HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

APOLLONIOS de Rhodes, Argonautica, chant I

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  665 formes différentes pour 1407 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 Ἀφαρητιάδαι
1 Νηλεΐδαι
1 Αἰακίδαι
1 Τυνδαρίδαι
1 θεαί
1 μέλεαι
1 κυάνεαι
1 κυάνεαί
1 χολώσεαι
1 τέκηαι
1 Λαπίθαι
1 συνεδριάασθαι
1 ἐντύνασθαι
1 ἀρτύνασθαι
1 ἱλάξασθαι
1 διατμήξασθαι
1 τεκμήρασθαι
1 προτιμυθήσασθαι
1 μετρήσασθαι
1 δηρίσασθαι
1 ὀνόσασθαι
1 πάσσασθαι
1 ἐφοπλίσσασθαι
1 φάσθαι
1 ἄγεσθαι
1 ἐσιδέσθαι
7 ἰδέσθαι
1 ἐκτελέεσθαι
1 ἐπιδραμέεσθαι
8 νέεσθαι
1 πονέεσθαι
1 διεξερέεσθαι
1 αὐγάζεσθαι
1 φράζεσθαι
1 δίζεσθαι
1 λαθέσθαι
1 δίεσθαι
2 τεκέσθαι
3 ἱκέσθαι
3 βαλέσθαι
4 μέλεσθαι
1 πέλεσθαι
2 ναυτίλλεσθαι
1 ὀλέσθαι
1 ταμέσθαι
1 γενέσθαι
1 ἕπεσθαι
1 μέλπεσθαι
1 φέρεσθαι
1 ἀντιφέρεσθαι
2 ἐπαύρεσθαι
1 ἀναστήσεσθαι
1 ἐφέσσεσθαι
1 ἔσσεσθαι
1 ὀνόσσεσθαι
1 τελεῖσθαι
1 δαίνυσθαι
1 στόρνυσθαι
1 ξεινοῦσθαι
1 ἔρυσθαι
2 δέχθαι
1 πέλειαι
1 τρηχεῖαι
1 βουκόλιαί
1 πνοιαὶ
1 σκοπιαὶ
1 μυρίαι
1 Πειρεσιαὶ
1 Μυσίαι
1 ἀντίαι
1 ἀραρυῖαι
1 οἶαι
4 Καὶ
21 καί
197 καὶ
1 παρθενικαὶ
2 πάλαι
1 ἴκελαι
1 φιλαι
1 ἄλλαι
2 ἄελλαι
1 θύελλαι
1 ἀντολαὶ
1 χάζομαι
1 ὀίομαι
1 ἀείρομαι
1 μυθήσομαι
1 μνήσομαι
1 πείσομαι
1 προτιόσσομαι
1 λελείψομαι
1 ἐξάρχωμαι
1 ἀνελθέμεναι
1 βαινέμεναί
1 πεποτημέναι
1 ἴμεναι
4 ἔμμεναι
1 τριβόμεναι
1 ἐεργόμεναι
1 κινυρόμεναι
2 εὐχόμεναι
1 κεχαρμέναι
1 ἐκχύμεναι
1 δαῆναι
1 προδαῆναι
2 ἐνικρινθῆναι
1 δῃωθῆναι
1 δαμῆναι
1 ἐγκλῖναι
1 εἶναι
1 θεράπναι
1 ξυναὶ
1 γηθόσυναι
1 κολῶναι
1 καταλέξαι
2 δαΐξαι
1 ἐπαΐξαι
1 ἀθερίξαι
1 θέλξαι
1 ἀλύξαι
1 ἐκφλύξαι
1 Τηλεβόαι
1 ὑπαὶ
1 παραὶ
1 γεραραὶ
1 δημότεραι
1 κουρότεραι
2 γήραι
1 χῆραί
1 ἔθειραι
1 μακραὶ
1 ἄκραι
1 κόραι
1 κοῦραι
1 ἄρουραι
1 Παγασαὶ
1 πᾶσαι
1 ἐκπλῆσαι
