HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre I

Chapitre 7

  Chapitre 7

[1,7] VII. 1. Ἀποδεδωκὼς δὲ τὸν ὑπὲρ τῆς προαιρέσεως λόγον ἔτι βούλομαι καὶ περὶ τῶν ἀφορμῶν εἰπεῖν, αἷς ἐχρησάμην ὅτ´ ἔμελλον ἐπιχειρεῖν τῇ γραφῇ· ἴσως γὰρ οἱ προανεγνωκότες Ἱερώνυμον Τίμαιον Πολύβιον τῶν ἄλλων τινὰ συγγραφέων, ὑπὲρ ὧν ἐποιησάμην λόγον ὀλίγῳ πρότερον ὡς ἐπισεσυρκότων τὴν γραφήν, πολλὰ τῶν ὑπ´ ἐμοῦ γραφομένων οὐχ εὑρηκότες παρ´ ἐκείνοις κείμενα σχεδιάζειν ὑπολήψονταί με καὶ πόθεν τούτων γνῶσις εἰς ἐμὲ παραγέγονεν ἀξιώσουσι μαθεῖν. Ἵνα δὴ μὴ τοιαύτη δόξα παραστῇ τισι περὶ ἐμοῦ, βέλτιον ἀφ´ ὧν ὡρμήθην λόγων τε καὶ ὑπομνηματισμῶν προειπεῖν. 2. Ἐγὼ καταπλεύσας εἰς Ἰταλίαν ἅμα τῷ καταλυθῆναι τὸν ἐμφύλιον πόλεμον ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος ἑβδόμης καὶ ὀγδοηκοστῆς καὶ ἑκατοστῆς ὀλυμπιάδος μεσούσης, καὶ τὸν ἐξ ἐκείνου χρόνον ἐτῶν δύο καὶ εἴκοσι μέχρι τοῦ παρόντος γενόμενον ἐν Ῥώμῃ διατρίψας, διάλεκτόν τε τὴν Ῥωμαϊκὴν ἐκμαθὼν καὶ γραμμάτων ἐπιχωρίων λαβὼν ἐπιστήμην, ἐν παντὶ τούτῳ χρόνῳ τὰ συντείνοντα πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην διετέλουν πραγματευόμενος. Καὶ τὰ μὲν παρὰ τῶν λογιωτάτων ἀνδρῶν, οἷς εἰς ὁμιλίαν ἦλθον, διδαχῇ παραλαβὼν, τὰ δ´ ἐκ τῶν ἱστοριῶν ἀναλεξάμενος, ἃς οἱ πρὸς αὐτῶν ἐπαινούμενοι Ῥωμαίων συνέγραψαν Πόρκιός τε Κάτων καὶ Φάβιος Μάξιμος καὶ Οὐαλέριος Ἀντιεὺς καὶ Λικίνιος Μάκερ Αἴλιοί τε καὶ Γέλλιοι καὶ Καλπούρνιοι καὶ ἕτεροι συχνοὶ πρὸς τούτοις ἄνδρες οὐκ ἀφανεῖς, ἀπ´ ἐκείνων ὁρμώμενος τῶν πραγματειῶν (εἰσὶ δὲ ταῖς Ἑλληνικαῖς χρονογραφίαις ἐοικυῖαι), τότε ἐπεχείρησα τῇ γραφῇ. Ταῦτα μὲν οὖν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ διείλεγμαι. Λοιπὸν ἔτι δέ μοι καὶ περὶ τῆς ἱστορίας αὐτῆς προειπεῖν, τίσι τε αὐτὴν περιλαμβάνω χρόνοις καὶ περὶ τίνων ποιοῦμαι πραγμάτων τὴν διήγησιν καὶ ποταπὸν ἀποδίδωμι τὸ σχῆμα τῇ πραγματείᾳ. [1,7] VII. 1. Après avoir donné la raison du choix de mon sujet, je souhaite maintenant dire quelque chose au sujet des sources que j'ai utilisées tout en préparant mon oeuvre. Il est possible que ceux qui ont déjà lu Hieronymos, Timées, Polybius, ou un des autres historiens que j'ai mentionnés plus haut en disant qu’ils n’ont fait qu'effleurer la question dans leur oeuvre, comme ils n'auront pas trouvé dans ces auteurs beaucoup de choses que je mentionne, me suspecteront de les inventer et exigeront de savoir d’où j’ai eu la connaissance de ces particularités. De peur que certains aient une telle opinion de moi, il vaut mieux que je j’énonce d’abord quels récits et quels documents j'ai utilisés comme sources. 2. Je suis arrivé en Italie quand César Auguste a mis un terme à la guerre civile, au milieu de la cent quatre-vingt septième olympiade et depuis lors jusqu’aujourd’hui, ayant vécu vingt-deux ans à Rome et appris la langue romaine et m’habituant à leur écriture, j’ai consacré tout mon temps à rechercher les renseignements sur mon sujet. 3. J'ai reçu oralement des informations d’hommes les plus instruits, à qui je me suis associé; et le reste, je l’ai recueilli dans les Histoires écrites par les auteurs romains reconnus : Porcius Cato, Fabius Maximus, Valerius Antias, Licinius Macer, les Aelii, les Gellii et les Calpurnii, et beaucoup d'autres qui sont loin d’être obscurs; en prenant pour point de départ ces travaux, qui sont comme les annales grecques, j'ai commencé à écrire mon Histoire. 4. Voilà pour moi. Mais il me reste pourtant à dire quelque chose aussi au sujet de l'Histoire elle-même : quelles périodes la limitent, quels sujets je décris, et quelles forme je donne à mon ouvrage.


Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle |

 
UCL | FLTR | Hodoi Elektronikai | Itinera Electronica | Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Ingénierie Technologies de l'Information : B. Maroutaeff - C. Ruell - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/09/2005