HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Histoire des animaux, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  12 formes différentes pour 199 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[4, 8]   τῆς τῶν δελφίνων θήρας· (ὅταν  γὰρ   ἀθρόως περικυκλώσωσι τοῖς μονοξύλοις, ψοφοῦντες
[4, 8]   κνῖπες τοῦ μέλιτος· (ἐκ πολλοῦ  γὰρ   αἰσθάνονται ὡς τῇ ὀσμῇ γινώσκοντα.
[4, 1]   εἶναι μόνην τῶν μαλακίων (τὰ  γὰρ   ἄλλα πάντα δικότυλά ἐστι) καὶ
[4, 4]   καὶ μάλιστα τῶν στρομβωδῶν (μεγέθει  γὰρ   ἀλλήλων διαφέρει καὶ τοῖς καθ´
[4, 10]   βλέπειν ἡσυχάζουσι τῆς νυκτός (ἅπαντα  γὰρ   ἀμυδρῶς βλέπει τὰ σκληρόφθαλμα) ἀλλὰ
[4, 8]   οὐδὲν ἔχουσι φανερὸν αἰσθητήριον·  γὰρ   ἄν τισιν εἶναι δόξειε κατὰ
[4, 8]   ῥᾳδίως ἐν ταῖς θαλάμαις· καὶ  γὰρ   ἂν μικρὸς ἔξω
[4, 11]   οὐκ ἐν τῇ γαστρί· ἐπέττετο  γὰρ   ἂν ὥσπερ τροφή. (Ἣν
[4, 9]   πνεύματι, οὐ τῷ θύραζε· οὐδὲν  γὰρ   ἀναπνεῖ αὐτῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν
[4, 8]   γενέσει πηρουμένης τῆς φύσεως· εἰσὶ  γὰρ   ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, συνάπτει
[4, 1]   τῶν ἀρρένων διαφέρουσιν· οἱ μὲν  γὰρ   ἄρρενες ἔχουσι πόρον ὑπὸ τὸν
[4, 9]   χελιδόνες αἱ θαλάττιαι ὁμοίως· καὶ  γὰρ   αὗται πέτονται μετέωροι, οὐχ ἁπτόμεναι
[4, 7]   σήπιον οὔτε κύκλῳ ὄστρακον· (αὐτὸ  γὰρ   αὑτὸ τὸ σῶμα διὰ τὴν
[4, 8]   αἴσθωνται τὸ σιδήριον προσιόν (ὑπερέχει  γὰρ   αὐτῶν μικρόν, τὸ δ´ ἄλλο
[4, 6]   ἔχει τὴν φύσιν περιττοτάτην. Κέκρυπται  γὰρ   αὐτῶν μόνων τὸ σῶμα ἐν
[4, 4]   σάρκα τὴν ἐντός. Τὰ μὲν  γὰρ   αὐτῶν οὐκ ἔχει σάρκα οὐδεμίαν,
[4, 9]   οἷον λύρα καὶ χρομίς (οὗτοι  γὰρ   ἀφιᾶσιν ὥσπερ γρυλισμόν) καὶ
[4, 8]   ἰδίοις, διαγινώσκοντες τῷ ὀσφραίνεσθαι· (ἔνια  γὰρ   δελεάζεται τοῖς δυσώδεσιν, ὥσπερ
[4, 8]   οἷον ἐπὶ τῆς πορφύρας· αὕτη  γὰρ   δελεάζεται τοῖς σαπροῖς, καὶ προσέρχεται
[4, 4]   ἰσχὺν τοῦτ´ ἔστι σφοδρότερον· τῶν  γὰρ   δελεάτων τὰ ὄστρακα διατρυπῶσιν. (Τοῦ
[4, 2]   ἀνωμάλους δ´ αὐτούς· μὲν  γὰρ   δεξιὸς τὸ πλατὺ τὸ ἔσχατον
[4, 8]   ἐκ τῶν αὐτῶν· (πρὸς  γὰρ   διὰ τὰς ὀσμὰς προσέρχεται κρίναντα,
[4, 9]   τοῦτ´ ἀνθρώπου ἐστίν· ὅσα μὲν  γὰρ   διάλεκτον ἔχει, καὶ φωνὴν ἔχει,
[4, 2]   ἄρρενος τῆς θηλείας· ἀμφότεροι  γάρ   εἰσι λεπτοὶ καὶ λευκοὶ καὶ
[4, 1]   μὲν (εἰς τὸ πρόσθεν (ἐπάνω  γάρ   εἰσιν οἱ ὀφθαλμοί) τὸ δὲ
