HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Histoire des animaux, livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  117 formes différentes pour 378 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, chapitre
[4, 8]   τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Η'   Περὶ δὲ τῶν αἰσθήσεων νῦν
[4, 7]   ἀπὸ ταύτης τὸ λοιπὸν ἔντερον     ἁπλοῦν εἱλιγμένον, ὥσπερ αἱ
[4, 10]   τινὸς ἐχόμενοι ἐν τῷ βυθῷ,     ἀποκρύψαντες ὑπὸ πέτραν (ἢ θῖνα
[4, 11]   καὶ σιμοτέραν, οὐ τοῦ θήλεος     ἄρρενος λέγουσιν, ἀλλὰ τοῦ γένους.
[4, 7]   πλὴν ὅσα λίαν κατέψυκται     διὰ μικρότητα ταχὺ καταψύχεται, ἐπεὶ
[4, 8]   εὐλαβοῦνται ψόφον ποιεῖν κώπης     δικτύων οἱ περὶ τὴν θήραν
[4, 7]   τὸ λοιπὸν ἔντερον ἁπλοῦν     εἱλιγμένον, ὥσπερ αἱ ἀκρίδες. (Ὁ
[4, 2]   δὲ μύτιν μήκωνα πλείω     ἐλάττω πάντ´ ἔχει ταῦτα. Τὰς
[4, 1]   ὑπτίοις ἐν τοῖς πρανέσιν  (ἢ   ἐν ἀμφοῖν, καὶ οὔτε ὀστῶδες
[4, 1]   ἔχοντα ἐν τοῖς ὑπτίοις     ἐν τοῖς πρανέσιν (ἢ ἐν
[4, 1]   κατὰ τοὔνομά ἐστιν ἐντομὰς ἔχοντα     ἐν τοῖς ὑπτίοις ἐν
[4, 11]   οὖν τοῖς ἄλλοις γένεσιν ἁπλῶς     ἔστιν οὐκ ἔστιν, οἷον
[4, 10]   βυθῷ, ἀποκρύψαντες ὑπὸ πέτραν  (ἢ   θῖνα ἑαυτούς, οἱ δὲ πλατεῖς
[4, 10]   τῆς γῆς τῆς ἄμμου     ίθου τινὸς ἐχόμενοι ἐν τῷ
[4, 8]   ὅτι μάλιστα εὐλαβοῦνται ψόφον ποιεῖν     κώπης δικτύων οἱ περὶ
[4, 7]   ζωὴν τὰ ἔντομα, πλὴν ὅσα     λίαν κατέψυκται διὰ μικρότητα
[4, 5]   πᾶσι τὰ τοιαῦτα πάμπαν     μᾶλλον. Κατὰ μὲν οὖν τὴν
[4, 9]   Διὸ ὅσα γλῶτταν μὴ ἔχει     μὴ ἀπολελυμένην, οὐ διαλέγεται. Ψοφεῖν
[4, 4]   τὰ δὲ καὶ ἐν τεθνεῶσιν     μὴ κινουμένοις οὐ δῆλα. Τὴν
[4, 2]   Καὶ τὴν καλουμένην δὲ μύτιν     μήκωνα πλείω ἐλάττω πάντ´
[4, 4]   δὲ τοῖς μικροῖς οὐδὲν     μόλις. Διὸ μάλιστα ἐν τοῖς
[4, 9]   τοῦ μάχεσθαι προκαλούμενα οἷον πέρδικες〉     νικῶντα, οἷον ἀλεκτρυόνες. Ἄδουσι δ´
[4, 2]   μείζους καὶ ἐξ ἄκρου πλατυτέρους  (ἢ   κάραβος, ἀνωμάλους δ´ αὐτούς·
[4, 2]   βραχύτερα δὲ καὶ λεπτότερα πολὺ     κάραβος, καὶ ἄλλα τέτταρα
[4, 2]   καὶ τραχύ, καθαπερεὶ μέτωπον, μεῖζον     κάραβος. Ὅλως δὲ τὸ
[4, 4]   ἐστιν, ἐν δὲ τοῖς μικροῖς     οὐδὲν μόλις. Διὸ μάλιστα
[4, 11]   ἄλλοις γένεσιν ἁπλῶς ἔστιν     οὐκ ἔστιν, οἷον (ἐν μὲν
[4, 5]   ἐστιν ἐν πᾶσι τὰ τοιαῦτα     πάμπαν μᾶλλον. Κατὰ μὲν
[4, 10]   ὥστε καὶ τῇ χειρὶ λαβεῖν     πατάξαντα λαθεῖν· (ὑπὸ δὲ τὸν
[4, 10]   τοῖς πλείστοις περὶ τέτταρα ἔτη     πέντε· ἤδη δὲ γεγόνασι καὶ
[4, 11]   συνδυασμοῦ τίκτει ζῷον ᾠὸν     σκώληκα. Ἐν μὲν οὖν τοῖς
[4, 10]   δὲ πλεῖστα καθεύδουσι τῆς γῆς     τῆς ἄμμου ίθου τινὸς
[4, 8]   ἐκχυθῇ τὸ πλύμα τῶν ἰχθύων,     τῆς ἀντλίας ἐκχυθείσης, φεύγουσιν ὡς
[4, 10]   Καθεύδουσι δὲ τῆς νυκτὸς μᾶλλον     τῆς ἡμέρας οὕτως ὥστε βαλλόντων
[4, 2]   δ´ οὐδὲν τοῦ ἄρρενος     τῆς θηλείας· ἀμφότεροι γάρ εἰσι
[4, 8]   κύρτους ἐντιθέναι οὐδενὸς ἄλλου χάριν     τῆς κνίσης. Ἔτι δ´ οἱ
[4, 5]   τῶν ζῴων τὸ τοιοῦτόν ἐστιν     τὸ ἀνάλογον· καὶ γὰρ ἐν
[4, 4]   θώραξ σκληρὰ μέν, ἧττον δ´     τῶν καρκίνων. Πρόσφυσιν δ´ οὐκ
[4, 11]   ὅσα ἐκ συνδυασμοῦ τίκτει ζῷον     ᾠὸν σκώληκα. Ἐν μὲν
[4, 1]   τὴν τροφήν, καὶ ὅταν χειμὼν  ᾖ,   βαλλόμεναι πρός τινα πέτραν ὥσπερ
[4, 10]   δέλεαρ, (ὅ τι ἂν ἰχθύος  ᾖ,   ἐὰν χρονίσῃ ἐπὶ τῆς γῆς,
[4, 8]   θαλάμαις· καὶ γὰρ ἂν μικρὸς     ἔξω ψόφος, ὅμως τοῖς
[4, 4]   γὰρ πόρος (πορεύεται ἔξω·     γὰρ μήκων, ὥσπερ εἴρηται, περίττωμά
[4, 5]   στρομβώδεσι πᾶσι καὶ ταῖς λεπάσιν·     γὰρ νομὴ ἐκ τῶν κάτωθεν,
[4, 9]   ὥσπερ λύχνοι φαίνεσθαι οἱ ὀφθαλμοί·     γὰρ ὀχεία τὰ πολλὰ γίνεται
[4, 9]   λάρυγξ ἀφίησιν, τὰ δ´ ἄφωνα     (γλῶττα καὶ τὰ χείλη· ἐξ
[4, 9]   μάλιστα ἔχει διάλεκτον ὅσοις ὑπάρχει     γλῶττα πλατεῖα, καὶ ὅσα ἔχουσι
[4, 5]   δὲ τῶν ἄλλων εἰς μῆκος·     δ´ ἄκανθα οὐ μεγάλη οὐδ´
[4, 4]   ἅπαν ἁπλοῦν μέχρι τῆς ἐξόδου.     δ´ ἀρχὴ τοῦ (ἐντέρου περὶ
[4, 2]   ὥσπερ τοῦ κήρυκος μήκων.     δ´ ἀρχὴ τούτων (ἐστὶν ἀπὸ
[4, 9]   οὐδὲν διαφέρει τῶν αὐτῶν γενῶν·     δ´ ἐν τοῖς ἄρθροις, ἣν
[4, 2]   μὲν οὖν ἄρρην ἔχει·     δὲ θήλεια ᾠὰ ἔχει τὸ
