HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ÉSOPE, Les Fables, quatrième partie (fables 151 à 200)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  583 formes différentes pour 1176 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 ᾖς
1 ὗς
1 Ὡς
9 ὃς
36 ὡς
2 ἐᾷς
2 ὅς
1 βόας
1 ὀλίγας
1 πανουργίας
1 παῖδας
1 οἶδας
1 καρδίας
1 πατρίδας
1 ἀδείας
1 πλημμελείας
2 βασιλείας
1 θεραπείας
2 πολιτείας
2 πέπονθας
1 κακίας
1 κόρακας
1 δίκας
1 ἀλώπεκας
1 καθέστηκας
1 ἔδωκας
1 δέδωκας
2 δειλίας
2 σχολαῖς
1 πέλας
1 κοχλίας
1 προθεσμίας
1 ῥίνας
2 ὑπομείνας
1 ὑπέμεινας
1 τινας
2 κύνας
2 λευκάνας
1 ποιμένας
2 τρεφομένας
1 βρεχομένας
1 κρείττονας
1 φρένας
1 χάνας
2 ῥήξας
1 τρομάξας
1 φιλοδοξίας
1 ἐπινοίας
1 παῖς
1 λύπας
1 ἐπικαρπίας
1 γραὸς
1 Γραῦς
3 χεῖρας
7 σωτηρίας
7 κρέας
1 κέρας
2 ἡμέρας
1 Ἑσπέρας
1 μηδετέρας
1 μητέρας
1 ᾄσας
1 δήσας
2 πηδήσας
1 εἰσπηδήσας
1 ἀπαυδήσας
1 ἰξεύσας
1 ἐδέησας
1 ἠδίκησας
1 ἐδείπνησας
1 ἐπικαθίσας
1 νικήσας
1 ἐφορμήσας
1 ἐπιθυμήσας
1 καταφρονήσας
1 ὑπερφρονήσας
1 ἐρευνήσας
3 ἀκούσας
2 σαλπίσας
3 ἁρπάσας
2 βύρσας
1 στερήσας
2 γηράσας
1 νοσήσας
1 κρατήσας
2 θυσίας
3 ταῖς
1 αὐταῖς
1 εὐεργέτας
1 χάριτας
1 πεπτωκότας
1 ὀδόντας
1 αντιδιδόντας
1 ἐπελθόντας
2 παριόντας
1 διώκοντας
1 τυχόντας
2 εἴληφας
1 ποδοψοφίας
1 ὄνυχας
1 ἐπιβλαβὴς
1 ἀναβάς
1 ἀναβὰς
1 αὐγῆς
1 ἐγγὺς
1 πηγὰς
2 γεωργὸς
2 γεωργός
1 τγς
1 φυγῆς
1 φυγάς
1 φυγὰς
1 ᾠδὰς
1 δὶς
1 ἴδῃς
1 ᾠδῆς
2 εἰδὼς
1 ἀναιδῶς
2 Κιθαρῳδὸς
2 Κιθαρῳδός
1 Εἶς
5 εἴς
2 εἷς
31 εἰς
2 πόδες
1 Ζεὺς
1 θεὸς
1 ἀπελαθεὶς
1 διατεθεὶς
2 φοβηθεὶς
1 γεννηθεὶς
1 σύνηθες
1 οἰηθεὶς
1 Οἰηθεὶς
1 κρατηθεὶς
1 κατακλιθεὶς
1 ἦλθες
2 ἐπαρθεὶς
2 ἐρασθεὶς
1 ἐγκλεισθεὶς
2 πεισθεὶς
1 μεθυσθεὶς
1 ληφθείς
2 ἀπαχθείς
1 Δηχθείς
1 Σωθεὶς
1 ἐμπλακεὶς
1 κόρακες
1 ἀλώπεκες
1 ἐδίωκες
2 ἐπαύλεώς
1 ἐπισφαλεῖς
1 εὐτελεῖς
1 βασιλεὺς
1 βασιλεῖς
1 ἐπαυλεώς
3 ἡμεῖς
1 ὑμεῖς
1 ἡμιθανεῖς
3 τινες
1 οἵτινες
6 Κύνες
2 κύνες
2 γονεῖς
1 ἄφρονες
1 τίνες
1 φορεῖς
1 ἀπαυδήσαντες
1 κινδυνεύσαντες
1 ἐξώσαντες
1 ἀκούσαντες
1 κυρώσαντες
2 λαβόντες
2 ἰδόντες
2 διατεθέντες
1 ἐλθόντες
1 συνελθόντες
2 εἰσελθόντες
1 προσιόντες
1 ἐκόντες
1 καταγνόντες
1 ἐπιγνόντες
1 παίοντες
1 πιστεύοντες
1 διερεθίζοντες
1 γνωρίζοντες
1 ἄκοντες