[4, 9]   θηλείας πρὸς τὴν ὀχείαν· εἰσὶ  γὰρ   ἑκάστοις τῶν ζῴων ἴδιαι φωναὶ
[4, 4]   τὸ λευκὸν τοῖς κόχλοις· καὶ  γὰρ   ἐκείνοις τοῦτο ὅμοιον ὑπάρχει. Ἀλλὰ
[4, 9]   ἔχει τὴν γλῶτταν· τὸ μὲν  γὰρ   ἔμπροσθεν προσπέφυκεν ἰχθυωδῶς, τοῖς
[4, 8]   γὰρ ὄψιν οὐκ ἔχει· ὀφθαλμοὺς  γὰρ   ἐν μὲν τῷ φανερῷ οὐκ
[4, 5]   ἐστιν τὸ ἀνάλογον· καὶ  γὰρ   ἐν ταῖς χελώναις καὶ φρύναις
[4, 2]   εἶναι τὴν σάρκα· (τὸ μὲν  γὰρ   ἔντερον πρὸς τῷ κυρτῷ ἐστιν,
[4, 8]   ὄσφρησιν καὶ γεῦσιν. Τά τε  γὰρ   ἔντομα ὄντα πόρρω συναισθάνεται, καὶ
[4, 4]   ὅταν ἀποκλίνωσι τὸ ἐπικάλυμμα· τοῦτο  γὰρ   ἔοικεν εἶναι ὡσπερεὶ πῶμα·
[4, 5]   ἐχῖνος ὡς ποσίν· ταύταις  γὰρ   ἐπερειδόμενος καὶ κινούμενος μεταβάλλει τὸν
[4, 7]   ἐπ´ ἀμφότερα τὰ ἔσχατα· καὶ  γὰρ   ἐπὶ τὴν τομὴν πορεύεται καὶ
[4, 4]   πρὸς ἄλληλά εἰσιν. Τὰ μὲν  γάρ   ἐστι λειόστρακα, ὥσπερ σωλὴν καὶ
[4, 1]   τῶν τευθίδων τεῦθος· πλατύτερον  γάρ   ἐστι τὸ ὀξὺ τῶν τεύθων,
[4, 5]   ἀριθμὸν ὄντα ἐν ἅπασιν (πέντε  γάρ   ἐστι τὸ πλῆθος) καὶ περιττά.
[4, 10]   ἔστι τεκμήρασθαι ὅτι καθεύδουσιν· πολλάκις  γὰρ   ἔστιν ἐπιπεσόντα τοῖς ἰχθύσι λαθεῖν
[4, 5]   ἐν μείζοσι καὶ ἐλάττοσιν· καὶ  γὰρ   εὐθὺς ἔτι μικροὶ ὄντες ἔχουσι
[4, 10]   ὄμματα οὐκ ἔστι λαβεῖν (οὐδὲν  γὰρ   ἔχει βλέφαρα αὐτῶν) ἀλλὰ ταῖς
[4, 8]   καὶ περὶ ὀσφρήσεως· τὰ μὲν  γὰρ   ἔχει μυκτῆρας, τὰ δὲ τοὺς
[4, 4]   (καὶ δίθυρα, συγκλειστὰ δέ· διαφορὰν  γὰρ   ἔχει πρὸς ἄλληλα μὲν μικράν,
[4, 2]   δὲ κραγγὼν ἀνάπαλιν· τοὺς πρώτους  γὰρ   ἔχει τέτταρας ἐφ´ ἑκάτερα, εἶτ´
[4, 4]   ὁμοίως ἔχει τοῖς μαλακοστράκοις (ἐντὸς  γὰρ   ἔχει) τὸ δ´ ὄστρακον ἐκτός,
[4, 8]   τῶν ὀμμάτων καὶ μᾶλλον. (Διωρισμένον  γὰρ   ἔχει τὸν τόπον τῶν ὀφθαλμῶν
[4, 9]   τοῖς περὶ τὴν κοιλίαν· πνεῦμα  γὰρ   ἔχει τούτων ἕκαστον, προστρίβοντα
[4, 11]   ποῦ ἔχουσιν ἀσκέπτως λέγουσιν. Οὔτε  γὰρ   ζῳοτοκεῖ ἄνευ ᾠοτοκίας οὐδὲν τῶν
[4, 4]   καὶ ταύτῃ ἐστὶν εὐρύτερον (ἔστι  γὰρ   μήκων οἱονεὶ περίττωμα πᾶσι
[4, 2]   ἄρρην τῆς θηλείας· τῆς μὲν  γὰρ   θηλείας πρῶτος ποὺς δίκρους
[4, 10]   σημείων ἐστὶ φανερόν· ἡσυχάζουσί τε  γὰρ   καὶ ἀκινητίζουσιν ἐπιδήλως. Μάλιστα δ´
[4, 4]   τῇ δ´ ἑτέρως. Κεφαλὴν μὲν  γὰρ   καὶ κεράτια καὶ στόμα ἔχουσι
[4, 8]   μέν, ἔχουσι δ´ ἀμυδρῶς· ὀστώδη  γὰρ   καὶ οὐκ ἀπολελυμένην ἔχουσιν. Ἀλλ´
[4, 10]   τῶν μελιττῶν τοῦτο δῆλον· ἠρεμοῦσι  γὰρ   καὶ παύονται βομβοῦσαι τῆς νυκτός.
