Alphabétiquement     [«   »]
τρόπων 1
τῷ 26
Τῶν 2
τῶν 63
τῶνδε 1
ὑγιείας 1
ὑγιεινὸν 1
Fréquences     [«    »]
57 γὰρ
61 δὲ
47 ὅτι
63 τῶν
87 τὸ
127 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Les Topiques, livre VII

τῶν


Livre, Chap.
[7, 4]   χρησιμώτατοι (γὰρ πρὸς πλεῖστα. Καὶ  τῶν   ἄλλων δὲ τοὺς μάλιστα κοινούς·
[7, 5]   πῶς ὑπάρχει. Ὥστ´ ἐπὶ μὲν  τῶν   ἄλλων διχῶς ἔστιν ἀνελεῖν,
[7, 5]   μὲν ὅρον ἐνδέχεται καὶ διὰ  τῶν   ἄλλων ἐπιχειρεῖν· εἴτε γὰρ μὴ
[7, 1]   πρακτική. (Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ  τῶν   ἄλλων. Ἔτι ἐκ τοῦ μᾶλλον,
[7, 3]   γὰρ ἐπὶ τῶν ἐναντίων καὶ  τῶν   ἄλλων τῶν ἀντικειμένων, καὶ ὅλους
[7, 1]   μέγιστον. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ  τῶν   ἄλλων τῶν τοιούτων. Δεῖ δ´
[7, 3]   οὐσίας. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ  τῶν   ἄλλων. Ὥσθ´ ἑνὸς ὁποιουοῦν ληφθέντος
[7, 1]   πτώσεων καὶ τῶν συστοίχων καὶ  τῶν   ἀντικειμένων. Εἰ γὰρ δικαιοσύνη
[7, 1]   ἀνδρείως. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ  τῶν   ἀντικειμένων· εἰ γὰρ τάδε ταὐτά,
[7, 3]   τῶν ἐναντίων καὶ τῶν ἄλλων  τῶν   ἀντικειμένων, καὶ ὅλους τοὺς λόγους
[7, 1]   λέγεται ὁτιοῦν, εἰ καὶ θάτερον  τῶν   αὐτῶν τούτων κατὰ τὸ αὐτὸ
[7, 1]   ἀποδείκνυσι τὸν αὐτόν, ἐπειδὴ πάντων  τῶν   βίων αἱρετώτατος σπουδαῖος καὶ
[7, 3]   δεῖ ὅτι οὐδεὶς ὀλίγοι  τῶν   διαλεγομένων ὅρον συλλογίζονται, ἀλλὰ πάντες
[7, 4]   καθ´ ἕκαστα καὶ τὸ ἐπὶ  τῶν   εἰδῶν σκοπεῖν εἰ ἐφαρμόττει
[7, 5]   Ὑπάρχειν μὲν γὰρ δεῖ ἕκαστον  τῶν   εἰρημένων· εἰ δὲ μὴ ὡς
[7, 5]   τὸ συμβεβη: κὸς κοινὰ πάντων  τῶν   εἰρημένων ἐστίν. Ὑπάρχειν μὲν γὰρ
[7, 3]   ἀποβεβληκέναι ἐπιστήμην. Ἑνὸς οὖν ὁποιουοῦν  τῶν   εἰρημένων ὁμολογηθέντος (ἀνάγκη καὶ τὰ
[7, 2]   τοσοῦτοι λέγονται. ~Δῆλον δ´ ἐκ  τῶν   εἰρημένων ὅτι ἅπαντες οἱ πρὸς
[7, 3]   ποιητικὸν ἀγαθοῦ. Ὁμοίως (γὰρ ἕκαστον  τῶν   εἰρημένων πρὸς τὸ οἰκεῖον τέλος
[7, 5]   οὖν τοῦ ἰδίου φανερὸν ἐκ  τῶν   εἰρημένων· ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ
