HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  1359 formes différentes pour 2205 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἑήν
1 ὧν
3 ἔν
1 ἑὴν
2 ἀν
2 ἰὼν
1 ἰῶν
6 Ἐν
5 ὃν
38 ἐν
6 ἵν
1 ἑῶν
5 ἣν
2 ἥν
3 ἢν
4 ἑὸν
5 ὅν
1 ἄν
1 ἓν
12 ἂν
5 αἰὲν
9 γαῖαν
2 ἔβαν
1 εἰσανέβαν
1 εἰσαπέβαν
4 μέγαν
1 βαθεῖαν
1 κεῖαν
1 βαρεῖαν
2 εὐρεῖαν
2 χεῦαν
1 εὐπατέρειαν
1 δῃώσειαν
1 λύσειαν
1 κομίσειαν
1 τίσειαν
1 Πιτύειαν
2 πολυπότνιαν
1 Μελίβοιαν
1 ἀντιάαν
2 προέηκαν
2 ἐπιπροέηκαν
2 Ὕλαν
1 λαὸν
1 λαῶν
1 ἀγλαὸν
2 μέλαν
1 μίαν
1 κραναὴν
1 πάπτηναν
1 κλῖναν
1 ἀλέγυναν
1 ἔρεξαν
1 τεῦξαν
1 ἐδάιξαν
1 ἐγγυάλιξαν
1 στυφέλιξαν
1 ἐνεκτερέιξαν
1 ἐξενάριξαν
1 φράξαν
1 σφάξαν
2 πάμπαν
1 στεῖραν
1 ἄειραν
4 μοῖραν
1 πρῴραν
2 ἴσαν
3 ἔσαν
1 ἔλασαν
1 ἤλασαν
1 ἐξήλασαν
1 ἐπήλασαν
1 δῆσαν
1 αὐδηθεῖσαν
1 ἄνεσαν
1 ἤρεσαν
1 ὑπέτρεσαν
1 στόρεσαν
4 ἔβησαν
1 ἐθάμβησαν
1 ἐδάησαν
1 ἔδησαν
1 ὁμάδησαν
2 γήθησαν
1 ἀνηέρθησαν
1 ἐδάμησαν
2 ἐνόησαν
1 εἰσενόησαν
1 ἐλόχησαν
2 θέσαν
1 ἔρραισαν
1 ἐπήισαν
1 Λάρισαν
1 ἔλσαν
2 ἔκελσαν
1 ἐπέκελσαν
1 ἰοῦσαν
3 ἐοῦσαν
1 κιοῦσαν
1 ἑλοῦσαν
2 πᾶσαν
1 ἔκυρσαν
2 ὄσσαν
1 ἐπέλασσαν
1 ὄπασσαν
1 ἠμαθόεσσαν
1 κρυόεσσαν
1 ἄτισσαν
1 ἔλυσαν
1 ἤνυσαν
1 διήνυσαν
1 ζείουσαν
1 δινεύουσαν
1 θέουσαν
2 ἀίσσουσαν
1 εἰσανέχουσαν
1 προύχουσαν
1 ἵδρυσαν
1 φάσαν
1 ἔζωσαν
1 τηλεθόωσαν
1 ἀντιόωσαν
1 ὅταν
1 ἐπανέσταν
1 γεγαυῖαν
1 ἴσχαν
1 ἀμοιβήν
1 ἐγών
1 Πελασγῶν
1 ἐπαρωγὸν
1 δῦν
1 δὴν
5 ὁδόν
1 ἄδήν
1 αὐδὴν
1 ὁμιλαδὸν
1 ἐπωμαδὸν
1 ἐπισταδόν
2 σχεδόν
3 σχεδὸν
1 παρασχεδὸν
2 παρασχεδόν
2 αὐτοσχεδὸν
2 αὐτοσχεδόν
1 ἀγεληδὸν
1 στοιχηδὸν
1 παρακλιδόν
1 παρακλιδὸν
1 ἐγκλιδὸν
2 διακριδὸν
1 ἐσιδὼν
1 ποδῶν
2 εἰν
1 ἄεν
11 ἦεν
1 ἔφερβεν
1 ἀνήγαγεν
1 θίγεν
1 ἄνωγεν
1 ἴδεν
1 ἕαδεν
1 πέφραδεν
1 ἐπέφραδεν
1 διεπέφραδεν
1 Ἤειδεν
1 ἤειδεν
2 εἶεν
1 δαεῖεν
1 ἔθεεν
1 προσεφώνεεν
