HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  587 formes différentes pour 1110 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 ἧς
32 ὡς
1 ὥς
1 ἀρχαίας
1 δυσπραγίας
1 πληγαῖς
1 ἐπαγωγαῖς
1 παγίδας
1 ὁλκάδας
1 ὑμνῳδίας
2 εὐσεβείας
1 ἀσελγείας
1 εὐθείας
1 ἀληθείας
2 ἐπιμελείας
1 βασιλείας
1 ἀπωλείας
1 πορείας
2 χρείας
1 ἡμισείας
1 ἐπικρατείας
2 ἀδικίας
1 ἡλικίας
1 ἀνθολκαῖς
1 οἰκίας
1 ἀγέλας
1 κοιλίας
2 ἄλλας
1 πύλας
1 φιλοτιμίας
1 οἰκονομίας
1 δρομέας
1 ἐπιθυμίας
1 αἰῶνας
1 ἀγῶνας
1 ὠδῖνας
1 εὐναῖς
1 ἐκείνας
1 πενίας
2 λιμένας
1 ἁμιλλωμένας
1 πεπληρωμένας
1 φωναῖς
1 ὑποζεύξας
1 συνέλεξας
1 πλεονεξίας
1 μαστίξας
2 ἀνοίας
1 ἐννοίας
1 πνοαῖς
1 ῥοπαῖς
1 περιτροπαῖς
2 πείρας
2 καρτερίας
5 χεῖρας
1 πονηρίας
1 σωτηρίας
2 εὐπορίας
1 ὁδοιπορίας
4 πέρας
1 κοπρίας
1 ὑποσύρας
5 ἡμετέρας
1 μετρίας
1 γαστέρας
1 ἀσφαλεστέρας
1 ἐγέλασας
1 ἀπολαύσας
3 ἀκρασίας
1 σβέσας
2 παῤῥησίας
1 ἠλέησας
3 Ἐκκλησίας
1 ἐλάλησας
1 ἠγνόησας
1 ἐπλούτησας
1 ποιήσας
1 ὁπλίσας
1 πολεμήσας
1 πληρώσας
1 ἐπιμετρήσας
1 περιουσίας
22 ταῖς
1 ἐργάτας
1 πεπονηκότας
2 ἅπαντας
1 ὁδεύσαντας
1 ἐπιμύσαντας
1 ἐπινοήσαντας
1 ζῶντας
1 ἐναυλισθέντας
1 περισωθέντας
1 προϊόντας
1 περισφίγγοντας
1 μοχθοῦντας
1 ἱδρῶτας
1 ἐγρηγορότας
1 σοφίας
1 μορφαῖς
3 ψυχαῖς
1 ὀλιγοψυχίας
1 ἐκπέμψας
1 ἀκριβῶς
10 γῆς
1 κεκραγώς
1 ἐγγὺς
1 πληγὰς
1 πηγὰς
1 ὀργῆς
1 διεῤῥωγὸς
1 ὁδὸς
1 παιδὸς
1 διειδὲς
1 ἀφειδῶς
1 ὑποδὺς
2 σπουδῆς
34 εἰς
1 ἀλγεῖς
1 ἀσελγεῖς
1 παῖδες
2 μηδεὶς
1 τυραννίδες
3 Θεὸς
1 ἐνδεθεὶς
1 βληθεὶς
1 Κοσμηθεὶς
1 ἐπιτιθεὶς
1 δελεασθεὶς
1 ὀνομασθεὶς
1 συνεπισπασθεὶς
1 ἀχθεσθεὶς
1 ἀχθεὶς
1 προσαχθεὶς
1 Ἔπιες
1 διέβαλες
1 πολυτελεῖς
1 Ὑμεῖς
2 ἡμεῖς
3 ὑμεῖς
2 Ἡμεῖς
1 νεὼς
1 ἐτύγχανες
3 τινες
1 μεγαλοπρεπεῖς
1 κατέπεσες
1 τεθνεῶτες
1 δεδοικότες
1 ἅπαντες
1 προοδεύσαντες
1 ζηλώσαντες
1 ἀναλάμψαντες
2 διαφυγόντες
1 μετατιθέντες
1 δελεασθέντες
1 ἀναρπασθέντες
1 ἑλκυσθέντες
1 παραχθέντες
3 ἑκόντες
1 ἀπολλύντες
1 προσδραμόντες
1 ἀποδεικνύντες
1 ἐκκαίοντες
2 ἀμείβοντες
1 ἄγοντες
1 θέλγοντες
1 κελεύοντες
1 δουλεύοντες
1 μοχθοῦντες
1 ἄκοντες
1 δοκοῦντες
1 ἐθέλοντες
1 ἀνύοντες
1 ἐπεμβαίνοντες
1 προσλαμβάνοντες
1 πονοῦντες
1 καταλιμπάνοντες
1 μετροῦντες
1 κινδυνεύσοντες
1 ἀναπλάττοντες
1 φυλάττοντες