[4, 1]   καλούμενοι ἐπὶ πολὺ μείζους· γίνονται  γὰρ   καὶ πέντε πήχεων τὸ μέγεθος.
[4, 4]   ἐστιν, οἷον κτείς (ἔνιοι  γὰρ   καὶ πέτεσθαι λέγουσι τοὺς κτένας,
[4, 9]   ἔστι γὰρ τούτῳ φωνή· ἔχει  γὰρ   καὶ πλεύμονα καὶ ἀρτηρίαν, ἀλλὰ
[4, 4]   περὶ τὰ χείλη· τὰ μὲν  γὰρ   λεπτοχειλῆ ἐστιν, οἷον οἱ μύες,
[4, 8]   τῆς τῶν δελφίνων θήρας· ψοφοῦσι  γὰρ   λίθοις, ἵνα φοβηθέντες συνθέωσιν εἰς
[4, 6]   τοῦ δὲ θέρους ἀπόλλυνται· γίνονται  γὰρ   μαδαραί, καὶ ἐάν τις (θίγῃ,
[4, 8]   τῆς ὀσμῆς δελεάζουσι τούτοις· προσέρχονται  γὰρ   μᾶλλον. (Τοὺς δὲ πολύπους φασὶν
[4, 4]   εἴρηται, καθ´ ὑπεροχήν (τὰ μὲν  γὰρ   μείζω μόρια καὶ ἐνδηλότερα ἔχει
[4, 8]   καὶ περὶ ὀσφρήσεως. Τοῦ τε  γὰρ   μὴ προσφάτου δελέατος οὐκ ἐθέλουσιν
[4, 4]   πόρος (πορεύεται ἔξω·  γὰρ   μήκων, ὥσπερ εἴρηται, περίττωμά ἐστι
[4, 10]   ποσὶ μάλιστα τῶν τοιούτων· (οὐ  γὰρ   μόνον διὰ τὸ μὴ ὀξὺ
[4, 5]   πᾶσι καὶ ταῖς λεπάσιν·  γὰρ   νομὴ ἐκ τῶν κάτωθεν, ὥστε
[4, 2]   ἄρρενα οὐδεμία διαφορὰ φαίνεται· καὶ  γὰρ   ἄρρην καὶ θήλεια
[4, 2]   καρίδες καὶ οἱ (καρκίνοι· καὶ  γὰρ   ὀδόντας δύο ἔχουσιν οἱ καρκίνοι.
[4, 10]   αὐτῶν) ἀλλὰ ταῖς ἀτρεμίαις. (Ἁλίσκονται  γὰρ   οἱ ἰχθύες, εἰ μὴ διὰ
[4, 2]   τε πάντ´ ἔχει δύο (καὶ  γὰρ   οἱ κάραβοι τοὺς πρώτους δύο
[4, 9]   ἔχει φάναι, ψοφεῖν δέ. Καὶ  γὰρ   οἱ κτένες ὅταν φέρωνται ἀπερειδόμενοι
[4, 9]   τῇ τρίψει τῶν βραγχίων (ἀκανθώδεις  γὰρ   οἱ τόποι) τὰ δὲ τοῖς
[4, 8]   τῶν αἰσθήσεων νῦν λεκτέον· οὐ  γὰρ   ὁμοίως (ἁπᾶσιν ὑπάρχουσιν, ἀλλὰ τοῖς
[4, 1]   ἀλλὰ μέσον ἀμφοῖν· τὸ σῶμα  γὰρ   ὁμοίως καὶ ἔσω καὶ ἔξω
[4, 10]   ποιοῦσι κατὰ τὴν αἴσθησιν. Πάντα  γὰρ   ὅσα ἔχει βλεφαρίδας, μύοντα ποιεῖται
[4, 2]   καὶ τὸ μικρὸν γένος (αὗται  γὰρ   οὐ γίνονται μείζους) τῶν δὲ
[4, 6]   καὶ δέχεται τὸ ὑγρόν· περίττωμα  γὰρ   οὐδὲν ἔχει φανερόν, (ὥσπερ τῶν
[4, 9]   λύχνοι φαίνεσθαι οἱ ὀφθαλμοί·  γὰρ   ὀχεία τὰ πολλὰ γίνεται νύκτωρ.
