HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  625 formes différentes pour 1311 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
32 ἐν
1 ὧν
1 ὗν
1 ὠὸν
5 ἦν
2 ἄν
1 Ἔν
4 ἔν
2 ἣν
1 ὃν
8 ἐὰν
10 ἂν
1 δειλαίαν
1 ματαίαν
1 μέγαν
10 καρδίαν
1 αὐλείαν
1 βασιλείαν
1 δουλείαν
1 ἑταιρείαν
2 ῥίζαν
1 ἡδυπάθειαν
1 εὐπρέπειαν
1 κακίαν
2 οἰκίαν
1 λίαν
1 φιλίαν
1 προθεσμίαν
1 δόξαν
1 ἔδειξαν
2 ἀπεῖρξαν
1 ποίαν
1 ἄγραν
2 θύραν
1 ἡμέραν
1 ἑτέραν
1 ἦσαν
2 ἐξήλασαν
1 ἀπήλασαν
3 ἔφασαν
1 καθεστήκεσαν
1 ἀπῄεσαν
1 ἀπηλλαγησαν
1 ἐσκοτώθησαν
1 ὥρμησαν
1 ἔφησαν
1 ἐδίδοσαν
1 ἰκοῦσαν
1 ἐμφιλοχωροῦσαν
1 ἐκπεσοῦσαν
1 σκιρτῶσαν
2 ἔχουσαν
1 ἔγνωσαν
8 ὅταν
4 αἰτίαν
2 δίαιταν
1 ὁπόταν
1 συμμαχίαν
1 συλλαβών
2 συλλαβὼν
3 ὑπολαβὼν
1 φαγὼν
1 φυγὼν
3 ἰδὼν
1 ἰδών
3 ὁδὸν
9 μηδὲν
3 ἐπειδὰν
1 συνιδὼν
5 οὐδὲν
2 ποδῶν
1 λαβεῖν
1 συλλαβεῖν
1 ὑπέλαβεν
1 ἀγαγεῖν
1 καταφαγεῖν
2 ἔλεγεν
3 ἔφυγεν
1 ἰδεῖν
4 δεῖν
1 εἶδεν
1 ἐκάθευδεν
1 ἔσπευδεν
2 ἡσύχαζεν
1 ὅθεν
1 θεῶν
2 παθεῖν
1 ἐκεῖθεν
1 μηκόθεν
2 ἦλθεν
2 ἐλθεῖν
1 ἐξελθεῖν
1 ἀπελθεῖν
1 εἰσελθεῖν
2 κατελθεῖν
3 εἰσῆλθεν
1 προσῆλθεν
1 ἄποθεν
1 πόθεν
1 μακρόθεν
1 ἔξωθεν
5 κάτωθεν
1 ἁρμόσειεν
1 ποιεῖν
4 ἧκεν
2 ἔδακεν
1 οἰκοφυλακεῖν
1 ἀνενεγκεῖν
1 ἕνεκεν
1 ἀδικεῖν
1 ἀφῆκεν
1 ἐδίωκεν
1 ἔδωκεν
1 βαλεῖν
1 περιελεῖν
2 ὠφελεῖν
1 παρέβαλλεν
3 ἔμελλεν
1 βουκολεῖν
1 Ἐβοηθήσαμεν
1 ζῶμεν
1 συνευφρανθῶμεν
1 ᾔδειμεν
2 θύομεν
2 ἐμοχθοῦμεν
1 ἐπιθυμεῖν
1 ἔλθωμεν
1 ἀπίωμεν
1 Ἀπίωμεν
1 ᾄσωμεν
1 κατακρημνίσωμεν
1 θανεῖν
1 προσέμενεν
2 πονεῖν
2 ἐδίδαξεν
1 ἐστέναξεν
1 ἔκραξεν
1 ἐσπάραξεν
2 διεσπάραξεν
1 ἔταξεν
1 ἀνέῳξεν
1 εῖπεν
16 εἶπεν
1 εἰπεῖν
1 εὗρεν
1 διέφθειρεν
1 θαρρεῖν
1 μετρεῖν
1 ἐξήλασεν
1 ἐκρέμασεν
1 ἐκοπίασεν