1 μετεφώνεεν
1 ἄφρεεν
1 ζέεν
1 ὄπαζεν
1 πείραζεν
1 ἠέρταζεν
1 ἀλέγιζεν
2 ἠῶθεν
1 θεῶν
2 θέεν
1 θεὸν
1 ἕθεν
1 ἕκαθεν
2 μετεκίαθεν
1 ἔκταθεν
1 ἐνέσταθεν
1 Ἀργόθεν
1 δῆθεν
1 πεδόθεν
3 κεῖθεν
1 Κεῖθεν
1 ὑπερέσχεθεν
1 Ἀρκαδίηθεν
2 ἀγέληθεν
2 Ἀρήνηθεν
2 Κεκροπίηθεν
1 Πιερίηθεν
2 ἀντιπέρηθεν
1 Ἀραιθυρέηθεν
1 Σπάρτηθεν
4 νειόθεν
7 πάροιθεν
1 διέκριθεν
1 ἐμέθεν
1 ὁμόθεν
1 δημόθεν
2 ἔνθεν
2 Ἔνθεν
2 οὐρανόθεν
1 οἰόθεν
3 ἔνδοθεν
1 ἄλλοθεν
3 ἀπόπροθεν
1 ἔκτοθεν
1 ἀγρόθεν
2 ἔνερθεν
1 ὑπένερθεν
3 ὕπερθεν
3 καθύπερθεν
4 ἑκάτερθεν
1 νέρθεν
1 ἀγορῆθεν
2 σέθεν
1 κατένασθεν
1 ὄπισθεν
3 μετόπισθεν
2 πρόσθεν
1 μεσσόθεν
1 τόθεν
1 αὐτόθεν
1 ἄνευθεν
2 ἤλυθεν
1 ἐπήλυθεν
1 μετήλυθεν
1 ἔλειφθεν
1 σχέθεν
1 ὑψόθεν
1 ἄπωθεν
1 ἑτέρωθεν
1 ἀμφοτέρωθεν
1 ἤιεν
1 ἔναιεν
1 ἀποπλάγξειεν
1 ἐπαρτίσσειεν
2 κήκιεν
1 μίμνοιεν
1 φρονέοιεν
1 εὕροιεν
1 ὄπυιεν
1 κεῖν
5 κίεν
22 κεν
2 δῶκεν
1 τούνεκεν
1 ἀνέηκεν
1 ἔνεικεν
2 ἔοικεν
1 Ἴσκεν
1 ἔσκεν
1 βοάασκεν
1 γοάασκεν
1 ναιετάασκεν
1 κλαίεσκεν
1 ναίεσκεν
1 θέεσκεν
1 τέμνεσκεν
1 ἀμφιέπεσκεν
1 πορφύρεσκεν
6 τέκεν
1 ἔρυκεν
1 Ἀλεὸν
4 ἕλεν
1 βαλεῖν
1 ἔμβαλεν
2 βάλεν
3 εἷλεν
1 ὄφελεν
1 μέμηλεν
1 ἴαλλεν
1 ἔπαλλεν
3 ἔμελλεν
1 μέλλεν
1 μολεῖν
1 ἐξέμολεν
3 πέλεν
3 ἴμεν
1 ἐτέτλαμεν
1 ἐρέξαμεν
1 ἴδμεν
1 ἔβημεν
1 μεθέμεν
1 ἐπελθέμεν
1 ἀντιάσαιμεν
1 ἐρύσαιμεν
2 ἐπιβαινέμεν
1 ἴομεν
1 δώομεν
1 θείομεν
1 ἐπιθήσομεν
1 νοστήσομεν
1 ἀνασσέμεν
1 ἐρεσσέμεν
1 παρασχέμεν
1 πέμπωμεν
1 πόρωμεν
1 νᾶεν
5 ἵκανεν
2 δῦνεν
2 γενεήν
1 ἔστενεν
1 προύβαινεν
2 μενέαινεν
2 μένεν
1 μίμνεν
3 ὀρόθυνεν
1 κατεπρήυνεν
2 ἔπεφνεν
1 πέφνεν
1 ἆξεν
1 ἐδίδαξεν
1 τεῦξεν
2 ἐγγυάλιξεν
1 ἐστυφέλιξεν
1 ἐνάριξεν
2 πλῆξεν
1 ἔτευξεν
1 ἀπεών
1 ἀπέτραπεν
1 ἔννεπεν
2 προσέννεπεν
3 ἔειπεν
4 προσέειπεν
2 μετέειπεν
1 λιπεῖν
1 κάλλιπεν
1 μέλπεν
1 ἔπεμπεν
2 πέμπεν
1 ἐνισπεῖν
1 εὗρεν
