HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Histoire des animaux, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ω  =  69 formes différentes pour 249 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[4, 1]   τὸ μέν ἐστι στόμα, ἐν     ἔνεισι δύο ὀδόντες· ὑπὲρ δὲ
[4, 4]   ἐπεὶ καὶ ἐκ τοῦ ὀργάνου     θηρεύονται ἐξάλλονται πολλάκις) τὰ δ´
[4, 5]   ἐσθιόμενον· τοῦτο δ´ ἐστὶν ἐν     τὰ καλούμενα ᾠὰ μεγάλα ἐγγίνεται
[4, 1]   τῶν πλεκτανῶν ἔχουσι κοῖλον (αὐλόν,     τὴν θάλατταν ἀφιᾶσι δεξάμενοι τῷ
[4, 9]   τὸν φάρυγγα ἀπολέλυται καὶ πέπτυκται,     τὴν ἰδίαν ἀφίησι φωνήν. Καὶ
[4, 5]   τῆς θαλάττης ἐν πολλαῖς ὀργυιαῖς,     χρῶνται πρὸς τὰς στραγγουρίας τινές.
[4, 4]   ἐντομὰς ὥσπερ τὸ ἐν τῷ  καράβῳ   ᾠόν, πλὴν τὴν χρόαν τὸ
[4, 4]   Ὁμοία δ´ ἐστὶν κοιλία  προλόβῳ   ὄρνιθος τῶν κόχλων. Κάτω
[4, 4]   ἐστι δίθυρα τὰ δὲ μονόθυρα·  λέγω   δὲ δίθυρα τὰ δυσὶν ὀστράκοις
[4, 7]   ὅσα τὸ πτερὸν ἔχει ἐν  κολεῷ,   οἷον (μηλολόνθη καὶ κάραβος καὶ
[4, 2]   ἂν τύχῃ τῶν χηλῶν ἔχουσι  μείζω,   ἴσας μέντοι ἀμφοτέρας οὐδέτερος οὐδέποτε.
[4, 11]   ὅσα μὴ ᾠοτοκεῖ, τὰ πλεῖστα  μείζω   καὶ μακροβιώτερα τὰ ἄρρενα τῶν
[4, 11]   καὶ θηλείας τῷ τὸν μὲν  μείζω   κεφαλὴν ἔχειν καὶ μακροτέραν, τὴν
[4, 4]   καθ´ ὑπεροχήν (τὰ μὲν γὰρ  μείζω   μόρια καὶ ἐνδηλότερα ἔχει (αὐτῶν,
[4, 7]   μὲν ἔχει τὰ ὄπισθεν σκέλη  μείζω,   τὰ δὲ πηδάλια καμπτόμενα εἰς
[4, 11]   ἰχθύσι καὶ ἐπὶ τῶν ἐντόμων,  μείζω   τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἐστίν,
[4, 4]   τοῖς τοιούτοις. (Ὅσα δ´ ἔχει  μείζω   τὸν ἀριστερὸν πόδα, ταῦτα ἐν
[4, 3]   πολὺ πάντες τὴν δεξιὰν ἔχουσι  μείζω   χηλὴν καὶ ἰσχυροτέραν. Εἴρηται δὲ
[4, 1]   τούτων ὡς κεῖται τῶν μορίων,  θεωρείσθω   ἐκ τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς
[4, 4]   θέσει ἔχει, ἐκ τῶν ἀνατομῶν  θεωρείσθω.   (Τὸ δὲ καλούμενον καρκίνιον τρόπον
[4, 10]   ίθου τινὸς ἐχόμενοι ἐν τῷ  βυθῷ,   ἀποκρύψαντες ὑπὸ πέτραν (ἢ
[4, 10]   ὄντες. Γίνονται δ´ ἐν τῷ  βυθῷ   τῆς θαλάττης, καὶ τοσοῦτοι τὸ
[4, 1]   καὶ τῇ τευθίδι καὶ τῷ  τεύθῳ   ἐντός ἐστι τὰ στερεὰ ἐν
[4, 7]   ἴσχει περίττωμα. Ἔστι δ´ αὐτῶν  πλείω   εἴδη, καὶ (διαφέρουσι μεγέθει τε
[4, 1]   λεκτέον. Ἔστι δὲ γένη ταῦτα  πλείω,   ἓν μὲν τὸ τῶν καλουμένων
[4, 2]   καλουμένην δὲ μύτιν μήκωνα  πλείω   ἐλάττω πάντ´ ἔχει ταῦτα.