1 ἐκάλεσεν
1 ἔπεσεν
1 κατέπεσεν
1 ἀπηύδησεν
1 ὥρμησεν
1 ἐνόησεν
1 ἐπενόησεν
1 προὐξένησεν
1 ἐκρότησεν
3 ἐκάθισεν
1 μισεν
1 νοσεῖν
1 ἐβασίλευσεν
1 ἐκινδύνευσεν
1 περιπατεῖν
2 εὐεργετεῖν
1 συκοφαντεῖν
1 κατέλυεν
1 ἔτρεφεν
2 εἶχεν
1 συμμετεῖχεν
1 περιέλειχεν
1 ἔτυχεν
1 τυχεῖν
1 ζῆν
1 ζῷόν
1 ἀλαζών
2 πάγην
1 ἀγέλην
1 ἐπειρώμην
1 ἐνοσφισάμην
1 ηὐχόμην
1 σκήνην
1 μόνην
1 ᾑμαγμένην
1 διακειμένην
1 λίμνην
1 καταψυχομένην
1 καυχωμένην
1 κόρην
5 ταύτην
1 χαίτην
1 πλεονέκτην
3 μάτην
4 δεσπότην
1 μεγίστην
1 ἑκάστην
1 ἀγαθὴν
2 ἀγαθῶν
1 Ἀγαθὸν
1 ἔμαθόν
1 ἐλθών
1 ἐλθὼν
1 ἐπανελθὼν
1 ἀπελθὼν
1 εἰσελθών
2 προσελθὼν
1 ἰχθὺν
1 ὁμολογιῶν
1 προστρίβειν
1 ἄγειν
1 φεύγειν
1 ἐκφεύγειν
1 ᾄδειν
2 βασιλεύειν
1 συμβουλεύειν
1 κινδυνεύειν
2 θηρεύειν
1 βαδίζειν
1 ἀντιφερίζειν
1 πορίζειν
2 βαστάζειν
1 ἐσθίειν
1 κατεσθίειν
2 διδάσκειν
1 θνῄσκειν
3 ἀποθνῄσκειν
1 καὶδιαγινώσκειν
1 τρέμειν
1 κερδαίνειν
1 προφαίνειν
1 προσμένειν
1 ἐκτέμνειν
1 καταπίνειν
1 χαίρειν
1 ἐπιφέρειν
1 θήσειν
1 ἐπιθύσειν
1 ποιήσειν
1 τίκτειν
2 κλέπτειν
1 τρέφειν
1 ἔχειν
1 οἰκιῶν
1 σκιὰν
1 καλιάν
6 πάλιν
1 ἔπαυλιν
1 ἐπανιών
2 ἐξιὼν
1 ὄνυξιν
1 κλοιὸν
1 Κολοιόν
2 κολοιὸν
1 κολοιῶν
1 ποιῶν
1 καταπιών
2 χάριν
2 ἑστίασιν
1 φασιν
3 εἰσιν
1 εὕρεσιν
1 εἴσεισιν
1 φανῶσιν
1 φρονῶσιν
1 βιοῦσιν
1 ἐπιτελοῦσιν
2 ὀκνοῦσιν
2 κρείττοσιν
1 δυστυχοῦσιν
1 πᾶσιν
1 ὑπερορῶσιν
1 ἀντιστῶσιν
1 ἐκφεύγουσιν
1 ἀναχαιτίζουσιν
1 προσήκουσιν
1 λέουσιν
1 μέλλουσιν
1 κερδαίνουσιν
1 λανθάνουσιν
1 ὀφλισκάνουσιν
1 ὑπομένουσιν
1 εὑρήσουσιν
1 ἔχουσιν
2 φύσιν
1 ἄγωσιν
1 ἀγάγωσιν
1 ἀποδώσωσιν
1 ἀπογυμνώσωσιν
1 κατιὼν
1 ἔστιν
8 ἐστιν
2 πίστιν
1 ὄφιν
1 ἐπίσκεψιν
3 κακὸν
1 συνθηκῶν
1 δοκῶν
1 ἀποβαλὼν