1 ἠερόεν
1 ἤειρεν
1 τέρεν
1 ἐπαυρεῖν
1 φέρεν
2 ὄρωρεν
1 ἤλασεν
1 εἷσεν
1 δεῖσεν
1 νείκεσεν
1 ἐστόρεσεν
1 πέδησεν
1 ἀπίθησεν
1 ἀνέπλησεν
1 ἐπευφήμησεν
1 ἐνόησεν
1 εἰσενόησεν
1 ἐπτοίησεν
1 ἐβλάστησεν
2 ἔρεισεν
1 κύσεν
1 λῦσεν
2 πέσεν
4 ὦρσεν
2 ἄρσεν
1 ἐπέκυρσεν
1 ἐγέλασσεν
2 ἄνασσεν
2 ὄπασσεν
1 νείκεσσεν
1 ἐπόλισσεν
2 ἀγόρευσεν
1 ἀποέκλυσεν
1 ἤνυσεν
1 ἐξεσάωσεν
2 ἐτεόν
1 τεὴν
1 τεῶν
1 τεὸν
1 βάπτεν
1 πῖπτεν
1 ἐκέλευεν
2 ἐμβασίλευεν
3 ἀγόρευεν
1 ἔκλυεν
1 ἐπέκλυεν
1 κατερήτυεν
1 νιφόεν
1 ἀδελφεὸν
1 τρέφεν
1 ἔχεν
2 ἴαχεν
1 ἔβραχεν
1 ἔκαμψεν
1 θρέψεν
1 προύτυψεν
1 ζῶόν
1 βαθύρριζόν
5 ἔην
1 ἐπιβαίην
1 Ἰδαίην
1 ἀγλαΐην
1 περαίην
1 Καναστραίην
1 Τισαίην
1 λεχαίην
2 βίην
1 ἀντιβίην
1 λώβην
1 Τεγέην
1 Ὀρτυγίην
1 δύην
1 ἄδην
1 ἀμφαδίην
1 καταΐγδην
1 ἁρπάγδην
1 Πηλεΐδην
1 Ἁγνιάδην
1 Αἰακίδην
1 Αἰθαλίδην
1 παραβλήδην
1 ὑποβλήδην
1 Ἀλκιμέδην
1 μεταδρομάδην
2 Ῥείην
1 ἠγαθέην
1 ζαθέην
1 ζωσάσθην
2 ἀμπλακίην
1 ὀιστοδόκην
2 Θρηικίην
1 Αυκίην
1 ὕλην
1 λίην
2 λευγαλέην
1 Πελίην
1 γενέθλην
1 Ὁμόλην
1 κοίλην
1 Ὑψιπύλην
1 Υψιπύλην
1 μυθησαίμην
1 ἀνδρομέην
1 ἑτοίμην
1 ἀασάμην
1 ὠισάμην
1 Δινδυμίην
1 Νηῦν
2 νηῶν
1 Δαρδανίην
1 Παρθενίην
1 Ἰφινόην
1 ἀποφθιμένην
1 κεκλιμένην
1 Κτιμένην
1 δαιζομένην
1 ἀχθομένην
1 ἐρεσσομένην
1 Σαρπηδονίην
1 Ἰησονίην
3 κρήνην
1 Οἰνοίην
1 Τοίην
1 τοίην
1 Ταιναρίην
1 πανημερίην
5 ἄκρην
1 κούρην
3 ἠνορέην
1 ἑτέρην
1 ὑμετέρην
1 μίτρην
1 πέτρην
1 πάτρην
1 φαρέτρην
1 πορφυρέην
1 ἀπειρεσίην
3 μέσσην
3 ἄτην
1 Αἰήτην
1 ἐκγεγάτην
1 τηλυγέτην
1 ἀλείτην
1 Κλείτην
1 Τιτίην
1 ἠλακάτην
1 Περκώτην
2 ἐλάτην
1 κασιγνήτην
1 Μεγαβρόντην
1 ἀρότην
1 ἑκάστην
1 πρωτίστην
1 θήν
1 πληθὺν
1 βριθύν
3 τυτθὸν
1 χθὼν
1 ἔβαιν
1 σκαιὸν
1 λαιὸν
1 μενέαιν
1 δηναιὸν
1 ἔνδιόν
1 ναίειν
2 ἄγειν
1 ἀλέγειν
1 ἰδέειν
1 ἀείδειν
1 ἀγορεύειν
1 μιμνάζειν
1 ἀτίζειν