[7, 1]   Οὐ γὰρ ἀναγκαῖον, εἰ ἀνδρειότατοι  τῶν   Ἑλλήνων Πελοποννήσιοι καὶ Λακεδαιμόνιοι, τοὺς
[7, 5]   προτάσεις οὐκ εὐπετές, οἷον ὅτι  τῶν   ἐν τῷ ἀποδοθέντι λόγῳ τὸ
[7, 5]   ἀποδοθέν, εἴτε μὴ ὑπάρχει τι  τῶν   ἐν τῷ λόγῳ, ἀνῃρημένος γίνεται
[7, 3]   τὰς διαφορὰς δὲ τὰς ἐναντίας  τῶν   ἐναντίων ἀξιοῦμεν κατηγορεῖσθαι, καθάπερ λευκοῦ
[7, 3]   δὲ μή, αὐτὸς ὁρισμὸς  τῶν   ἐναντίων ἔσται. (Ἔτι ἐκ τῶν
[7, 3]   αἱ διαφοραὶ αἱ ἐναντίαι  τῶν   ἐναντίων αἱ αὐταὶ κατηγοροῦνται,
[7, 3]   οὖν τοῦτό γ´ ἀληθές, ὅτι  τῶν   ἐναντίων ἐναντίαι αἱ
[7, 3]   τόποι χρήσιμοι. Σκεπτέον γὰρ ἐπὶ  τῶν   ἐναντίων καὶ τῶν ἄλλων τῶν
[7, 3]   τῶν (ἐναντίων πλείους συμπλοκαί, ληπτέον  τῶν   ἐναντίων ὁποίου ἂν μάλιστα φανερὸς
[7, 3]   προκειμένου ἀνάγκη εἶναι. Ἐπεὶ δὲ  τῶν   (ἐναντίων πλείους συμπλοκαί, ληπτέον τῶν
[7, 3]   ἀποδοθείς. οὐκ ἀναγκαῖον  τῶν   (ἐναντίων τὰς ἐναντίας διαφορὰς κατηγορεῖσθαι,
[7, 5]   (ἰδεῖν αὐτὸν καὶ λαβεῖν παρὰ  τῶν   ἐρωτωμένων τὰς τοιαύτας προτάσεις οὐκ
[7, 1]   μὴ περιέχωνται οἱ ἕτεροι ὑπὸ  τῶν   ἑτέρων. Ἀναγκαῖον γὰρ (τοὺς Πελοποννησίους
[7, 1]   μὴ περιέχονται οἱ ἕτεροι ὑπὸ  τῶν   ἑτέρων· πάντων γὰρ τῶν λοιπῶν
[7, 5]   μόνον. Ὥστ´ οὐ δυνατὸν ἐκ  τῶν   ἑτέρων πρὸς τὰ ἕτερα ἐπιχειρεῖν
[7, 1]   γὰρ (τοὺς Πελοποννησίους βελτίους εἶναι  τῶν   Λακεδαιμονίων, εἴπερ μὴ περιέχονται οἱ
[7, 1]   ἀντικείμενα τούτοις ταὐτὰ καθ´ ὁποιανοῦν  τῶν   (λεγομένων ἀντιθέσεων· οὐδὲν γὰρ διαφέρει
[7, 1]   ὑπὸ τῶν ἑτέρων· πάντων γὰρ  τῶν   λοιπῶν εἰσι βελτίους. Ὁμοίως δὲ
[7, 1]   Πελοποννησίων· καὶ γὰρ οὗτοι πάντων  τῶν   λοιπῶν εἰσι βελτίους. Ὥστε ἀλλήλων
[7, 3]   ποιητικὸν εἶναι τοῦ τέλους, καὶ  τῶν   λοιπῶν ἑκάστου οὗτος ἂν εἴη
[7, 4]   μάλιστα κοινούς· οὗτοι γὰρ ἐνεργότατοι  τῶν   λοιπῶν, οἷον τό τ´ ἐπιβλέπειν
[7, 5]   κατασκευάζειν ἀνασκευάζειν ὅρον, ἐκ  τῶν   μετὰ ταῦτα ῥηθησομένων φανερόν. Καὶ
[7, 3]   (λοιπὰ πάντα ὁμολογεῖται. Καὶ ἐκ  τῶν   ὁμοίως δ´ ἐχόντων πρὸς ἄλληλα.