2 ἔχοντες
1 Ἔχοντες
1 παρέχοντες
1 πάντες
1 ἀπατῶντες
1 μεταῤῥυεὶς
1 ἀποστραφεὶς
1 ὀσφύες
1 τραπέζης
1 μέθης
1 ἄλλης
1 πύλης
1 νηὸς
2 ἐκείνης
1 τηκομένης
1 ἀλγυνομένης
1 ποίμνης
2 γεέννης
1 πένης
1 ἀνθρωπίνης
2 εὐφροσύνης
1 σωφροσύνης
1 αἰσχύνης
1 λύπης
1 ἐνδοθείσης
1 ἀγούσης
1 στεγούσης
1 προσπαλαιούσης
1 πασχούσης
1 λυττώσης
4 ταύτης
1 πρεσβύτης
1 ματαιότης
1 Ματαιότης
1 ἁγιότης
1 Δεσπότης
1 πλάστης
1 ἥττης
1 λύττης
1 θαλάττης
2 γλώττης
1 γνησιωτάτης
1 συνεκτικωτάτης
1 προφήτης
1 ἀπαθής
1 συμπαθὲς
5 εὐθὺς
1 μισθός
3 χθὲς
1 παιδοτρίβαις
1 εὐπραγίαις
1 βαθείαις
1 ἐπηρείαις
1 ἡλικίαις
1 ἀλλήλαις
1 ἐπιθυμίαις
1 φήμαις
1 ἐκείναις
1 μόναις
1 μερίμναις
1 λύπαις
1 ἱκετηρίαις
1 ἡμετέραις
1 παλαίστραις
1 λαμπούσαις
1 οἰκέταις
1 δεδιὼς
1 λέγεις
1 πτωχεύεις
1 ὑβρίζεις
2 πόλεις
1 δακρύεις
1 βάσεις
3 αὖθις
1 πολλάκις
1 σκιὰς
2 μόλις
1 δύναμις
2 βιαίοις
1 οἰκείοις
1 ταμείοις
1 ῥακίοις
1 νεανίσκοις
1 ἀγγέλοις
2 ἄλλοις
1 ἀλλήλοις
1 ἐπαλλήλοις
1 ἀλλεπαλλήλοις
1 δούλοις
1 ἀσύλοις
1 νόμοις
1 ἐπαίνοις
2 ἐκείνοις
1 κτησαμένοις
1 δεομένοις
1 ἀγωνιζομένοις
1 προσδεχομένοις
1 ἐψευσμένοις
1 εὐωχουμένοις
2 ὁρωμένοις
1 σπλάγχνοις
1 νηπίοις
2 κόλποις
3 ἀνθρώποις
1 ἀτόποις
1 ἑτέροις
1 μητρῴοις
1 ἀνδρειοτέροις
1 πικροτέροις
1 ἴσοις
1 παραπλησίοις
1 νόσοις
1 πόσοις
1 ἀῤῥήτοις
1 ἀλύτοις
3 τοιούτοις
1 Τοιούτοις
3 τούτοις
1 Τούτοις
1 πρώτοις
1 τάφοις
1 λάτρις
1 χάρις
1 πρόφασις
1 προαίρεσις
1 κτίσις
1 μείωσις
12 τις
1 πλανῆτις
1 ἀπολωλεκὼς
3 διηνεκῶς
1 διηνεκὲς
1 συμβεβηκὸς
1 γυναικὸς
3 σαρκὸς
2 καλῶς
1 ἀσφαλῶς
1 λυσιτελὲς
1 ὑψηλὸς
1 βασιλὶς
1 προσβολὰς
3 ἐπιβουλῆς
1 συμβουλῆς
1 ἀπολωλὼς
3 ὑμᾶς
14 ἡμᾶς
1 δύναμίς
1 Ποταμὸς
1 ἀριθμὸς
1 περιφανὴς
1 ἀναμιγνὺς
1 συγγενὲς
1 εὐγενὴς
1 μηδενὸς
1 οὐδενὸς
1 Οὐδενὸς
1 διακενῆς
4 δυσμενὴς
1 στενῆς
2 σκηνὰς
1 κοινὸς
1 εἰλικρινές
1 τινὸς
1 τινὰς
1 χειμῶνός
1 γυμνὸς
1 Γυμνὸς
1 γονῆς
2 ἡδονῆς
1 ὑπομονῆς
1 ἐφεξῆς
1 οἷός
6 οἷς
3 βίος
1 βοῆς
1 φιλόστοργος
1 δέος
1 ὁδοὺς
1 ὁδοῖς
2 κέρδος
1 ἀγαθοῖς
2 ἄνθος
1 πένθος
1 ἄχθος
3 δίκαιος
1 ἴδιος
1 ἐπίγειος
3 πολέμιος
6 Κύριος
1 μακάριος
1 πλούσιος
1 ἀκοάς
1 κακοῖς
1 σηκοῖς
1 βιωτικοῖς
1 βέλος
1 Βίβλος
1 ἄγγελος
1 μετάμελος
1 πρόδηλος
1 Πολλοῖς
1 πολλοῖς
1 πολλοὺς
2 διάβολος
1 πρόβολος
1 τέλος
1 ὄχλος