[4, 8]   ἔχει πάσας τὰς αἰσθήσεις· καὶ  γὰρ   ὄψιν ἔχει καὶ ὄσφρησιν καὶ
[4, 8]   οἷον τὸ τῶν ἀσπαλάκων. Τοῦτο  γὰρ   ὄψιν οὐκ ἔχει· ὀφθαλμοὺς γὰρ
[4, 4]   ἄλλοις τοῖς τοιούτοις πάθεσιν. Ἔχει  γὰρ   πάντα τὴν μὲν ἐξωτάτω ἐν
[4, 5]   ἴδιον αὐτῶν τοῦτ´ ἔστιν· ἐστέρηνται  γὰρ   πάντες, καὶ οὐκ ἔχουσι σάρκα
[4, 9]   ἰχθύες ἄφωνοι μέν εἰσιν (οὔτε  γὰρ   πλεύμονα οὔτ´ ἀρτηρίαν καὶ φάρυγγα
[4, 8]   αἰσθάνονται γευόμενα, φανερόν· ἰδίοις τε  γὰρ   πολλὰ χαίρει χυμοῖς, καὶ τὸ
[4, 1]   εἰρημένα τῶν μαλακίων· τῶν μὲν  γὰρ   πολυπόδων τὸ μὲν κύτος μικρόν,
[4, 4]   ἄλλοις ἐστὶν ἐκ πλαγίου· ἔστι  γὰρ   πόρος (πορεύεται ἔξω·
[4, 1]   μάλιστα σηπία· τά τε  γὰρ   πρανῆ τοῦ κύτους, ὄντα μελάντερα
[4, 9]   οὐχ ἁπτόμεναι τῆς θαλάττης· τὰ  γὰρ   πτερύγια ἔχουσι πλατέα καὶ μακρά.
[4, 1]   ξίφος. Διαφέρει δέ· τὸ μὲν  γὰρ   σήπιον (ἰσχυρὸν καὶ πλατύ ἐστι,
[4, 3]   ἐντὸς μόρια ὀνόματα ἔχειν· πάντα  γὰρ   σπλάγχνα ἔχει τὰ ἔσωθεν· τῶν
[4, 4]   κτένες καὶ οἱ μύες· ἅπαντα  γὰρ   τὰ τοιαῦτα τῇ μὲν συμπέφυκε
[4, 11]   ἐρυθρίνων καὶ αἱ χάνναι· πάντα  γὰρ   τὰ τοιαῦτα ᾠὰ φαίνεται ἔχοντα.
[4, 6]   ἀκαληφῶν γένος ἴδιον· προσπέφυκε μὲν  γὰρ   ταῖς πέτραις ὥσπερ ἔνια τῶν
[4, 4]   καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων. Αὐτὸ μὲν  γὰρ   τὴν φύσιν ὅμοιον τοῖς καραβοειδέσι,
[4, 8]   εἰρημένων ἐπὶ τῶν δελφίνων· οὗτοι  γὰρ   τῆς ἀκοῆς αἰσθητήριον μὲν οὐδὲν
[4, 4]   ὀστράκου περίττωσις ἐξέρχεται· τετρύπηται  γὰρ   τὸ ὄστρακον. Φανερὰ δὲ καὶ
[4, 8]   τὰ μέρη τοῖς ἀληθινοῖς· ἔχουσι  γὰρ   τό τε μέλαν καὶ τὸ
[4, 4]   ἔοικεν εἶναι ὡσπερεὶ πῶμα·  γὰρ   τοῖς διθύροις ἄμφω, τοῦτο τοῖς
[4, 7]   σχεδὸν τὰ πλεῖστα· ἐν πᾶσι  γὰρ   τοῖς μὴ ὀπισθοκέντροις τοῦτο ὥσπερ
[4, 3]   πλάτει καὶ τῷ ἐπικαλύμματι· μεῖζον  γὰρ   τοῦτο ἔχει θήλεια, καὶ
[4, 9]   ὁμοίως δὲ τοῖς εἰρημένοις· ἔστι  γὰρ   τούτῳ φωνή· ἔχει γὰρ καὶ
[4, 8]   καὶ περὶ γεύσεως· (τήν τε  γὰρ   τροφὴν ἑτέραν διώκουσι, καὶ οὐ