[4, 5]   μέλανα τὰ ἀπὸ τοῦ στόματος  πλείω,   καὶ πρὸς μὲν τὸν ἔξω
[4, 1]   ὀρροπύγιον ὀξύτερον. Ἔστι δὲ γένη  πλείω   πολυπόδων, ἓν μὲν τὸ μάλιστ´
[4, 4]   μικράν, πρὸς δὲ τὰ ἀκίνητα  πλείω.   Τοῦτο δ´ ἔσται φανερὸν ἐκ
[4, 4]   περὶ αὐτὸ καθαπερεὶ τριχώδη ἄττα  πλείω,   τούτων δ´ ἐχομένους δύο πόδας
[4, 5]   μέλανα πάντες. (Ἔστι δὲ γένη  πλείω   τῶν ἐχίνων, ἓν μὲν τὸ
[4, 2]   τὸ τῶν καρκίνων. (Γένη δὲ  πλείω   τῶν καρίδων ἐστὶ καὶ τῶν
[4, 4]   ἐν τοῖς μεγάλοις κόχλοις συνεχόμενος  ὑμενίῳ   μακρὸς πόρος καὶ λευκός, ὅμοιος
[4, 7]   ἔχοντα πυκνά· καὶ ἄλλα ὅμοια  αἰδοίῳ   ἀνδρὸς τό τ´ εἶδος καὶ
[4, 2]   τὰ πτερύγια τὰ ἐν τῷ  ὑπτίῳ   μὲν θήλεια μεγάλα ἔχει
[4, 4]   δ´ ὅλα περιέχεται τῷ  ὀστράκῳ   καὶ οὐδὲν τῆς σαρκὸς ἔχει
[4, 1]   ταῖς βολιταίναις. Καὶ ἄλλος ἐν  ὀστράκῳ   οἷον κοχλίας, ὃς οὐκ ἐξέρχεται
[4, 4]   δ´ εἰσδύεσθαι καὶ ζῆν ἐν  ὀστράκῳ   ὅμοιον τοῖς ὀστρακοδέρμοις, ὥστε διὰ
[4, 6]   μόνων τὸ σῶμα ἐν τῷ  (ὀστράκῳ   πᾶν, τὸ δ´ ὄστρακόν ἐστι
[4, 2]   τὴν Φοινίκην γίνονται ἐν τῷ  αἰγιαλῷ   οὓς καλοῦσιν ἵππους διὰ τὸ
[4, 8]   τοῦ ἐγκεφάλου, συνάπτει τῷ  μυελῷ,   δύο πόροι νευρώδεις καὶ ἰσχυροὶ
[4, 2]   ἔχει καὶ ἐπαλλάττοντα πρὸς τῷ  τραχήλῳ,   δ´ ἄρρην ἐλάττω καὶ
[4, 2]   δὲ πόρος πρὸς τῷ  κοίλῳ,   ὁμοίως ἔχοντα ταῦτα ὥσπερ τοῖς
[4, 2]   πόρος οὗτος πρὸς τῷ  κοίλῳ   τῆς σαρκός, ὥστε μεταξὺ εἶναι
[4, 1]   οὐκ εἰς εὐθὺ μέντοι ἀλλὰ  κύκλῳ·   δέρμα δ´ ἔχουσι πάντα τὰ
[4, 5]   ὅμοιον λαμπτῆρι μὴ ἔχοντι τὸ  κύκλῳ   δέρμα. (Ταῖς δ´ ἀκάνθαις χρῆται
[4, 7]   ὀστοῦν οὔθ´ οἷον σήπιον οὔτε  κύκλῳ   ὄστρακον· (αὐτὸ γὰρ αὑτὸ τὸ
[4, 1]   (ὀρθῶς καλοῦντες· ἔτι δὲ πτερύγια  κύκλῳ   περὶ τὸ κύτος. Συμβαίνει δ´
[4, 8]   τὴν καλουμένην κόρην, καὶ τὸ  κύκλῳ   πῖον, ἐλάττω μέντοι (ταῦτα πάντα
[4, 1]   τῶν τεύθων, ἔτι δὲ τὸ  κύκλῳ   πτερύγιον περὶ ἅπαν ἐστὶ τὸ
[4, 4]   ἔχωσιν, ἐν τῷ ἐπὶ θάτερα  κύκλῳ   τῆς περιφερείας ἐστίν, ὥσπερ καὶ
[4, 4]   Καὶ τὰ τριχώδη πᾶσιν ὑπάρχει  κύκλῳ   τούτοις, οἷον καὶ τοῖς κτεσίν.
[4, 5]   Ὑπὸ δὲ τὴν κοιλίαν ἐν  ἄλλῳ   ὑμένι τὰ καλούμενα (ᾠά ἐστιν,
[4, 2]   μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς μεγάλους  πολλῷ   μείζους καὶ ἐξ ἄκρου πλατυτέρους
[4, 10]   (δηλοῦσι δ´ οἱ κύνες τῷ  ὑλαγμῷ.   Περὶ δὲ τῶν ᾠοτοκούντων τοῦτο
[4, 10]   οἱ δὲ πλατεῖς ἐν τῇ  ἄμμῳ·   γινώσκονται δὲ τῇ σχηματίσει τῆς
[4, 1]   δύο τε ταῦτ´ ἐστὶ καὶ  ἄνω.   (Ἀμφοτέροις δ´ ὑπὸ ταῦτα ἐρυθρὰ
[4, 5]   ἐστι τὸ πλῆθος) καὶ περιττά.  Ἄνω   δὲ τὰ μέλανα ἀπὸ τῆς
[4, 9]   ἐπὶ τῷ ὕδατι περιτείνῃ τὴν  ἄνω.   Δοκεῖ δὲ διαλαμπουσῶν τῶν σιαγόνων
[4, 11]   ἀρρένων. Ἔστι δὲ τὰ μὲν  ἄνω   καὶ πρόσθια πάντων τῶν ζῴων
[4, 4]   λευκός, ὅμοιος τὴν χρόαν τοῖς  ἄνω   μαστοειδέσιν· ἔχει δ´ ἐντομὰς ὥσπερ
[4, 2]   οὐ συνεχεῖς. Κινοῦσι δὲ τὸ  ἄνω   μέρος ἀμφότεροι, καὶ προσπιέζουσι πρὸς
[4, 1]   κήρυξιν ἑλίκῃ. Ἀπὸ δὲ ταύτης  ἄνω   πάλιν φέρει πρὸς τὸ στόμα
[4, 3]   ἐπικαλύμμασιν, ἀφίησι δὲ κατὰ τοὺς  ἄνω   πόρους τοῦ στόματος, ἐπιλαμβάνων τοῖς
[4, 5]   τῇ νομῇ, τὸ δὲ περίττωμα  ἄνω   πρὸς τοῖς πρανέσι τοῦ ὀστράκου.