[4, 4]   τοῖς ἐλάττοσι πάμπαν μικρά ἐστιν.     δὲ κεφαλὴ ἐξέρχεται πᾶσι τὸν
[4, 2]   τοῖς πρανέσιν ὅμοια τοῖς καράβοις.     δὲ κραγγὼν ἀνάπαλιν· τοὺς πρώτους
[4, 2]   ἀκανθῶδες, πλὴν αὕτη μὲν πλατύ,     δὲ κυφὴ ὀξύ. δὲ
[4, 1]   μεῖζον τῆς τοῦ πολύποδος κεφαλῆς.     δὲ σηπία δύο τε τὰ
[4, 1]   μὲν μακρότερόν ἐστιν (τευθίς,     δὲ σηπία πλατύτερον. Τῶν δὲ
[4, 4]   θυρίδα πλατεῖαν ἔχοντες, οἷον ἐπίθεμα.     δὲ τοῦ περιττώματος ἔξοδος τοῖς
[4, 7]   διάφορα, ὥσπερ καὶ τἆλλα ζῷα.     δὲ τοῦ σώματος σὰρξ οὔτ´
[4, 4]   φανερὸν ἐκ τῶν ὕστερον μᾶλλον.     δὲ φύσις τῶν στρομβοειδῶν ἁπάντων
[4, 9]   καὶ τὰ χείλη· ἐξ ὧν     διάλεκτός ἐστιν. Διὸ ὅσα γλῶτταν
[4, 8]   ἐξέρχονται ταχέως. (Ἁλίσκεται δὲ καὶ     ἔγχελυς τοῦτον τὸν τρόπον· τιθέασι
[4, 4]   Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις τοιαύτη     ἔξοδος (τῆς περιττώσεως, τῇ δ´
[4, 3]   ἐπικαλύμματι· μεῖζον γὰρ τοῦτο ἔχει     θήλεια, καὶ πλέον ἀφεστηκὸς καὶ
[4, 2]   καὶ γὰρ ἄρρην καὶ     θήλεια ὁποτέραν ἂν τύχῃ τῶν
[4, 9]   ἄρρην καὶ θήλεια, πλὴν  (ἡ   θήλεια παύεται ὅταν ἐπῳάζῃ καὶ
[4, 9]   ᾄδει καὶ ἄρρην καὶ     θήλεια, πλὴν (ἡ θήλεια παύεται
[4, 7]   καὶ ἐπὶ τὴν οὐράν, οἷον     καλουμένη σκολόπενδρα. (Ἔχει δ´ ὀφθαλμοὺς
[4, 2]   κέρκον, πτερύγια δὲ πέντε· καὶ     καρὶς κυφὴ τὴν οὐρὰν
[4, 1]   τευθίς. (Μετὰ δὲ τοὺς πόδας     κεφαλή ἐστιν ἁπάντων ἐν μέσῳ
[4, 7]   μὲν οὖν τοῦ μέσου καὶ     κεφαλὴ καὶ κοιλία ζῇ,
[4, 4]   ἧττον. Ἐκ μέσου δὲ τούτου     κεφαλὴ καὶ κεράτια δύο· ταῦτα
[4, 7]   κοιλία ζῇ, ἄνευ δὲ τούτου     κεφαλὴ οὐ ζῇ. (Ὅσα δὲ
[4, 1]   πόδες, δεύτερον δὲ τούτων ἐχομένη     κεφαλή, τρίτον δὲ τὸ κύτος,
[4, 5]   δ´ ἔχεται στόμαχος, εἶτα     κοιλία εἰς πέντε μέρη διῃρημένη,
[4, 7]   μέσου καὶ κεφαλὴ καὶ     κοιλία ζῇ, ἄνευ δὲ τούτου
[4, 4]   τὸ ὄστρακον. Φανερὰ δὲ καὶ     κοιλία μετὰ τὸ στόμα οὖσα
[4, 1]   περιφερῆ ὀρνιθώδη. Τούτου δ´ ἔχεται     κοιλία οἷον ἤνυστρον· τὸ δὲ
[4, 4]   (Τοῦ δὲ στόματος ἔχεται εὐθὺς     κοιλία. Ὁμοία δ´ ἐστὶν
[4, 4]   κοιλία. Ὁμοία δ´ ἐστὶν     κοιλία προλόβῳ ὄρνιθος τῶν
[4, 2]   πτερύγια τέτταρα. Ἔχει δὲ καὶ     κραγγὼν πτερύγια ἐφ´ ἑκάτερα ἐν
[4, 2]   δὲ πέντε· καὶ καρὶς     κυφὴ τὴν οὐρὰν καὶ πτερύγια
[4, 4]   ἕρπει· νέμεται δ´ ἀπολυομένη καὶ     λεπάς. Κοινὸν δὲ καὶ τούτων
[4, 4]   τὸ δὲ σαρκῶδες ἐπιπολῆς, οἷον     λεπάς. Τῶν δὲ διθύρων τὰ
[4, 7]   τὰ δ´ ἀνέλυτρά ἐστιν, ὥσπερ     μέλιττα· ἀνορροπύγιος δ´ πτῆσις
[4, 8]   αὐτοῖς πάντα χαίρει χυμοῖς, οἷον     μέλιττα πρὸς οὐδὲν προσιζάνει σαπρὸν
[4, 9]   ἔτι δὲ χαλκὶς καὶ κόκκυξ·     μὲν γὰρ ψοφεῖ οἷον συριγμόν,
[4, 2]   πτερύγια τὰ ἐν τῷ ὑπτίῳ     μὲν θήλεια μεγάλα ἔχει καὶ
[4, 1]   φοβηθῇ, μάλιστα δ´ σηπία.     μὲν οὖν μύτις κεῖται ὑπὸ
[4, 9]   αἱ φωναὶ καὶ αἱ διάλεκτοι.     μὲν οὖν φωνὴ ὀξύτητι (καὶ
[4, 4]   ταύτῃ ἐστὶν εὐρύτερον (ἔστι γὰρ     μήκων οἱονεὶ περίττωμα πᾶσι τοῖς
[4, 7]   πτηνῶν ἔλυτρον τοῖς πτεροῖς, ὥσπερ     μηλολόνθη, τὰ δ´ ἀνέλυτρά ἐστιν,
[4, 4]   θαλάττιον οὖς, ὑποκάτω τοῦ ὀστράκου     περίττωσις ἐξέρχεται· τετρύπηται γὰρ τὸ
[4, 4]   ἐστιν ἐκ τῆς προσφυῆς, οἷον     πίννα. (Τὰ δὲ στρομβώδη πάντα
[4, 2]   ἔχει τὸ χρῶμα ἐρυθρά, ὧν     πρόσφυσίς ἐστι πρὸς τῇ κοιλίᾳ
[4, 4]   ταῖς κόγχαις τοιοῦτον, ὧν ἐστιν     πρόσφυσις παραπλησία, καὶ ἐν τοῖς
[4, 7]   ὥσπερ μέλιττα· ἀνορροπύγιος δ´     πτῆσις αὐτῶν (ἁπάντων ἐστί, καὶ
[4, 8]   γὰρ δελεάζεται τοῖς δυσώδεσιν, ὥσπερ     σάλπη τῇ κόπρῳ. Ἔτι δὲ
[4, 6]   ὅμοιον τῶν ἄλλων· αὕτη μέντοι     σὰρξ πᾶσα ὁμοία. (Προσπέφυκε δὲ
[4, 1]   φαινόμενον κύτος. Ἔστι δ´ αὐτοῦ     σὰρξ σχιστή, οὐκ εἰς εὐθὺ
[4, 1]   δὲ πλεῖστον αὐτῶν καὶ μέγιστον     σηπία ἔχει· ἀφίησι μὲν οὖν
[4, 1]   ἅπαντα, ὅταν φοβηθῇ, μάλιστα δ´     σηπία. μὲν οὖν μύτις
[4, 1]   τῶν θηλειῶν (διαφέρει, καὶ μάλιστα     σηπία· τά τε γὰρ πρανῆ
[4, 4]   πάλιν πρὸς τὸ σαρκῶδες, καὶ     τελευτὴ τοῦ ἐντέρου παρὰ τὴν
[4, 1]   αὑτά, τὸ μὲν μακρότερόν ἐστιν     (τευθίς, δὲ σηπία πλατύτερον.