1 ἀνασχεθέειν
1 καλέειν
1 ἐπιφλύειν
1 καμέειν
1 ἐσβαίνειν
1 θανέειν
2 σημανέειν
1 σημαίνειν
1 δύνειν
1 ἱκάνειν
1 ἀφνειὴν
1 δείξειν
1 ἀπολλήξειν
1 ἀείρειν
1 φέρειν
1 ἀναπλήσειν
1 λεύσσειν
1 ἀναστήσειν
1 νοστήσειν
2 ναιετάειν
3 κιὼν
2 αὖλιν
1 ἁρμαλιὴν
2 ἔμπαλιν
1 πολιὴν
2 πάλιν
2 πόλιν
3 πτόλιν
26 μιν
2 ἧμιν
2 Ἄρτεμιν
1 ὔμμιν
2 ἄμμιν
1 μῆνιν
3 βάξιν
1 φάλαγξιν
1 λῆξιν
1 κάλπιν
1 σκοπιήν
1 σκοπιὴν
1 κίθαριν
1 Σφόδριν
1 Κύπριν
2 χάριν
1 ἴασιν
2 ἔασιν
2 ὕδασιν
1 πεφρίκασιν
1 κύμασιν
2 ὄμμασιν
1 οὔασιν
1 ἅπασιν
1 πρόφασιν
1 καλύβῃσιν
1 πηγῇσιν
1 ἀφραδίῃσιν
1 ἀοιδῇσιν
1 Αἰολίδῃσιν
1 εἶσιν
1 ἄλγεσιν
1 ὀνείδεσιν
1 ζαχρηεσιν
1 ἤθεσιν
1 κώεσιν
1 οὔρεσιν
1 ἔντεσιν
1 λαίφεσιν
1 τεύχεσιν
1 σχίζῃσιν
1 ἵησιν
1 ἐπίκλησιν
1 δῄοισιν
1 μύθοισιν
1 ψαμάθοισιν
3 ἀλλήλοισιν
1 ἀμφιπόλοισιν
1 σκοπέλοισιν
1 αἱμυλίοισιν
1 ἐυτροχάλοισιν
2 δόμοισιν
1 πτολέμοισιν
2 ἀνέμοισιν
1 κερτομίοισιν
1 ὀψιγόνοισιν
1 ἕδνοισιν
1 ξείνοισιν
1 εὐξαμένοισιν
1 ἐλδομένοισιν
1 ἐγρομένοισιν
3 νισσομένοισιν
1 ἀνερχομένοισιν
1 ἐσσυμένοισιν
1 πνοιῇσιν
1 δευουένοισιν
1 τόξοισιν
1 οἴοισιν
2 τοίοισιν
1 Κενταύροισιν
2 μεγάροισιν
1 ἑτάροισιν
1 ὁπλοτέροισιν
1 εὐτύκτοισιν
1 ἀθανάτοισιν
1 κασιγνήτοισιν
1 Θυιάσιν
2 σφισιν
1 λευκῇσιν
1 ναυτιλίῃσιν
1 βουλῇσιν
1 κάμῃσιν
1 ἀμηχανίῃσιν
1 ποίμνῃσιν
1 κηδοσύνῃσιν
3 ὑποθημοσύνῃσιν
1 συνημοσύνῃσιν
1 ἐφημοσύνῃσιν
2 ῥοῇσιν
3 ἰοῦσιν
1 φηγοῖσιν
1 ὀρθοῖσιν
1 Δολίοσιν
1 Αἰτωλοῖσιν
1 σταθμοῖσιν
1 σκαλμοῖσιν
1 ῥικνοῖσιν
1 παλιμπνοίῃσιν
2 οἰωνοῖσιν
1 ἀλλοδαποῖσιν
1 χαλεποῖσιν
2 ἄροσιν
1 ἱεροῖσιν
7 τοῖσιν
1 αὐτοῖσιν
1 θνητοῖσιν
1 σφοῖσιν
1 προχοῇσιν
1 πᾶσιν
1 πόσιν
1 κώπῃσιν
2 θεοπροπίῃσιν
7 ἀνδράσιν
1 γλυκερῇσιν
1 ἀπηρέσιν
1 οὐρῇσιν
1 ἀγορῇσιν
2 ἀμφοτέρῃσιν
1 ὀφρύσιν
1 σφύρῃσιν
1 εὐαγέεσσιν
1 παίδεσσιν
2 ληιάδεσσιν
1 Ἀχαιιάδεσσιν
1 σανίδεσσιν
3 πόδεσσιν
1 ἑλίκεσσιν
