HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lysias, Discours XVIII : Sur la confiscation des biens de Nicias

Liste des contextes (ordre alphabétique)


μ  =  30 formes différentes pour 64 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Discours, paragraphes
[18, 10]   ὑμᾶς αὐτοὺς διακείμενοι; (Ἄξιον δὲ  μάλιστ᾽   ἀγανακτῆσαι ὅτι οὕτως ἤδη οἱ
[18, 10]   πρὸς ἀλλήλους ἐκ τῶν τοιούτων  μάλιστ᾽   ἐὰν οἱ μὲν τῶν ἀλλοτρίων
[18, 10]   τῶν πολιτῶν ἀπέκτεινον, ἀλλ᾽ οἷς  μάλιστα   προσῆκον καὶ διὰ γένος καὶ
[18, 20]   ἀδίκως ἡμᾶς ἀπολέσαι, ἀλλὰ πολὺ  μᾶλλον   βοηθεῖν τοῖς τῶν αὐτῶν μετασχοῦσι
[18, 0]   γενέσθαι καὶ μηδενὸς ἔλαττον δύνασθαι,  μᾶλλον   εἵλετο πράττων ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας
[18, 10]   ὁμόνοιαν ηὔχεσθε καταστῆναι τὴν πόλιν  μᾶλλον   ἐπὶ τιμωρίαν τῶν παρεληλυθότων
[18, 20]   προγόνων εὐδαιμονίαν καταλῦσαι, ἀλλὰ πολὺ  μᾶλλον   παράδειγμα ποιῆσαι τοῖς βουλομένοις τὴν
[18, 0]   εἰς τοῦτ᾽ ἀρετῆς ἦλθεν ὥστε  μᾶλλον   ὠργίζετο τοῖς εἰς ὑμᾶς ἡμαρτηκόσιν
[18, 0]   πολλαχοῦ μὲν ὑπὲρ ὑμῶν κεκινδυνευκόσι,  μεγάλας   δ᾽ εἰσφορὰς εἰσενηνοχόσι καὶ λελῃτουργηκόσι
[18, 20]   ἄνδρας ἀγαθοὺς αὑτοὺς παρασχόντες καὶ  μεγάλην   τὴν πόλιν ποιοῦντες ἐν τῷ
[18, 0]   πόλει γεγενημένος, πλεῖστα δὲ καὶ  μέγιστα   κακὰ τοὺς πολεμίους εἰργασμένος· ὅσα
[18, 10]   πάντες ἂν ὁμολογήσαιτε ὁμόνοιαν μὲν>  μέγιστον   ἀγαθὸν εἶναι πόλει, στάσιν δὲ
[18, 10]   τοιούτων πεισθέντας οἳ ἐν ἄστει  μείναντες   ταύτην ὑμῖν οἴονται διδόναι πίστιν
[18, 0]   ἰδίας ἔχθρας ὑπαρχούσης πρὸς ἄρξειν  μέλλοντας,   ἀλλ᾽ ἐξὸν αὐτῷ καὶ τῶν
[18, 10]   ἀφ᾽ ὧν ἂν αὐτοὶ κερδαίνειν  μέλλωσι,   ταῦτα ὑμεῖς ψηφίζεσθε. (Καὶ εἰ
[18, 10]   πρὸς αὑτοὺς ἀκύρους; καὶ τοῖς  μὲν   ἄλλοις Ἕλλησιν ὀργίζεσθε, εἴ τις
[18, 20]   ἀναβιβάσομαι· τῶν γὰρ προσηκόντων οἱ  μὲν   ἄνδρας ἀγαθοὺς αὑτοὺς παρασχόντες καὶ
[18, 20]   νῦν δ᾽ ἐπίστασθε ὅτι τὰ  μὲν   αὐτῶν ὑπὸ τούτων ἀφανίζεται, τὰ
[18, 0]   πλήθει ἀποστεροίμεθα τῶν ὄντων; (αὶ  μὲν   δή, ἄνδρες δικασταί, καὶ
[18, 10]   τῷ ὑμετέρῳ πλήθει συνέφερε τοὺς  μὲν   ἔχειν τὰ αὑτῶν, τῶν δὲ