1 περῆσαι
1 κέλσαι
2 ὅσαι
1 ἀμέρσαι
1 πελάσσαι
1 ἐλάσσαι
3 ὀπάσσαι
1 μέλισσαι
2 ὅσσαι
1 κύσσαι
1 ἀνύσσαι
1 ἐρύσσαι
1 δῦσαι
1 ἀγορεῦσαι
1 ἐπικλύσαι
1 ἠρεμέουσαι
1 ἰοῦσαι
1 ἐσακοῦσαι
1 Μοῦσαι
1 φέρουσαι
1 τηλεθόωσαι
1 εἰσορόωσαι
4 ταὶ
1 κεκλήαται
1 πέπταται
1 πανυπέρταται
1 πέφαται
3 ἐνναέται
1 παραμείβεται
1 μοιρηγέται
1 δέδεται
1 ὑποχάζεται
2 φατίζεται
1 ὄθεται
1 ναίεται
2 περιναιέται
1 κέκλεται
1 λάμπεται
1 ὑπολάμπεται
1 μύρεται
1 ἐπιμύρεται
1 μητίσεται
1 παρέσσεται
1 ἔσσεται
1 μετανίσσεται
1 κορύσσεται
1 ἔται
1 ἀῆται
1 ναίηται
2 ἵκηται
1 λίπηται
1 μεμόρηται
1 ἐρύσηται
1 πεπότηται
1 κεῖται
2 ἀκταὶ
1 πεπείρανται
1 κεῖνται
1 συμφορέονται
2 ἠερέθονται
1 κλείονται
1 ἱλάσκονται
1 μέλονται
2 πέλονται
1 σίνονται
1 ἐντύνονται
1 ἐφέπονται
1 ἀμήσονται
1 χέωνται
1 ἐρρίζωνται
1 ἵκωνται
1 πορσύνωνται
1 ὑποσκιόωνται
1 ἑψιόωνται
1 εἰσορόωνται
1 ληισταὶ
1 ὑβρισταί
2 γάνυται
1 κίνυται
1 ἀγκέχυται
1 αὐταὶ
3 πέπρωται
4 νύμφαι
1 ἀνάψαι
1 ἀποστρέψαι
1 δμωαί
1 γι
2 φόρμιγγι
1 φλογὶ
1 δῖ
4 δι
1 παιδί
1 Ἀτθίδι
1 Βιστωνίδι
1 κάλπιδι
1 ἐλπίδι
1 τρόπιδι
1 ἀσπίδι
1 σκιάει
2 ἀεὶ
1 θέλγει
1 Ἄργεΐ
1 ἀποέργει
1 ἀνώγει
1 ἠείδει
1 ἡγηλάζει
1 ὀπάζει
1 ἀτύζει
1 γήθει
1 γεγήθει
1 ὀρεχθεῖ
1 ἐσαιεὶ
4 αἰεὶ
1 πελέκει
1 ἐβεβήκει
3 πέλει
1 βάλλει
1 κάλλει
1 ὀφέλλει
1 βρέμει
1 οἰδάνει
2 ἐφανδάνει
1 ἐφικάνει
1 ἱκάνει
2 μένει
1 μίμνει
2 ἐπεί
16 ἐπεὶ
1 χαλκοβαρεῖ
1 Ἄγρει
1 ἀρήρει
1 θάρσει
1 πρήσσει
1 δώσει
1 κράτει
1 χήτει
1 κάρτει
1 ἡγεμονεύει
1 ἐυστρεφεῖ
1 ἔχει
1 Εὐρυσθῆι
2 βασιλῆι
3 Ἡρακλῆι
1 νηί
4 νηὶ
1 τλῆθι
1 ἴθι
2 ἔνδοθι
5 νειόθι
1 τηλόθι
1 πόθι
1 ἀπόπροθι
1 μεσσόθι
1 τόθι
5 ἔκτοθι
2 αὐτόθι
1 ἀγχόθι
1 ὑψόθι
1 ὅθι
1 καταῦθι
1 ἐγγύθι
1 Κλῦθι
10 αὖθι
2 Διὶ
1 λάρνακι
1 Θρήικι
1 πηδάλι
1 ἁλὶ
1 ὀτρύναιμι
1 λύσαιμι
1 ἐξανύσαιμι
2 εἶμι
2 ἄμμι
1 ὔμμι
1 λιμένι
1 αὐχένι
27 ἐνὶ
7 ἔνι