[4, 1]   Ἔστι δὲ πελάγιον, ὥσπερ καὶ     τευθίς. (Μετὰ δὲ τοὺς πόδας
[4, 9]   πλεύμονα, οὐδὲ φθέγγεται· (διάλεκτος δ´     τῆς φωνῆς ἐστι τῇ γλώττῃ
[4, 2]   εἱλιγμένα δ´ ἐστὶ ταῦτα ὥσπερ     τοῦ κήρυκος μήκων. δ´
[4, 11]   γαστρί· ἐπέττετο γὰρ ἂν ὥσπερ     τροφή. (Ἣν δὲ λέγουσι διαφορὰν
[4, 4]   ἐστὶν κοιλία προλόβῳ ὄρνιθος     τῶν κόχλων. Κάτω δ´ ἔχει
[4, 6]   ἐν θατέρῳ δὲ τῶν κοίλων     ὑγρότης ἐγγίνεται. Ἄλλο δ´ οὐδὲν
[4, 4]   ἐντὸς τρόπον μέν τινα παραπλήσιος     φύσις ἐστὶ πάντων, καὶ μάλιστα
[4, 9]   διάρθρωσις. Τὰ μὲν οὖν φωνήεντα     φωνὴ καὶ λάρυγξ ἀφίησιν,
[4, 4]   ἁπλοῦς μακρὸς μέχρι τῆς μήκωνος,     ἐστιν ἐν τῷ πυθμένι. Ταῦτα
[4, 1]   (τῇ δ´ ἐσχάτῃ τῶν πλεκτανῶν,     ἐστιν ὀξυτάτη τε καὶ μόνη
[4, 1]   οὐκ ἐσθίονται. Ἄλλα τε δύο,     τε καλουμένη ἑλεδώνη, μήκει τε
[4, 4]   ἐντέρου παρὰ τὴν κεφαλήν ἐστιν,     ἀφιᾶσι τὸ περίττωμα, πᾶσιν ὁμοίως
[4, 6]   ἔξω διὰ τοῦ ὀστράκου φέροντας,     ἀφίησι καὶ δέχεται τὴν τροφὴν
[4, 6]   μικροὺς καὶ οὐ ῥᾳδίους ἰδεῖν,     ἀφίησι καὶ δέχεται τὸ ὑγρόν·
[4, 5]   στόμα τὸν ἐχῖνον κάτω ἔχειν,     δ´ ἀφίησι τὸ περίττωμα, ἄνω.
[4, 1]   διὰ ταύτης τείνει στόμαχος·     δὲ τὸ ἔντερον ἀνατείνει, κάτωθεν
[4, 3]   τοῦ στόματος, ἐπιλαμβάνων τοῖς ἐπικαλύμμασιν,     εἰσῆλθεν· οὗτοι δ´ εἰσὶν (εὐθὺς
[4, 7]   καὶ τὰ ὀστρακόδερμα ἔχει πάντα)     καὶ γεύεται καὶ εἰς αὐτὸ
[4, 4]   ἐκ πλαγίου· ἔστι γὰρ πόρος     (πορεύεται ἔξω· γὰρ μήκων,
[4, 6]   δέρματι ἐκ τοῦ πλαγίου· καὶ     προσπέφυκε, ταύτῃ ἐστὶ στενότερον ἐφ´
[4, 8]   εἰσὶ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου,     συνάπτει τῷ μυελῷ, δύο πόροι
[4, 2]   ἔχουσι, κατὰ μέσον τὸ ἐπίπτυγμα,     τὰ (ᾠὰ ἐκτίκτουσιν (ἐκτὸς δὲ
[4, 5]   πρὸς τὴν ἔξοδον τῆς περιττώσεως,     τετρύπηται τὸ ὄστρακον. Ὑπὸ δὲ
[4, 2]   ᾠὰ ἐκτίκτουσιν, τοῖς δὲ καρκίνοις,     τὸ ἐπίπτυγμα ἔχουσι, κατὰ μέσον
[4, 2]   κατ´ εὐθυωρίαν πρὸς τὴν οὐράν,     τὸ περίττωμα ἀφιᾶσι καὶ τὰ
[4, 10]   ὅλως οὐδὲν πώποτε ἐνύπνιον εἶδον.  Συνέβη   δέ τισι τῶν τοιούτων προϊούσης
[4, 1]   ὀστρέου ἁλίσσκεται (καὶ ἐν τῇ  γῇ   ἀποθνήσκει. Εἰσὶ δ´ οὗτοι μικροί,
[4, 6]   γὰρ μαδαραί, καὶ ἐάν τις  (θίγῃ,   διασπῶνται ταχέως καὶ ὅλαι ἀφαιρεῖσθαι
[4, 8]   πᾶσι τοῖς ναύταις ὅτι μάλιστα  σιγῇ   πλεῖν, μέχρι περ ἂν κυκλώσωσιν.
[4, 8]   ὀσμῆς αὐτῶν. Καὶ τοῦ αὑτῶν  δὴ   αἵματος τάχιστα ὀσφραίνεσθαί φασιν αὐτούς·
[4, 1]   πρόσω αἱ κοτυληδόνες εἰσίν) ταύτῃ  δὴ   τῇ πλεκτάνῃ χρῆται ἐν ταῖς
[4, 8]   ψόφου, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Οὐδὲ  δὴ   τῆς ὀσφρήσεως αἰσθητήριον οὐδὲν ἔχει
[4, 7]   ἐκτός, οἷον σκορπίος· καὶ μόνον  δὴ   τοῦτο τῶν ἐντόμων μακρόκεντρόν ἐστιν.
[4, 9]   τρίβουσαι ποιοῦσι τὸν ψόφον. Οὐδὲ  δὴ   τῶν μαλακίων οὐδὲν οὔτε φθέγγεται
[4, 8]   ψοφεῖν, ὅταν δὲ κυκλώσωσι, κελεύουσιν  ἤδη   βοᾶν καὶ ψοφεῖν· τὸν γὰρ
[4, 7]   οὐκ ἔστι θεῖναι εἰς γένος.  Ἤδη   γάρ φασί τινες (τῶν ἐμπειρικῶν
[4, 9]   καὶ ἄλλων ἀκούσωσιν ὀρνίθων ᾀδόντων.  Ἤδη   δ´ ὦπται καὶ ἀηδὼν νεοττὸν
[4, 10]   περὶ τέτταρα ἔτη πέντε·  ἤδη   δὲ γεγόνασι καὶ ἄνδρες καὶ
[4, 2]   ἔχει ταῦτα. Τὰς δ´ ἰδίας  ἤδη   διαφορὰς καθ´ ἕκαστον δεῖ θεωρεῖν.
