HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  324 formes différentes pour 745 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 τράπεζαι
1 μέθαι
1 ἐμπίπλασθαι
1 ποιήσασθαι
1 λογίσασθαί
1 λογίσασθαι
1 συμμεθίστασθαι
1 ἐπείγεσθαι
1 φείδεσθαι
1 βιάζεσθαι
1 ἀναβάλλεσθαι
3 γενέσθαι
2 γίνεσθαι
1 βουλεύεσθαί
1 μέμφεσθαι
1 ποιεῖσθαι
1 προσποιεῖσθαι
1 ἀρκεῖσθαι
1 μιμεῖσθαι
1 ἀναδίδοσθαι
1 οἰκειοῦσθαι
1 προσηλῶσθαι
1 ὑφηπλῶσθαι
1 χορεῖαι
1 δυναστεῖαι
1 οἰκίαι
14 Καὶ
2 καί
1 Καί
256 καὶ
1 συμπλοκαὶ
5 πάλαι
1 συστεῖλαι
1 δύναμαι
1 χαμαὶ
2 οἶμαι
1 ἀπελεύσομαι
1 παρατρέφομαι
1 διαμάχομαι
1 περιέρχομαι
1 ἠνάγκασμαι
1 ὑφορῶμαι
1 μετιέναι
1 ἠσεβηκέναι
1 περιεζωσμέναι
1 καταυλούμεναι
1 ἑστιαθῆναι
1 δυνηθῆναί
1 παυθῆναι
1 ὑπερχυθῆναι
1 καλυφθῆναί
1 τιναχθῆναι
1 στεφανωθῆναι
1 ἑνωθῆναι
1 στῆναι
1 ῥυῆναι
1 δειναὶ
1 διαφεῖναι
1 ἀφεῖναι
1 ἐκκλῖναι
5 εἶναι
1 γύναι
3 δοῦναι
1 ἐνδοῦναι
1 τινάξαι
1 ταράξαι
1 δεῖξαι
1 συμφοραὶ
1 σιγῆσαι
1 παραμύθησαι
1 ἀκολουθῆσαι
2 ποιῆσαι
1 κινῆσαι
1 παραστῆσαι
1 βαδίσαι
1 Πόσαι
1 πόσαι
1 ὅσαι
1 ψαῦσαι
1 ὁδεῦσαι
1 δημοσιεῦσαι
1 περισσεῦσαι
1 καταχῶσαι
3 δύναται
1 μεθίσταται
1 περιίσταται
1 ἀπανίσταται
1 παρίσταται
1 διασώζεται
1 βούλεται
1 αἰσθάνεται
2 φαίνεται
1 εὐθύνεται
1 φθείρεται
1 ὑποσύρεται
1 ἐργάσεται
1 πειράσεται
1 ἐξομολογήσεταί
1 ποιήσεται
1 βουλήσεται
1 φανήσεται
1 κτήσεται
1 ἐκστήσεται
1 ἐπιστραφήσεται
1 κείσεται
1 λυτρώσεται
1 πλάττεται
1 φυλάττεται
1 πορεύεται
1 δέχεται
1 εἰσέρχεται
1 ἔρχεται
1 ὄψεται
1 ὑποκάθηται
1 ἐπαντλῆται
1 γένηταί
1 γεγένηται
1 λυμήνηται
1 κεῖται
1 Κοῖται
1 παραστήσονται
1 δεσπόται
1 γέγραπται
1 ἀντέστραπται
2 ἔσται
1 λῃσταὶ
1 διόλλυται
1 ἀπόλλυται
1 κεκώλυται
1 ἀνακαινοῦται
1 λυτροῦται
1 ὑφήπλωται
1 βλάψαι
1 προσβλέψαι
1 περιτρέψαι
1 ἐκτρῖψαι
1 κάμψαι
1 κρῦψαι
1 φλογὶ
8 ἀεὶ
1 προσάγει
1 Προσάγει
1 ἄγει
1 Δεῖ