[4, 5]   δ´ ἀφίησι τὸ περίττωμα,  ἄνω.   (Ταὐτὸ δὲ τοῦτο συμβέβηκε τοῖς
[4, 3]   οἱ μὲν ἐκ τοῦ πλαγίου  ἄνω   ὑπὸ τὸ πρανὲς εὐθὺς πολὺ
[4, 4]   τὸ πολὺ αὐτῆς) εἶτ´ ἐπικάμψαν  ἄνω   φέρεται πάλιν πρὸς τὸ σαρκῶδες,
[4, 8]   ὀφθαλμῶν, τελευτῶντες δ´ εἰς τοὺς  ἄνω   χαυλιόδοντας. (Τὰ δ´ ἄλλα καὶ
[4, 1]   προορᾶν μὲν (εἰς τὸ πρόσθεν  (ἐπάνω   γάρ εἰσιν οἱ ὀφθαλμοί) τὸ
[4, 2]   ἔχει δύο καθάπερ κάραβος,  ἐπάνω   δὲ τούτων τὰ κέρατα μακρά,
[4, 2]   τὸ λαβεῖν καὶ πιέσαι πεφυκότες.  (Ἐπάνω   δὲ τῶν μεγάλων ἄλλοι δύο
[4, 2]   δὲ καὶ λεπτότερα. (Τούτων δ´  ἐπάνω   τοὺς ὀφθαλμοὺς μικροὺς καὶ βραχεῖς,
[4, 2]   κάραβος μεγάλους. Τὸ δ´  ἐπάνω   τῶν ὀφθαλμῶν ὀξὺ καὶ τραχύ,
[4, 8]   ἐὰν δὲ νεαρῷ δελέατι καὶ  κεκνισωμένῳ,   (εὐθὺς φερόμενοι πόρρωθεν εἰσδύνουσιν. Μάλιστα
[4, 2]   δὲ τῶν εἰρημένων πρὸς τὰ  ἔξω   ἄκανθαν ἔχει βραχεῖαν καὶ ὀρθήν.
[4, 4]   τῆς σαρκὸς ἔχει εἰς τὸ  ἔξω   γυμνόν, (οἷον τὰ καλούμενα τήθυα.
[4, 6]   τείνει πρὸς τοὺς πόρους τοὺς  ἔξω   διὰ τοῦ ὀστράκου φέροντας,
[4, 1]   ἔνεστιν ὥσπερ κοχλίας, καὶ  ἔξω   ἐνίοτε τὰς πλεκτάνας προτείνει. Περὶ
[4, 4]   ἔστι γὰρ πόρος (πορεύεται  ἔξω·   γὰρ μήκων, ὥσπερ εἴρηται,
[4, 1]   οὖν μαλακίων καλουμένων τὰ μὲν  ἔξω   μόρια τάδ´ ἐστίν, ἓν μὲν
[4, 7]   ἔχει τοῦτο, ὀδόντας οὐκ ἔχει,  ἔξω   ὀλίγων τινῶν, ἐπεὶ καὶ αἱ
[4, 5]   πλείω, καὶ πρὸς μὲν τὸν  ἔξω   πόρον συνάπτοντα πρὸς ἑαυτὰ δὲ
[4, 1]   γὰρ ὁμοίως καὶ ἔσω καὶ  ἔξω   σκληρόν ἐστιν αὐτῶν. Ἔστι δ´
[4, 8]   κεφαλῆς κατὰ τὴν χώραν τὴν  ἔξω   τῶν ὀμμάτων ἔσωθέν εἰσιν οἱ
[4, 8]   γὰρ ἂν μικρὸς  ἔξω   ψόφος, ὅμως τοῖς ἐν τῷ
[4, 3]   ἔντερον ὑπὸ τὸ ἐπικάλυμμα τὸ  ἔξω,   ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Ἔχει
[4, 8]   ἀλλ´ ὅταν κατανοήσωσιν ἔν τινι  τόπῳ   πολλοὺς ἀθρόους ὄντας, ἐκ τοσούτου
[4, 8]   εἰσδύνειν οὐδὲ πλησιάζειν, ἐὰν δὲ  νεαρῷ   δελέατι καὶ κεκνισωμένῳ, (εὐθὺς φερόμενοι
[4, 9]   κτένες ὅταν φέρωνται ἀπερειδόμενοι τῷ  ὑγρῷ,   καλοῦσι πέτεσθαι, ῥοιζοῦσι, καὶ
[4, 8]   ψόφος, ὅμως τοῖς ἐν τῷ  ὑγρῷ   τὴν ἀκοὴν ἔχουσι χαλεπὸς καὶ
[4, 8]   ὀφθαλμοὺς γὰρ ἐν μὲν τῷ  φανερῷ   οὐκ ἔχει, ἀφαιρεθέντος (δὲ τοῦ
[4, 6]   διείργει μικρόν τι συνεχές· ἐν  θατέρῳ   δὲ τῶν κοίλων ὑγρότης
[4, 4]   δ´ οὐκ ἐπὶ ταὐτὸ τῷ  ἐντέρῳ,   ἀλλὰ τὸ μὲν ᾠὸν ἐν