1 φιλονεικοῦντες
2 δοκοῦντες
1 δηλοῦντες
1 πολεμοῦντες
1 προκρίνοντες
1 ἀμφιγνοοῦντες
1 βλέποντες
1 περιπείροντες
1 ἐπιχειροῦντες
1 ἀγανακτοῦντες
1 ἔχοντες
1 δυστυχοῦντες
1 καταλιπόντες
1 ἀπολιπόντες
1 εὑρόντες
1 περίτικινδυνεύσντες
1 περιπεσόντες
1 περιτυχόντες
1 ὑποτυχόντες
1 ἀπιστεῖς
1 ἀφεὶς
2 στραφεὶς
2 ἐπιστραφείς
1 ἐπιστραφεὶς
1 εἶχες
2 θυμώδης
1 τραπέζης
1 ἐκυρώθης
1 νίκης
1 ἀδύνης
1 ἐκείνης
1 κἀκείνης
2 λίμνης
1 κεκρυμμένης
1 θοίνης
1 δικαιοσύνης
1 αἴφνης
2 ἀράχνης
1 οὕσης
3 καταλαβούσης
1 ἀπελθούσης
1 παρελθούσης
1 ζητούσης
2 ἀντηχούσης
1 θαλάσσης
5 διαίτης
1 τηλικαύτης
3 δεσπότης
1 ὑπέστης
1 μάχης
1 αὖθίς
1 εὐθὺς
1 ἀληθῶς
1 πτοηθῇς
1 ἀπέλθῃς
1 ἀπεχθῶς
1 εἰωθὸς
1 ἀλλήηαις
2 ὕλαις
1 ἐκείναις
1 λίμναις
1 πτέρναις
1 πινούσαις
1 Διὸς
1 φεύγεις
1 λέγεις
1 ᾄδεις
1 ὑποπτεύεις
1 διώκεις
2 ἀναλίσκεις
2 θέλεις
1 κερδαίνεις
1 δάκνεις
1 ξύεις
1 ὕβρεις
1 φέρεις
1 ζήσεις
1 πλησιάσεις
1 ἐπιτάττεις
1 ἔχεις
1 Αὖθις
6 πολλάκις
2 πάρδαλις
1 μιᾶς
1 δύναμις
1 βιαίοις
2 λόγοις
1 περιέργοις
1 ἰδίοις
1 ἴδοις
2 κλάδοις
4 λίθοις
4 ἄρκοις
1 βάκλοις
1 κολοιὸς
11 Κολοιὸς
1 ῥοπάλοις
1 ἐπαγγελλομένοις
1 μαχομένοις
1 χρωμένοις
2 πόνοις
8 ἀνθρώποις
1 ἀτόποις
3 τούτοις
1 μεγίστοις
2 τίγρις
6 ἥτις
17 τις
2 ὅστις
1 μητρυιᾶς
1 ὄφις
1 Κακῶς
4 κακῶς
6 θηρευτικὸς
1 ἀλκῆς
1 ἀποθνῄσκῃς
1 συκῆς
2 Κορυδαλός
2 Κορυδαλὸς
2 καλῶς
1 Καλῶς
1 ἐπισφαλὴς
2 εὐτελὲς
2 πολλῆς
1 ἐντολάς
6 ἡμᾶς
1 ὠμός
1 ὑμᾶς
1 ἐμὰς
1 οὐδαμῶς
1 λιμὸς
1 ὠφέλιμός
1 Ἑρμῆς
1 συναθροισμὸς
1 οὐδενός
2 οὐδενὸς
3 ἀναμείνῃς
1 βρυχησάμενός
2 χηνὸς
1 δεινὰς
2 Δεινῶς
1 νυκτερινὰς
1 τινός
2 τινὰς
1 γεννᾷς
2 κυνὸς
2 ἰσχνός
2 φωνῆς
1 οὕς
1 οἷός
2 οἷς
1 φάρυγγος
15 λόγος
1 ῥαγάδος
1 παγίδος
2 εἶδος
1 προσιδοῦς
4 κέρδος
1 πλῆθος
22 μῦθος
1 βίαιος
1 δίκαιος
2 δείλαιος
1 μάταιος
1 κολοιοὺς
2 κολοιούς
2 ἀλώπεκος
1 κόκκος
1 Λύκος
4 λύκος
1 ἁλοὺς
1 εὐτελοῦς
1 μυελοὺς
1 ποικίλος
2 πολλοὺς
1 μέλος
2 φίλος
1 κόχλος
1 χρήσιμος
1 δεσμοὺς
1 νοῦς
3 ἐκεῖνος
1 Κἀκεῖνος
2 ἐκλαθόμενος
1 ἐσθιόμενος
1 ἑστιώμενος
2 Ἀφικόμενος
1 διωκόμενος
1 βαλλόμενος
5 βουλόμενος
2 κοιμώμενος
1 γενόμενος
1 παραγενόμενος
4 δυνάμενος
1 ὀδυνώμενος
1 δραξάμενος
1 συλλεξάμενος
1 οἰόμενος
1 Βαρούμενος
1 συγχρώμενος
4 θεασάμενος
1 παρατηρησάμενος