1 δεῖ
1 ἀφανίζει
1 ποιεῖ
1 ἠφίει
1 ἐκεῖ
3 προσήκει
1 εἱστήκει
1 ἕλκει
1 δοκεῖ
1 ἀποδιδράσκει
1 ἐθέλει
1 λυσιτελεῖ
1 μέλλει
1 φθάνει
1 καταλιμπάνει
2 μένει
2 δυσμενεῖ
1 στένει
1 οἱονεί
1 λέξει
1 ἀνοίξει
1 πρέπει
1 Ἐπεὶ
1 ἐπεὶ
1 θάλπει
1 μέρει
1 Ἐρεῖ
1 ὑποσπείρει
1 ἐπιμετρεῖ
1 χωρεῖ
1 μεταθέσει
1 ποιήσει
1 οἰκήσει
1 θρηνήσει
1 βοήσει
1 ἀγαπήσει
1 φροντίσει
2 γεύσει
1 ἀναλύσει
3 φύσει
1 κρατεῖ
1 ζήτει
1 κλέπτει
1 πίστει
2 τάττει
2 ἀπολαύει
1 ἔχει
1 διαθρέψει
1 σαρκὶ
1 σαρκί
1 μηδενὶ
2 οὐδενὶ
1 ἔνι
1 Βαβυλῶνι
1 φάραγξι
1 λάβοι
1 ὑπολάβοι
1 ἴδοι
1 ὅμοιοι
1 Μακάριοι
1 κύριοι
1 πλεονεκτικοὶ
1 ἐθέλοι
1 βέβηλοι
1 ἄλλοι
1 ἐσμοί
1 κῶμοι
1 ἄμωμοι
1 ἡγησάμενοι
1 χρησάμενοι
1 φειδόμενοι
1 καιόμενοι
1 ἑλκόμενοι
1 ὑποτεμνόμενοι
1 φερόμενοι
1 περιστησόμενοι
1 καταδυόμενοι
1 πορευόμενοι
1 μεταστρεφόμενοι
1 ποιούμενοι
1 καλούμενοι
2 Ἐκεῖνοι
1 λύχνοι
1 ποῖ
1 ποι
1 ἀγροὶ
1 δοκιμώτεροι
1 πονηροὶ
1 νεκροὶ
1 εὕροι
3 σοι
1 θελήσοι
1 συγχωρήσοι
1 ἐγχρονίσοι
1 πόσοι
1 ὁπόσοι
1 ὅσοι
1 νεύσοι
4 ἀγαπητοὶ
1 ἀκατάσειστοι
1 ἄγευστοι
1 Αὐτοὶ
4 ἀδελφοὶ
1 ἀδελφοί
1 σοφοὶ
1 τύχοι
1 προσβλέψοι
30 ἐπὶ
1 ἀνδρὶ
6 περὶ
1 Περὶ
1 Μέχρι
1 εἰώθασι
1 περιεστήκασι
1 πεφύκασι
1 ῥήμασι
1 σχήμασι
1 βλέμμασί
1 σκώμμασι
1 τραύμασι
1 κύμασι
1 συλλέξασι
2 πᾶσι
1 ἀσεβέσι
1 πάθεσι
1 μίξεσι
1 φησί
1 παισὶ
1 τισι
1 Εἰσί
1 συμβεβηκόσι
1 σεσηπόσι
1 χείροσι
1 κρείττοσι
1 ἐπανάγουσι
1 κατάγουσι
1 ἀποσκευάζουσι
1 ἐκβαλοῦσι
1 ἐκβάλλουσι
1 μανθάνουσι
1 φθάνουσι
1 λάμπουσι
1 ἐροῦσι
1 βαστάσουσί
1 κλέπτουσι
1 συντάττουσι
1 ἐπιτηδεύουσι
1 προτρέχουσι
1 ἔχουσι
1 ἀγῶσι
1 ἴδωσί
1 συνυφανθῶσι
1 βάλωσι
1 ἑστῶσι
3 Τί
4 τί
10 τι
1 βήματι
2 σώματι
1 Ἔτι
7 ἔτι
1 πυκνότητι
1 παντὶ
1 δυνηθέντι
1 κεκληκότι
1 Ὅτι
8 ὅτι
1 ἄρτι
3 ἐστι
1 μονονουχὶ
2 οὐχὶ
18 εἰ
8 Εἰ
2 εἴ
2 αἱ
1 Οἱ
16 οἱ
1 οἵ
1 αἳ
1 οἳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009