[4, 2]   (ἄττα ψαθυρά ἐστι προσηρτημένα τῷ  ἐντέρῳ   θορικά. Ταῦτα μὲν οὖν
[4, 1]   περιεχόμενον (ἔχει τὸν πόρον τῷ  ἐντέρῳ,   καὶ ἀφίησι κατὰ ταὐτὸν τόν
[4, 8]   τις ψοφήσῃ, καταδύεσθαι, καὶ φεύγειν  κατωτέρω,   (ὅταν αἴσθωνται τὸ σιδήριον προσιόν
[4, 7]   λαβέσθαι ποτὲ τοῦ πολυαγκίστρου τῷ  ἄκρῳ.   Τὰ μὲν οὖν μέρη τῶν
[4, 8]   Καὶ ὅλως δ´ ἐὰν μὲν  σαπρῷ   τις δελέατι δελεάσῃ τὸν κύρτον,
[4, 8]   δυσώδεσιν, ὥσπερ σάλπη τῇ  κόπρῳ.   Ἔτι δὲ πολλοὶ τῶν ἰχθύων
[4, 8]   Τά τε γὰρ ἔντομα ὄντα  πόρρω   συναισθάνεται, καὶ τὰ πτερωτὰ καὶ
[4, 6]   μὲν παχύτερον τὸ δὲ λεπτότερον.  (Ἔσω   δὲ κοῖλον ἐφ´ ἑκάτερα, καὶ
[4, 1]   ἀνώμαλον ἔξωθεν καὶ μέγα ἴσχει·  ἔσω   δὲ τὸ ὑγρόν, ὁμόχρουν ἅπαν
[4, 1]   τὸ σῶμα γὰρ ὁμοίως καὶ  ἔσω   καὶ ἔξω σκληρόν ἐστιν αὐτῶν.
[4, 9]   οὔτε διαλέγεται, ψοφεῖ δὲ τῷ  ἔσω   πνεύματι, οὐ τῷ θύραζε· οὐδὲν
[4, 9]   γὰρ ψόφος τρῖψις τοῦ  ἔσω   πνεύματός ἐστιν. Αἱ δ´ ἀκρίδες
[4, 4]   αὐτῶν τῷ μαλακὸν (ἔχειν τὸ  ἔσω   τοῦ ὀστράκου. Τὴν δ´ ἰδέαν
[4, 3]   ὀδοῦσιν. Ἐν δὲ τῷ κύτει  ἔσω   χυμός ἐστιν ὠχρός, καὶ μίκρ´
[4, 5]   ὀδόντας πέντε κοίλους ἔνδοθεν, ἐν  μέσῳ   δὲ τούτων σῶμα σαρκῶδες ἀντὶ
[4, 3]   πολὺ διεστῶτας, ἔνιοι δ´ ἐν  μέσῳ   καὶ ἐγγὺς ἀλλήλων, οἷον οἱ
[4, 6]   Ἔχει δὲ τὸ στόμα ἐν  μέσῳ,   καὶ ζῇ ἀπὸ τῆς πέτρας
[4, 1]   κεφαλή ἐστιν ἁπάντων ἐν  μέσῳ   τῶν ποδῶν τῶν καλουμένων πλεκτανῶν.
[4, 1]   Οἱ δὲ πολύποδες οὐκ ἔχουσιν  εἴσω   στερεὸν τοιοῦτον οὐδέν, ἀλλὰ περὶ
[4, 7]   καὶ ἀδιάσχιστον, δι´ οὗ τῇ  δρόσῳ   τρέφεται μόνον· ἐν δὲ τῇ
[4, 1]   δὲ ῥάχις τὸ λεῖον, οὗ  πρόσω   αἱ κοτυληδόνες εἰσίν) ταύτῃ δὴ
[4, 9]   τὴν αὐτὴν φωνὴν ἀφίησι ἐν  τῷ   ᾄδειν τοῖς γεννήσασιν, ἂν ἀπότροφα
[4, 9]   καὶ μύζει, ὅταν ἐξέλθῃ, (ἐν  τῷ   ἀέρι, οὐχ ὁμοίως δὲ τοῖς
[4, 2]   δὲ τὴν Φοινίκην γίνονται ἐν  τῷ   αἰγιαλῷ οὓς καλοῦσιν ἵππους διὰ
[4, 7]   καὶ λαβέσθαι ποτὲ τοῦ πολυαγκίστρου  τῷ   ἄκρῳ. Τὰ μὲν οὖν μέρη
[4, 4]   πάντα (ἔχει, ἀλλ´ οὐκ ἐν  τῷ   αὐτῷ οὐδ´ ἴσην οὐδ´ ὁμοίως
[4, 1]   ἀνατείνει, κάτωθεν θολός, καὶ  τῷ   αὐτῷ ὑμένι περιεχόμενον (ἔχει τὸν
[4, 9]   καὶ κάπρος ἐν  τῷ   Ἀχελῴῳ, ἔτι δὲ χαλκὶς καὶ
[4, 4]   αἱ μὲν λεπάδες κάτω ἐν  τῷ   βάθει, τὰ δὲ δίθυρα ἐν
[4, 10]   ίθου τινὸς ἐχόμενοι ἐν  τῷ   βυθῷ, ἀποκρύψαντες ὑπὸ πέτραν
[4, 10]   πλῆθος ὄντες. Γίνονται δ´ ἐν  τῷ   βυθῷ τῆς θαλάττης, καὶ τοσοῦτοι