1 καλόν
1 καλὸν
1 Καλὸν
1 καταφιλῶν
2 πολλῶν
1 Πολλῶν
1 ἀναβολὴν
1 πολύν
1 πολὺν
2 ἐμὸν
2 ὑμῖν
1 ἡμῖν
32 μὲν
4 μέν
1 ὑμῶν
3 ἡμῶν
2 ποταμὸν
1 πολεμῶν
1 ἀποτεμὼν
1 βρυχηθμὸν
1 οἰωνισμὸν
1 δρυμὸν
3 νῦν
2 Νῦν
1 θρηνῶν
1 πτηνὸν
1 δεινὸν
1 κρημνόν
1 πονῶν
3 κυνῶν
1 οἰωνὸν
4 οἰωνῶν
8 φωνὴν
9 οὖν
1 γενναῖον
1 βοῶν
2 βίον
2 φόβον
1 λόγον
1 ὀλίγον
1 εἶδον
1 ἔνδον
1 πλεῖον
1 ὄρνεον
2 μαγειρεῖον
4 ζῷον
1 μεῖζον
1 ἤριζον
2 ἔλαθον
2 ἦλθον
1 ἐξῆλθον
1 εἰσῆλθον
3 σπήλαιον
1 ἕρμαιον
2 βιοῦν
2 ἴδιον
1 ἐπινίκιον
1 προοίμιον
1 ἄξιον
1 αὔριον
1 παραμονάριον
1 βέλτιον
1 κόκκον
1 λύκον
1 οἶκον
2 κέρκον
1 ἐξέβαλον
1 πρόδηλον
1 ἄλλον
5 μᾶλλον
3 μέλλον
1 ξύλον
1 ἀμφίβολον
1 δολοῦν
1 δύσκολον
1 σύμβουλον
2 φίλον
1 κόχλον
1 πόλεμον
1 χρήσιμον
1 νοῦν
1 κἀκεῖνον
2 κείμενον
1 περικείμενον
1 νεμόμενον
3 κοιμώμενον
1 δρώμενον
1 ἰασόμενον
1 διαιτώμενον
1 ἀνθρώπινον
1 κύκνον
1 τέκνον
2 μόνον
3 δεῖπνον
1 χρόνον
1 κίνδυνον
1 εὔφωνον
1 ποῖον
4 εἶπον
1 πρέπον
1 κτύπον
2 ταῦρον
2 δένδρον
2 εὗρον
2 ἕτερον
1 ἡδύτερον
1 δεύτερον
1 ἑκάτερον
1 πότερον
1 λιπαρώτερον
3 πρότερον
3 ὕστερον
1 εὐειδέστερον
1 ὁλόκληρον
2 κόρον
1 θέατρον
2 ἄργυρον
2 πλησίον
1 φώνησον
1 αὐτον
1 πρόβατον
1 ἀδύνατον
3 θάνατον
1 ὡραιότατον
1 ἀνόητον
1 τοιοῦτον
1 τοσοῦτον
11 τοῦτον
1 Τοῦτον
3 πρῶτον
1 ἕκαστον
1 μέγιστον
1 ἐπονείδιστον
1 κάκιστον
1 ἀχάριστον
1 ἄσωτον
2 δυοῖν
2 ὥδευον
1 ἔθυον
3 ἔλαφον
1 ἀμφοῖν
1 νυμφίον
1 ἔχον
1 ἔλεγχον
1 ἀπὼν
1 πᾶν
1 Χαλεπὸν
1 λοιπὸν
1 καρπὸν
1 παρὼν
1 παρὸν
3 νεβρὸν
1 ἀνδρῶν
1 εὑρὼν
1 φοβερόν
1 πτερὸν
1 πρότερόν
2 περιστερὰν
1 πονηρὸν
1 καιρὸν
2 μικρὸν
1 ἀπορῶν
1 εὐπορῶν
1 ἀφορᾶν
1 κωδωνοφορῶν
1 πρὶν
1 οἰκτρὸν
1 οἰκουρὸν
1 πενιχρόν
1 κηπωρὸν