[18, 20]   ὑμετέρων κινδύνων μετέχοντες. ~Καὶ εἰ  μὲν   ἑωρᾶτε, ἄνδρες δικασταί, σῳζόμενα
[18, 0]   ὑμετέρου ἔπραξε, πανταχοῦ φανήσεται πολλῶν  μὲν   καὶ ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει
[18, 0]   ἀλλ᾽ ἄκων ἠναγκάσθη ποιῆσαι, τῶν  μὲν   κακῶν οὐκ ἐλάχιστον αὐτὸς μετέσχε
[18, 10]   καὶ ἡμᾶς παῖδας ὄντας, ἐκεῖνον  μὲν   κατέθηκεν ἐπὶ τοῖς γόνασι τοῖς
[18, 10]   Οὐκ οὖν αἰσχρόν, εἰ  μὲν   Λακεδαιμονίοις συνέθεσθε βεβαιώσετε, δὲ
[18, 10]   δὲ πάντες ἂν ὁμολογήσαιτε ὁμόνοιαν  μὲν>   μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι πόλει, στάσιν
[18, 10]   γεγενημένοις χάριν ᾔδει> ~Καὶ ἀρχὴν  μὲν   οὐδεμίαν ἦρξεν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ·
[18, 20]   τῶν αὐτῶν μετασχοῦσι συμφορῶν. Ἐγὼ  μὲν   οὖν καὶ δέομαι καὶ ἀντιβολῶ
[18, 0]   τῆς πόλεως ἡμῖν μετεῖναι. Πρῶτον  μὲν   οὖν περὶ Νικίου τοῦ ἡμετέρου
[18, 10]   ἐδοκοῦμεν πεπονθέναι, ὥστε Παυσανίας τὰ  μὲν   παρὰ τῶν τριάκοντα ξένια οὐκ
[18, 0]   ἐχθρῶν ἐπεδείξατο· στρατηγῶν γὰρ πολλὰς  μὲν   πόλεις εἷλε, πολλὰ δὲ καὶ
[18, 10]   τιμωρίαν τῶν παρεληλυθότων τραπομένων τὴν  μὲν   πόλιν στασιάσαι, τοὺς δὲ λέγοντας
[18, 10]   οὕτω ῥᾳδίως διαλύσετε, καὶ τὰς  μὲν   πρὸς ἐκείνους συνθήκας κυρίας ποιήσετε,
[18, 0]   θείου ἀναμνήσθητε. (Ἐκεῖνος γὰρ ὅσα  μὲν   τῇ ἑαυτοῦ γνώμῃ χρώμενος ὑπὲρ
[18, 0]   ἡμῶν εἴησαν δυστυχέστεροι, εἰ ἐν  μὲν   τῇ ὀλιγαρχίᾳ ἀποθνῄσκοιμεν εὖνοι ὄντες
[18, 10]   ταῦτα ὑμεῖς ψηφίζεσθε. (Καὶ εἰ  μὲν   τῷ ὑμετέρῳ πλήθει συνέφερε τοὺς
[18, 10]   τῶν τοιούτων μάλιστ᾽ ἐὰν οἱ  μὲν   τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμῶσιν, οἱ δ᾽
[18, 10]   δεινόν, ἄνδρες δικασταί, ὑπὸ  μὲν   τῶν πολεμίων παῖδας ἡμᾶς ὄντας
[18, 20]   ἄνδρες δικασταί, ἀθλιωτάτους εἶναι, ἐπὶ  μὲν   τῶν τριάκοντα ὀρφανοὺς καταλειφθέντας, ἐν
[18, 0]   τῆς πόλεως τιμωμένοις, καὶ πολλαχοῦ  μὲν   ὑπὲρ ὑμῶν κεκινδυνευκόσι, μεγάλας δ᾽
[18, 0]   ἄνδρες δικασταί, καὶ Διόγνητος διαβληθεὶς  μὲν   ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν φεύγων ὤχετο,
[18, 10]   (Πάντες γὰρ εἴσονται ὅτι τότε  μὲν   χιλίαις δραχμαῖς ἐζημιώσατε τὸν βουλόμενον
