Alphabétiquement     [«   »]
βίων 1
βουλώμεθα 1
γ´ 1
γὰρ 57
γάρ 2
γένει 4
γενέσεις 1
Fréquences     [«    »]
39
47 ὅτι
38 τοῦ
57 γὰρ
61 δὲ
63 τῶν
87 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Les Topiques, livre VII

γὰρ


Livre, Chap.
[7, 3]   πτώσεων καὶ τῶν συστοίχων· ἀνάγκη  γὰρ   ἀκολουθεῖν τὰ γένη τοῖς γένεσι
[7, 1]   θάτερον ἄνευ θατέρου εἶναι· οὐ  γὰρ   ἂν (εἴη ταὐτόν. Οἱ μὲν
[7, 1]   ἔσται δεδειγμένον ὅτι ταὐτόν. Οὐ  γὰρ   ἀναγκαῖον, εἰ ἀνδρειότατοι τῶν Ἑλλήνων
[7, 5]   τὸ γένος ἔχει· ἐν ἀμφοτέροις  γὰρ   ἀνασκευάζειν κατασκευάζειν ῥᾷον. Περὶ
[7, 5]   ἀναγκαῖον ἐπὶ τοῦ ἀνασκευάζειν· ἀπόχρη  γὰρ   ἀνασκευάζοντι καθόλου τὸ δεῖξαι ὅτι
[7, 1]   ὁμοίως ἐχόντων πρὸς ἑκάτερον· ὅσα  γὰρ   ἁπλῶς ταὐτά, καὶ αἱ γενέσεις
[7, 2]   οὐδεὶς χρήσιμος πρὸς ὅρον· οὐ  γὰρ   ἀπόχρη δεῖξαι ταὐτὸν τὸ ὑπὸ
[7, 5]   κατασκευάσαι ἀνασκευάσαι· κατασκευάζοντι μὲν  γὰρ   ἀπόχρη δεῖξαι (τινὶ ὑπάρχον, ἀνασκευάζοντι
[7, 3]   δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας· τὸ μὲν  γὰρ   ἀρετὴ τὸ δὲ κακία ψυχῆς,
[7, 1]   ἡμίσεος ταὐτὸν ἔφησεν εἶναι. Ἀφαιρεθέντος  γὰρ   ἀφ´ ἑκατέρου τοῦ ἡμίσεος τὰ
[7, 5]   τῶν εἰρημένων ἐστίν. Ὑπάρχειν μὲν  γὰρ   δεῖ ἕκαστον τῶν εἰρημένων· εἰ
[7, 5]   Κατασκευάζειν δὲ χαλεπώτατον· ἐκεῖνά τε  γὰρ   δεῖ πάντα συλλογίσασθαι (καὶ γὰρ
[7, 5]   ἴδιον ἁρμόσει λέγεσθαι (παντί τε  (γὰρ   δεῖ τῷ ὑπὸ τοὔνομα τὸν
[7, 5]   ἀνασκευάζειν κατασκευάζειν· κατασκευάζοντι μὲν  γὰρ   δεικτέον (ὅτι παντί, ἀνασκευάζοντι δ´
[7, 3]   λευκοῦ καὶ μέλανος· τὸ μὲν  γὰρ   διακριτικὸν τὸ (δὲ συγκριτικὸν ὄψεως.
[7, 1]   εἴτε ψευδοῦς εἴτ´ ἀληθοῦς (οὐδὲν  γὰρ   διαφέρει) τὸ μὲν ἕτερον ἀναιρεῖται
[7, 1]   ὁποιανοῦν τῶν (λεγομένων ἀντιθέσεων· οὐδὲν  γὰρ   διαφέρει τὸ τούτῳ τούτῳ
[7, 1]   (δηλοῦν· οὐ δηλοῖ δέ· τὸ  γὰρ   διπλάσιον καὶ πολλαπλάσιον οὐ ταὐτὸν
[7, 5]   ὑπάρχον, ἀνασκευάζεται δὲ διχῶς· καὶ  γὰρ   εἰ μηδενὶ καὶ εἰ τινὶ
[7, 1]   τινα τρόπον ταὐτά ἐστιν· τὰ  γὰρ   εἴδει γένει ταὐτὰ
[7, 1]   καὶ Ξενοκράτης οὐκ ἀποδείκνυσιν· οὐ  γὰρ   εἷς ἀριθμῷ εὐδαίμων καὶ
[7, 3]   τὸ ὠφέλιμον ποιητικὸν ἀγαθοῦ. Ὁμοίως  (γὰρ   ἕκαστον τῶν εἰρημένων πρὸς τὸ
[7, 5]   πάντων ῥᾷστον ὅρον ἀνασκευάσαι· πλεῖστα  γὰρ   ἐν αὐτῷ τὰ δεδομένα πολλῶν
[7, 5]   πλειόνων θᾶττον γίνεται συλλογισμός· εἰκὸς  γὰρ   ἐν τοῖς πολλοῖς μᾶλλον
[7, 5]   δὲ καὶ ἐκ τῶνδε. Ῥᾷον  γὰρ   ἓν συμπεράνασθαι πολλά. Ἀναιροῦντι
[7, 3]   ἐκ (τοῦ μᾶλλον ἐπίσκεψις· οὔτε  γὰρ   ἕνα δυοῖν οὔτε δύο τοῦ
[7, 3]   ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη· οὐ  γὰρ   ἐνδέχεται ἕτερον εἶναι ὅρον, ἐπειδὴ
[7, 4]   δὲ τοὺς μάλιστα κοινούς· οὗτοι  γὰρ   ἐνεργότατοι τῶν λοιπῶν, οἷον τό
