HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 5

  Chapitre 5

[1,5] V. 1. Ταύτας δὴ τὰς πεπλανημένας, ὥσπερ ἔφην, ὑπολήψεις ἐξελέσθαι τῆς διανοίας τῶν πολλῶν προαιρούμενος καὶ ἀντικατασκευάσαι τὰς ἀληθεῖς, περὶ μὲν τῶν οἰκισάντων τὴν πόλιν, οἵτινες ἦσαν καὶ κατὰ τίνας ἕκαστοι καιροὺς συνῆλθον καὶ τίσι τύχαις χρησάμενοι τὰς πατρίους οἰκήσεις ἐξέλιπον, ἐν ταύτῃ δηλώσω τῇ γραφῇ, δι´ ἧς Ἕλληνάς τε αὐτοὺς ὄντας ἐπιδείξειν ὑπισχνοῦμαι καὶ οὐκ ἐκ τῶν ἐλαχίστων φαυλοτάτων ἐθνῶν συνεληλυθότας. 2. Περὶ δὲ τῶν πράξεων, ἃς μετὰ τὸν οἰκισμὸν εὐθέως ἀπεδείξαντο, καὶ περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐξ ὧν εἰς τοσαύτην ἡγεμονίαν προῆλθον οἱ μετ´ αὐτοὺς, ἀπὸ τῆς μετὰ ταύτην ἀρξάμενος ἀναγραφῆς ἀφηγήσομαι, παραλιπὼν οὐδὲν ὅση μοι δύναμις τῶν ἀξίων ἱστορίας, ἵνα τοῖς γε μαθοῦσι τὴν ἀλήθειαν προσήκει περὶ τῆς πόλεως τῆσδε παραστῇ φρονεῖν, εἰ μὴ παντάπασιν ἀγρίως καὶ δυσμενῶς διάκεινται πρὸς αὐτήν, καὶ μήτε ἄχθεσθαι τῇ ὑποτάξει κατὰ τὸ εἰκὸς γενομένῃ (φύσεως γὰρ δὴ νόμος ἅπασι κοινός, ὃν οὐδεὶς καταλύσει χρόνος, ἄρχειν ἀεὶ τῶν ἡττόνων τοὺς κρείττονας) μήτε κατηγορεῖν τῆς τύχης, ὡς οὐκ ἐπιτηδείῳ πόλει τηλικαύτην ἡγεμονίαν καὶ τοσοῦτον ἤδη χρόνον προῖκα δωρησαμένης· 3. Μαθοῦσί γε δὴ παρὰ τῆς ἱστορίας, ὅτι μυρίας ἤνεγκεν ἀνδρῶν ἀρετὰς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μετὰ τὸν οἰκισμὸν, ὧν οὔτ´ εὐσεβεστέρους οὔτε δικαιοτέρους οὔτε σωφροσύνῃ πλείονι παρὰ πάντα τὸν βίον χρησαμένους οὐδέ γε τὰ πολέμια κρείττους ἀγωνιστὰς οὐδεμία πόλις ἤνεγκεν οὔτε Ἑλλὰς οὔτε βάρβαρος, εἰ δὴ ἀπέσται τοῦ λόγου τὸ ἐπίφθονον· ἔχει γάρ τι καὶ τοιοῦτον τῶν παραδόξων καὶ θαυμαστῶν ὑπόσχεσις. 4. Οἱ δὲ σύμπαντες οἱ τοσοῦτο περιθέντες αὐτῇ δυναστείας μέγεθος ἀγνοοῦνται πρὸς Ἑλλήνων, οὐ τυχόντες ἀξιολόγου συγγραφέως· οὐδεμία γὰρ ἀκριβὴς ἐξελήλυθε περὶ αὐτῶν Ἑλληνὶς ἱστορία μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων, ὅτι μὴ κεφαλαιώδεις ἐπιτομαὶ πάνυ βραχεῖαι. [1,5] V 1. Donc, pour enlever ces idées fausses, comme je l’ai dit, des esprits des gens et pour les remplacer par la vérité, je vais montrer dans ce livre qui étaient les fondateurs de la ville, à quelles époques les divers groupes se rencontrèrent et par quels revers de la fortune ils ont abandonné leurs pays d'origine. De cette façon je m’engage à montrer que c’étaient des Grecs et qu’ils venaient de nations qui n’étaient pas les moins petites ni les moins considérables. 2. Et en commençant le livre suivant je raconterai les actions qu'ils accomplirent juste après la fondation de la ville et les coutumes et les institutions grâce auxquelles leurs descendants sont parvenus à une telle hégémonie; et, dans la mesure du possible, je n'omettrai aucun fait digne de figurer dans l'histoire, et finalement je veux insuffler dans l’esprit de ceux qui seront alors au courant de la vérité l’opinion convenable de cette ville, - à moins qu'ils n’éprouvent déjà une attitude tout à fait violente et une hostilité envers elle, - et aussi de faire en sorte qu'ils ne puissent plus ressentir de l'indignation devant leur soumission actuelle, qui est basée sur la raison (c’est une loi de nature universelle, que le temps ne peut pas détruire, qui ordonne que les supérieurs commandent aux inférieurs), et qu’ils n’accusent plus la fortune d’avoir accordé étourdiment à une ville peu méritante une si grande suprématie et qui dure déjà depuis si longtemps. 3. Particulièrement quand ils auront appris de mon histoire que Rome dès le début, juste après sa fondation, produisit des myriades d’hommes dont aucune ville, grecque ou barbare n’a jamais produit autant de piété, de justice, de sang- froid tout au long de leur vie, de valeur guerrière. Voilà, dis-je, ce que j'espère accomplir, si mes lecteurs veulent bien laisser tomber tout ressentiment : pour certains un tel sentiment apparaît quand on promet de raconter des choses qui vont à l'opposé de l'opinion reçue ou qui sont dignes d’admiration. 4. C’est un fait que tous ces Romains qui ont porté leur pays à une si grande hégémonie sont inconnus aux Grecs, faute d'un historien compétent. Aucune histoire précise des Romains écrite en langue grecque n’existe encore, sauf quelques brefs et sommaires épitomés.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005