HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 6

  Chapitre 6

[1,6] VI. 1. Πρώτου μὲν, ὅσα κἀμὲ εἰδέναι, τὴν Ῥωμαϊκὴν ἀρχαιολογίαν ἐπιδραμόντος Ἱερωνόμου τοῦ Καρδιανοῦ συγγραφέως ἐν τῇ περὶ τῶν ἐπιγόνων πραγματείᾳ· ἔπειτα Τιμαίου τοῦ Σικελιώτου τὰ μὲν ἀρχαῖα τῶν ἱστοριῶν ἐν ταῖς κοιναῖς ἱστορίαις ἀφηγησαμένου, τοὺς δὲ πρὸς Πύρρον τὸν Ἠπειρώτην πολέμους εἰς ἰδίαν καταχωρίσαντος πραγματείαν· ἅμα δὲ τούτοις Ἀντιγόνου τε καὶ Πολυβίου καὶ Σιληνοῦ καὶ μυρίων ἄλλων τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν οὐχ ὁμοίως ἐπιβαλόντων, ὧν ἕκαστος ὀλίγα καὶ οὐδὲ ἀκριβῶς αὐτῷ διεσπουδασμένα, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων συνθεὶς ἀνέγραψεν. 2. Ὁμοίας δὲ τούτοις καὶ οὐδὲν διαφόρους ἐξέδωκαν ἱστορίας καὶ Ῥωμαίων ὅσοι τὰ παλαιὰ ἔργα τῆς πόλεως Ἑλληνικῇ διαλέκτῳ συνέγραψαν, ὧν εἰσι πρεσβύτατοι Κόιντός τε Φάβιος καὶ Λεύκιος Κίγκιος, ἀμφότεροι κατὰ τοὺς Φοινικικοὺς ἀκμάσαντες πολέμους. Τούτων δὲ τῶν ἀνδρῶν ἑκάτερος, οἷς μὲν αὐτὸς ἔργοις παρεγένετο, διὰ τὴν ἐμπειρίαν ἀκριβῶς ἀνέγραψε, τὰ δὲ ἀρχαῖα τὰ μετὰ τὴν κτίσιν τῆς πόλεως γενόμενα κεφαλαιωδῶς ἐπέδραμεν. 3. Διὰ ταύτας μὲν δὴ τὰς αἰτίας ἔδοξέ μοι μὴ παρελθεῖν καλὴν ἱστορίαν ἐγκαταλειφθεῖσαν ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἀμνημόνευτον, ἐξ ἧς ἀκριβῶς γραφείσης συμβήσεται τὰ κράτιστα καὶ δικαιότατα τῶν ἔργων· τοῖς μὲν ἐκπεπληρωκόσι τὴν ἑαυτῶν μοῖραν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς δόξης αἰωνίου τυχεῖν καὶ πρὸς τῶν ἐπιγιγνομένων ἐπαινεῖσθαι, ποιεῖ τὴν θνητὴν φύσιν ὁμοιοῦσθαι τῇ θείᾳ καὶ μὴ συναποθνήσκειν αὐτοῖς τὰ ἔργα τοῖς σώμασι· 4. Τοῖς δὲ ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἰσοθέων ἀνδρῶν νῦν τε οὖσι καὶ ὕστερον ἐσομένοις μὴ τὸν ἥδιστόν τε καὶ ῥᾷστον αἱρεῖσθαι τῶν βίων, ἀλλὰ τὸν εὐγενέστατον καὶ φιλοτιμότατον, ἐνθυμουμένους ὅτι τοὺς εἰληφότας καλὰς τὰς πρώτας ἐκ τοῦ γένους ἀφορμὰς μέγα ἐφ´ ἑαυτοῖς προσήκει φρονεῖν καὶ μηδὲν ἀνάξιον ἐπιτηδεύειν τῶν προγόνων· 5. Ἐμοὶ δὲ, ὃς οὐχὶ κολακείας χάριν ἐπὶ ταύτην ἀπέκλινα τὴν πραγματείαν, ἀλλὰ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ δικαίου προνοούμενος, ὧν δεῖ στοχάζεσθαι πᾶσαν ἱστορίαν, πρῶτον μὲν ἐπιδείξασθαι τὴν ἐμαυτοῦ διάνοιαν, ὅτι χρηστὴ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ἐστὶ τοὺς ἀγαθοὺς καὶ φιλοθεώρους τῶν καλῶν ἔργων καὶ μεγάλων· ἔπειτα χαριστηρίους ἀμοιβάς, ἃς ἐμοὶ δύναμις ἦν, ἀποδοῦναι τῇ πόλει, παιδείας τε μεμνημένῳ καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ὅσων ἀπέλαυσα διατρίψας ἐν αὐτῇ. [1,6] VI, 1 Le premier historien, autant que je sache, qui évoqua les antiquités romaines fut Hieronymos de Cardia, dans son ouvrage sur les Epigones. Après lui, Timée de Sicile relata les débuts de leur histoire dans son Histoire universelle mais il traita dans une oeuvre séparée les guerres contre Pyrrhus d'Epire. En même temps que ceux-ci, Antigonos, Polybe, Silenos et beaucoup d’autres auteurs se sont consacrés aux mêmes thèmes, cependant de manières différentes : chacun d’eux ne relatant que quelques faits réunis sans recherche précise de leur propre part mais provenant de rumeurs arrivées à leurs oreilles par hasard. 2. Se ressemblent sur tous les points les Histoires des ces Romains qui racontèrent en Grec les premiers exploits de la ville. Les plus vieux de ces auteurs sont Quintus Fabius et Lucius Cincius, qui tous deux fleurirent lors des guerres puniques. Chacun de ces hommes a raconté les événements auxquels il avait lui-même assisté avec une grande précision, puisqu’ils en étaient bien au courant, mais ils n’ont fait qu’effleurer sommairement les premiers événements qui ont suivi la fondation de la ville. 3. C’est pour ces raisons donc que je me suis déterminé à ne pas laisser tomber une période noble de l'histoire que les auteurs plus âgés ont laissée intacte, une période, dont d'ailleurs, le récit précis donnera des résultats les meilleurs et les plus justes. En premier lieu, les hommes courageux qui ont accompli leur destin gagneront une gloire immortelle et seront loués par la postérité : ce sont des choses qui rendent la nature humaine égale à la nature divine et qui empêchent les exploits des hommes de périr avec leurs corps. 4. Et aussi les descendants présents et futurs de ces hommes divins choisiront non pas la plus plaisante ni la plus facile des vies, mais plutôt la plus noble et la plus ambitieuse, en considérant que tous ceux qui sont d'une origine illustre doivent avoir une opinion élevée sur eux-mêmes et ne rien faire qui ne soit indigne de leurs ancêtres. 5. Et moi qui me suis tourné vers ce travail non par esprit de flatterie, mais par respect pour la vérité et la justice, qui doivent être le but de chaque Histoire, j’aurai l’occasion d’abord montrer une attitude bienveillante envers tous les hommes de bien et envers tous ce qui prennent plaisir dans la contemplation des grandes et nobles actions; et, en second lieu, de remercier le mieux que je le puisse à la ville, en souvenir de l'éducation et des autres avantages dont j’ai bénéficié pendant que j’y résidai.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005