1 πολέεσσιν
1 δμώεσσιν
1 ἀρτεμέεσσιν
1 περικτιόνεσσιν
1 ἐννεσίῃσιν
1 ἐυρρήνεσσιν
1 σφήνεσσιν
1 ἔπεσσιν
1 Δρυόπεσσιν
1 ἡρώεσσιν
2 εἰρεσίῃσιν
1 κεράεσσιν
1 κτερέεσσιν
2 χείρεσσιν
1 θήρεσσιν
2 μακάρεσσιν
1 πάντεσσιν
1 χαρίτεσσιν
1 ἀριστήεσσιν
1 θυέεσσιν
1 ξιφέεσσιν
2 πάσῃσιν
3 τῇσιν
1 αὐτῇσιν
1 νηγατέῃσιν
1 λιτῇσιν
1 Τιτῆσιν
2 ἐλάτῃσιν
1 ξεστῇσιν
1 αἰνοτάτῃσιν
1 ἀκροτάτῃσιν
2 ἄνυσιν
1 ἐνναίουσιν
1 ἄγουσιν
1 ἀμέργουσιν
2 κλείουσιν
1 ἐπικλείουσιν
1 ἐπαλετρεύουσιν
1 κικλήσκουσιν
3 καλέουσιν
1 τελέουσιν
1 έμουσιν
1 κυδαίνουσιν
1 ἀμφιέπουσιν
2 ἐνέπουσιν
1 ἐπιπνεύσουσιν
1 διειρύσσουσιν
1 ὁμαρτήσουσιν
1 χατέουσιν
3 ναιετάουσιν
1 ἔχουσιν
1 ἐπισπέρχουσιν
1 δάκρυσιν
1 κορυφῇσιν
1 δολιχῇσιν
1 προχόῃσιν
1 ἐννυχίῃσιν
1 δώωσιν
1 βάλωσιν
1 ἐθέλωσιν
1 στιχόωσιν
2 τιν
1 ἐνναέτιν
2 μῆτιν
1 οὔτιν
1 μνῆστιν
2 ὁσσάτιόν
1 φάτιν
1 ἰκριόφιν
14 σφιν
4 νόσφιν
4 ἑκὼν
1 κέν
1 κακῶν
1 κακὴν
5 κακὸν
1 ἀγκῶν
1 ἔτεκέν
2 γυναικῶν
1 Πελασγικὸν
1 ἀλκὴν
1 χαλκὸν
2 Θρῃκῶν
2 γλυκὺν
2 ἑλὼν
1 ἀμφιβαλὼν
1 αἰγιαλόν
1 αἰγιαλὸν
1 καλὸν
1 καλὴν
1 ῥόπαλόν
1 ὑπερφίαλόν
1 θυηλήν
2 πολλὸν
1 πολλὴν
1 βουλὴν
1 μὰν
1 Ὑμῖν
99 μὲν
5 μὴν
7 μέν
2 ἠμὲν
1 μήν
1 ἐμόν
2 ἐμὸν
3 Τελαμὼν
1 θάλαμόν
2 ποταμῶν
2 σταθμῶν
1 ἰσθμὸν
2 λειμὼν
2 λιμὴν
1 ἀμφίτομόν
1 βηταρμὸν
1 ἐρετμόν
1 ἐρετμὸν
1 ἐφετμήν
1 ἀυτμήν
3 θυμόν
3 θυμὸν
5 βωμὸν
19 νῦν
1 οὐρανὸν
1 λιγνὺν
1 κεῖνόν
1 ὀιόμενόν
1 ἐπερχόμενόν
1 Κύλληνόν
1 κελαινὸν
1 ἀδινὸν
1 δεινὴν
1 δεινὸν
1 αἰπεινὴν
1 Σίκινόν
1 πυκινήν
1 δειελινὸν
1 κοινὴν
1 μενοινὴν
1 γυμνὸν
1 μοῦνόν
1 κεραυνὸν
1 λαχνῆέν
1 οἰωνῶν
2 γυναιξὶν
1 οὖν
1 οἰῶν
2 ῥόον
1 ῥίον
1 καῖον
2 Δικταῖον
2 βοῶν
1 βοῦν
1 λεῖβον
1 παρεξήμειβον
1 παρήμειβον
1 Φοῖβον
2 στίβον
1 γόον
1 ἄγον
1 ἄναγον
1 πέπληγον
2 ὀλίγον
1 Φλογίον
2 Ἄργον
4 ἔργον
1 ἐύζυγον
1 ἀπέστυγον
1 ἴδον
3 πεδίον
6 ἔμπεδον
