HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  681 formes différentes pour 1250 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἦν
1 Ἂν
2 ἐὰν
1 ἓν
1 ἐῶν
7 ἂν
24 ἐν
1 Ἐν
2 ἢν
5 ὧν
1 ἣν
1 ἀναγκαῖαν
1 γενναίαν
4 βίαν
2 εὐπραγίαν
1 οἰκείαν
3 τελείαν
1 δουλείαν
1 ὀξεῖαν
1 θεραπείαν
1 πορείαν
1 δυναστείαν
1 βραχεῖαν
1 τράπεζαν
1 θαῤῥῶν
1 βοήθειαν
1 αὐτάρκειαν
2 ἀπώλειαν
1 ἀσθένειαν
1 κατήφειαν
1 εὔνοιαν
2 διάνοιαν
2 ἔννοιαν
1 πρόνοιαν
1 οἰκίαν
1 μηδεμίαν
1 πολεμίαν
1 ἐπιδημίαν
1 ἀποδημίαν
1 βλασφημίαν
1 ἀνίαν
2 ναῦν
1 μανίαν
1 πενίαν
1 εὐθηνίαν
1 κοινωνίαν
1 εὐταξίαν
1 φιλανθρωπίαν
1 μάνδραν
1 ἔχθραν
1 καιρίαν
7 ἡμέραν
3 εὐπορίαν
2 ὁδοιπορίαν
1 ἐμπορίαν
1 ἡμετέραν
1 ὑψηλοτέραν
1 προτέραν
1 πέτραν
2 δευτέραν
2 ἐργασίαν
1 ἅπασαν
1 ἐρεισθεῖσαν
1 ἀπώλεσαν
1 παῤῥησίαν
1 ἀνέβησαν
1 Ἐκκλησίαν
1 ἠγάπησαν
4 πᾶσαν
1 παρῆσαν
1 θάλασσαν
1 μεταβαίνουσαν
2 ἐξουσίαν
1 πρέπουσαν
1 φέρουσαν
1 Ἔστωσαν
5 ὅταν
1 θάλατταν
1 λύτταν
1 ὑπέκυψαν
1 διατριβὴν
3 γῆν
1 καταγαγὼν
1 πληγήν
1 πηγῶν
1 συνεργόν
1 φυγήν
4 ὁδὸν
1 Ὁδὸν
1 ὁδόν
4 μηδὲν
8 οὐδὲν
1 Οὐδὲν
1 ποδῶν
2 λαβεῖν
2 ἔλεγεν
1 χορηγεῖν
1 ἀποφυγεῖν
1 δεῖν
1 ἰδεῖν
1 λαθεῖν
1 ἔπαθεν
5 ἐντεῦθεν
1 ἦλθεν
3 ἐλθεῖν
1 ἐπανελθεῖν
1 πρόσθεν
4 πανταχόθεν
1 ἄνωθεν
2 ἔξωθεν
1 ἔσωθεν
1 συναγάγοιεν
1 ἐθέλοιεν
1 τύχοιεν
1 ἐξενεγκεῖν
1 πέφυκεν
3 ἔδωκεν
1 Ἀνέθαλεν
1 Περιελεῖν
1 ἀντλεῖν
1 Οἴδαμεν
1 εἰσηνέγκαμεν
1 ἐμείναμεν
1 παραλελοίπαμεν
1 διαδραμεῖν
1 παραδραμεῖν
1 ἐζήσαμεν
1 Δῶμεν
1 ἐκτεμεῖν
1 ζῶμεν
1 συνεκδημεῖν
1 προσδεθῶμεν
1 βουληθῶμεν
1 προθῶμεν
2 ἐθέλοιμεν
1 νικῶμεν
1 λέγομεν
1 συλλέγομεν
1 σπεύδομεν
1 ἀποκλείομεν
1 Ἀναγκάζομεν
1 διώκομεν
1 Διδάσκομεν
1 καλοῦμεν
1 ἐθέλομεν
1 βάλλομεν
1 ἀπελαύνομεν
1 δυσχεραίνομεν
1 κρίνομεν
1 ἀγνοοῦμεν
1 ἐννοοῦμεν
1 κατελίπομεν
1 χαίρομεν
1 ἐπιχειροῦμεν
1 ἐπισωρεύσομεν
2 ὑποίσομεν
1 ἔχομεν
1 παρατρέχομεν
1 ἀποτρέχομεν
1 προσέχομεν