[7, 1]   γενέσεων καὶ φθορῶν καὶ ὅλως  τῶν   ὁμοίως ἐχόντων πρὸς ἑκάτερον· ὅσα
[7, 1]   ταὐτόν. (Καθόλου δ´ εἰπεῖν ἐκ  τῶν   ὁπωσοῦν ἑκατέρου κατηγορουμένων καὶ ὧν
[7, 5]   τὰ ἄλλα οὔτε τὰ ἐκ  τῶν   ὅρων οὔτε τἆλλα ἐνδέχεται πάντ´
[7, 1]   ἀναγκαῖον, καθάπερ οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑπὸ  τῶν   Πελοποννησίων, εἰ δὲ μή, συμβήσεται
[7, 1]   τοὺς Λακεδαιμονίους ἀνάγκη βελτίους εἶναι  τῶν   Πελοποννησίων· καὶ γὰρ οὗτοι πάντων
[7, 5]   δεδομένα πολλῶν εἰρημένων, ἐκ (δὲ  τῶν   πλειόνων θᾶττον γίνεται συλλογισμός· εἰκὸς
[7, 1]   ἐπειδὴ ταὐτόν ἐστιν. Πάλιν ἐκ  τῶν   ποιητικῶν (καὶ φθαρτικῶν καὶ γενέσεων
[7, 5]   δι´ ὧν εὐπορήσομεν πρὸς ἕκαστα  τῶν   προβλημάτων ἐπιχειρεῖν σχεδὸν ἱκανῶς ἐξηρίθμηνται.
[7, 4]   οἱ ἐκ τῶν συστοίχων καὶ  τῶν   πτώσεων. Διὸ καὶ δεῖ μάλιστα
[7, 3]   τῶν ἐναντίων ἔσται. (Ἔτι ἐκ  τῶν   πτώσεων καὶ τῶν συστοίχων· ἀνάγκη
[7, 1]   ἀριθμῷ ἕν) σκοπεῖν ἔκ τε  τῶν   πτώσεων καὶ τῶν συστοίχων καὶ
[7, 1]   ἕτερον κατὰ τὸν κυριώτατον  τῶν   ῥηθέντων περὶ ταὐτοῦ τρόπων (ἐλέγετο
[7, 3]   (Ἔτι ἐκ τῶν πτώσεων καὶ  τῶν   συστοίχων· ἀνάγκη γὰρ ἀκολουθεῖν τὰ
[7, 1]   ἔκ τε τῶν πτώσεων καὶ  τῶν   συστοίχων καὶ τῶν ἀντικειμένων. Εἰ
[7, 4]   νῦν εἰρημένοι καὶ οἱ ἐκ  τῶν   συστοίχων καὶ τῶν πτώσεων. Διὸ
[7, 1]   δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων  τῶν   τοιούτων. Δεῖ δ´ ἑκάτερον ἓν
[7, 4]   τις ἄλλος κοινὸς καὶ ἐνεργὸς  τῶν   τόπων ἐστί, τούτῳ χρηστέον. ~Ὅτι
[7, 4]   εἶναι. ~Εἰσὶ δὲ (καὶ) ἐπικαιρότατοι  τῶν   τόπων οἵ τε νῦν εἰρημένοι
[7, 1]   ὅτι οὐδ´ ἀλλήλοις. Ἔτι ἐκ  τῶν   τούτοις συμβεβηκότων καὶ οἷς ταῦτα
[7, 5]   ὅτι οὐκ ἀληθεύεται περί τινος  τῶν   ὑπὸ τοὔνομα (ὁ λόγος. Εἴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/01/2010