1 ἔρειδον
2 ἔνδον
1 πέδον
1 ἐθάμβεον
1 ἀήθεον
1 θεῖον
1 παρεξέθεον
1 ὁμίλεον
1 πλεῖον
1 περίπλεον
1 ᾔνεον
1 νεῖον
1 νήεον
1 ἀγίνεον
1 παρενήνεον
1 ᾕρεον
1 μέτρεον
2 παρεμέτρεον
1 πορφύρεον
1 σεῖον
1 μετελώφεον
1 ἷζον
1 θοὴν
1 θέον
1 θοόν
1 θοὸν
1 μετεκίαθον
1 παρέσχεθον
1 ἀρηίθοόν
1 πέπιθον
1 λίθον
2 μῦθον
1 Ὑάκινθον
1 Κήρινθον
1 κέλευθον
1 ἤλυθον
1 ἐπήλυθον
1 κατήλυθον
3 ἔναιον
1 ὑπέρβιον
1 λοίγιον
1 Ποσιδήιον
1 Ἀργανθώνειον
2 ἄρειον
2 χρύσειον
1 Ἀφειδάντειον
1 Ἐρυμάνθιον
1 Θρηίκιον
1 Λυρκήιον
1 ἠέλιον
1 ἀέθλιον
1 βασιλήιον
1 Ναύπλιον
1 ἐνόπλιον
1 ἐμφύλιον
1 ἐναρίθμιον
1 νόμιον
1 Αἰνήιον
1 ξεινήιον
1 ἐπωλένιον
1 μεταμώνιον
1 λειμώνιον
1 ἐξήιον
1 Νηπήιον
1 ποτιδόρπιον
1 καταχείριον
1 πελώριον
1 κάπριον
1 πατρώιον
3 περιώσιον
1 διαπρύσιον
2 ἐπάκτιον
1 πόντιον
1 Μενοίτιον
1 συνέστιον
1 πήχυιον
1 ἐσέδρακον
1 θῶκον
2 Κύζικον
2 ἐλάασκον
1 γοάασκον
1 ἄγεσκον
1 δινεύεσκον
1 διαζώεσκον
1 πέρθεσκον
1 ἐπιπλώεσκον
1 ἐλινύεσκον
1 ἐρητύεσκον
1 ἐπισταχύεσκον
1 κίκλησκον
2 ἔρυκον
1 Φῶκον
1 ὀλοὴν
1 ἔλον
1 εἰσέβαλον
1 σμερδαλέον
1 ῥόπαλον
1 γηραλέον
1 θαρσαλέον
1 ἑκηβόλον
1 Δῆλον
1 δόλον
1 ἄγγελον
1 δείελον
1 ὄφελον
1 δείκηλον
2 ἄεθλον
1 πέδιλον
1 οἰοπέδιλον
4 ὅμιλον
3 ἄλλον
1 ἔβαλλον
1 ἐπιποοσέβαλλον
1 ἐπέτελλον
2 μέλλον
1 πλόον
1 διπλόον
1 στόλον
1 φίλον
1 ὦμον
1 ἐπέδραμον
1 ἔκταμον
1 ὄρχαμον
1 δόμον
2 δῆμον
1 δυσήνεμον
1 Πολύφημον
2 ἐναίσιμον
1 ὅρμον
2 πρόμον
3 κόσμον
1 γειοτόμον
1 πότμον
2 Δίνδυμον
3 ἐπώνυμον
1 ἐτήτυμον
9 νέον
5 νόον
2 βαῖνον
1 φάσγανον
1 ἵζανον
1 ἀφίκανον
1 ἀμήχανον
1 κεῖνον
1 ἥμενον
1 φορεύμενον
1 ἐρευθόμενον
1 κυκώμενον
1 ἰλλόμενον
1 ἐπιπλόμενον
1 ὀρινόμενον
1 μαρνάμενον
1 λαμπόμενον
1 ἑσπόμενον
1 ἄρμενον
1 σπερχόμενον
1 ἐνισχόμενον
1 ἀνέστενον
1 σθένον
1 εἴσβαινον
1 πάπταινον
1 ἐξελάχαινον
2 ἐρέεινον
1 λάινον
1 τέκνον