1 ἐκτραπῶμεν
1 ἴσμεν
1 Φύγωμεν
1 λάθωμεν
1 μετέλθωμεν
1 διανείμωμεν
1 παραδράμωμεν
1 ἐπιτείνωμεν
1 βασκήνωμεν
1 ἀποκλίνωμεν
1 ἀποδιώξωμεν
1 συμπνίξωμεν
1 καταπίωμεν
1 εἴπωμεν
1 ποιήσωμεν
1 ἐξαντλήσωμεν
1 σκεπάσωμεν
1 Ἀντιστήσωμεν
1 μετάσχωμεν
1 συνέβαινεν
1 ἔμεινεν
1 συνέλεξεν
1 ἔδειξεν
3 ἔδοξεν
1 ὑπῆρξεν
1 σκοπεῖν
1 τηρεῖν
1 εἴασεν
1 παρεσκεύασεν
1 πεσεῖν
1 περιπεσεῖν
1 κατέδησεν
1 ἀνέζησεν
1 ἤνθησεν
1 ἔστησεν
1 ἐβλάστησεν
1 ἐκάθισεν
1 ηὐτρέπισεν
1 ἐπεβούλευσεν
1 Ἀντέπνευσεν
1 συνέῤῥευσεν
1 προέῤῥευσεν
1 ἴσχυσεν
1 ἐδικαίωσεν
1 ἠξίωσεν
1 ἐπλήρωσεν
1 πλουτεῖν
1 σκιαγραφεῖν
4 ζῇν
1 ἥβην
1 χύδην
1 Ἐκλήθην
1 παρακαταθήκην
1 νίκην
1 φαύλην
1 πύλην
1 ᾤμην
1 γνώμην
1 μνήμην
1 ηὐχόμην
1 ἀκόνην
1 μόνην
1 συντεταμένην
1 ὑποκειμένην
1 περιλελειμμένην
1 θαυμαζομένην
1 πεπιεσμένην
1 βεβιωμένην
1 δαπάνην
1 ἀνθρωπίνην
1 εὐφροσύνην
3 αἰσχύνην
4 ταύτην
1 ἐργάτην
4 Δεσπότην
1 πλάστην
1 ἀγαθόν
1 ἀγαθῶν
1 ῥηθὲν
1 ἐλθὼν
1 ἐπεξελθὼν
1 δοθὲν
1 μισθὸν
1 παλαιὰν
1 παλαίειν
2 ἀπολαύειν
1 περιάγειν
1 λέγειν
1 συλλέγειν
1 διεξάγειν
1 ἀπάγειν
1 προσερείδειν
1 ὑποπιεύειν
1 σαλεύειν
1 ἐφεδρεύειν
1 προσαγορεύειν
1 ἀθροίζειν
1 ὑβρίζειν
1 σώζειν
1 κατασκευάζειν
1 λύειν
1 δυσχεραίνειν
1 μηκύνειν
1 περιμένειν
1 ἀπολιμπάνειν
1 δόξειν
1 βλέπειν
1 ἐπιτρέπειν
1 καλύπτειν
1 βλάπτειν
3 πράττειν
1 συνέχειν
1 ἄρχειν
2 παρατρέχειν
1 πόλιν
7 πάλιν
2 Πάλιν
2 δύναμιν
1 εὐήνιόν
1 κόνιν
1 πρᾶξιν
1 ἀλλοιῶν
1 κατόπιν
1 χάριν
4 ῥήμασιν
1 ῥεύμασιν
1 ἐσθήμασιν
1 κύμασιν
1 ἐγκλήμασιν
1 προκαλύμμασιν
1 τμήμασιν
1 σώμασιν
1 μεμήνασιν
1 ἅπασιν
1 παντάπασιν
1 γεννήσασιν
1 κατανοήσασιν
1 πρόφασιν
1 ῥίψασιν
1 εὐσεβέσιν
1 ἀσελγέσιν
1 ἐπιπηδῶσιν
1 πάθεσιν
1 βέλεσιν
1 παραίνεσιν
1 προαίρεσιν
1 παράκλησιν
1 φησιν
1 ὑγιέσιν
1 τισιν
1 ἀντίδοσιν
1 ἀντλοῦσιν
1 ἀποθανοῦσιν
1 παροῦσιν
1 χείροσιν
1 χωροῦσιν
1 πᾶσιν
1 πόσιν
1 βρῶσιν
1 κρίσιν
2 θυγατράσιν
1 θυσιῶν
1 ἄγουσιν