[4, 10]   καὶ δελφῖνός γε καὶ ῥέγχοντος  ἤδη   ἠκρόανταί τινες. Καθεύδει δὲ καὶ
[4, 7]   δὲ τοῦτο τὸ γένος πολλὰ  εἴδη   ἔχον ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἐνίοις
[4, 1]   πολλὰ καὶ ἀνόμοια περιείληφεν  εἴδη   ζῴων. Ἔστι δ´ ἔντομα ὅσα
[4, 7]   περίττωμα. Ἔστι δ´ αὐτῶν πλείω  εἴδη,   καὶ (διαφέρουσι μεγέθει τε καὶ
[4, 2]   οἱ δὲ κάραβοι παρὰ τὰ  βραγχιοειδῆ·   ἔχουσι δὲ τὰ βραγχιοειδῆ πολλὰ
[4, 2]   τὰ βραγχιοειδῆ· ἔχουσι δὲ τὰ  βραγχιοειδῆ   πολλὰ οἱ κάραβοι. Κοινὸν δὲ
[4, 4]   οὖσα ἐν ταύτῃ καὶ τὰ  ᾠοειδῆ.   Πάντα δὲ ταῦτα τίνα τρόπον
[4, 4]   οἷον πίννα. (Τὰ δὲ  στρομβώδη   πάντα κινεῖται καὶ ἕρπει· νέμεται
[4, 4]   κόχλος καὶ τἆλλα τὰ  στρομβώδη.   Τῶν δ´ ἄλλων τὰ μέν
[4, 4]   γενετῆς. Ἔστι δὲ πάντα τὰ  στρομβώδη   ῶν ὀστρακοδέρμων δεξιά, καὶ κινεῖται
[4, 8]   χαίροντες ἐν τῇ γεύσει καὶ  ἐδωδῇ   τοῖς τοιούτοις δελέασιν. (Τῆς δ´
[4, 1]   τούτου πρόλοβον μέγαν καὶ περιφερῆ  ὀρνιθώδη.   Τούτου δ´ ἔχεται κοιλία
[4, 11]   μὲν φάσκοντες (ὅτι τριχώδη καὶ  ἑλμινθώδη   προσπεφυκότ´ ἔχουσαί ποτέ τινες φαίνονται,
[4, 2]   στόματος, καὶ ὑποκάτω τούτων τὰ  βραγχιώδη   τὰ περὶ τὸ στόμα, δασέα
[4, 2]   βραχὺν καὶ κοιλίαν τούτου (ἐχομένην  ὑμενώδη,   ἧς πρὸς τῷ στόματι ὀδόντες
[4, 6]   ἔσωθεν πρῶτον μὲν ὑμένα ἔχει  νευρώδη   περὶ τὸ ὀστρακῶδες· ἐν δὲ
[4, 8]   Καὶ ὅλως δὲ πρὸς τὰ  κνισώδη   φέρονται πάντες θᾶττον. Καὶ τῶν
[4, 2]   ἐν τούτῳ σάρκα ἐρυθρὰν καὶ  αἱματώδη   τὴν χρόαν, τῇ δ´ ἁφῇ
[4, 8]   ἔχουσι μέν, ἔχουσι δ´ ἀμυδρῶς·  ὀστώδη   γὰρ καὶ οὐκ ἀπολελυμένην ἔχουσιν.
[4, 1]   τὸ περίττωμα· ἔχουσι δὲ καὶ  τριχώδη   ἄττα ἐν τῷ σώματι. Τῇ
[4, 4]   στόμα καὶ περὶ αὐτὸ καθαπερεὶ  τριχώδη   ἄττα πλείω, τούτων δ´ ἐχομένους
[4, 11]   ἀλλ´ οἱ μὲν φάσκοντες (ὅτι  τριχώδη   καὶ ἑλμινθώδη προσπεφυκότ´ ἔχουσαί ποτέ
[4, 4]   ἐν τῷ γιγγλυμώδει. Καὶ τὰ  τριχώδη   πᾶσιν ὑπάρχει κύκλῳ τούτοις, οἷον
[4, 9]   στόματι πνευματῶδες ὥσπερ ὅταν ἄνθρωπος  ἐκπνέῃ   καὶ αἰάζῃ, μετὰ δὲ τοῦ
[4, 7]   κεφαλὴ καὶ κοιλία  ζῇ,   ἄνευ δὲ τούτου κεφαλὴ
[4, 6]   τὸ στόμα ἐν μέσῳ, καὶ  ζῇ   ἀπὸ τῆς πέτρας ὥσπερ (ἀπ´
[4, 7]   καὶ πολύποδά ἐστι, πολὺν χρόνον  ζῇ   διαιρούμενα, καὶ κινεῖται τὸ ἀποτμηθὲν
[4, 7]   δὲ τούτου κεφαλὴ οὐ  ζῇ.   (Ὅσα δὲ μακρὰ καὶ πολύποδά
[4, 1]   Τὴν δὲ κεφαλήν, ἕως ἂν  ζῇ,   σκληρὰν ἔχει καθάπερ ἐμπεφυσημένην. Ἅπτεται
[4, 9]   ὥσπερ ὅταν ἄνθρωπος ἐκπνέῃ καὶ  αἰάζῃ,   μετὰ δὲ τοῦ μυκτῆρος ὅμοιον
[4, 9]   πλὴν (ἡ θήλεια παύεται ὅταν  ἐπῳάζῃ   καὶ τὰ νεόττια ἔχῃ· ἐνίων
[4, 8]   ἐπιπολάζοντας, καὶ βουληθῶσιν ἰδεῖν τὰ  μεγέθη   καὶ τί τὸ γένος αὐτῶν,
[4, 1]   ἀφίησι μὲν οὖν ἅπαντα, ὅταν  φοβηθῇ,   μάλιστα δ´ σηπία.
[4, 4]   τὸν αὐτὸν τρόπον· κἄν τι  φοβηθῇ,   συσπᾶται πάλιν εἰς τὸ ἐντός.
[4, 10]   καὶ ταῖς φοραῖς, ἄν τι  κινηθῇ   ἡσυχαζόντων αὐτῶν· φέρεται γὰρ ὥσπερ
[4, 2]   Ἀπὸ δὲ τοῦ περὶ τὰ  στήθη   κηρυκώδους ἄλλος ἐστὶν ἑλιγμός, ὥσπερ
[4, 9]   δελφὶς τριγμὸν καὶ μύζει, ὅταν  ἐξέλθῃ,   (ἐν τῷ ἀέρι, οὐχ ὁμοίως
[4, 7]   πτερὸν ἔχει ἐν κολεῷ, οἷον  (μηλολόνθη   καὶ κάραβος καὶ κανθαρὶς καὶ
[4, 1]   καὶ πτερωτά, οἷον μέλιττα καὶ  μηλολόνθη   καὶ σφήξ· καὶ ταὐτὸ δὲ
[4, 7]   ἔλυτρον τοῖς πτεροῖς, ὥσπερ  μηλολόνθη,   τὰ δ´ ἀνέλυτρά ἐστιν, ὥσπερ
[4, 8]   δ´ οἱ ῥυάδες ἰχθύες, ὅταν  ἐκχυθῇ   τὸ πλύμα τῶν ἰχθύων,
[4, 6]   ὀργανικὸν οὔτε αἰσθητήριον οὔτε, ὥσπερ  ἐλέχθη   πρότερον ἐν τοῖς ἄλλοις, τὸ
[4, 1]   (ὃ γίνεται, ἐάν τις αὐτῶν  παλαιωθῇ,   σκληρόν. Τὰ δὲ θήλεα τῶν
[4, 6]   ἂν εἰ τὸ μὲν στόμα  εἴη,   τὸ δὲ τῇ περιττώσει ἔξοδος·
[4, 8]   τεμνόμενοι· ἐὰν δέ τις κόνυζαν  προσενέγκῃ,   ἀφιᾶσιν εὐθέως ὀσμώμενοι. (Ὁμοίως δὲ
[4, 3]   ἐστιν ὠχρός, καὶ μίκρ´ ἄττα  προμήκη   λευκά, (καὶ ἄλλα πυρρὰ διαπεπασμένα.
