HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 72

  Chapitre 72

[1,72] LXXII. 1. Ἀμφισβητήσεως δὲ πολλῆς οὔσης καὶ περὶ τοῦ χρόνου τῆς κτίσεως καὶ περὶ τῶν οἰκιστῶν τῆς πόλεως οὐδὲ αὐτὸς ᾤμην δεῖν ὥσπερ ὁμολογούμενα πρὸς ἁπάντων ἐξ ἐπιδρομῆς ἐπελθεῖν. Κεφάλων μὲν γὰρ Γεργίθιος, συγγραφεὺς παλαιὸς πάνυ δευτέρᾳ γενεᾷ μετὰ τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον ἐκτίσθαι λέγει τὴν πόλιν ὑπὸ τῶν ἐξ Ἰλίου διασωθέντων σὺν Αἰνείᾳ, οἰκιστὴν δὲ αὐτῆς ἀποφαίνει τὸν ἡγησάμενον τῆς ἀποικίας Ῥῶμον, τοῦτον δ´ εἶναι τῶν Αἰνείου παίδων ἕνα· τέτταρας δέ φησιν Αἰνείᾳ γενέσθαι παῖδας, Ἀσκάνιον, Εὐρυλέοντα, Ῥωμύλον, Ῥῶμον. Εἴρηται δὲ καὶ Δημαγόρᾳ καὶ Ἀγαθύλλῳ καὶ ἄλλοις συχνοῖς τε χρόνος καὶ τῆς ἀποικίας ἡγεμὼν αὐτός. 2. δὲ τὰς ἱερείας τὰς ἐν Ἄργει καὶ τὰ καθ´ ἑκάστην πραχθέντα συναγαγὼν Αἰνείαν φησὶν ἐκ Μολοττῶν εἰς Ἰταλίαν ἐλθόντα μετ´ Ὀδυσσέα οἰκιστὴν γενέσθαι τῆς πόλεως, ὀνομάσαι δ´ αὐτὴν ἀπὸ μιᾶς τῶν Ἰλιάδων Ῥώμης. Ταύτην δὲ λέγει ταῖς ἄλλαις Τρωάσι παρακελευσαμένην κοινῇ μετ´ αὐτῶν ἐμπρῆσαι τὰ σκάφη βαρυνομένην τῇ πλάνῃ. Ὁμολογεῖ δ´ αὐτῷ καὶ Δαμαστὴς Σιγεὺς καὶ ἄλλοι τινές. 3. Ἀριστοτέλης δὲ φιλόσοφος Ἀχαιῶν τινας ἱστορεῖ τῶν ἀπὸ Τροίας ἀνακομισαμένων περιπλέοντας Μαλέαν, ἔπειτα χειμῶνι βιαίῳ καταληφθέντας τέως μὲν ὑπὸ τῶν πνευμάτων φερομένους πολλαχῇ τοῦ πελάγους πλανᾶσθαι, τελευτῶντας δ´ ἐλθεῖν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς Ὀπικῆς, ὃς καλεῖται Λατίνιον ἐπὶ τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει κείμενος. 4. Ἀσμένους δὲ τὴν γῆν ἰδόντας ἀνελκῦσαί τε τὰς ναῦς αὐτόθι καὶ διατρῖψαι τὴν χειμερινὴν ὥραν παρασκευαζομένους ἔαρος ἀρχομένου πλεῖν. Ἐμπρησθεισῶν δὲ αὐτοῖς ὑπὸ νύκτα τῶν νεῶν οὐκ ἔχοντας ὅπως ποιήσονται τὴν ἄπαρσιν, ἀβουλήτῳ ἀνάγκῃ τοὺς βίους ἐν κατήχθησαν χωρίῳ ἱδρύσασθαι. Συμβῆναι δὲ αὐτοῖς τοῦτο διὰ γυναῖκας αἰχμαλώτους, ἃς ἔτυχον ἄγοντες ἐξ Ἰλίου. Ταύτας δὲ κατακαῦσαι τὰ πλοῖα φοβουμένας τὴν οἴκαδε τῶν Ἀχαιῶν ἄπαρσιν, ὡς εἰς δουλείαν ἀφιξομένας. 5. Καλλίας δὲ τὰς Ἀγαθοκλέους πράξεις ἀναγράψας Ῥώμην τινὰ Τρωάδα τῶν ἀφικνουμένων ἅμα τοῖς ἄλλοις Τρωσὶν εἰς Ἰταλίαν γήμασθαι Λατίνῳ τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀβοριγίνων καὶ γεννῆσαι τρεῖς παῖδας, Ῥῶμον καὶ Ῥωμύλον καὶ Τηλέγονον ..... οἰκίσαντας δὲ πόλιν, ἀπὸ τῆς μητρὸς αὐτῇ θέσθαι τοὔνομα. Ξεναγόρας δὲ συγγραφεὺς Ὀδυσσέως καὶ Κίρκης υἱοὺς γενέσθαι τρεῖς, Ῥῶμον, Ἀντείαν, Ἀρδείαν· οἰκίσαντας δὲ τρεῖς πόλεις ἀφ´ ἑαυτῶν θέσθαι τοῖς κτίσμασι τὰς ὀνομασίας. 6. Διονύσιος δὲ Χαλκιδεὺς οἰκιστὴν μὲν ἀποφαίνει τῆς πόλεως Ῥῶμον· τοῦτον δὲ λέγει κατὰ μέν τινας Ἀσκανίου, κατὰ δέ τινας Ἠμαθίωνος εἶναι παῖδα. εἰσὶ δέ τινες οἳ τὴν Ῥώμην ἐκτίσθαι λέγουσιν ὑπὸ Ῥώμου τοῦ Ἰταλοῦ, μητρὸς δὲ Λευκαρίας τῆς Λατίνου θυγατρός. [1,72] LXXII. 