1 ἐθέλουσιν
1 κερδαίνουσιν
1 ἀποδακρύουσιν
1 ἐναποκλείσουσιν
1 διορύττουσιν
1 ἔχουσιν
1 δάκρυσιν
1 ἀνοίξωσιν
1 ἀποῤῥίψωσιν
1 ἐστιν
2 ἔστιν
1 πάρεστιν
1 πρόοψιν
1 τέρψιν
3 κἂν
2 κακῶν
2 γυναικῶν
1 κοσμικῶν
1 ἐξορκῶν
2 καλὸν
1 κεφαλήν
1 κεφαλὴν
1 περιελὼν
1 μελῶν
1 πολυτελῶν
1 πολλήν
1 πολλῶν
1 ἐκβολὴν
1 προσβολὴν
1 Πολὺν
1 σχολὴν
1 Πλὴν
2 πλὴν
1 συμβουλήν
1 ἀχλὺν
1 ἐμὸν
16 ἡμῖν
1 ἐμὴν
1 Ἀμήν
1 ὑμῶν
44 μὲν
2 μὴν
1 ἐμῶν
1 Ἡμῶν
1 μέν
13 ἡμῶν
5 ὑμῖν
1 ποταμῶν
1 χειμὼν
1 οἰκοδομὴν
1 Σολομών
1 ἐπιδρομὴν
3 ἀφορμὴν
1 κοσμῶν
12 νῦν
1 Νῦν
1 καινῶν
1 σκοτεινῶν
3 κοινὴν
1 ὑμνῶν
1 μέριμνάν
1 ἡδονὴν
2 ἡδονῶν
1 τερπνῶν
1 φωνήν
1 φωνῶν
1 οἷόν
6 οὖν
1 ἀναγκαῖον
3 βοῶν
8 βίον
1 γοῦν
2 ὀλίγον
2 λόγον
2 ἔργον
1 πάροδον
1 ἐξῆλθον
1 πίθον
2 μόχθον
3 βίαιον
1 τρόπαιον
1 καταγώγιον
1 σύσκιον
1 αἰώνιον
1 οὐράνιον
1 Κύριον
1 κύριον
1 μακάριον
1 γνήσιον
1 γυμνάσιον
1 ἑκούσιον
2 πλούσιον
1 δωμάτιον
1 ὑποβρύχιον
1 οἶκον
1 δοκοῦν
1 δῆλον
1 λυσιτελοῦν
1 ἄδηλον
1 ποικίλον
1 ἄλλον
6 μᾶλλον
1 διάβολον
1 δοῦλον
1 πλέον
2 διπλοῦν
1 σύμβουλον
1 ἄσυλον
1 πόλεμον
1 πάνδημον
1 βλάσφημον
1 γνώριμον
1 χρήσιμον
1 φιλότιμον
5 δρόμον
1 κόσμον
1 ἄμωμον
1 νοῦν
1 ὄργανον
2 στέφανον
4 ἐκεῖνον
1 κἀκεῖνον
1 φλεγόμενον
1 βουλόμενον
1 ἀνέμενον
1 γινόμενον
1 δυνάμενον
1 καλούμενον
1 χρησάμενον
1 κτησάμενον
1 κάμινον
6 μόνον
1 τεταγμένον
1 νενικημένον
1 τετρημένον
1 γεγραμμένον
1 ἐγκεκρυμμένον
1 ἐῤῥωμένον
1 ξένον
1 πόνον
1 θρόνον
3 χρόνον
2 κίνδυνον
1 Δεῖξον
1 τόξον
1 οἷον
1 φιλάνθρωπον
1 ὅρον
1 Τοιγαροῦν
2 ἀνήμερον
1 σήμερον
1 σχολαίτερον
1 βραδύτερον
1 φορτικώτερον
4 ἡμέτερον
1 βαρύτερον
2 σφοδρότερον
5 πρότερον
2 ὕστερον
1 θηρίον
1 ἀθρόον
1 κόρον
1 μέτρον
2 κέντρον
1 ἄγκιστρον
1 χῶρον
1 χωρίον
1 ὄσον
3 ὅσον
1 κατεύνασον
1 Ἀνάμνησον
2 καρτέρησον
1 ἀπόστησον
1 ὁπόσον
1 Ἀντισήκωσον
2 θάνατον
1 ἄπλετον
1 ἀχειροποίητον
1 τοιοῦτον
2 πλοῦτον
1 τοσοῦτον