1 δεδαημένον
1 λελιημένον
1 κεκλιμένον
3 Λῆμνον
1 μίμνον
1 τετραμμένον
1 οἶνον
5 μοῦνον
1 ἐύθρονον
1 παλίντονον
1 Λέρνον
2 χρόνον
1 ἄμυνον
1 Φρίξον
2 τόξον
3 οἷον
2 οἶον
5 τοῖον
1 μετέπρεπον
1 ἔτρεπον
1 ἐπέτρεπον
1 κάλλιπον
1 λίπον
1 κόλπον
1 πέμπον
1 ὑπότροπον
1 πέπον
1 ἐπέκτυπον
1 ἠρίον
1 ἔρον
1 Ταίναρον
1 ἕταρον
1 λάβρον
1 Ἴμβρον
1 ἵμερον
1 πανήμερον
1 ἕτερον
2 ῥηίτερον
1 χθαμαλώτερον
1 βέλτερον
1 ἀδινώτερον
1 κύντερον
1 παροίτερον
1 ὑπέρτερον
1 μεθύστερον
1 ὑπέκφερον
1 ὄλεθρον
5 πτολίεθρον
1 θυμοφθόρον
1 ἄειρον
1 Κλάρον
1 κλῆρον
3 μόρον
1 θοῦρον
1 κοῦρον
1 ἄψορρον
1 λέκτρον
1 θέλκτρον
1 ἄροτρον
1 σκῆπτρον
1 Γέφυρον
2 φέρον
2 χῶρον
4 ὅσον
1 ἔπεσον
1 Χερόνησον
1 μέσον
4 νῆσον
1 πέσον
1 παλίνορσον
1 ἆσσον
5 ὅσσον
1 ἄνασσον
1 λεῦσσον
1 μέσσον
1 νηοσσόον
1 παρᾶσσον
4 τόσσον
2 τόσον
3 τοῖόν
1 πύματον
1 αὐτόματον
1 αἰνότατον
1 ὕστατον
1 ποδωκηέστατον
5 ἄσπετον
1 ἄσχετον
1 χαλίκρητον
1 ἄφθιτον
2 ἄλληκτον
1 ἀντίον
1 ἀκράαντον
1 Ἑλλήσποντον
4 πόντον
1 βίοτον
1 ἄμοτον
2 κόπτον
1 σκάπτον
3 πρῶτον
1 ὀστέον
1 Ἄκαστον
2 ἕκαστον
1 ἀλίαστον
1 μήκιστον
2 ἄριστον
4 νόστον
1 πάμπρωτον
1 παρίαυον
1 ἀγόρευον
1 ἔκλυον
1 ἐλίνυον
1 γεράνδρυον
1 κατήρτυον
1 ζόφον
1 ἔντροφον
5 ἔχον
1 χέον
1 ἐπίαχον
1 νηπίαχον
1 μείλιχον
1 κίχον
2 λάχον
1 βρόχον
1 Μόψον
1 πᾶν
3 λιπὼν
2 προλιπὼν
1 λοιπὸν
2 καρπὸν
1 βαρὺν
1 στιβαρῶν
1 στιβαρὸν
2 λαρὸν
2 λαρόν
1 λιπαρὴν
5 ἀνδρῶν
1 ἱερόν
3 ἱερὸν
1 στυγερόν
2 στυγερὸν
1 δεῖράν
1 σταθερὸν
2 κρατερὸν
1 ῥηίτερόν
1 δεξιτερὴν
1 ἡμέτερόν
1 δηρόν
8 δηρὸν
1 καιρὸν
1 δειρὴν
1 χειρῶν
2 ἀγορήν
1 χορὸν
3 πρὶν
4 πρίν
1 θυγατρῶν
1 ἁλμυρὸν
1 ζωρὸν
2 Σὺν
1 ἶσόν
20 σὺν
1 σὴν
3 θρασὺν
1 εἰσὶν
1 πεσὼν
2 φώνησέν
1 παισὶν
2 χερσίν
7 χερσὶν
4 ποσσὶν
2 Μυσῶν
2 βουσὶν
1 Τὸν
6 τῶν
5 τόν
14 τὴν
2 τήν
17 τὸν
1 Τὴν
1 αὐτῶν
3 αὐτὴν
1 αὐτόν
4 αὐτὸν
