HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Histoire des animaux, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  4 formes différentes pour 80 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[4, 4]   Ἔτι δ´ ἐπίπτυγμα πάντ´ ἔχει  ἐκ   γενετῆς. Ἔστι δὲ πάντα τὰ
[4, 9]   διάλεκτον. Ὅσοι δὲ γίνονται κωφοὶ  ἐκ   γενετῆς, πάντες καὶ ἐνεοὶ γίνονται·
[4, 2]   τοὺς δ´ ἐντὸς ὥσπερ γομφίους,  ἐκ   μὲν τοῦ κάτω μέρους τέτταρας
[4, 3]   κοιλία τούτου ἐχομένη δικρόα, (ἧς  ἐκ   μέσης μὲν τὸ ἔντερόν ἐστιν
[4, 4]   μὲν μᾶλλον τὰ δ´ ἧττον.  Ἐκ   μέσου δὲ τούτου κεφαλὴ
[4, 8]   δ´ ὅταν ἴδωσιν οἱ ἁλιεῖς  ἐκ   πάνυ πολλοῦ νεμομένους (ἀθρόους πολλοὺς
[4, 4]   ἔξοδος τοῖς μὲν ἄλλοις ἐστὶν  ἐκ   πλαγίου· ἔστι γὰρ πόρος
[4, 8]   καὶ οἱ κνῖπες τοῦ μέλιτος·  (ἐκ   πολλοῦ γὰρ αἰσθάνονται ὡς τῇ
[4, 11]   καὶ τετράποσι καὶ πᾶσιν ὅσα  ἐκ   συνδυασμοῦ τίκτει ζῷον ᾠὸν
[4, 2]   στόμαχον πρὸ τῆς κοιλίας, εἶτ´  ἐκ   ταύτης ἔντερον εὐθύ. Τελευτᾷ δὲ
[4, 1]   ὡς κεῖται τῶν μορίων, θεωρείσθω  ἐκ   τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς διαγραφῆς.
[4, 9]   Δοκεῖ δὲ διαλαμπουσῶν τῶν σιαγόνων  ἐκ   τῆς ἐπιτάσεως ὥσπερ λύχνοι φαίνεσθαι
[4, 5]   ἔχει καὶ σκληράς, γίνεται δ´  ἐκ   τῆς θαλάττης ἐν πολλαῖς ὀργυιαῖς,
[4, 4]   πολλάκις) τὰ δ´ ἀκίνητά ἐστιν  ἐκ   τῆς προσφυῆς, οἷον πίννα.
[4, 8]   τινι τόπῳ πολλοὺς ἀθρόους ὄντας,  ἐκ   τοσούτου τόπου τεκμαιρόμενοι τὰ δίκτυα
[4, 8]   εἶναι τῶν ζῴων τοὺς ἰχθῦς,  ἐκ   τοῦ διατρίβοντας περὶ τὴν θάλατταν
[4, 10]   θυννοσκόποι περιβάλλονται καθεύδοντας· (δῆλον δ´  ἐκ   τοῦ ἡσυχάζοντας καὶ τὰ λευκὰ
[4, 4]   λέγουσι τοὺς κτένας, ἐπεὶ καὶ  ἐκ   τοῦ ὀργάνου θηρεύονται ἐξάλλονται
[4, 1]   οἷον κοχλίας, ὃς οὐκ ἐξέρχεται  ἐκ   τοῦ ὀστράκου, ἀλλ´ ἔνεστιν ὥσπερ
[4, 11]   αἱ θήλεις τῶν ἀρρένων, δῆλον  ἐκ   τοῦ παλαιότερα ἁλίσκεσθαι τὰ θήλεα
[4, 3]   Ἔχουσι δ´ ὀφθαλμοὺς οἱ μὲν  ἐκ   τοῦ πλαγίου ἄνω ὑπὸ τὸ
[4, 2]   εἷς ὑποκάτω. Τῆς δὲ κοιλίας  ἐκ   τοῦ πλαγίου ἔντερον ἁπλοῦν καὶ
[4, 6]   τῷ ὑμένι καὶ τῷ δέρματι  ἐκ   τοῦ πλαγίου· καὶ προσπέφυκε,
[4, 2]   ὠχράν, ἔτι δ´ ἠρτημένοι ἀμφότεροι  ἐκ   τοῦ στήθους. (Ἔχουσι δ´ οὕτω
[4, 4]   τίνα τρόπον τῇ θέσει ἔχει,  ἐκ   τῶν ἀνατομῶν θεωρείσθω. (Τὸ δὲ
