνου τὴν ἀκρίβειαν καὶ παρέχει πολλοῖς ἀτόπων ἐτυμολογιῶν ἀφορμάς· [1,31] XXXI. 1. Peu après, une autre expédition grecque débarqua dans cette partie de l'Italie, venant de Pallantium, une ville d'Arcadie, la soixantième année avant la guerre de Troie, comme le disent eux-mêmes les Romains. Cette colonie avait comme chef Évandre , qui, dit-on, était le fils d’Hermès et d’une nymphe locale d’Arcadie. Les Grecs l’appellent Thémis et disent qu'elle était inspirée, mais les auteurs d’Antiquités romaines l'appellent, dans leur langue nationale, Carmenta. Le nom de cette nymphe serait en Grec Thespiôdos; car les Romains appellent carmina des chants, et ils conviennent que cette femme, possédée par l'inspiration divine, révélait aux hommes par son chant l’avenir. 2. Cette expédition ne fut pas envoyée avec le consentement unanime de la nation, mais, un sédition s’était levée dans le peuple, la faction battue s’exila volontairement de leur pays. Il se trouvait que le royaume des Aborigènes avait comme héritier à ce moment-là Faunus, un descendant, dit-on, de Mars, c’était un homme énergique et intelligent, que les Romains honorent par des sacrifices et des chansons comme un de leurs dieux indigènes. Ces hommes accueillirent les Arcadiens, qui étaient peu nombreux, avec grande amitié et leur donna autant de leur propre terre qu'ils le désiraient. 3. Les Arcadiens, comme Thémis le leur conseillait par ses prophéties, choisirent une colline, pas loin du Tibre, qui se trouve aujourd’hui près du centre de la ville de Rome, et sur cette colline ils construisirent un petit village suffisant pour les équipages des deux bateaux sur lesquels ils étaient venus de Grèce. C’est ce village qui était destiné à surpasser au cours du temps toutes les autres villes, aussi bien grecques que barbares, non seulement par sa taille, mais aussi par la majesté de son empire et par sa prospérité dans tous les domaines, et par sa notoriété bien supérieure à toutes les cités pour aussi longtemps que restera le genre humain. 4. Ils baptisèrent la ville Pallantium du nom de leur métropole en Arcadie; mais aujourd’hui, les Romains l’appellent Palatium, car le temps a corrompu la forme correcte, et ce nom a donné lieu à de nombreuses étymologies absurdes.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005