1 Ζηνὶ
1 ὠδῖνι
1 ῥηγμῖνι
1 χθονὶ
1 χθονί
1 εὐθήμονι
1 ἀπήμονι
1 ἀπείρονι
1 Ἰήσονι
3 Ποσειδάωνι
2 Ἀπόλλωνι
1 πλαταμῶνι
2 λαοὶ
1 λαοί
1 ἄφθογγοι
1 φηγοὶ
1 ἅδοι
2 ἀοιδοὶ
7 θεοὶ
1 ἠίθεοι
3 νέοι
2 ἑοῖ
1 κομίζοι
2 ἠοῖ
3 κέλευθοι
1 μῦθοι
3 Πυθοῖ
1 Ἰδαῖοι
1 ὑπέρβιοι
1 εὔδιοι
1 πολυλήιοι
1 ἀρήιοι
1 Βορήιοι
2 σχέτλιοι
1 ἐπιδήμιοι
1 Δαιμόνιοι
1 ἄγριοι
2 ἑσπέριοι
1 ἀπειρέσιοι
1 ἀντίοι
1 ἐπινάστιοι
1 ἐφέστιοι
1 Τάφιοι
2 ἐννύχιοι
1 ἔκπαγλοί
1 ἴκελοι
1 πέλοι
1 εὔκηλοι
2 ἄεθλοι
1 φίλοι
7 ἄλλοι
3 ὧλλοι
1 βουκόλοι
1 ἀμφίπολοι
1 ἴουλοι
1 Δάκτυλοι
1 μοί
9 μοι
1 ποταμοὶ
1 ἄνεμοί
5 ἐμοὶ
1 ἴφθιμοί
1 ἐπήτριμοι
1 ὑλοτόμοι
1 ἀμφίδυμοι
1 Κιανοί
2 τεινάμενοι
1 βιησάμενοι
2 στησάμενοι
1 εἱσάμενοι
1 κερασσάμενοι
1 φρασσαμενοι
1 θεσσάμενοι
1 ἀρεσσάμενοι
1 ὀνοσσάμενοι
2 τανυσσάμενοι
2 λυσάμενοι
1 ἀλευάμενοι
1 χευάμενοι
1 στεψάμενοι
1 δεδεγμένοι
1 ἐνθέμενοι
2 ἱέμενοι
2 λελιημένοι
1 δεδμημένοι
1 ἥμενοι
1 ἐελμένοι
1 προπροβιαζόμενοι
1 πλαζόμενοι
1 ἑζόμενοι
1 πειθόμενοι
1 ἀμυνόμενοι
1 τειρόμενοι
1 σπερχόμενοι
1 πονεύμενοι
1 ἀπορνύμενοι
1 ἐπεσσύμενοι
1 λοχώμενοι
1 φαεινοὶ
1 ἄγονοι
1 ἐξιθύνοι
1 μοῦνοι
1 πίσυνοι
1 γηθόσυνοι
1 θαρσύνοι
2 ἀθρόοι
1 μεταπρέποι
1 ἀποτρέποι
1 ὑπότροποι
1 ἵπποι
1 ἀταρποί
1 ἔταροι
1 λυγροὶ
1 πάρεδροι
2 κουρότεροι
1 ἀμφότεροι
1 σωότεροι
3 ἑταῖροι
1 παρήγοροι
1 δυσάμμοροι
1 χοροί
1 παῦροί
1 ἐπίουροι
1 κοῦροι
1 δίφροι
1 ὑλήωροι
2 σοὶ
1 Τόσσοι
4 ὅσσοι
1 Μυσοὶ
9 τοι
7 τοὶ
1 τοί
1 Τοῖ
1 αὐτόματοι
1 ἀθάνατοι
1 ἄπλετοι
1 ἀκόρητοι
5 ἤτοι
1 ἕκαστοι
1 πλεῖστοι
2 ἄριστοι
8 αὐτοὶ
1 αὐτοί
1 ἀγχίγυοι
1 ἀρχεύοι
1 ἔχοι
1 ἐπι
61 ἐπὶ
1 ἐπί
4 ἔπι
2 ὀπὶ
1 μύωπι
1 αἰθέρι
3 πέρι
17 περὶ
2 ἀστέρι
1 δοτῆρι
2 ἦρι
4 χειρὶ
1 χειρί
1 πατρὶ
2 πατρί
1 μητρὶ
1 γαστρί
1 μυρί
1 δουρὶ
1 πυρὶ
1 ἐσάχρι
1 ἔασι
1 ἴασι
1 ὄμμασι
1 κύμασι
1 ἔχμασι
5 ἀνδράσι
1 πείρασι
1 ἴχνεσι
1 οὔρεσι
2 φρεσὶ