[4, 4]   Τὴν δ´ ἰδέαν οἷοί εἰσιν,  ἐκ   τῶν ἀνατομῶν θεωρείσθωσαν. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
[4, 8]   δ´ ὅτι αἴσθησιν ἔχει, φανερὸν  ἐκ   τῶν αὐτῶν· (πρὸς γὰρ
[4, 8]   καὶ γεῦσιν ἔχει, φανερὸν δ´  ἐκ   τῶν δελεασμῶν, οἷον ἐπὶ τῆς
[4, 5]   ταῖς λεπάσιν· γὰρ νομὴ  ἐκ   τῶν κάτωθεν, ὥστε τὸ μὲν
[4, 8]   ψόφου. Ὅτι μὲν οὖν ἀκούουσιν,  ἐκ   τῶν τοιούτων ἐστὶ φανερόν· (εἰσὶ
[4, 10]   ὥσπερ σφαῖραν συνεχομένων αὐτῶν. Ἀλλ´  ἐκ   τῶν τοιῶνδε μᾶλλον ἔστι τεκμήρασθαι
[4, 4]   πλείω. Τοῦτο δ´ ἔσται φανερὸν  ἐκ   τῶν ὕστερον μᾶλλον. δὲ
[4, 9]   καὶ ὄρτυγες, αἱ δὲ θήλειαι  οὐκ   ᾄδουσιν. Τὰ δὲ ζῳοτόκα καὶ
[4, 8]   δ´ ἀμυδρῶς· ὀστώδη γὰρ καὶ  οὐκ   ἀπολελυμένην ἔχουσιν. Ἀλλ´ ἐνίοις τῶν
[4, 9]   καὶ ἀρτηρίαν, ἀλλὰ τὴν γλῶτταν  οὐκ   ἀπολελυμένην οὐδὲ χείλη ὥστε ἄρθρον
[4, 4]   ταῦτα ἐν μὲν τοῖς στρόμβοις  οὐκ   ἐγγίνεται, ἐν δὲ τοῖς νηρείταις
[4, 9]   ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων μορίων  οὐκ   ἐγκρατῆ ἐστιν, οὕτως οὐδὲ τῆς
[4, 5]   ἤρτηται, ἐστι πικρὰ καὶ  οὐκ   ἐδώδιμα. Ἐν πολλοῖς δὲ τῶν
[4, 5]   ἀλλ´ ἔνιοι πάμπαν μικρὰ καὶ  οὐκ   ἐδώδιμα. Συμβαίνει δὲ τὴν μὲν
[4, 8]   τε γὰρ μὴ προσφάτου δελέατος  οὐκ   ἐθέλουσιν ἅπτεσθαι οἱ πλεῖστοι τῶν
[4, 8]   τις δελέατι δελεάσῃ τὸν κύρτον,  οὐκ   ἐθέλουσιν εἰσδύνειν οὐδὲ πλησιάζειν, ἐὰν
[4, 1]   δ´ αὐτοῦ σὰρξ σχιστή,  οὐκ   εἰς εὐθὺ μέντοι ἀλλὰ κύκλῳ·
[4, 4]   ὀφθαλμοὺς ὑποκάτω τούτων δύο μακρούς,  οὐκ   εἰσδυομένους οὐδὲ κατακλινομένους ὥσπερ οἱ
[4, 11]   ὑστέρᾳ ἔχει καὶ προσπεφυκότα, ἀλλ´  οὐκ   ἐν τῇ γαστρί· ἐπέττετο γὰρ
[4, 4]   δὲ μήκωνα πάντα (ἔχει, ἀλλ´  οὐκ   ἐν τῷ αὐτῷ οὐδ´ ἴσην
[4, 1]   ἐν ὀστράκῳ οἷον κοχλίας, ὃς  οὐκ   ἐξέρχεται ἐκ τοῦ ὀστράκου, ἀλλ´
[4, 2]   δ´ ἄρρην ἐλάττω καὶ  οὐκ   ἐπαλλάττοντα· ἔτι τοῦ μὲν ἄρρενος
[4, 7]   ἐνίοις πρὸς ἄλληλα συγγενικοῖς οὖσιν  οὐκ   ἐπέζευκται κοινὸν ὄνομα οὐδέν, οἷον
[4, 4]   τῆς σαρκὸς ἐπανοιδεῖ· ἔστι δ´  οὐκ   ἐπὶ ταὐτὸ τῷ ἐντέρῳ, ἀλλὰ
[4, 4]   ῶν ὀστρακοδέρμων δεξιά, καὶ κινεῖται  οὐκ   ἐπὶ τὴν ἑλίκην ἀλλ´ ἐπὶ
[4, 1]   δ´ ἄλλοι μικροί, ποικίλοι, οἳ  οὐκ   ἐσθίονται. Ἄλλα τε δύο,
[4, 7]   διὰ τὸ σπάνια εἶναι  οὐκ   ἔστι θεῖναι εἰς γένος. Ἤδη
[4, 10]   δὲ κατὰ μὲν τὰ ὄμματα  οὐκ   ἔστι λαβεῖν (οὐδὲν γὰρ ἔχει