[7, 5]   φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων· ὡς  γὰρ   ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν συμπλοκῇ
[7, 3]   οἱ αὐτοὶ τόποι χρήσιμοι. Σκεπτέον  γὰρ   ἐπὶ τῶν ἐναντίων καὶ τῶν
[7, 1]   συστοίχων καὶ τῶν ἀντικειμένων. Εἰ  γὰρ   δικαιοσύνη ταὐτὸν τῇ ἀνδρείᾳ,
[7, 1]   σκοπεῖν εἴ που διαφωνεῖ· ὅσα  γὰρ   θατέρου κατηγορεῖται, καὶ θατέρου κατηγορεῖσθαι
[7, 1]   οἷς ταῦτα συμβέβηκεν ἐπισκοπεῖν· ὅσα  γὰρ   θατέρῳ συμβέβηκε, καὶ θατέρῳ (δεῖ
[7, 5]   μετὰ ταῦτα ῥηθησομένων φανερόν. Καὶ  γὰρ   (ἰδεῖν αὐτὸν καὶ λαβεῖν παρὰ
[7, 5]   μὲν καθόλου οἰστέον συλλογισμόν· δεῖ  γὰρ   κατὰ (παντὸς οὗ τοὔνομα κατηγορεῖται〉
[7, 1]   θάτερον ταὐτόν, καὶ θάτερον· εἰ  γὰρ   μὴ ἀμφότερα τῷ αὐτῷ ταὐτά,
[7, 5]   διὰ τῶν ἄλλων ἐπιχειρεῖν· εἴτε  γὰρ   μὴ ἴδιος λόγος, εἴτε
[7, 2]   χρήσιμοι, καθάπερ ἔμπροσθεν εἴρηται· εἰ  γὰρ   μὴ ταὐτὸν δηλοῖ τό τ´
[7, 3]   καὶ κατὰ μέρος ἐπισκοποῦντα. Εἰ  γὰρ   ἀντικείμενος τοῦ ἀντικειμένου, καὶ
[7, 5]   ἀπόχρη πρὸς ἓν διαλεγῆναι· ἓν  γὰρ   ὁποιονοῦν ἀνασκευάσαντες ἀνῃρηκότες (ἐσόμεθα τὸν
[7, 1]   πλῆρες ἀέρος ταὐτὸν φάσκουσιν (δῆλον  γὰρ   ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἀήρ,
[7, 5]   γὰρ δεῖ πάντα συλλογίσασθαι (καὶ  γὰρ   ὅτι ὑπάρχει (τὰ εἰρημένα καὶ
[7, 1]   βελτίους εἶναι τῶν Πελοποννησίων· καὶ  γὰρ   οὗτοι πάντων τῶν λοιπῶν εἰσι
[7, 4]   καὶ προχείρους ἔχειν τούτους· χρησιμώτατοι  (γὰρ   πρὸς πλεῖστα. Καὶ τῶν ἄλλων
[7, 5]   ἐλάχιστα ἐν αὐτῷ δέδοται· οὐ  γὰρ   προσσημαίνεται ἐν τῷ συμβεβηκότι πῶς
[7, 5]   ἴδιον μάλιστα τοιοῦτον· ἀναιρεῖν μὲν  γὰρ   ῥᾷον διὰ τὸ ἐκ πολλῶν
[7, 5]   τἆλλα ἐνδέχεται πάντ´ ἐπιχειρεῖν· μόνα  γὰρ   τὰ πρὸς τὸ συμβεβη: κὸς
[7, 1]   καὶ ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων· εἰ  γὰρ   τάδε ταὐτά, καὶ τὰ ἀντικείμενα
[7, 3]   γένη καὶ αἱ διαφοραί. Ἀμφότερα  γὰρ   ταὐτὰ εἶναι οὐκ ἐνδέχεται· εἰ
[7, 1]   σπουδαῖος καὶ εὐδαίμων· ἓν  γὰρ   τὸ αἱρετώτα (τον καὶ μέγιστον.
[7, 5]   ἀνάγκη δεῖξαι τὸ καθόλου· ἀπόχρη  γὰρ   τὸ δεῖξαι ὅτι οὐκ ἀληθεύεται
[7, 3]   ἀποδοθὲν γένος ὀρθῶς ἀποδέδοται. Εἰ  γὰρ   τὸ ἐναντίον ἐν τῷ ἐναντίῳ,
[7, 3]   προκειμένου ὁρισμὸς φανερὸς ἔσται. Ἐπεὶ  γὰρ   τὸ ἐναντίον ἐν τῷ
[7, 3]   δ´ ἐχόντων πρὸς ἄλληλα. Εἰ  γὰρ   τὸ ὑγιεινὸν ποιητικὸν ὑγιείας, καὶ
[7, 5]   κατασκευάσαι τὸ συμβεβηκός· ἐν μὲν  γὰρ   τοῖς ἄλλοις οὐ μόνον ὑπάρχον,
[7, 1]   ἕτεροι ὑπὸ τῶν ἑτέρων. Ἀναγκαῖον  γὰρ   (τοὺς Πελοποννησίους βελτίους εἶναι τῶν
[7, 1]   ἕτεροι ὑπὸ τῶν ἑτέρων· πάντων  γὰρ   τῶν λοιπῶν εἰσι βελτίους. Ὁμοίως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/01/2010