[4, 8]   ἔγχελυς τοῦτον τὸν τρόπον· τιθέασι  γὰρ   τῶν ταριχηρῶν τι κεραμίων, ἐνθέντες
[4, 7]   ἔστι θεῖναι εἰς γένος. Ἤδη  γάρ   φασί τινες (τῶν ἐμπειρικῶν ἁλιέων
[4, 9]   χαλκὶς καὶ κόκκυξ· μὲν  γὰρ   ψοφεῖ οἷον συριγμόν, δὲ
[4, 8]   ἤδη βοᾶν καὶ ψοφεῖν· τὸν  γὰρ   ψόφον καὶ τὸν θόρυβον ἀκούοντες
[4, 9]   πτήσει αἴροντα καὶ συστέλλοντα·  γὰρ   ψόφος τρῖψις τοῦ ἔσω πνεύματός
[4, 8]   καὶ ὀσφραίνονται, φανερόν· (τούς τε  γὰρ   ψόφους φεύγοντα φαίνεται τοὺς μεγάλους,
[4, 10]   τι κινηθῇ ἡσυχαζόντων αὐτῶν· φέρεται  γὰρ   ὥσπερ ἐξ ὕπνου ὄντα. Ἔτι
[4, 8]   τὸν τῆς ἀκοῆς· ἔνια μὲν  γὰρ   ὦτα ἔχει, ἔνια δὲ τοὺς
[4, 8]   τὸ τῆς ἀμίας λαμβάνουσι μάλιστα  δέλεαρ   καὶ τὸ τῶν πιόνων ἰχθύων,
[4, 10]   τὸ πλῆθος ὥστε καὶ τὸ  δέλεαρ,   (ὅ τι ἂν ἰχθύος ᾖ,
[4, 8]   (ὅταν θηρεύσωσιν αὐτοὺς εἰς τὸ  δέλεαρ,   οὐδὲ φθεγγόμενοι ἀλλὰ σιωπῶντες ὡς
[4, 8]   καὶ προσέρχεται πρὸς τὸ τοιοῦτον  δέλεαρ   ὡς αἴσθησιν ἔχουσα πόρρωθεν. Καὶ
[4, 10]   πολλάκις οἱ ἁλιεῖς περὶ τὸ  δέλεαρ   ὥσπερ σφαῖραν συνεχομένων αὐτῶν. Ἀλλ´
[4, 8]   ὅτι μάλιστα σιγῇ πλεῖν, μέχρι  περ   ἂν κυκλώσωσιν. Ἐνίοτε δ´ ὅταν
[4, 3]   δύο, ὧν μεταξύ ἐστιν οἷά  περ   κάραβος ἔχει πρὸς τοῖς
[4, 3]   τὰ μεταξὺ τῶν ἐπικαλυμμάτων, οἷά  περ   κάραβος, πρὸς τοῖς ὀδοῦσιν.
[4, 4]   λίθοις, οἱ δὲ νηρεῖται προσέχονται  καθάπερ   αἱ λεπάδες· ὡσαύτως δὲ καὶ
[4, 8]   περιβάλλωνται. (Καὶ πρὶν μὲν συγκλεῖσαι,  καθάπερ   εἴρηται, κωλύουσι ψοφεῖν, ὅταν δὲ
[4, 8]   τὸ καρηβαρεῖν ὑπὸ τοῦ ψόφου,  καθάπερ   εἴρηται πρότερον. Οὐδὲ δὴ τῆς
[4, 2]   ἀστακοῖς. Πάντα μὲν οὖν ταῦτα,  καθάπερ   εἴρηται πρότερον, τὸ μὲν στερεὸν
[4, 1]   ἕως ἂν ζῇ, σκληρὰν ἔχει  καθάπερ   ἐμπεφυσημένην. Ἅπτεται δὲ καὶ κατέχει
[4, 11]   οὗτοι εἶναι. Ἔτι δ´ ἔνια,  καθάπερ   ἐν τοῖς ὀστρακοδέρμοις καὶ φυτοῖς
[4, 3]   καὶ πλέον ἀφεστηκὸς καὶ συνηρεφέστερον,  καθάπερ   καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν καράβων.
