Alphabétiquement     [«   »]
τοσούτους 1
τοσούτῳ 1
τότε 2
τοῦ 40
τοὐλάχιστόν 1
τοὔνομα 1
τοὐντεῦθεν 2
Fréquences     [«    »]
37 ἐπὶ
38 μὲν
35 ὡς
40 τοῦ
41 γὰρ
42 ἐς
47 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

τοῦ


Paragraphes
[38]   ὃς ὅμορος ὤν μοι ἐξέωσε  τοῦ   ἀγροῦ ἐπιβαίνων κατ´ ὀλίγον ἐς
[9]   ἅπαξ τῆς ὀρθῆς ἐκπεσόντας διὰ  τοῦ   Αἰγαίου πλεύσαντας ἑβδομηκοστῇ ἀπ´ Αἰγύπτου
[14]   εἰ βούλει, καλλίω καὶ μείζω  τοῦ   Αἰγυπτίου πλοίου ἤδη ἔχε, καὶ
[45]   τὴν δεξιὰν συνεπιλαβεῖν. καίτοι ἑνὸς  τοῦ   ἀναγκαιοτάτου προσδεῖ, ὃς περιθέμενόν σε
[7]   περιπεσόντας δεκάτῃ ἐπὶ Χελιδονέας διὰ  τοῦ   Αὐλῶνος ἐλθεῖν, ἔνθα δὴ παρὰ
[44]   εἴη, ἀμύνασθαι καὶ τοῦτον ἐκ  τοῦ   ἀφανοῦς πέτρον ἐμβαλόντα τῇ κεφαλῇ,
[40]   οὕτως ὑψηλὸς καταπεσὼν ἀνάσπαστος ἐκ  τοῦ   βασιλείου θρόνου τὴν αὐτὴν ὁδὸν
[42]   τὸν περιθέμενον, οἷος ἦν  τοῦ   Γύγου, τὸν δέ τινα ὡς
[17]   ὀλίγον ὅσον ἡμιστάδιον τὸ πρὸ  τοῦ   Διπύλου ἐπιλήψομαι τῇ εὐχῇ, καὶ
[31]   δεξιόν. οὑτοσὶ δὲ Τιμόλαος ἐπὶ  τοῦ   εὐωνύμου τετάξεται. ἐγὼ δὲ κατὰ
[41]   τὰς ἐπιβουλὰς ἔχοντα καὶ πλέον  τοῦ   ἡδέος τὸ ἀνιαρὸν ἐν αὐτοῖς
[46]   βασιλεῖς ὑποκρινόμενοι τραγῳδοὶ ἐξελθόντες ἀπὸ  τοῦ   θεάτρου λιμώττοντες οἱ πολλοί, καὶ
[22]   πένης, οἷος ἦν ἐγὼ πρὸ  τοῦ   θησαυροῦ, φιλοφρονήσομαι τοῦτον καὶ λουσάμενον
[11]   ὡς καταλάβωμεν αὐτόν. ~ἢν μὴ  τοῦ   ἱματίου λαβόμενοι σε ἐπιστρέψωμεν,
[19]   γὰρ ἴσον βάρος πυροῦ καὶ  τοῦ   ἰσαρίθμου χρυσίου. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Μὴ φθόνει,
[5]   ἄλλος κόσμος, αἱ γραφαὶ καὶ  τοῦ   ἱστίου τὸ παράσειον πυραυγές, καὶ
[15]   ἀπ´ Αἰγύπτου μύρον ἀπὸ  τοῦ   Κανώπου ἶβιν ἐκ Μέμφιδος,
[5]   τέταρτον μάλιστα τούτου, καὶ ἀπὸ  τοῦ   καταστρώματος ἐς τὸν πυθμένα,
[24]   πλησίον ὁρμεῖν καταφανὲς ὂν ἐκ  τοῦ   Κεραμεικοῦ. ~τοῖς φίλοις δὲ ὑμῖν,
[35]   καὶ σύ, Ἀδείμαντε, πλησίον  τοῦ   κινδύνου γενόμενος; σοὶ δὲ τί
[42]   θύραν προσιόντι μοι ἀνοίγεσθαι χαλωμένου  τοῦ   κλείθρου καὶ τοῦ μοχλοῦ ἀφαιρουμένου,
[34]   ἀμφὶ τὰς ἑκατὸν ἤδη μυριάδας  τοῦ   μαχίμου συνειλέχθαι καὶ τούτων εἴκοσιν
[1]   οὕτως ὑπερμεγέθη ναῦν καὶ πέρα  τοῦ   μέτρου ἐς τὸν Πειραιᾶ καταπεπλευκέναι
[2]   τοὐπίσω τὴν κόμην ἐπ´ ἀμφότερα  τοῦ   μετώπου ἀπηγμένην. εἰ τοίνυν ἐγὼ
[42]   ἀνοίγεσθαι χαλωμένου τοῦ κλείθρου καὶ  τοῦ   μοχλοῦ ἀφαιρουμένου, ταῦτα ἀμφότερα εἷς
[9]   φὴς κυβερνήτην τὸν Ἥρωνα  τοῦ   Νηρέως ἡλικιώτην, ὃς τοσοῦτον ἀπεσφάλη
[26]   καὶ ἀπογεύσασθαι τοῦ ταὼ  τοῦ   Νομάδος ἀλεκτρυόνος, ἀποφυσήσας τὸ ψυχίδιον
[8]   τὸν λίβα, ὁπόταν ἐπιλάβῃ καὶ  τοῦ   νότου· κατ´ ἐκεῖνο γὰρ δὴ
[46]   τῆς πτερώσεως διαλυθείσης καταπεσόντα ἐκ  τοῦ   οὐρανοῦ χαμαὶ βαδίζειν ἀπολέσαντα τοὺς
[20]   ὡς μὴ πράγματα ἔχοις ἐκ  τοῦ   πλοίου μετατιθεὶς χρυσίον ἐς τὸ
[26]   τοὺς μὲν αὐτίκα πρὶν ἀπολαῦσαι  τοῦ   πλούτου ἀποθανόντας, ἐνίους δὲ καὶ
[27]   ἐῶ λέγειν ὅσας ἐπιβουλὰς μετὰ  τοῦ   πλούτου καὶ λῃστὰς καὶ φθόνον
[35]   ἐν τοσούτοις στρατιώταις κάθησαι περὶ  τοῦ   πολέμου διασκοπούμενος; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Εὖ γε
[30]   τοῦ χρόνῳ. δέδια τοίνυν μὴ  τοῦ   σαλπιγκτοῦ ἐποτρύνοντος καταπεσὼν ἔγωγε συμπατηθῶ
[37]   καὶ οὐκ εἰς τὰ φανερὰ  τοῦ   σώματος, ὡς μηδὲ τὴν οὐλὴν
[26]   ἐπιβαλεῖν τὴν χεῖρα καὶ ἀπογεύσασθαι  τοῦ   ταὼ τοῦ Νομάδος ἀλεκτρυόνος,
[24]   λιμένα εἶναι ἐπαχθέντος ὀρύγματι μεγάλῳ  τοῦ   ὕδατος, ὡς τὸ πλοῖόν μου
[30]   μενεῖν τε ἄνω καὶ ἕξεσθαι  τοῦ   χαλινοῦ. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἐγώ σοι,
[30]   ἐπέβην ἵππου ἐν τῷ πρὸ  τοῦ   χρόνῳ. δέδια τοίνυν μὴ τοῦ
[19]   ὡς μὴ ἀπολέσθαι ἅπαντας μετὰ  τοῦ   χρυσίου. καὶ τὰ μὲν ὑμέτερα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007