[4, 1]   ὅμοιον τῇ ἐν τοῖς κήρυξιν  ἑλίκῃ.   Ἀπὸ δὲ ταύτης ἄνω πάλιν
[4, 4]   τῶν κηρύκων ἐστὶν ἐν τῇ  ἑλίκῃ   τοῦ ὀστράκου. Τοῦ δὲ στομάχου
[4, 5]   μῆκος· δ´ ἄκανθα οὐ  μεγάλη   οὐδ´ ἰσχυρὰ ἀλλὰ μαλακωτέρα, τὰ
[4, 2]   ἔχουσιν, ὀξεῖς τοὺς πρὸς τῇ  κεφαλῇ,   ἄλλους δὲ πέντε ἐφ´ ἑκάτερα
[4, 4]   πάμπαν μικρά ἐστιν. δὲ  κεφαλὴ   ἐξέρχεται πᾶσι τὸν αὐτὸν τρόπον·
[4, 1]   (Μετὰ δὲ τοὺς πόδας  κεφαλή   ἐστιν ἁπάντων ἐν μέσῳ τῶν
[4, 3]   ἕν ἐστιν ἀδιόριστον, ἔτι δὲ  κεφαλή,   καὶ (εἴ τι ἄλλο μόριον.
[4, 7]   οὖν τοῦ μέσου καὶ  κεφαλὴ   καὶ κοιλία ζῇ, ἄνευ
[4, 4]   Ἐκ μέσου δὲ τούτου  κεφαλὴ   καὶ κεράτια δύο· ταῦτα δ´
[4, 7]   ζῇ, ἄνευ δὲ τούτου  κεφαλὴ   οὐ ζῇ. (Ὅσα δὲ μακρὰ
[4, 7]   οὖν κοινὰ μέρη ἐστὶ τρία,  κεφαλή   τε καὶ τὸ περὶ τὴν
[4, 1]   δεύτερον δὲ τούτων ἐχομένη  κεφαλή,   τρίτον δὲ τὸ κύτος,
[4, 7]   τὰ μὲν ἔχει τὰ ὄπισθεν  σκέλη   μείζω, τὰ δὲ πηδάλια καμπτόμενα
[4, 7]   τοὔπισθεν ὥσπερ τὰ τῶν τετραπόδων  σκέλη.   (Πάντα δ´ ἔχει τὰ πρανῆ
[4, 9]   ἄφωνα (γλῶττα καὶ τὰ  χείλη·   ἐξ ὧν διάλεκτός ἐστιν.
[4, 4]   κατὰ μέρος, οἷον περὶ τὰ  χείλη·   τὰ μὲν γὰρ λεπτοχειλῆ ἐστιν,
[4, 9]   τὴν γλῶτταν οὐκ ἀπολελυμένην οὐδὲ  χείλη   ὥστε ἄρθρον τι τῆς φωνῆς
[4, 9]   Ποιεῖ δὲ τὴν ὀλολυγόνα, ὅταν  ἰσοχειλῆ   τὴν κάτω σιαγόνα ποιήσας ἐπὶ
[4, 4]   τὰ χείλη· τὰ μὲν γὰρ  λεπτοχειλῆ   ἐστιν, οἷον οἱ μύες, τὰ
[4, 4]   οἷον οἱ μύες, τὰ δὲ  παχυχειλῆ,   οἷον (τὰ λιμνόστρεα. Ἔτι τὰ
[4, 9]   ὅσα γλῶτταν μὴ ἔχει  μὴ   ἀπολελυμένην, οὐ διαλέγεται. Ψοφεῖν δ´
[4, 8]   πολύποδες οὕτω μὲν προσέχονται ὥστε  μὴ   ἀποσπᾶσθαι ἀλλ´ ὑπομένειν τεμνόμενοι· ἐὰν
[4, 10]   (Ἁλίσκονται γὰρ οἱ ἰχθύες, εἰ  μὴ   διὰ τοὺς φθεῖρας καὶ τοὺς
[4, 9]   διάλεκτός ἐστιν. Διὸ ὅσα γλῶτταν  μὴ   ἔχει μὴ ἀπολελυμένην, οὐ
[4, 9]   πλὴν τῷ φάρυγγι· διὸ ὅσα  μὴ   ἔχει πλεύμονα, οὐδὲ φθέγγεται· (διάλεκτος
[4, 7]   ὑμένα φανερόν, τὰ δὲ τεττιγόνια  μὴ   ἔχειν. Ἔστι δ´ ἔνια ζῷα
[4, 2]   ἀνοιχθέντες δὲ κενοὶ διὰ τὸ  μὴ   ἔχειν νομήν. Ἔστι δὲ (καὶ
[4, 5]   οὐ συνεχὲς ἀλλ´ ὅμοιον λαμπτῆρι  μὴ   ἔχοντι τὸ κύκλῳ δέρμα. (Ταῖς
[4, 10]   τῆς ἡμέρας οὕτως ὥστε βαλλόντων  μὴ   κινεῖσθαι. Τὰ δὲ πλεῖστα καθεύδουσι
[4, 4]   δὲ καὶ ἐν τεθνεῶσιν  μὴ   κινουμένοις οὐ δῆλα. Τὴν δὲ
[4, 10]   (οὐ γὰρ μόνον διὰ τὸ  μὴ   ὀξὺ βλέπειν ἡσυχάζουσι τῆς νυκτός
[4, 7]   πλεῖστα· ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς  μὴ   ὀπισθοκέντροις τοῦτο ὥσπερ ὅπλον ἔχει
[4, 10]   διὰ τὸ καθεύδειν· εἰ δὲ  μή,   οὐδὲν δοκεῖ τῶν τοιούτων ληφθῆναι
[4, 1]   οἱ δὲ πόδες βραχεῖς, ὥστε  μὴ   πορεύεσθαι ἐπ´ αὐτοῖς. Αὐτῶν δὲ
[4, 8]   περὶ ὀσφρήσεως. Τοῦ τε γὰρ  μὴ   προσφάτου δελέατος οὐκ ἐθέλουσιν ἅπτεσθαι
[4, 2]   τὸ οὕτω ταχέως θεῖν ὥστε  μὴ   ῥᾴδιον εἶναι καταλαβεῖν· ἀνοιχθέντες δὲ
[4, 8]   ἐν τοῖς κυπρίνοις, ὥστε τοῖς  μὴ   σκοπουμένοις ἀκριβῶς δοκεῖν ταύτην εἶναι
[4, 11]   ὅσα τρίχας ἔχει· τὰ δὲ  μὴ   τρίχας ἔχοντα κατὰ τὸ ἀνάλογον.