1 γάμος
2 σταθμοῖς
1 ἕτοιμος
2 ὀφθαλμοὺς
3 ὀφθαλμοῖς
2 νόμος
2 λογισμοῖς
2 κόσμος
2 νοῦς
3 αἰῶνος
1 βάσκανος
2 οὐρανοῖς
1 γένος
1 ἀσθενοῦς
5 ἐκεῖνος
2 φθεγγόμενος
1 προκείμενος
1 νικώμενος
1 βαλλόμενος
1 βουλόμενος
1 αὐξανόμενος
2 ἐπιδεικνύμενος
1 δυνάμενος
1 αἰσχυνόμενος
1 ἡγούμενος
1 ποιούμενος
1 πληρούμενος
1 ἀπαιτούμενος
1 διαφθειρόμενος
1 μαρτυρόμενος
1 φεισάμενος
1 δυσμενοῦς
1 καλυπτόμενος
1 βουλευόμενος
1 μεμφόμενος
1 ὑποδεχόμενος
1 προστριψάμενος
1 πρόξενος
1 ἀλγεινοῖς
1 τινος
1 ἐνδεδεμένος
1 χειμῶνος
2 πλείονος
1 διπλασίονος
1 κρείττονος
1 τερπνοῖς
1 θρόνος
1 τίνος
1 κίνδυνος
1 καρποὺς
3 ἄνθρωπος
1 ἕτερος
1 σοφώτερος
1 κόρος
1 οἶστρος
1 αἰσχροῖς
1 ἴσος
1 μύσος
1 νόσος
47 τοῖς
21 τοὺς
12 αὐτοῖς
1 πνεύματος
1 κύματος
4 σώματος
1 κτήματος
1 ἀκίνητος
1 νεότητος
1 σκότος
1 δεδωκότος
1 παραῤῥεύσαντος
1 κρούσαντος
7 κτίσαντος
1 πέμψαντος
1 ἐλθόντος
1 ἀναφθέντος
1 παραδραμόντος
1 συνεργοῦντος
1 χωρίζοντος
1 λυσιτελοῦντος
1 ἐξαγγέλλοντος
1 οὗτος
1 τοιοῦτος
4 πλοῦτος
2 Πλοῦτος
2 χόρτος
3 ἕκαστος
1 ἑαυτούς
4 ἑαυτοὺς
1 ἑαυτοῖς
1 υἱοῖς
1 σκάφος
1 ἀδελφοὺς
1 ξίφος
2 πᾶς
1 Πῶς
1 Ὁρᾷς
1 περιχαρῶς
1 ἀνδρὸς
1 σφοδρός
1 δυσχερὲς
1 λυπηρός
1 ἐχθρὸς
1 καιρός
2 καιρὸς
2 χειρὸς
1 Νεκρὸς
1 συμφορᾶς
45 πρὸς
1 λαμπρὸς
1 λαμπρῶς
1 μητρός
1 γαστρὸς
4 πυρὸς
1 σὴς
2 χρυσὸς
1 ἀλλοτρίωσίς
1 Τὰς
86 τῆς
2 τίς
20 τὰς
2 αὐτῆς
2 αὐτός
2 αὐτὸς
2 Αὐτὸς
2 αὐτὰς
1 Δυνατὸς
1 ἀρετὰς
1 ἀρετῆς
1 ἀγαπητῶς
1 κριτὴς
2 παντὸς
1 Χριστὸς
1 πελάγους
1 πλείους
1 πάθους
1 ἀλλήλους
1 καμήλους
1 πολεμίους
1 γένους
1 κινδύνους
1 ἡμιόνους
1 σκήνους
1 στειλαμένους
1 γεγενημένους
1 κειμένους
1 ἐῤῥιμμένους
1 δεομένους
1 παρεσκευασμένους
1 στεφάνους
1 κόλπους
1 ἵππους
1 βάρους
1 Λαζάρους
1 ὁδοιπόρους
1 ἑτέρους
1 μητρῴους
1 ἀμφοτέρους
1 δυνατωτέρους
1 τούτους
1 βρόχους
2 τάχους
1 συμφυὴς
1 φῶς
1 Ἀδελφὸς
1 τροφῆς
1 διατροφὰς
1 Σοφός
1 Σοφὸς
1 ἐνδελεχῶς
1 συνεχής
2 συνεχῶς
1 ἀρχῆς
5 ψυχῆς
2 ψυχὰς
1 δικαίως
1 ῥᾳδίως
1 πόλεως
1 δυνάμεως
1 ἀπολαύσεως
1 ἐγχειρήσεως
1 κρίσεως
1 ὑποκρίσεως
1 ἀπαναστάσεως
2 φύσεως
1 ὄφεως
3 ζωῆς
2 εὐθέως
1 ὅλως
1 βασιλέως
1 ὁμοίως
1 Ὅπως
5 ὅπως
1 εἰκότως
1 ἀφυλάκτως
5 ὄντως
1 δεόντως
3 οὕτως
1 ἀπροόπτως
1 ἀμεταστρέπτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009