[4, 1]   δ´ εἴ τι ἔχει στερεόν,  καθάπερ   καὶ τὰ ἔναιμα τῶν ζῴων,
[4, 2]   πόδες. Ὀδόντας δ´ ἔχει δύο  καθάπερ   κάραβος, ἐπάνω δὲ τούτων
[4, 6]   προσφερομένης τῆς χειρὸς καὶ προσέχεται,  καθάπερ   πολύπους ταῖς πλεκτάναις, οὕτως
[4, 2]   βλαισοὶ δ´ ἀμφόεροι τῇ θέσει,  καθάπερ   πρὸς τὸ λαβεῖν καὶ πιέσαι
[4, 10]   τὰ μαλάκια τὸν αὐτὸν τρόπον  ὅνπερ   οἱ ἱχθύες· (ὁμοίως δὲ καὶ
[4, 8]   ὅταν βούλωνται συνδραμεῖν, ταὐτὸν ποιοῦσιν  ὅπερ   ἐπὶ τῆς τῶν δελφίνων θήρας·
[4, 1]   ᾖ, βαλλόμεναι πρός τινα πέτραν  ὥσπερ   ἀγκύρας ἀποσαλεύουσιν. (Τοῖς δ´ ὥσπερ
[4, 7]   ἔντερον ἁπλοῦν εἱλιγμένον,  ὥσπερ   αἱ ἀκρίδες. (Ὁ δὲ τέττιξ
[4, 7]   αἱ μυῖαι, τὰ δὲ τετράπτερα,  ὥσπερ   αἱ μέλιτται· οὐθὲν δ´ ἐστὶν
[4, 7]   δὲ τὰ μὲν δίπτερα αὐτῶν,  ὥσπερ   αἱ μυῖαι, τὰ δὲ τετράπτερα,
[4, 4]   οὐκ (ἔχει πρὸς τὰ ὄστρακα  ὥσπερ   αἱ πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες,
[4, 9]   φωνήν, τὰ δὲ σιγμὸν μικρόν,  ὥσπερ   αἱ χελῶναι. δὲ βάτραχος
[4, 6]   καὶ ζῇ ἀπὸ τῆς πέτρας  ὥσπερ   (ἀπ´ ὀστρέου. Κἄν τι προσπέσῃ
[4, 2]   στήθη κηρυκώδους ἄλλος ἐστὶν ἑλιγμός,  ὥσπερ   ἁρπεδόνη τὸ πάχος· ὧν ὑποκάτω
[4, 6]   καὶ ὀστράκου, διὸ καὶ τέμνεται  ὥσπερ   βύρσα σκληρά. Προσπέφυκε μὲν οὖν
[4, 2]   μὲν καρχαρόδοντας, τοὺς δ´ ἐντὸς  ὥσπερ   γομφίους, ἐκ μὲν τοῦ κάτω
[4, 9]   καὶ χρομίς (οὗτοι γὰρ ἀφιᾶσιν  ὥσπερ   γρυλισμόν) καὶ κάπρος
[4, 9]   τοῖς ἄρθροις, ἣν ἄν τις  ὥσπερ   διάλεκτον εἴπειεν, καὶ τῶν ἄλλων
[4, 5]   ἑαυτὰ δὲ ἀσύναπτα· (τούτοις δ´  ὥσπερ   διειλημμένος ἐστίν. Κινοῦνται δὲ μάλιστα
[4, 2]   θεωρεῖν. (Οἱ μὲν οὖν κάραβοι,  ὥσπερ   εἴρηται, δύο ἔχουσιν ὀδόντας μεγάλους
[4, 4]   Ἀλλὰ πάντα τὰ τοιαῦτα (μόρια,  ὥσπερ   εἴρηται, ἐν μὲν τοῖς μεγάλοις
[4, 4]   ἁπάντων ὁμοίως ἔχει, διαφέρει δ´  ὥσπερ   εἴρηται, καθ´ ὑπεροχήν (τὰ μὲν
[4, 3]   ὑπὸ τὸ ἐπικάλυμμα τὸ ἔξω,  ὥσπερ   εἴρηται καὶ πρότερον. Ἔχει δὲ
[4, 4]   (πορεύεται ἔξω· γὰρ μήκων,  ὥσπερ   εἴρηται, περίττωμά ἐστι πᾶσιν ἐν
[4, 4]   παραπλησίαν τοῖς κήρυξι, πλὴν οὐχ  ὥσπερ   ἐκεῖνοι (τὴν μήκωνα μέλαιναν ἀλλ´
[4, 6]   οὔτε ὀργανικὸν οὔτε αἰσθητήριον οὔτε,  ὥσπερ   ἐλέχθη πρότερον ἐν τοῖς ἄλλοις,
[4, 8]   αὐτῶν μικρόν, τὸ δ´ ἄλλο  ὥσπερ   ἐν θαλάμῃ ἐστίν) καὶ οἱ