4 πλατὺν
1 ἐρατὸν
1 τηλύγετόν
5 ἀκτὴν
1 ἀκτήν
1 ποτὸν
1 ἐστὶν
2 ἱστὸν
1 ἱστόν
1 ἀσπαστὸν
1 μνηστὴν
1 κλυτὸν
1 φωτῶν
1 δαίτρευόν
1 ὡμάρτευν
1 πέλεκυν
1 Ζέλυν
2 νυν
1 Τιτυὸν
2 Τῖφυν
2 πῆχυν
1 στάχυν
1 φὰν
1 τροφὸν
1 αὐχέν
1 τρηχὺν
1 δολιχὴν
2 ψυχὴν
1 ἰωήν
2 ναίων
1 Μυκηναίων
1 εἰσαΐων
1 ἐπιλλείβων
1 Χαλύβων
1 ἄγων
1 γόων
1 Πηγέων
1 μεταλλήγων
1 ἔργων
2 πύργων
1 ἔδων
2 παίδων
1 κηδέων
1 Ποσειδάων
1 ἀοιδάων
1 ὠκυπόδων
1 κελεύων
1 ἀεθλεύων
1 ἡμείων
1 ἐπιπνείων
1 χρείων
1 ὀιστεύων
1 σφείων
1 σφεων
1 ζωὸν
1 ἐπιλλίζων
1 ἀνοχλίζων
1 φορμίζων
1 θεσπίζων
1 ἀθερίζων
1 κουρίζων
1 χατίζων
2 ἐνιπτάζων
1 ἡμιθέων
1 Λαπιθάων
1 μύθων
1 κυδιόων
1 Θεσπιέων
1 Μακριέων
1 Ἄλκων
2 Λαοκόων
1 Φωκήων
1 μεγάλων
1 ἄθλων
5 ἀέθλων
7 ἄλλων
2 Ἀπόλλων
1 πάλλων
3 μήλων
1 πολέων
1 πολίων
1 πυλάων
2 πυλέων
1 ὑμέων
1 ὤμων
1 δαίμων
1 γάμων
3 δόμων
3 Ἴδμων
1 πολυφράδμων
1 μαιμώων
2 ἀνέμων
1 νομήων
1 λιγαίνων
1 παπταίνων
1 παμφαίνων
1 λαγόνων
1 ὠδίνων
1 Γηγενέων
1 παλαιγενέων
1 ἐρεείνων
2 ἐρισθενέων
1 ἀμείνων
1 δυσμενέων
1 περικτιόνων
1 μένων
1 ἀφυσσαμένων
1 λειμώνων
1 κεκλομένων
1 ὀρινομένων
1 ἀγειρομένων
1 σπερχομένων
1 φρονέων
1 ἐυφρονέων
1 θαρσύνων
1 προτόνων
1 μαντοσυνάων
1 ἀέξων
1 ὀπάων
1 ἵππων
6 ἡρώων
2 ὀρέων
2 ἑταίρων
1 ταύρων
1 ἀείρων
1 γεράων
1 κτερέων
1 Ἀστερίων
1 Χείρων
1 μελάθρων
1 κέρων
3 μακάρων
1 παρηγορέων
3 εἰσορόων
3 ἑτάρων
1 σφωιτέρων
1 λέκτρων
1 ὁπλοτέρων
1 φέρων
1 βλεφάρων
2 πρόφρων
4 Ἰήσων
2 Αἴσων
1 πασέων
2 πασάων
1 ἀντιβολήσων
1 νήσων
1 ἐπαΐσσων
1 ἀνάσσων
1 τινάσσων
1 τόσσων
1 αὐτάων
1 Ἄρκτων
1 Λρκτων
1 νώτων
1 ἀθανάτων
1 κιόντων
1 ληξάντων
2 πάντων
1 συμπάντων
5 ἀριστήων
2 Εὐρυτίων
1 θυέων
1 Ὀφίων
3 Ἀμφίων
1 νυμφάων
1 κροτάφων
1 ἔχων
1 ἀχέων
1 Ἐχίων
2 Κόλχων
1 στενάχων
1 οἰνοχόων
1 ἐπισπέρχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005