2 τοῦτον
1 δυσέκνιπτον
1 φόρτον
1 ἕκαστον
1 ἄπληστον
2 θᾶττον
2 δάκρυον
2 κοῦφον
1 ψῆφον
1 λόχον
1 Ἐπίῤῥιψον
1 πᾶν
1 ὑπῆν
1 παντοδαπῶν
5 λοιπὸν
1 καρπὸν
2 ὁρῶν
1 βλαβερὸν
1 φοβερὸν
1 θολερὸν
2 δυσχερῶν
1 πονηρῶν
1 πονηρὸν
1 καιρόν
1 μακρὸν
1 μικράν
1 πικρῶν
1 ὑπερορᾷν
2 συμφορὰν
4 πρὶν
1 μητρῶν
1 θησαυρὸν
1 βδελυρὸν
1 πυρὰν
1 ἀφρὸν
1 ἐχρῆν
1 ἐλέησόν
7 φησὶν
2 παισὶν
1 χρυσόν
84 τῶν
56 τὸν
77 τὴν
6 αὐτὸν
2 αὐτὴν
3 αὐτόν
2 αὐτῶν
1 ἀπατῶν
1 νομοθετῶν
1 οἰκετῶν
1 ἀρετῶν
1 ποιητὴν
1 ἀθλητήν
1 ἀθλητὴν
1 κριτὴν
1 δεσποτῶν
1 σκιρτᾷν
1 ἐστὶν
1 Χριστόν
1 λῃστὴν
1 περιττήν
5 ἑαυτὸν
1 ἑαυτόν
3 ἑαυτῶν
1 σεαυτὴν
1 σαυτὴν
1 φυτῶν
5 τοίνυν
1 ἐζήλουν
2 ἀδελφῶν
1 ἀδελφὸν
1 ἀναστροφὴν
1 σοφὸν
2 τρυφὴν
1 ἀρχὴν
1 ἰσχύν
1 τυχὸν
2 ψυχῶν
1 ψυχήν
1 ῥέων
2 ἀναγκαίων
1 κύβων
2 λέγων
2 λόγων
2 προσάγων
2 ἰδίων
1 παίδων
1 κλύδων
1 ἐπᾴδων
3 οἰκείων
1 τέρψεων
1 ζωὴν
1 ζέων
1 ἔζων
1 ζωήν
1 ζώων
1 ὑβρίζων
1 κολάκων
1 σκωλήκων
2 ὅλων
1 ἄλλων
1 ἀγγέλλων
1 γάμων
1 ἀγωγίμων
1 θαλάμων
1 δρομέων
1 ἐνίων
1 αἰώνων
1 κερδαίνων
1 λαμβάνων
1 ὠδίνων
5 ἐκείνων
1 τινων
1 ἀναμένων
2 κτησαμένων
1 δαιμόνων
1 ὑποκειμένων
1 ἐπειγομένων
1 βουλομένων
1 ἀρχομένων
1 πεπολιτευμένων
1 περιζωννύων
1 θρόνων
2 χειρόνων
1 ἀφρόνων
1 στένων
1 ἐλαττόνων
1 στεφάνων
1 οἵων
3 ἀνθρώπων
1 ἐπιτρέπων
1 δώρων
3 δακρύων
3 ἑτέρων
1 ἡμετέρων
1 ἀνακτόρων
2 ἀλλοτρίων
1 προτέρων
1 φέρων
1 δορυφόρων
1 διπλασίων
1 δικτύων
1 βεβιωκότων
2 πραγμάτων
1 ἐγκλημάτων
1 σκιρτημάτων
1 διαστημάτων
1 ὀνομάτων
1 τραυμάτων
2 κυμάτων
2 σωμάτων
1 προλαβόντων
1 πενήτων
2 ζώντων
1 ἐπηρεαζόντων
1 προσπελαζόντων
1 ἐγκαλινδηθέντων
1 μεταχθέντων
1 συμβαινόντων
1 βαρυνόντων
1 δοκούντων
1 ἀρκούντων
1 ὁδοιπορούντων
3 πάντων
1 ἁπάντων
1 φθασάντων
4 τούτων
1 βλάπτων
1 φορτίων
1 φυλάττων
1 ματαιοτήτων
1 τάφων
1 ψήφων
2 ἔχων
1 ἐλέγχων
1 ψιχίων
1 ὑποτρέχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009