[4, 4]   βάθει, τὰ δὲ δίθυρα ἐν  τῷ   γιγγλυμώδει. Καὶ τὰ τριχώδη πᾶσιν
[4, 2]   ἐστὶ τῇ μὲν θηλείᾳ ὑστερικός,  τῷ   δ´ ἄρρενι θορικός. Ἔστι δ´
[4, 4]   καὶ γίνεται αὐτὸ καθ´ αὑτό,  τῷ   δ´ εἰσδύεσθαι καὶ ζῆν ἐν
[4, 1]   τῶν τευθίδων λεπτὸν καὶ χονδρωδέστερον.  Τῷ   δὲ σχήματι διαφέρουσιν ἀλλήλων ὥσπερ
[4, 6]   δύο τόπους τῷ ὑμένι καὶ  τῷ   δέρματι ἐκ τοῦ πλαγίου· καὶ
[4, 8]   τούτων ἧττον, διὸ μᾶλλον πρὸς  τῷ   ἐδάφει τῆς θαλάττης ποιοῦνται τὰς
[4, 4]   ἔστι δ´ οὐκ ἐπὶ ταὐτὸ  τῷ   ἐντέρῳ, ἀλλὰ τὸ μὲν ᾠὸν
[4, 2]   δύο (ἄττα ψαθυρά ἐστι προσηρτημένα  τῷ   ἐντέρῳ θορικά. Ταῦτα μὲν οὖν
[4, 1]   ὑμένι περιεχόμενον (ἔχει τὸν πόρον  τῷ   ἐντέρῳ, καὶ ἀφίησι κατὰ ταὐτὸν
[4, 4]   τοῖς ἔχουσιν, ὅταν ἔχωσιν, ἐν  τῷ   ἐπὶ θάτερα κύκλῳ τῆς περιφερείας
[4, 3]   μεγέθει καὶ τῷ πλάτει καὶ  τῷ   ἐπικαλύμματι· μεῖζον γὰρ τοῦτο ἔχει
[4, 9]   φωνεῖ οὔτε διαλέγεται, ψοφεῖ δὲ  τῷ   ἔσω πνεύματι, οὐ τῷ θύραζε·
[4, 2]   οὗτοι δὲ διαφέρουσι τῶν καράβων  τῷ   ἔχειν χηλὰς καὶ ἄλλας τινὰς
[4, 9]   δὲ τῷ ἔσω πνεύματι, οὐ  τῷ   θύραζε· οὐδὲν γὰρ ἀναπνεῖ αὐτῶν,
[4, 4]   δ´ ἐντομὰς ὥσπερ τὸ ἐν  τῷ   καράβῳ ᾠόν, πλὴν τὴν χρόαν
[4, 2]   ἐστιν, δὲ πόρος πρὸς  τῷ   κοίλῳ, ὁμοίως ἔχοντα ταῦτα ὥσπερ
[4, 2]   δ´ πόρος οὗτος πρὸς  τῷ   κοίλῳ τῆς σαρκός, ὥστε μεταξὺ
[4, 9]   οἷον συριγμόν, δὲ παραπλήσιον  τῷ   κόκκυγι ψόφον, ὅθεν καὶ τοὔνομα
[4, 2]   (τὸ μὲν γὰρ ἔντερον πρὸς  τῷ   κυρτῷ ἐστιν, δὲ πόρος
[4, 3]   πρὸς τοῖς ὀδοῦσιν. Ἐν δὲ  τῷ   κύτει ἔσω χυμός ἐστιν ὠχρός,
[4, 1]   τὴν θάλατταν ἀφιᾶσι δεξάμενοι  τῷ   κύτει, ὅταν τι τῷ στόματι
[4, 4]   τοῖς ποταμοῖς· διαφέρουσι δ´ αὐτῶν  τῷ   μαλακὸν (ἔχειν τὸ ἔσω τοῦ
[4, 1]   διαφέρουσα τῷ τῶν ποδῶν καὶ  τῷ   μονοκότυλον εἶναι μόνην τῶν μαλακίων
[4, 8]   ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, συνάπτει  τῷ   μυελῷ, δύο πόροι νευρώδεις καὶ
[4, 4]   Ἔστι δ´ ὅλα περιέχεται  τῷ   ὀστράκῳ καὶ οὐδὲν τῆς σαρκὸς
[4, 6]   αὐτῶν μόνων τὸ σῶμα ἐν  τῷ   (ὀστράκῳ πᾶν, τὸ δ´ ὄστρακόν
[4, 6]   Προσπέφυκε μὲν οὖν ταῖς πέτραις  τῷ   ὀστρακώδει, δύο δ´ ἔχει πόρους
[4, 8]   ἁλίσκονται πάντες ἀλλ´ ἰδίοις, διαγινώσκοντες  τῷ   ὀσφραίνεσθαι· (ἔνια γὰρ δελεάζεται τοῖς
[4, 3]   θηλείας τῷ τε μεγέθει καὶ  τῷ   πλάτει καὶ τῷ ἐπικαλύμματι· μεῖζον