[4, 11]   καὶ ἐναίμοις τῶν ζῴων ὅσα  μὴ   ᾠοτοκεῖ, τὰ πλεῖστα μείζω καὶ
[4, 8]   τὸ δ´ ἄλλο ὥσπερ ἐν  θαλάμῃ   ἐστίν) καὶ οἱ κτένες, ἐάν
[4, 5]   καὶ ταῖς λεπάσιν· γὰρ  νομὴ   ἐκ τῶν κάτωθεν, ὥστε τὸ
[4, 5]   τὸ μὲν στόμα πρὸς τῇ  νομῇ,   τὸ δὲ περίττωμα ἄνω πρὸς
[4, 8]   πολλοῦ γὰρ αἰσθάνονται ὡς τῇ  ὀσμῇ   γινώσκοντα. Καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ
[4, 7]   σκέλη. (Πάντα δ´ ἔχει τὰ  πρανῆ   πρὸς τὰ ὕπτια διάφορα, ὥσπερ
[4, 1]   σηπία· τά τε γὰρ  πρανῆ   τοῦ κύτους, ὄντα μελάντερα τῶν
[4, 1]   κοτυληδόνες εἰσίν) ταύτῃ δὴ τῇ  πλεκτάνῃ   χρῆται ἐν ταῖς ὀχείαις. Πρὸ
[4, 4]   ἐντὸς δ´ ἔχει τὴν σάρκα  ἀφανῆ   πᾶσαν πλὴν τῆς κεφαλῆς, οἷον
[4, 8]   ἐστὶ μὲν τέτταρα διῃρημένα εἰς  γένη,   περιέχει τὸ πλῆθος τῶν
[4, 2]   καὶ ἄλλο τὸ τῶν καρκίνων.  (Γένη   δὲ πλείω τῶν καρίδων ἐστὶ
[4, 6]   κατὰ τοῦτο τοῖς φυτοῖς ἐστιν.  (Γένη   δὲ τῶν ἀκαληφῶν ἐστι δύο,
[4, 4]   τὰ λιμνόστρεα καὶ πίννα καὶ  γένη   κόγχων ἔνια καὶ κήρυκες· καὶ
[4, 1]   τὸ ὀρροπύγιον ὀξύτερον. Ἔστι δὲ  γένη   πλείω πολυπόδων, ἓν μὲν τὸ
[4, 5]   δὲ μέλανα πάντες. (Ἔστι δὲ  γένη   πλείω τῶν ἐχίνων, ἓν μὲν
[4, 1]   ἀναίμων νῦν λεκτέον. Ἔστι δὲ  γένη   ταῦτα πλείω, ἓν μὲν τὸ
[4, 5]   ἔχουσι ταῦτα. Ἄλλα δὲ δύο  γένη   τό τε τῶν σπατάγγων καὶ
[4, 8]   ζῷα, φανερόν· τὰ δὲ λοιπὰ  γένη   τῶν ζῴων ἐστὶ μὲν τέτταρα
[4, 9]   καὶ τετράποδα, ἀφίησι μὲν φωνήν,  ἀσθενῆ   δέ, καὶ τὰ μὲν συριγμόν,
[4, 9]   ὄφεις, τὰ δὲ λεπτὴν καὶ  ἀσθενῆ   φωνήν, τὰ δὲ σιγμὸν μικρόν,
[4, 5]   κοιλία εἰς πέντε μέρη  διῃρημένη,   πλήρης περιττώματος· συνέχουσι δὲ πάντες
[4, 4]   κινεῖται καὶ ἕρπει· νέμεται δ´  ἀπολυομένη   καὶ λεπάς. Κοινὸν δὲ
[4, 3]   τὴν κοιλίαν. Καὶ κοιλία τούτου  ἐχομένη   δικρόα, (ἧς ἐκ μέσης μὲν
[4, 1]   ὀνομαζόμενοι πόδες, δεύτερον δὲ τούτων  ἐχομένη   κεφαλή, τρίτον δὲ τὸ
[4, 9]   δὲ τοῦ μυκτῆρος ὅμοιον σάλπιγγι  τετραχυσμένῃ.   ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' Περὶ δ´ ὕπνου
[4, 1]   Ἄλλα τε δύο, τε  καλουμένη   ἑλεδώνη, μήκει τε διαφέρουσα τῷ
[4, 7]   ἐπὶ τὴν οὐράν, οἷον  καλουμένη   σκολόπενδρα. (Ἔχει δ´ ὀφθαλμοὺς μὲν
[4, 7]   οὐδέν, οἷον ἐπὶ μελίττῃ καὶ  ἀνθρήνῃ   καὶ σφηκὶ καὶ πᾶσι τοῖς
[4, 9]   σιαγόνα ποιήσας ἐπὶ τῷ ὕδατι  περιτείνῃ   τὴν ἄνω. Δοκεῖ δὲ διαλαμπουσῶν
[4, 7]   ἕκαστον γένος καὶ ἰδίᾳ καὶ  κοινῇ   τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
[4, 2]   κηρυκώδους ἄλλος ἐστὶν ἑλιγμός, ὥσπερ  ἁρπεδόνη   τὸ πάχος· ὧν ὑποκάτω δύο
[4, 1]   ἐστιν ὀξυτάτη τε καὶ  μόνη   παράλευκος αὐτῶν καὶ ἐξ ἄκρου
[4, 1]   τε δύο, τε καλουμένη  ἑλεδώνη,   μήκει τε διαφέρουσα τῷ τῶν
[4, 9]   γινόμενος ταῖς πτέρυξι ψόφος οὐ  φωνή   ἐστιν, οὕτως οὐδὲ τῶν τοιούτων
[4, 9]   τοῖς εἰρημένοις· ἔστι γὰρ τούτῳ  φωνή·   ἔχει γὰρ καὶ πλεύμονα καὶ
[4, 9]   Τὰ μὲν οὖν φωνήεντα  φωνὴ   καὶ λάρυγξ ἀφίησιν, τὰ
[4, 9]   φωνῆς τῶν ζῴων ὧδ´ ἔχει.  Φωνὴ   καὶ ψόφος ἕτερόν ἐστι, καὶ
[4, 9]   αἱ διάλεκτοι. μὲν οὖν  φωνὴ   ὀξύτητι (καὶ βαρύτητι μάλιστα ἐπίδηλος,
[4, 8]   ἑτέρα, πέντε τὸν ἀριθμόν, ὄψις,  ἀκοή,   ὄσφρησις, γεῦσις, ἁφή. (Ἄνθρωπος μὲν
[4, 8]   δελεάζεται τοῖς δυσώδεσιν, ὥσπερ  σάλπη   τῇ κόπρῳ. Ἔτι δὲ πολλοὶ
[4, 8]   ἰχθύων εἰσὶν ὀξυήκοοι κεστρεύς, άβραξ,  σάλπη,   χρομίς, καὶ ὅσοι ἄλλοι τοιοῦτοι
[4, 5]   εἶτα κοιλία εἰς πέντε  μέρη   διῃρημένη, πλήρης περιττώματος· συνέχουσι δὲ
[4, 6]   τῶν ὀστρακοδέρμων, ὅσα τ´ ἔχουσιν  μέρη   ἐκτὸς καὶ ὅσα ἐντός, εἴρηται.
[4, 7]   ἄλλα. Πάντων μὲν οὖν κοινὰ  μέρη   ἐστὶ τρία, κεφαλή τε καὶ
[4, 1]   ζῴων, ὅσα τε κοινὰ ἔχουσι  μέρη   καὶ ὅσα ἴδια ἕκαστον γένος,
[4, 8]   διεφθαρμένοι, πάντ´ ἔχοντες ταὐτὰ τὰ  μέρη   τοῖς ἀληθινοῖς· ἔχουσι γὰρ τό
[4, 7]   τῷ ἄκρῳ. Τὰ μὲν οὖν  μέρη   τῶν ζῴων ἁπάντων τά τ´
[4, 1]   (δὲ τούτου πρόλοβον μέγαν καὶ  περιφερῆ   ὀρνιθώδη. Τούτου δ´ ἔχεται
[4, 8]   καὶ οἱ κτένες, ἐάν τις  προσφέρῃ   τὸν δάκτυλον, χάσκουσι καὶ συμμύουσιν
[4, 8]   ἐὰν μὲν σαπρῷ τις δελέατι  δελεάσῃ   τὸν κύρτον, οὐκ ἐθέλουσιν εἰσδύνειν
[4, 1]   ἐὰν δ´ εἰς τὴν ἄμμον  ἐμπέσῃ,   οὐκέτι δύναται κατέχειν. (Ἔχουσι δὲ
[4, 6]   τῆς χειρός· οὕτω κἄν τι  προσπέσῃ   αὐτῇ ἐδώδιμον, κατεσθίει. Καὶ ἀπολύεται
[4, 6]   τι αὐτῶν, ἐάν τι  προσπέσῃ   κατεσθίει καὶ ἐχίνους καὶ κτένας.