1 τρεφόμενος
2 μαχόμενος
1 βρυχώμενος
2 μεταληψόμενος
1 ἠϊόνος
7 τινος
1 κύκνος
2 Κύκνος
2 καρκῖνος
2 Καρκῖνος
1 ἠπορημένος
1 εἰθισμένος
1 δεῖπνος
1 τίνος
1 ἰκτῖνος
1 Ἰκτῖνος
1 ἀλεκτρυόνος
1 εὔφωνος
1 ἄνθρωπος
1 ταῦρος
1 ἄνανδρος
1 ἰσχυρότερος
1 πιμελέστερος
1 ἀγχινούστερος
2 πονηροῖς
4 ἐχθροὺς
3 εὔκαιρος
4 μάγειρος
2 Λάρος
1 μέρος
1 πρᾷος
1 ἰατροῖς
33 τοῖς
1 Τοὺς
1 τούς
27 τοὺς
1 αὑτοὺς
2 αὐτούς
5 αὐτοῖς
8 αὐτοὺς
1 ὕδατος
2 δώματος
1 σώματος
1 κρέατος
1 ἀετοῖς
1 Κυνόδηκτος
5 ἄρκτος
1 ὑπομείναντος
1 ἀνοίξαντος
1 κατακρημνίσαντος
1 φωνήσαντος
1 Ἀπαλλαγέντος
1 διαρραγέντος
1 Περιειληθέντος
1 ἀσχοληθέντος
1 ἐξιόντος
1 δακόντος
1 ἐπιδραμόντος
1 λέγοντος
1 σείοντος
2 ὀνειδίζοντος
1 ἡσυχάζοντος
1 Λέοντος
3 λέοντος
2 μέλλοντος
1 θρηνοῦντος
1 θαρροῦντος
2 Ἀγανακτοῦντος
1 ἔχοντος
2 εἰπόντος
1 Εἰπόντος
1 ἐπιστραφέντος
4 Οὗτος
4 οὗτος
1 περικατάληπτος
1 κράτος
1 χρηστοῖς
5 ἑαυτοὺς
3 ἔλαφος
3 πῶς
2 Πῶς
1 ἀλλοδαπὰς
1 Ἄνθρωπός
2 περιστερὰς
1 δυνατώτερός
1 ἐχθρὸς
1 νωθρός
1 καιρὸς
1 εὔκαιρός
1 χειρὸς
1 νεκρὸς
1 μικρὸς
1 συμφορὰς
51 πρὸς
4 Πρὸς
2 θυγατρὸς
1 πλευράς
1 πλευρὰς
1 οἰκουρὸς
3 Κηπουρὸς
1 πενιχρῶς
1 κηπωρὸς
1 σῦς
1 ἀκούσῃς
1 Τίς
35 τῆς
1 ὠτὸς
3 Τῆς
15 τὰς
1 τᾶς
5 αὐτῆς
5 αὐτὸς
1 αὐτός
3 νυκτὸς
1 παντὸς
1 καταπτὰς
2 λεπτός
1 στὰς
2 ἐπιστὰς
1 ἑαυτῆς
1 τελευτῆς
1 ἰχνευτὴς
1 Ἰξευτὴς
1 θηρευτὴς
1 κακούργους
1 κέρδους
1 ὀλύνθους
1 μόχθους
1 ἀλλοτριους
1 ἀδίκους
1 ἄλλους
1 Ἄλλους
4 ἀλλήλους
1 φίλους
1 ὁμοφύλους
4 γάμους
2 κινδύνους
2 ἐκείνους
1 κύκνους
1 ἱσταμένους
2 ὑφισταμένους
1 παρειμένους
2 λογιζομένους
1 ἀποφερομένους
1 λυπουμένους
2 πόνους
1 συνδείπνους
1 ἀπείρους
1 πεπείρους
1 μεμψιμοίρους
1 μεμψιμούρους
2 ὁδοιπόρους
1 ἑτέρους
1 ἀλλοτρίους
2 ἰσχυροτέρους
1 Πόσους
2 τούτους
2 ἀχαρίστους
2 ἀφυὴς
1 ἀφῇς
4 τροφῆς
2 συνεχῶς
1 ἀρχῆς
2 ἕως
1 δικαίως
1 ἐξαπιναίως
1 λαθραίως
1 Λαγωὸς
3 λαγωὸς
1 λαγωός
1 εὐλόγως
1 ῥᾴδίως
2 ῥᾳδίως
1 ἐπαύλεως
1 δυνάμεως
1 πόσεως
1 ὑποσχέσεως
1 εὐθέως
1 συνήθως
2 μεγάλως
2 ἄλλως
1 πλέως
1 ὅμως
1 ὁμοίως
5 ὅπως
1 ἔρως
2 εἰκότως
1 Ὄντως
1 πάντως
11 Οὕτως
6 οὕτως
1 ἀδικάστως
1 ταχέως
1 ἀταράχως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site AESOPICA

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/05/2005