[4, 11]   τοῖς ὀστρακοδέρμοις οὐκ ἔστιν, ἀλλ´  ὥσπερ   ἐν φυτοῖς τὰ μὲν εὔφορά
[4, 6]   προσπέφυκε μὲν γὰρ ταῖς πέτραις  ὥσπερ   ἔνια τῶν ὀστρακοδέρμων, ἀπολύεται δ´
[4, 10]   κινηθῇ ἡσυχαζόντων αὐτῶν· φέρεται γὰρ  ὥσπερ   ἐξ ὕπνου ὄντα. Ἔτι δ´
[4, 6]   τῶν ἄλλων ὀστρέων τὰ μὲν  ὥσπερ   ἐχῖνος, τὰ δὲ τὴν καλουμένην
[4, 7]   μηλολόνθη, τὰ δ´ ἀνέλυτρά ἐστιν,  ὥσπερ   μέλιττα· ἀνορροπύγιος δ´
[4, 7]   τῶν πτηνῶν ἔλυτρον τοῖς πτεροῖς,  ὥσπερ   μηλολόνθη, τὰ δ´ ἀνέλυτρά
[4, 8]   (ἔνια γὰρ δελεάζεται τοῖς δυσώδεσιν,  ὥσπερ   σάλπη τῇ κόπρῳ. Ἔτι
[4, 2]   προβοσκίσιν· εἱλιγμένα δ´ ἐστὶ ταῦτα  ὥσπερ   τοῦ κήρυκος μήκων.
[4, 11]   τῇ γαστρί· ἐπέττετο γὰρ ἂν  ὥσπερ   τροφή. (Ἣν δὲ λέγουσι
[4, 4]   λεπτούς. Ἔχουσι δὲ καὶ προβοσκίδας,  ὥσπερ   καὶ αἱ μυῖαι· τοῦτο δ´
[4, 1]   τευθίδι ἐλλείπει. Ἔστι δὲ πελάγιον,  ὥσπερ   καὶ τευθίς. (Μετὰ δὲ
[4, 8]   Τὸ δὲ τῇ ἁφῇ αἰσθάνεσθαι,  (ὥσπερ   καὶ πρότερον εἴρηται, πᾶσιν ὑπάρχει
[4, 1]   Τῷ δὲ σχήματι διαφέρουσιν ἀλλήλων  ὥσπερ   καὶ τὰ κύτη. Οἱ δὲ
[4, 7]   πρανῆ πρὸς τὰ ὕπτια διάφορα,  ὥσπερ   καὶ τἆλλα ζῷα. δὲ
[4, 4]   θάτερα κύκλῳ τῆς περιφερείας ἐστίν,  ὥσπερ   καὶ τὸ λευκὸν τοῖς κόχλοις·
[4, 9]   δ´ οὐδεμίαν. (Τὰ δὲ παιδία  ὥσπερ   καὶ τῶν ἄλλων μορίων οὐκ
[4, 2]   πόδες πάντων εἰς τὸ πλάγιον,  ὥσπερ   καὶ τῶν ἐντόμων, αἱ δὲ
[4, 9]   τῶν σιαγόνων ἐκ τῆς ἐπιτάσεως  ὥσπερ   λύχνοι φαίνεσθαι οἱ ὀφθαλμοί·
[4, 2]   ὀφθαλμοὺς μικροὺς καὶ βραχεῖς, οὐχ  ὥσπερ   κάραβος μεγάλους. Τὸ δ´
[4, 3]   καὶ ἐν αὐτῷ ὀδόντας δύο  ὥσπερ   κάραβος, πλὴν οὐ στρογγύλοι
[4, 2]   περὶ τὸν θώρακα λεῖα, οὐχ  ὥσπερ   κάραβος τραχύς· ἀλλ´ ἐν
[4, 1]   ἐκ τοῦ ὀστράκου, ἀλλ´ ἔνεστιν  ὥσπερ   κοχλίας, καὶ ἔξω ἐνίοτε
[4, 2]   (καὶ ἕτερον γένος μικρὸν μὲν  ὥσπερ   οἱ καρκίνοι, τὸ δ´ εἶδος
[4, 4]   καὶ αἱ πορφύραι στιφρόν, καὶ  ὥσπερ   οἱ μύωπες καὶ οἱ οἶστροι
[4, 9]   δέ, καὶ τὰ μὲν συριγμόν,  ὥσπερ   οἱ ὄφεις, τὰ δὲ λεπτὴν
[4, 4]   μακρούς, οὐκ εἰσδυομένους οὐδὲ κατακλινομένους  ὥσπερ   οἱ τῶν καρκίνων ἀλλ´ ὀρθούς,
[4, 7]   γὰρ τοῖς μὴ ὀπισθοκέντροις τοῦτο  ὥσπερ   ὅπλον ἔχει ἕκαστον. Ὅσα δ´
[4, 9]   μυκτῆρος αὐτῷ τῷ στόματι πνευματῶδες  ὥσπερ   ὅταν ἄνθρωπος ἐκπνέῃ καὶ αἰάζῃ,
[4, 7]   ἔχει τῶν τοιούτων οὐδὲ πιμελήν,  ὥσπερ   οὐδ´ ἄλλο τῶν ἀναίμων οὐδέν.