[4, 11]   ἄρρεν, ἐν (δὲ τοῖς ὀστρακοδέρμοις  οὐκ   ἔστιν, ἀλλ´ ὥσπερ ἐν φυτοῖς
[4, 11]   γένεσιν ἁπλῶς ἔστιν  οὐκ   ἔστιν, οἷον (ἐν μὲν τοῖς
[4, 11]   καὶ γεννῶν, τὸ δ´ ὀχεῦον  οὐκ   ἔστιν, οὕτως (ἐν τοῖς ἰχθύσι
[4, 2]   καρκίνων παντοδαπώτερον τὸ γένος καὶ  οὐκ   εὐαρίθμητον. Μέγιστον μὲν οὖν ἐστιν
[4, 7]   καὶ τῶν ἄλλων ζῴων στόμα  οὐκ   ἔχει, ἀλλ´ οἷον τοῖς ὀπισθοκέντροις
[4, 1]   ἐστι μικρὸν σαρκῶδες· (γλῶτταν δ´  οὐκ   ἔχει αὐτῶν οὐδέν, ἀλλὰ τούτῳ
[4, 8]   γὰρ ἐν μὲν τῷ φανερῷ  οὐκ   ἔχει, ἀφαιρεθέντος (δὲ τοῦ δέρματος
[4, 6]   τῶν ὀστρακοδέρμων, ἀπολύεται δ´ ἐνίοτε.  Οὐκ   ἔχει δ´ ὄστρακον, ἀλλὰ σαρκῶδες
[4, 7]   Ὅσα δ´ ἔχει τοῦτο, ὀδόντας  οὐκ   ἔχει, ἔξω ὀλίγων τινῶν, ἐπεὶ
[4, 11]   ἔχει, οἷον κέρατα ἔλαφος θήλεια  οὐκ   ἔχει καὶ τῶν ὀρνίθων τῶν
[4, 7]   (ἁπάντων ἐστί, καὶ τὸ πτερὸν  οὐκ   ἔχει καυλὸν οὐδὲ σχίσιν. Ἔτι
[4, 11]   ἄρρενα ἔχει τὰ δὲ θήλεα  οὐκ   ἔχει, οἷον κέρατα ἔλαφος θήλεια
[4, 8]   τῶν ἀσπαλάκων. Τοῦτο γὰρ ὄψιν  οὐκ   ἔχει· ὀφθαλμοὺς γὰρ ἐν μὲν
[4, 4]   ὑμένι. Τὸ δὲ καλούμενον ᾠὸν  οὐκ   ἔχει πόρον ἐν οὐδενί, ἀλλ´
[4, 4]   τῶν καρκίνων. Πρόσφυσιν δ´  οὐκ   (ἔχει πρὸς τὰ ὄστρακα ὥσπερ
[4, 4]   ἐντός. Τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν  οὐκ   ἔχει σάρκα οὐδεμίαν, οἷον ἐχῖνος,
[4, 11]   ἰχθύσιν ἐστὶ τὰ μὲν ὅλως  οὐκ   ἔχοντα ταύτην τὴν διαφορὰν ἐπ´
[4, 11]   τῶν ποταμίων κυπρῖνος καὶ βάλαγρος·  (οὐκ   ἔχουσι δ´ οἱ τοιοῦτοι οὔτε
[4, 5]   ἔστιν· ἐστέρηνται γὰρ πάντες, καὶ  οὐκ   ἔχουσι σάρκα ἐντὸς οὐδεμίαν· τὰ
[4, 2]   πλατέα· πλάκας δ´ ἐν ὑπτίοις  οὐκ   ἔχουσι, τὰ δ´ ἐν τοῖς
[4, 11]   δὲ καὶ χαυλιόδοντας αἱ θήλειαι  οὐκ   ἔχουσι τῶν ὑῶν. Ἐν ἐνίοις
[4, 5]   δ´ ἐχῖνοι τὸ μὲν σαρκῶδες  οὐκ   ἔχουσιν, ἀλλ´ ἴδιον αὐτῶν τοῦτ´
[4, 1]   τὰ κύτη. Οἱ δὲ πολύποδες  οὐκ   ἔχουσιν εἴσω στερεὸν τοιοῦτον οὐδέν,
[4, 11]   ἐνίων αἱ θήλειαι ὅλως πλῆκτρα  οὐκ   ἔχουσιν· (ὁμοίως δὲ καὶ χαυλιόδοντας
[4, 7]   μόνον· ἐν δὲ τῇ κοιλίᾳ  οὐκ   ἴσχει περίττωμα. Ἔστι δ´ αὐτῶν
[4, 9]   τρίζειν. (Ἀλλὰ ταῦτα φωνεῖν μὲν  οὐκ   ὀρθῶς ἔχει φάναι, ψοφεῖν δέ.
[4, 1]   καὶ καλοῦσιν αὐτὸ κεφαλήν τινες,  οὐκ   (ὀρθῶς καλοῦντες· ἔτι δὲ πτερύγια
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 5/11/2009