1 θυρωρὸν
1 σῶν
1 Σὺν
1 Φασὶν
1 εἰσίν
1 πεσὼν
1 συνδείπνησόν
2 νοσῶν
1 θηρσὶν
1 βυρσῶν
1 χρυσόν
1 χρυσὸν
4 Τῶν
63 τῶν
42 τὴν
37 τὸν
2 αὑτὸν
14 αὐτόν
2 αὑτῶν
10 αὐτῶν
3 αὐτήν
36 αὐτὸν
8 αὐτὴν
1 θάνατόν
1 ταὐτὸν
1 εὐμελέστατόν
1 ἀετῶν
2 ἀρετὴν
1 ζητῶν
1 πολιτῶν
1 τοιοῦτόν
2 ἐστὶν
1 χρηστῶν
1 χρηστὸν
2 ἑαυτὴν
2 ἑαυτόν
9 ἑαυτὸν
6 ἑαυτῶν
1 σεαυτὸν
1 ἐνιαυτὸν
1 ἐμαυτὸν
1 τελευτὴν
1 λιβανωτὸν
1 τοίνυν
1 παρεκαλουν
1 παρεκάλουν
2 τετράπουν
2 ἀλεκτρυών
4 ἀλεκτρυὼν
2 τροφὴν
1 τρυφὴν
1 χῆν
1 κατασχὼν
1 περιτυχὼν
1 ὑποτυχών
1 ἀποτυχὼν
4 ὑποτυχὼν
1 αποτυχὼν
1 παίων
2 λαγωῶν
1 λαγωὸν
5 λέγων
1 ἰδων
4 ἰδίων
4 ᾄδων
3 παίδων
1 αὐθάδων
1 θυρίδων
2 ἀμφόδων
1 ἀρδεύων
1 οἰκείων
1 σείων
1 ζώων
1 κράζων
19 κύων
27 Κύων
2 διώκων
1 ἀποθνῄσκων
1 γινώσκων
2 ὑπομιμνῄσκων
14 Λέων
10 λέων
1 θέλων
1 κατέκλων
5 ἄλλων
2 ἀλλήλων
3 μέλλων
1 φίλων
1 δαίμων
2 τιμίων
1 ἀγνώμων
1 νέων
1 συνλαμβάνων
1 ἔγνων
2 κινδύνων
1 ἐκείνων
1 ἀλαζόνων
1 δάκνων
1 καταδάκνων
1 ἐμπιπραμένων
1 καθημένων
1 Παραγενομένων
1 ὑπομένων
1 πόνων
1 καταπίνων
3 ὀρνέων
1 λαχάνων
3 βλέπων
1 νθρώπων
18 ἀνθρώπων
1 ἑώρων
1 χαίρων
3 ἐγείρων
2 θηρίων
1 τεκμηρίων
1 ἑτέρων
1 μετρίων
2 ῥητόρων
1 ἀλλοτρίων
2 ἀμφοτέρων
1 δυνατωτέρων
1 Ἄφρων
2 διαφέρων
2 ἴσων
1 ἑστιάσων
1 μέσων
1 κρείσσων
1 γείτων
1 ἐγκάτων
1 χρημάτων
1 πλεονεκτημάτων
1 δυστυχημάτων
1 στρατευμάτων
2 καταπλαγέντων
1 λεγόντων
1 δικαζόντων
1 τριζόντων
1 καταναλωθέντων
1 κοπιώντων
1 παριόντων
1 εἰσιόντων
6 πάντων
1 εἰσπηδησάντων
1 σαναντώντων
2 ἐπιστραφέντων
1 πασχόντων
1 τούτων
1 ἀποκόπτων
1 ἐπηρώτων
1 λιμώττων
1 συντρόφων
2 Ἔχων
1 ἔχων
1 βατράχων
1 προσέχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005