HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 71

  Chapitre 71

[1,71] LXXI. 1. Σιλουΐου δ´ ἑνὸς δέοντα τριάκοντα ἔτη κατασχόντος τὴν ἀρχὴν Αἰνείας υἱὸς αὐτοῦ διαδεξάμενος τὴν δυναστείαν ἑνὶ πλείω τριάκοντα ἐτῶν ἐβασίλευσεν. Μετὰ δὲ τοῦτον ἓν καὶ πεντήκοντα Λατῖνος ἦρξεν ἔτη. Ἄλβας δὲ μετὰ τοῦτον ἑνὸς δέοντα τετταράκοντα ἔτη. μετὰ δὲ Ἄλβαν Κάπετος ἓξ ἐπὶ τοῖς εἴκοσιν. Ἔπειτα Κάπυς δυεῖν δέοντα τριάκοντα. μετὰ δὲ Κάπυν Κάλπετος ἄχρι τρισκαίδεκα ἐτῶν κατέσχε τὴν ἀρχήν. 2. Ἑξῆς δὲ Τιβερῖνος ὀκταετῆ χρόνον ἐβασίλευσεν. Τελευτῆσαι δ´ οὗτος ἐν μάχῃ παρὰ ποταμῷ γενομένῃ λέγεται· παρενεχθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ἐπώνυμον ἑαυτῷ κατέλιπε τὸν ποταμὸν Ἄλβουλαν καλούμενον πρότερον. Τιβερίνου δὲ διάδοχος Ἀγρίππας ἓν καὶ τετταράκοντα ἐβασίλευσεν ἔτη. 3. Μετὰ δὲ Ἀγρίππαν Ἀλλώδιος τυραννικόν τι χρῆμα καὶ θεοῖς ἀπεχθόμενον ἑνὸς δέοντα εἴκοσιν· περιφρονοῦντι τὰ δαιμόνια κατεσκεύαστο κεραυνῶν τε μιμήματα καὶ κτύποι βρονταῖς ἐμφερεῖς, οἷς δεδίττεσθαι τοὺς ἀνθρώπους ὡς θεὸς ἠξίου. Ὄμβρων δὲ καὶ κεραυνῶν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ κατασκηψάντων τῆς τε λίμνης, παρ´ ἣν οἰκῶν ἐτύγχανε, πλημμύραν οὐκ εἰωθυῖαν λαβούσης κατακλυσθεὶς πανοίκιος ἀπόλλυται. Καὶ νῦν ἔτι διαλαμπούσης τῆς λίμνης ἐν μέρει τινί, ὅταν ὑπονοστήσῃ τὸ νᾶμα καὶ σταθερὸς βυθὸς γένηται, παστάδων ἐρείπια καὶ ἄλλα οἰκήσεως ἴχνη φαίνεται. 4. Ἀουεντῖνος δὲ παρὰ τούτου τὴν δυναστείαν διαδεξάμενος, ἀφ´ οὗ τῶν ἑπτὰ λόφων τις ἐπώνυμος ἐγένετο τῶν συμπεπολισμένων τῇ Ῥώμῃ, τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτη τὴν ἀρχὴν κατέσχεν. Πρόκας δὲ μετὰ τοῦτον ἔτη εἴκοσι καὶ τρία. ἔπειτα Ἀμόλιος οὐ σὺν δίκῃ τὴν βασιλείαν κατασχὼν Νεμέτορι προσήκουσαν, ὃς ἦν αὐτῷ πρεσβύτερος ἀδελφός, δύο καὶ τετταράκοντα ἔτη δυναστεύει. 5. Ἀμολίου δὲ ἀναιρεθέντος ὑπὸ Ῥωμύλου καὶ Ῥώμου τῶν ἐκ τῆς ἱερᾶς κόρης γενομένων, ὡς αὐτίκα λεχθήσεται, μετὰ τὸν ἐκείνου θάνατον ἀπολαμβάνει τὴν κατὰ νόμον δυναστείαν Νεμέτωρ τῶν νεανίσκων μητροπάτωρ. Τῷ δ´ ἑξῆς ἔτει τῆς Νεμέτορος ἀρχῆς, δευτέρῳ δὲ καὶ τριακοστῷ καὶ τετρακοσιοστῷ μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν, ἀποικίαν στείλαντες Ἀλβανοὶ Ῥωμύλου καὶ Ῥώμου τὴν ἡγεμονίαν αὐτῆς ἐχόντων κτίζουσι Ῥώμην ἔτους ἐνεστῶτος πρώτου τῆς ἑβδόμης ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον Δαϊκλῆς Μεσσήνιος, ἄρχοντος Ἀθήνησι Χάροπος ἔτος τῆς δεκαετίας πρῶτον. [1,71] LXXI. 1. Silvius, garda pendant vingt-neuf ans le pouvoir, lui succéda Énée, son fils, qui régna trente et un ans. Après lui, Latinus régna cinquante et un, puis Alba, trente neuf; après Alba, Capetus régna vingt-six ans, puis Capys vingt-huit, et après Capys, Capétus détint le pouvoir pendant treize ans. 2. Alors Tibérinus régna pendant huit ans. Ce roi, dit-on, fut massacré lors d’une bataille qui se passa près d'un fleuve, et emporté par le courant, il donna son nom au fleuve, qui auparavant s’appelait l'Albula. Le successeur de Tibérinus, Agrippa, régna quarante et un ans. 3. Après Agrippa, Allodius, une créature tyrannique et odieuse aux dieux, régna dix-neuf ans. Méprisant les puissances divines, il avait conçu d’imiter la foudre et les bruits ressemblant aux coups de tonnerre, avec lesquels il se proposait de terrifier les gens comme s’il était un dieu. Mais la pluie et la foudre s’abattirent sur sa maison, et le lac près duquel il habitait s’éleva à une hauteur peu commune, de sorte qu'il fut été accablé et noyé avec toute sa famille. Et maintenant quand le lac est limpide à certains endroits, chose qui se produit toutes les fois que le niveau de l'eau s'abaisse et que les profondeurs sont calmes, des ruines des portiques et d'autres traces d'une habitation apparaissent. 4. Aventinus, - c'est son nom que prit une des sept collines qui se sont jointes pour faire la ville de Rome, - prit sa succession et régna trente sept ans, et après lui Proca régna vingt-trois ans. Puis Amulius, usurpant le royaume qui appartenait à Numitor, son frère plus âgé, régna quarante-deux ans. 5. Mais quand Amulius fut massacré par Romulus et Rémus, les fils de la vierge sacrée, comme je vais bientôt le raconter, Numitor, le grand-père des jeunes gens, après la mort de son frère reprit le pouvoir qui lui appartenait légalement. L’année qui suivit l’avènement de Numitor, qui était la quatre cent trente- deuxième après la prise de Troie, les Albains envoyèrent une colonie, sous la conduite de Romulus et de Rémus, et Rome fut fondée, au début de la première année de la septième olympiade, quand Daïcles de Messène fut vainqueur dans la course de pied, et à Athènes Charops était dans la première année sur les dix de son archontat.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005