[18, 0]   εἴη λέγειν. (Εὐκράτης τοίνυν, ἀδελφὸς  μὲν   ὢν ἐκεῖνον, πατὴρ δ᾽ ἐμός,
[18, 20]   ὀλιγαρχίᾳ τῶν συμφορῶν μετέσχον τὸ  μέρος.   (Ἀξιῶ δὲ καὶ τούτους τοὺς
[18, 0]   κακῶν οὐκ ἐλάχιστον αὐτὸς μετέσχε  μέρος,   τὴν δ᾽ αἰτίαν τῆς συμφορᾶς
[18, 0]   ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν φεύγων ὤχετο,  μετ᾽   ὀλίγων δὲ τῶν ἐκπεπτωκότων οὔτ᾽
[18, 0]   οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων καὶ  μεταβάλλονται   πρὸς τὰ παρόντα καὶ ταῖς
[18, 0]   δοκῶν ἀνάξιος εἶναι τῆς πολιτείας  μετασχεῖν·   ἀλλὰ τοιαῦτα ἐνομίζετο τὰ ὑπάρχοντα
[18, 20]   μᾶλλον βοηθεῖν τοῖς τῶν αὐτῶν  μετασχοῦσι   συμφορῶν. Ἐγὼ μὲν οὖν καὶ
[18, 0]   χρὴ δημοκρατουμένης τῆς πόλεως ἡμῖν  μετεῖναι.   Πρῶτον μὲν οὖν περὶ Νικίου
[18, 0]   μὲν κακῶν οὐκ ἐλάχιστον αὐτὸς  μετέσχε   μέρος, τὴν δ᾽ αἰτίαν τῆς
[18, 20]   οἵπερ ἐν ὀλιγαρχίᾳ τῶν συμφορῶν  μετέσχον   τὸ μέρος. (Ἀξιῶ δὲ καὶ
[18, 0]   ὑφ᾽ ὑμῶν ᾑρημένος καὶ παρακαλούμενος  μετέχειν   τῆς ὀλιγαρχίας ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευόντων
[18, 10]   οὐ πρότερον τῶν ὑμετέρων κινδύνων  μετέχοντες.   ~Καὶ εἰ μὲν ἑωρᾶτε,
[18, 20]   ταύτην τὴν χάριν, καὶ ἀξιοῦμεν  μὴ   ἀδίκως ἡμᾶς ἀπολέσαι, ἀλλὰ πολὺ
[18, 20]   ἁπάντων ἀπαιτοῦμεν ὑμᾶς τὴν χάριν,  μὴ   περιιδεῖν ἡμᾶς ἀπόρως διατεθέντας μηδ᾽
[18, 20]   μὴ περιιδεῖν ἡμᾶς ἀπόρως διατεθέντας  μηδ᾽   ἐνδεεῖς τῶν ἐπιτηδείων γενομένους, μηδὲ
[18, 20]   μηδ᾽ ἐνδεεῖς τῶν ἐπιτηδείων γενομένους,  μηδὲ   τὴν τῶν προγόνων εὐδαιμονίαν καταλῦσαι,
[18, 0]   καὶ τῶν τριάκοντα γενέσθαι καὶ  μηδενὸς   ἔλαττον δύνασθαι, μᾶλλον εἵλετο πράττων
[18, 20]   ἐγὼ καὶ ἀδελφός ἐκ  μιᾶς   οἰκίας τρεῖς ὄντες τριηραρχοῦμεν, καὶ
[18, 20]   τυγχάνειν ἀξιῶ· οὐ γὰρ περὶ  μικρῶν   κινδυνεύομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν ὄντων
[18, 20]   ἡμῖν εἶναι, ἐκείνου τοῦ χρόνου  μνησθέντας,   ὅτ᾽ ἐκ τῆς πατρίδος ἐκπεπτωκότες
[18, 10]   ταχέως πλουτῆσαι. (Καίτοι πλείων συγγνώμη  μνησικακεῖν   νεωστὶ κατεληλυθόσιν, ἔτι τῆς ὀργῆς
[18, 0]   τῶν δικαίων τυγχάνειν· οὐ γὰρ  μόνον   περὶ τῆς οὐσίας ἀγωνιζόμεθα, ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 27/04/2010