[4, 1]   ἐντός ἐστι τὰ στερεὰ ἐν  τῷ   πρανεῖ τοῦ σώματος, καλοῦσι
[4, 4]   τῆς μήκωνος, ἐστιν ἐν  τῷ   πυθμένι. Ταῦτα μὲν οὖν δῆλα
[4, 1]   ἔχων ἐγκέφαλον μικρόν. Ἐν δὲ  τῷ   στόματί ἐστι μικρὸν σαρκῶδες· (γλῶτταν
[4, 1]   δεξάμενοι τῷ κύτει, ὅταν τι  τῷ   στόματι λαμβάνωσιν. Μεταβάλλει δὲ τοῦτον
[4, 2]   τούτου (ἐχομένην ὑμενώδη, ἧς πρὸς  τῷ   στόματι ὀδόντες εἰσὶ τρεῖς, οἱ
[4, 9]   ἄνευ μὲν τοῦ μυκτῆρος αὐτῷ  τῷ   στόματι πνευματῶδες ὥσπερ ὅταν ἄνθρωπος
[4, 2]   καὶ παραφυάδας λεπτὰς (οἱ πρὸς  τῷ   στόματι πόδες. Ὀδόντας δ´ ἔχει
[4, 2]   πρώτους δύο ἔχουσι) καὶ ἐν  τῷ   στόματι σαρκωδέστερον ἀντὶ γλώττης, εἶτα
[4, 4]   πάντα τὴν μὲν ἐξωτάτω ἐν  τῷ   στόματι τοῦ ὀστράκου σάρκα στιφράν,
[4, 4]   Παρύφανται δ´ ἀπὸ τῆς κοιλίας  τῷ   στομάχῳ ἐν τοῖς μεγάλοις κόχλοις
[4, 1]   δὲ καὶ τριχώδη ἄττα ἐν  τῷ   σώματι. Τῇ μὲν οὖν σηπίᾳ
[4, 3]   δ´ ἄρρην τῆς θηλείας  τῷ   τε μεγέθει καὶ τῷ πλάτει
[4, 1]   σηπίᾳ καὶ τῇ τευθίδι καὶ  τῷ   τεύθῳ ἐντός ἐστι τὰ στερεὰ
[4, 11]   διαφορὰν ἄρρενος ἐγχέλυος καὶ θηλείας  τῷ   τὸν μὲν μείζω κεφαλὴν ἔχειν
[4, 7]   μεγέθει τε καὶ μικρότητι καὶ  τῷ   τοὺς μὲν καλουμένους ἀχέτας ὑπὸ
[4, 2]   μεγάλα ἔχει καὶ ἐπαλλάττοντα πρὸς  τῷ   τραχήλῳ, δ´ ἄρρην ἐλάττω
[4, 1]   καλουμένη ἑλεδώνη, μήκει τε διαφέρουσα  τῷ   τῶν ποδῶν καὶ τῷ μονοκότυλον
[4, 9]   οἱ κτένες ὅταν φέρωνται ἀπερειδόμενοι  τῷ   ὑγρῷ, καλοῦσι πέτεσθαι, ῥοιζοῦσι,
[4, 8]   ἔξω ψόφος, ὅμως τοῖς ἐν  τῷ   ὑγρῷ τὴν ἀκοὴν ἔχουσι χαλεπὸς
[4, 9]   ὀλολυγόνα δὲ τὴν γινομένην ἐν  τῷ   ὕδατι οἱ βάτραχοι οἱ ἄρρενες
[4, 9]   τὴν κάτω σιαγόνα ποιήσας ἐπὶ  τῷ   ὕδατι περιτείνῃ τὴν ἄνω. Δοκεῖ
[4, 10]   γένος· (δηλοῦσι δ´ οἱ κύνες  τῷ   ὑλαγμῷ. Περὶ δὲ τῶν ᾠοτοκούντων
[4, 6]   δὲ τοῦτο κατὰ δύο τόπους  τῷ   ὑμένι καὶ τῷ δέρματι ἐκ
[4, 9]   τέττιγες. Πάντα δὲ ταῦτα ψοφεῖ  τῷ   ὑμένι τῷ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα,
[4, 9]   δὲ ταῦτα ψοφεῖ τῷ ὑμένι  τῷ   ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα, ὅσων διῄρηται,
[4, 2]   καὶ τὰ πτερύγια τὰ ἐν  τῷ   ὑπτίῳ μὲν θήλεια μεγάλα
[4, 8]   ἔχει· ὀφθαλμοὺς γὰρ ἐν μὲν  τῷ   φανερῷ οὐκ ἔχει, ἀφαιρεθέντος (δὲ
[4, 9]   τῶν ἄλλων μορίων οὐδὲν πλὴν  τῷ   φάρυγγι· διὸ ὅσα μὴ ἔχει