[4, 6]   ὥσπερ (ἀπ´ ὀστρέου. Κἄν τι  προσπέσῃ   τῶν μικρῶν ἰχθυδίων, ἀντέχεται ὥσπερ
[4, 8]   οἵ τε σωλῆνες, ἄν τις  ψοφήσῃ,   καταδύεσθαι, καὶ φεύγειν κατωτέρω, (ὅταν
[4, 10]   τι ἂν ἰχθύος ᾖ, ἐὰν  χρονίσῃ   ἐπὶ τῆς γῆς, κατεσθίουσιν· καὶ
[4, 10]   ἑαυτούς, οἱ δὲ πλατεῖς ἐν  τῇ   ἄμμῳ· γινώσκονται δὲ τῇ σχηματίσει
[4, 8]   πρὸς τὰ ὀξέα. Τὸ δὲ  τῇ   ἁφῇ αἰσθάνεσθαι, (ὥσπερ καὶ πρότερον
[4, 11]   καὶ προσπεφυκότα, ἀλλ´ οὐκ ἐν  τῇ   γαστρί· ἐπέττετο γὰρ ἂν ὥσπερ
[4, 8]   τοῦ δέρματος πάχος, ὡς ἐν  τῇ   γενέσει πηρουμένης τῆς φύσεως· εἰσὶ
[4, 8]   πιόνων ἰχθύων, ὡς χαίροντες ἐν  τῇ   γεύσει καὶ ἐδωδῇ τοῖς τοιούτοις
[4, 1]   τοῦ ὀστρέου ἁλίσσκεται (καὶ ἐν  τῇ   γῇ ἀποθνήσκει. Εἰσὶ δ´ οὗτοι
[4, 9]   δ´ τῆς φωνῆς ἐστι  τῇ   γλώττῃ διάρθρωσις. Τὰ μὲν οὖν
[4, 4]   τοιαύτη ἔξοδος (τῆς περιττώσεως,  τῇ   δ´ ἀγρίᾳ λεπάδι, ἥν τινες
[4, 2]   ἐρυθρὰν καὶ αἱματώδη τὴν χρόαν,  τῇ   δ´ ἁφῇ γλίσχραν καὶ οὐχ
[4, 1]   δυσὶ ταῖς ὑπὲρ τοῦ στόματος·  (τῇ   δ´ ἐσχάτῃ τῶν πλεκτανῶν,
[4, 4]   τῇ μὲν ὁμοίως ἔχει τούτοις  τῇ   δ´ ἑτέρως. Κεφαλὴν μὲν γὰρ
[4, 4]   τὰ τοιαῦτα τῇ μὲν συμπέφυκε  τῇ   δὲ διαλέλυται, ὥστε συγκλείεσθαι καὶ
[4, 1]   περὶ ἅπαν ἐστὶ τὸ κύτος·  τῇ   δὲ τευθίδι ἐλλείπει. Ἔστι δὲ
[4, 7]   συμφυὲς καὶ ἀδιάσχιστον, δι´ οὗ  τῇ   δρόσῳ τρέφεται μόνον· ἐν δὲ
[4, 4]   καὶ τῶν κηρύκων ἐστὶν ἐν  τῇ   ἑλίκῃ τοῦ ὀστράκου. Τοῦ δὲ
[4, 1]   ἤνυστρον· τὸ δὲ σχῆμα ὅμοιον  τῇ   ἐν τοῖς κήρυξιν ἑλίκῃ. Ἀπὸ
[4, 7]   ἔνια ζῷα περιττὰ καὶ ἐν  τῇ   θαλάττῃ, διὰ τὸ σπάνια
[4, 8]   μονοξύλοις, ψοφοῦντες ἐξ αὐτῶν ἐν  τῇ   θαλάττῃ ἀθρόους ποιοῦσιν ἐξοκέλλειν φεύγοντας
[4, 4]   τινων κοκάλια καὶ τῶν ἐν  τῇ   (θαλάττῃ αἵ τε πορφύραι καὶ
[4, 7]   ἁλιέων (οἱ μὲν) ἑωρακέναι ἐν  τῇ   θαλάττῃ ὅμοια δοκίοις, μέλανα, στρογγύλα
[4, 4]   Πάντα δὲ ταῦτα τίνα τρόπον  τῇ   θέσει ἔχει, ἐκ τῶν ἀνατομῶν
[4, 2]   τὸ κάτω· βλαισοὶ δ´ ἀμφόεροι  τῇ   θέσει, καθάπερ πρὸς τὸ λαβεῖν
[4, 2]   ἑκάτερα ἔχουσιν, ὀξεῖς τοὺς πρὸς  τῇ   κεφαλῇ, ἄλλους δὲ πέντε ἐφ´
[4, 2]   ὧν πρόσφυσίς ἐστι πρὸς  τῇ   κοιλίᾳ καὶ τοῦ ἐντέρου ἑκατέρωθι
[4, 7]   δρόσῳ τρέφεται μόνον· ἐν δὲ  τῇ   κοιλίᾳ οὐκ ἴσχει περίττωμα. Ἔστι
[4, 8]   τοῖς δυσώδεσιν, ὥσπερ σάλπη  τῇ   κόπρῳ. Ἔτι δὲ πολλοὶ τῶν
[4, 2]   τοῦ περιττώματος· οὗτος δ´ ἐστὶ  τῇ   μὲν θηλείᾳ ὑστερικός, τῷ δ´
[4, 4]   Τὰ δὲ μονόθυρα καὶ δίθυρα  τῇ   μὲν ὁμοίως ἔχει τούτοις τῇ
[4, 1]   τριχώδη ἄττα ἐν τῷ σώματι.  Τῇ   μὲν οὖν σηπίᾳ καὶ τῇ
[4, 4]   μύες· ἅπαντα γὰρ τὰ τοιαῦτα  τῇ   μὲν συμπέφυκε τῇ δὲ διαλέλυται,
[4, 2]   ἐν οἷς ἔνεστι χυμὸς ὅμοιος  τῇ   μύτιδι, μεταξὺ δὲ τῶν ὀδόντων
[4, 5]   ὥστε τὸ μὲν στόμα πρὸς  τῇ   νομῇ, τὸ δὲ περίττωμα ἄνω
[4, 8]   (ἐκ πολλοῦ γὰρ αἰσθάνονται ὡς  τῇ   ὀσμῇ γινώσκοντα. Καὶ ὑπὸ τῆς
[4, 2]   κραγγὼν πτερύγια ἐφ´ ἑκάτερα ἐν  τῇ   οὐρᾷ· τὸ δὲ μέσον αὐτῶν
[4, 6]   μὲν στόμα εἴη, τὸ δὲ  τῇ   περιττώσει ἔξοδος· καὶ ἔστιν αὐτῶν
[4, 1]   αἱ κοτυληδόνες εἰσίν) ταύτῃ δὴ  τῇ   πλεκτάνῃ χρῆται ἐν ταῖς ὀχείαις.