[4, 9]   πτερύγια ἔχουσι πλατέα καὶ μακρά.  (Ὥσπερ   οὖν τῶν ὀρνίθων πετομένων
[4, 2]   ποσὶ μεγάλα (καὶ ὀξέα ἐστὶν  ὥσπερ   πλῆκτρα, τῆς δὲ θηλείας ταῦτα
[4, 1]   ὥσπερ ἀγκύρας ἀποσαλεύουσιν. (Τοῖς δ´  ὥσπερ   πτερυγίοις, οἷς ἔχουσι περὶ τὸ
[4, 2]   Ἐξ ἄκρου δ´ ἑκάτερος ἐσχισμένος  ὥσπερ   σιαγὼν ὀδόντας ἔχων καὶ κάτωθεν
[4, 10]   οἱ ἁλιεῖς περὶ τὸ δέλεαρ  ὥσπερ   σφαῖραν συνεχομένων αὐτῶν. Ἀλλ´ ἐκ
[4, 4]   Τὰ μὲν γάρ ἐστι λειόστρακα,  ὥσπερ   σωλὴν καὶ μύες καὶ κόγχαι
[4, 7]   δὲ πηδάλια καμπτόμενα εἰς τοὔπισθεν  ὥσπερ   τὰ τῶν τετραπόδων σκέλη. (Πάντα
[4, 7]   τοῖς δ´ ἔχει ἰσχὺν πολλήν,  ὥσπερ   ταῖς πορφύραις. Καὶ οἱ μύωπες
[4, 6]   προσπέσῃ τῶν μικρῶν ἰχθυδίων, ἀντέχεται  ὥσπερ   τῆς χειρός· οὕτω κἄν τι
[4, 4]   ἄνω μαστοειδέσιν· ἔχει δ´ ἐντομὰς  ὥσπερ   τὸ ἐν τῷ καράβῳ ᾠόν,
[4, 2]   τῷ κοίλῳ, ὁμοίως ἔχοντα ταῦτα  ὥσπερ   τοῖς τετράποσιν. Διαφέρει δ´ οὐδὲν
[4, 6]   περίττωμα γὰρ οὐδὲν ἔχει φανερόν,  (ὥσπερ   τῶν ἄλλων ὀστρέων τὰ μὲν
[4, 1]   ἐν ἔνεισι δύο ὀδόντες·  ὑπὲρ   δὲ τούτων ὀφθαλμοὶ μεγάλοι δύο,
[4, 1]   Προσάγεται δὲ ταῖς δυσὶ ταῖς  ὑπὲρ   τοῦ στόματος· (τῇ δ´ ἐσχάτῃ
[4, 1]   ὀχείαις. Πρὸ τοῦ κύτους δ´  ὑπὲρ   τῶν πλεκτανῶν ἔχουσι κοῖλον (αὐλόν,
[4, 3]   ὀφθαλμούς· καὶ ὅταν δέξηται τὸ  ὕδωρ,   ἐπιλαμβάνει τὸ στόμα τοῖς ἐπικαλύμμασιν
[4, 3]   ὀδοῦσιν. Δέχεται μὲν οὖν τὸ  ὕδωρ   παρὰ τὸ στόμα, ἀπωθῶν τοῖς
[4, 9]   γὰρ ὀχεία τὰ πολλὰ γίνεται  νύκτωρ.   (Τὸ δὲ τῶν ὀρνίθων γένος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 5/11/2009