[4, 5]   στρομβώδεσι καὶ τοῖς μαλακίοις· (ἀλλὰ  τῷ   χρώματι διαφέρει, καὶ ἄβρωτά ἐστιν
[4, 2]   ἀμφότεροι, καὶ προσπιέζουσι πρὸς τὸ  κάτω·   βλαισοὶ δ´ ἀμφόεροι τῇ θέσει,
[4, 4]   προλόβῳ ὄρνιθος τῶν κόχλων.  Κάτω   δ´ ἔχει δύο λευκὰ στιφρά,
[4, 4]   φανεράν, ἀλλ´ αἱ μὲν λεπάδες  κάτω   ἐν τῷ βάθει, τὰ δὲ
[4, 5]   καὶ τὸ στόμα τὸν ἐχῖνον  κάτω   ἔχειν, δ´ ἀφίησι τὸ
[4, 11]   δ´ ὡς ἂν ὀπίσθια καὶ  κάτω   λεχθέντα τῶν θηλέων. (Τοῦτο δὲ
[4, 2]   ὥσπερ γομφίους, ἐκ μὲν τοῦ  κάτω   μέρους τέτταρας καὶ συνεχεῖς, ἄνωθεν
[4, 4]   στενήν. Ἀπὸ δὲ τοῦ ἐντέρου  κάτω   παρατείνει μέλανα καὶ τραχέα συνεχῆ,
[4, 9]   τὴν ὀλολυγόνα, ὅταν ἰσοχειλῆ τὴν  κάτω   σιαγόνα ποιήσας ἐπὶ τῷ ὕδατι
[4, 4]   ἐστι τοῖς ἀράχναις, πλὴν τὸ  κάτω   τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ θώρακος
[4, 4]   καὶ τρίτον μικρόν. (Τὸ δὲ  κάτω   τοῦ θώρακος μαλακὸν ἅπαν ἐστὶ
[4, 1]   τοῦ ἐγκεφάλου τείνοντα πρὸς τὸ  κάτω   τοῦ κύτους· ἔστι δὲ πρὸς
[4, 3]   οἱ Ἡρακλεωτικοὶ καὶ αἱ μαῖαι.  Ὑποκάτω   δὲ τὸ στόμα τῶν ὀφθαλμῶν,
[4, 4]   οἱ τῶν καρκίνων ἀλλ´ ὀρθούς,  ὑποκάτω   δὲ τούτων (τὸ στόμα καὶ
[4, 2]   ὥσπερ ἁρπεδόνη τὸ πάχος· ὧν  ὑποκάτω   δύο (ἄττα ψαθυρά ἐστι προσηρτημένα
[4, 2]   τραχείας, καὶ ἄλλα κεράτια μικρὰ  ὑποκάτω   λεῖα. Τὰ δ´ ὄμματα πάντων
[4, 2]   διαπεπασμένον. Ἔχει δὲ τοὺς μὲν  ὑποκάτω   πόδας τοὺς ἄχρι τῶν μεγάλων
[4, 2]   κατ´ ἀλλήλους, δ´ εἷς  ὑποκάτω.   Τῆς δὲ κοιλίας ἐκ τοῦ
[4, 4]   ἥν τινες καλοῦσι θαλάττιον οὖς,  ὑποκάτω   τοῦ ὀστράκου περίττωσις ἐξέρχεται·
[4, 2]   μεγάλων ἄλλοι δύο δασεῖς, μικρὸν  ὑποκάτω   τοῦ στόματος, καὶ ὑποκάτω τούτων
[4, 4]   δύο λεπτὰ πυρρά, καὶ ὀφθαλμοὺς  ὑποκάτω   τούτων δύο μακρούς, οὐκ εἰσδυομένους
[4, 2]   μικρὸν ὑποκάτω τοῦ στόματος, καὶ  ὑποκάτω   τούτων τὰ βραγχιώδη τὰ περὶ
[4, 2]   ἀπὸ τῶν κοτυληδόνων, αἵ εἰσιν  ὑποκάτω   τῶν ἐσχάτων ποδῶν. Ἔχει δὲ
[4, 4]   Ἔχει γὰρ πάντα τὴν μὲν  ἐξωτάτω   ἐν τῷ στόματι τοῦ ὀστράκου
[4, 2]   πόδας τοὺς ἄχρι τῶν μεγάλων  ὀκτώ,   μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς μεγάλους
[4, 1]   τὴν κεφαλήν. Πόδας μὲν οὖν  ὀκτὼ   πάντ´ ἔχει, καὶ τούτους δικοτύλους
[4, 2]   σαρκωδέστερον καὶ μαλακώτερον. Τῶν δ´  ὀκτὼ   ποδῶν οἱ μὲν τέτταρες ἐξ
[4, 4]   πόρον, ἀλλ´ ἐν ὑμένι ἐστὶ  λεπτῷ,   κοιλότητα ἔχον ἐν ἑαυτῷ στενήν.