2 τεύχεσι
1 πώεσι
1 Ἀλωιάδῃσι
1 τεῇσι
1 ὀθνείῃσι
1 ἀιδρείῃσι
1 ἐγχείῃσι
1 Δολιονίῃσι
2 κονίῃσι
1 τελεσφορίῃσι
1 ὑπερβασίῃσι
1 ἐννεσίῃσι
1 προμολῇσι
1 ἀγανῇσι
1 γνήσι
1 δίνῃσι
2 εἰλαπίνῃσι
1 πλήμνῃσι
1 περόνῃσι
1 ἐφημοσύνῃσι
1 προχοῇσι
1 στιβαρῇσι
1 ὁπλοτέρῃσι
1 ἀμφοτέρῃσι
1 σῇσι
1 γλώσσῃσι
2 τῇσι
1 ἀκροτάτῃσι
1 αὐτῇσι
2 πρώτῃσι
1 νύμφῃσι
1 αὐαλέοισι
1 κενεοῖσι
2 ψαμάθοισι
2 μύθοισι
1 Ἠλείοισι
1 παλιρροθίοισι
1 ἀλλήλοισι
1 σταθμοῖσι
1 ὀφθαλμοῖσι
1 ὤμοισι
1 ἐελδομένοισι
1 κείνοισι
2 ξείνοισι
1 ἐυξείνοισι
1 δρυΐνοισι
1 προτόνοισι
1 κραιπνοῖσι
1 οἰωνοῖσι
1 ἀλλοδαποῖσι
2 ἀνθρώποισι
2 σφετέροισι
1 ἀμφοτέροισι
1 χοροῖσι
2 μέσσοισι
2 Μυσοῖσι
1 Τοῖσι
6 τοῖσι
1 ἀθανάτοισι
1 ἀκροτάτοισι
1 κασιγνήτοισι
1 θνητοῖσι
1 ἀστοῖσι
1 αὐτοῖσι
1 ζωοῖσι
1 σφίσι
3 σφισι
1 ἡρωίσι
2 εἶσι
1 οἷσι
1 οἷσί
1 χερσί
1 κρητῆρσι
1 ληιάδεσσι
1 φολίδεσσι
1 ἐπέεσσι
1 θρασέεσσι
1 θυέεσσί
2 νεφέεσσι
1 λεχέεσσι
1 ἀριστήεσσι
1 στήθεσσι
1 πελέκεσσι
1 κανόνεσσι
1 Δρυόπεσσι
1 μακάρεσσι
1 κτεάτεσσι
1 πάντεσσι
1 λαίφεσσι
1 δμώεσσι
1 ἰχθύσι
1 ἄγουσι
1 κομέουσι
1 περιβρομέουσι
1 ἐρέουσι
1 λήξουσι
1 διαγλαύσσουσι
1 ῥύσι
1 ἀποφθινύθωσι
1 κλίνωσι
1 ἀρόωσι
1 ὑποτρέσσωσι
1 ῥήσσωσι
1 μεταστρέψωσι
1 δώωσι
1 γνώωσι
6 τί
14 τι
1 ὕδατι
1 οἴδματι
1 ἤματι
1 ἄσθματι
1 δείματι
2 αἵματι
1 τέρματι
1 μηκέτι
1 ἐξέτι
1 εἰσέτι
29 ἔτι
4 ἕκητι
1 μήτι
1 ἰότητι
3 φιλότητι
1 δαιτὶ
1 ἄνακτι
1 νυκτί
4 νυκτὶ
1 λυκάβαντι
1 ἐπιβάντι
1 Θόαντι
1 κνισήεντι
1 προφανέντι
1 ὀκριόεντι
1 μογέοντι
1 εἰσαΐοντι
1 ἀίοντι
2 κιόντι
1 ἰόντι
1 ἄκοντι
1 ἐξενέποντι
1 ἀναπλώοντι
1 κατηφιόωντι
1 παμφανόωντι
1 ποτὶ
1 προτὶ
1 ἄρτι
1 ἐστί
1 Ἔστι
1 ὅττι
2 οὔτι
17 ἀμφὶ
2 σφι
1 νόσφι
4 ἄγχι
1 αὐτονυχί
3 ὕψι
2 Εἰ
16 εἰ
6 αἴ
9 εἴ
1 Αἱ
5 αἱ
68 οἱ
1 Οἱ
1 αἵ
1 Οἵ
1 οἵ
1 αἳ
6 οἳ
1 οἷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/05/2005