[4, 9]   αἱ (μέλιτται καὶ τἆλλα πάντα,  τῇ   πτήσει αἴροντα καὶ συστέλλοντα·
[4, 1]   δικρόα (ἔστι δ´ αὕτη ἐπὶ  τῇ   ῥάχει· καλεῖται δὲ ῥάχις τὸ
[4, 2]   ἁφῇ γλίσχραν καὶ οὐχ ὁμοίαν  τῇ   σαρκί. Ἀπὸ δὲ τοῦ περὶ
[4, 2]   ἄρρην πρὸς τὴν θήλειαν ἐν  τῇ   σαρκὶ κατὰ τὸ στῆθος δύο
[4, 10]   ἐν τῇ ἄμμῳ· γινώσκονται δὲ  τῇ   σχηματίσει τῆς ἄμμου, καὶ λαμβάνονται
[4, 1]   Τῇ μὲν οὖν σηπίᾳ καὶ  τῇ   τευθίδι καὶ τῷ τεύθῳ ἐντός
[4, 2]   ἐκτὸς ἔχει ἐν τῇ χώρᾳ  τῇ   τοῦ δέρματος, τὸ δὲ σαρκῶδες
[4, 9]   οἷον τῶν τεττίγων τι γένος  τῇ   τρίψει τοῦ πνεύματος. Καὶ αἱ
[4, 9]   δοκοῦσαν φωνὴν ἀφιᾶσι, τὰ μὲν  τῇ   τρίψει τῶν βραγχίων (ἀκανθώδεις γὰρ
[4, 8]   ἔχει στόμα, χαίρει καὶ λυπεῖται  τῇ   τῶν χυμῶν ἅψει. Περὶ δ´
[4, 11]   ἔχουσα· ὅσα τε ζῳοτοκεῖ, ἐν  τῇ   ὑστέρᾳ ἔχει καὶ προσπεφυκότα, ἀλλ´
[4, 11]   (Τὰ δὲ πρὸς ἀλκὴν ἐν  τῇ   φύσει ὑπάρχοντα μόρια, οἷον ὀδόντες
[4, 10]   καθεύδει ἐνίοτε ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι  τῇ   χειρί. Δελφὶς δὲ καὶ φάλαινα,
[4, 10]   ἰχθύσι λαθεῖν οὕτως ὥστε καὶ  τῇ   χειρὶ λαβεῖν πατάξαντα λαθεῖν·
[4, 10]   τοὺς καλουμένους ψύλλους, κἂν ὥστε  τῇ   χειρὶ λαμβάνειν ῥᾳδίως· νῦν δ´,
[4, 2]   καὶ ὀστρακῶδες ἐκτὸς ἔχει ἐν  τῇ   χώρᾳ τῇ τοῦ δέρματος, τὸ
[4, 9]   καὶ τῶν ἄλλων μορίων οὐκ  ἐγκρατῆ   ἐστιν, οὕτως οὐδὲ τῆς γλώττης
[4, 1]   ἐσχάτῃ τῶν πλεκτανῶν, ἐστιν  ὀξυτάτη   τε καὶ μόνη παράλευκος αὐτῶν
[4, 1]   ὑπὲρ τοῦ στόματος· (τῇ δ´  ἐσχάτῃ   τῶν πλεκτανῶν, ἐστιν ὀξυτάτη
[4, 10]   ἄρχεται τοῖς πλείστοις περὶ τέτταρα  ἔτη   πέντε· ἤδη δὲ γεγόνασι
[4, 1]   Ἔστι δ´ αὐτοῦ σὰρξ  σχιστή,   οὐκ εἰς εὐθὺ μέντοι ἀλλὰ
[4, 7]   ζῷα περιττὰ καὶ ἐν τῇ  θαλάττῃ,   διὰ τὸ σπάνια εἶναι
[4, 8]   ψοφοῦντες ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ  θαλάττῃ   ἀθρόους ποιοῦσιν ἐξοκέλλειν φεύγοντας εἰς
[4, 4]   κοκάλια καὶ τῶν ἐν τῇ  (θαλάττῃ   αἵ τε πορφύραι καὶ οἱ
[4, 7]   (οἱ μὲν) ἑωρακέναι ἐν τῇ  θαλάττῃ   ὅμοια δοκίοις, μέλανα, στρογγύλα τε
[4, 7]   κοινὸν ὄνομα οὐδέν, οἷον ἐπὶ  μελίττῃ   καὶ ἀνθρήνῃ καὶ σφηκὶ καὶ
[4, 9]   τῆς φωνῆς ἐστι τῇ  γλώττῃ   διάρθρωσις. Τὰ μὲν οὖν φωνήεντα
[4, 6]   χειρός· οὕτω κἄν τι προσπέσῃ  αὐτῇ   ἐδώδιμον, κατεσθίει. Καὶ ἀπολύεται δὲ
[4, 8]   δελεασμῶν, οἷον ἐπὶ τῆς πορφύρας·  αὕτη   γὰρ δελεάζεται τοῖς σαπροῖς, καὶ
[4, 1]   ἐξ ἄκρου δικρόα (ἔστι δ´  αὕτη   ἐπὶ τῇ ῥάχει· καλεῖται δὲ
[4, 2]   μέσον αὐτῶν (ἀμφότεραι ἀκανθῶδες, πλὴν  αὕτη   μὲν πλατύ, δὲ κυφὴ
[4, 6]   τηθύου, οὐδενὶ ὅμοιον τῶν ἄλλων·  αὕτη   μέντοι σὰρξ πᾶσα ὁμοία.
[4, 4]   ἀριστεροῖς. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις  τοιαύτη   ἔξοδος (τῆς περιττώσεως, τῇ
[4, 1]   οὗ πρόσω αἱ κοτυληδόνες εἰσίν)  ταύτῃ   δὴ τῇ πλεκτάνῃ χρῆται ἐν
[4, 6]   τοῦ πλαγίου· καὶ προσπέφυκε,  ταύτῃ   ἐστὶ στενότερον ἐφ´ ἑκάτερα, οἷς
[4, 4]   τὴν ἑλίκην τῆς μήκωνος, καὶ  ταύτῃ   ἐστὶν εὐρύτερον (ἔστι γὰρ
[4, 1]   ἣν καλοῦσι (μύτιν, καὶ ἐπὶ  ταύτῃ   θολόν. Τοῦτον δὲ πλεῖστον αὐτῶν
[4, 4]   μετὰ τὸ στόμα οὖσα ἐν  ταύτῃ   καὶ τὰ ᾠοειδῆ. Πάντα δὲ
[4, 1]   ἀφίησι δὲ καὶ τὸν θολὸν  ταύτῃ.   Νεῖ δὲ πλάγιος, ἐπὶ τὴν
[4, 4]   πρὸς τὸ σαρκῶδες, καὶ  τελευτὴ   τοῦ ἐντέρου παρὰ τὴν κεφαλήν
[4, 1]   δὲ σηπία δύο τε τὰ  κύτη   καὶ πολλὰ ᾠὰ ἐν τούτοις,
[4, 1]   διαφέρουσιν ἀλλήλων ὥσπερ καὶ τὰ  κύτη.   Οἱ δὲ πολύποδες οὐκ ἔχουσιν
[4, 8]   τὰ ὀξέα. Τὸ δὲ τῇ  ἁφῇ   αἰσθάνεσθαι, (ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται,
[4, 8]   ἀριθμόν, ὄψις, ἀκοή, ὄσφρησις, γεῦσις,  ἁφή.   (Ἄνθρωπος μὲν οὖν καὶ τὰ
[4, 2]   αἱματώδη τὴν χρόαν, τῇ δ´  ἁφῇ   γλίσχραν καὶ οὐχ ὁμοίαν τῇ
[4, 11]   ἐπέττετο γὰρ ἂν ὥσπερ  τροφή.   (Ἣν δὲ λέγουσι διαφορὰν ἄρρενος
[4, 2]   αὕτη μὲν πλατύ, δὲ  κυφὴ   ὀξύ. δὲ καρκίνος μόνος
[4, 2]   πέντε· καὶ καρὶς  κυφὴ   τὴν οὐρὰν καὶ πτερύγια τέτταρα.
[4, 10]   ληφθῆναι ἂν τριώδοντι. (Τὰ δὲ  σελάχη   οὕτω καθεύδει ἐνίοτε ὥστε καὶ
[4, 11]   δ´ ὡσαύτως, οἷον τά τε  σελάχη   τὰ μικρὰ καὶ τῶν ἀγελαίων
[4, 7]   δοκίοις, μέλανα, στρογγύλα τε καὶ  ἰσοπαχῆ·   ἕτερα δὲ καὶ ἀσπίσιν ὅμοια,
[4, 2]   τράχηλον καλούμενον διῄρηται μὲν ἔξωθεν  πενταχῇ,   καὶ ἕκτον ἐστὶ τὸ πλατὺ
[4, 9]   ὅταν ἐπῳάζῃ καὶ τὰ νεόττια  ἔχῃ·   ἐνίων δὲ τὰ ἄρρενα μᾶλλον,
[4, 4]   κάτω παρατείνει μέλανα καὶ τραχέα  συνεχῆ,   οἷα καὶ ἐν ταῖς χελώναις,
[4, 4]   μέχρι τῆς ἐξόδου. δ´  ἀρχὴ   τοῦ (ἐντέρου περὶ τὴν ἑλίκην
[4, 2]   τοῦ κήρυκος μήκων. δ´  ἀρχὴ   τούτων (ἐστὶν ἀπὸ τῶν κοτυληδόνων,
[4, 2]   καὶ θήλεια ὁποτέραν ἂν  τύχῃ   τῶν χηλῶν ἔχουσι μείζω, ἴσας
[4, 8]   ἐπιπολάζοντας ἔτι, ἐὰν δέ τις  τύχῃ   ψοφήσας πρότερον, φανεροί εἰσι φεύγοντες.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 5/11/2009