[4, 2]   μέχρι εἰς τὸ σαρκῶδες, ὑμένι  λεπτῷ   περιεχόμενα. Τὰ μὲν οὖν μόρια
[4, 2]   μὲν γὰρ ἔντερον πρὸς τῷ  κυρτῷ   ἐστιν, δὲ πόρος πρὸς
[4, 1]   δὲ πρὸς τείνει, ὅμοιον  μαστῷ·   ἐν δὲ ταῖς θηλείαις δύο
[4, 2]   τῷ τραχήλῳ, δ´ ἄρρην  ἐλάττω   καὶ οὐκ ἐπαλλάττοντα· ἔτι τοῦ
[4, 8]   κόρην, καὶ τὸ κύκλῳ πῖον,  ἐλάττω   μέντοι (ταῦτα πάντα τῶν φανερῶν
[4, 4]   ταῦτα καὶ τὰ λευκά, (πλὴν  ἐλάττω   οἱ ἐλάττους. Τὰ δὲ μονόθυρα
[4, 2]   μύτιν μήκωνα πλείω  ἐλάττω   πάντ´ ἔχει ταῦτα. Τὰς δ´
[4, 4]   ἐνδηλότερα ἔχει (αὐτῶν, τὰ δ´  ἐλάττω   τοὐναντίον) ἔτι δὲ σκληρότητι καὶ
[4, 9]   δ´ ἐστὶ καὶ λαλίστερα τὰ  ἐλάττω   τῶν μεγάλων· (καὶ μάλιστα περὶ
[4, 11]   πάντων τῶν ζῴων τὰ ἄρρενα  κρείττω   καὶ ἰσχυρότερα καὶ εὐοπλότερα, τὰ
[4, 11]   δ´ ὑπάρχει μὲν ἀμφοῖν, ἀλλὰ  κρείττω   καὶ μᾶλλον τοῖς ἄρρεσιν, οἷον
[4, 3]   στόμα τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἐν  αὐτῷ   ὀδόντας δύο ὥσπερ κάραβος,
[4, 4]   (ἔχει, ἀλλ´ οὐκ ἐν τῷ  αὐτῷ   οὐδ´ ἴσην οὐδ´ ὁμοίως φανεράν,
[4, 9]   φωνεῖ ἄνευ μὲν τοῦ μυκτῆρος  αὐτῷ   τῷ στόματι πνευματῶδες ὥσπερ ὅταν
[4, 1]   κάτωθεν θολός, καὶ τῷ  αὐτῷ   ὑμένι περιεχόμενον (ἔχει τὸν πόρον
[4, 1]   ἀκάνθης καὶ ὀστοῦ, ἔχον ἐν  αὑτῷ   ψαθυρότητα σομφήν, τὸ δὲ τῶν
[4, 7]   γένος πολλὰ εἴδη ἔχον ἐν  ἑαυτῷ,   καὶ ἐνίοις πρὸς ἄλληλα συγγενικοῖς
[4, 4]   ἐστὶ λεπτῷ, κοιλότητα ἔχον ἐν  ἑαυτῷ   στενήν. Ἀπὸ δὲ τοῦ ἐντέρου
[4, 9]   ζῴων διαφέρει καὶ τῶν ἐν  ταὐτῷ   γένει ζῴων κατὰ τοὺς τόπους,
[4, 1]   καλουμένην κεφαλήν, ἐκτείνων τοὺς πόδας·  οὕτω   δὲ νέοντι συμβαίνει προορᾶν μὲν
[4, 10]   ἂν τριώδοντι. (Τὰ δὲ σελάχη  οὕτω   καθεύδει ἐνίοτε ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι
[4, 11]   ἐστι τὰ δ´ ἄλλ´ ἄφορα,  οὕτω   καὶ ἐν τούτοις. Ἐν δὲ
[4, 6]   ἰχθυδίων, ἀντέχεται ὥσπερ τῆς χειρός·  οὕτω   κἄν τι προσπέσῃ αὐτῇ ἐδώδιμον,
[4, 8]   ἁλίσκονται· καὶ οἵ γε πολύποδες  οὕτω   μὲν προσέχονται ὥστε μὴ ἀποσπᾶσθαι
[4, 8]   εἰς ταὐτὸ καὶ τοῖς δικτύοις  οὕτω   περιβάλλωνται. (Καὶ πρὶν μὲν συγκλεῖσαι,
[4, 2]   οὓς καλοῦσιν ἵππους διὰ τὸ  οὕτω   ταχέως θεῖν ὥστε μὴ ῥᾴδιον
[4, 2]   ἐκ τοῦ στήθους. (Ἔχουσι δ´  οὕτω   τὸ ᾠὸν καὶ αἱ καρίδες
[4, 6]   περὶ τὸ ὀστρακῶδες· ἐν δὲ  τούτῳ   αὐτό ἐστι τὸ σαρκῶδες τοῦ
[4, 7]   τινῶν, ἐπεὶ καὶ αἱ μυῖαι  τούτῳ   θιγγάνουσαι αἱματίζουσι καὶ οἱ κώνωπες
[4, 7]   θιγγάνουσαι αἱματίζουσι καὶ οἱ κώνωπες  τούτῳ   κεντοῦσιν. Ἔχουσι δ´ ἔνια τῶν
[4, 4]   ποιεῖται (τὴν βάδισιν μᾶλλον ἐπὶ  τούτῳ.   Λαμβάνεται δὲ καὶ ἐν ταῖς
[4, 2]   γένος τὸ τῶν καράβων, καὶ  τούτῳ   παραπλήσιον ἕτερον τὸ τῶν καλουμένων
[4, 2]   ποδῶν. Ἔχει δὲ καὶ ἐν  τούτῳ   σάρκα ἐρυθρὰν καὶ αἱματώδη τὴν
[4, 4]   ἐντὸς σαρκῶδές ἐστι, καὶ ἐν  τούτῳ   τὸ στόμα. Τὸν αὐτὸν δὲ
[4, 9]   δὲ τοῖς εἰρημένοις· ἔστι γὰρ  τούτῳ   φωνή· ἔχει γὰρ καὶ πλεύμονα
[4, 1]   οὐκ ἔχει αὐτῶν οὐδέν, ἀλλὰ  τούτῳ   χρῆται ἀντὶ γλώττης. Μετὰ δὲ
[4, 4]   πῶμα· γὰρ τοῖς διθύροις  ἄμφω,   τοῦτο τοῖς στρομβώδεσι τὸ ἕτερον
[4, 4]   δ´ ἀπὸ τῆς κοιλίας τῷ  στομάχῳ   ἐν τοῖς μεγάλοις κόχλοις συνεχόμενος
[4, 9]   κάπρος ἐν τῷ  Ἀχελῴῳ,   ἔτι δὲ χαλκὶς καὶ κόκκυξ·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 5/11/2009