1. Mais comme il y a une grande contestation au sujet la période de la fondation de la ville et sur ses fondateurs, j'ai pensé qu’il m’incombait aussi de ne pas donner simplement un exposé rapide de ces choses, comme si elles étaient universellement approuvées. Cephalon de Gergis, un auteur très ancien, dit que la ville a été construite durant la deuxième génération après que la guerre de Troie par ceux qui s'étaient échappés de Troie avec Énée, et il cite comme fondateur de la ville Romos, qui était le chef la colonie et un des fils d'Énée; il ajoute qu’Énée eut quatre fils, Ascagne, Euryleon, Romulos et Romos. Et Demagoras, Agathyllos et beaucoup d'autres sont du même avis sur la chronologie et sur le chef de la colonie. 2. Mais l'auteur de l'histoire des prêtresses d’Argos et de ce qui s'est produit à l’époque de chacune d'elles (Hellanicus) dit qu'Énée, arriva en Italie du pays des Molosses avec Ulysse et il fut le fondateur de la ville, qu'il appela Romè, d’u nom d’une des femmes de Troie. Il dit que cette femme, lasse d’errer, poussa les autres femmes de Troie à se révolter et avec elles incendia les navires. Damastes de Sigée et quelques autres sont d’accord avec lui. 3. Mais Aristote, le philosophe, raconte qu'une partie des Achéens, alors qu'ils doublaient le cap Malée en revenant de Troie, furent pris dans un orage violent, et déviés pendant un certain temps de leur course par les vents, ils errèrent en haute mer, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivèrent à cet endroit dans la terre des Opiques qui s'appelle Latinion, qui se trouve sur la mer Tyrrhénienne. 4. Et heureux de voir la terre, ils tirèrent leurs navires, y passèrent l'hiver, et se préparèrent à naviguer au début du printemps; mais comme leurs vaisseaux avaient brûlé durant la nuit et qu’ils ne pouvaient plus naviguer, ils furent obligés contre leur volonté de fixer leur demeure dans l'endroit où ils avaient débarqué. Ce malheur, disent-ils, leur advint du fait des captives emmenées de Troie, qui brûlèrent les vaisseaux de crainte que les Achéens ne retournent chez eux pour les réduire en esclavage. 5. Callias, qui a écrit les exploits d'Agathocle, dit qu’une Romè, un des femmes troyennes qui arriva en Italie avec les Troyens, maria Latinus, roi des Aborigènes, de qui elle eut trois fils, Romos, Romulos et Telegonos qui construisirent une ville et lui donnèrent le nom de leur mère. Xenagoras, l'historien, dit qu'Ulysse et Circé eurent trois fils, Romos, Anteias et Ardeias, qui construisirent trois villes et les appelèrent de leurs noms. 6. Denys de Chalcis cite Romos comme fondateur de la ville, mais indique que ce selon certains cet homme était le fils d'Ascagne, et selon d'autres le fils d'Emathion. Il y a d'autres qui déclarent de Rome fut fondée par Romos, le fils d'Italus et de Leucaria, la fille de Latinus.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005