Alphabétiquement     [«   »]
μεμετρημένον 1
μέμνησο 1
Μέμφιδος 1
μὲν 38
μέν 5
μενεῖν 1
μένειν 1
Fréquences     [«    »]
37 ἐπὶ
34 ΛΥΚΙΝΟΣ
35 ὡς
38 μὲν
40 τοῦ
41 γὰρ
42 ἐς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

μὲν


Paragraphes
[31]   Σάμιππε, ἐχειροτόνησαν. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀλλὰ σὺ  μὲν   ἄρχε τῆς ἵππου, Λυκῖνος δὲ
[24]   κατὰ μῆνα ἕκαστον δραχμαὶ τῷ  μὲν   ἀστῷ ἑκατόν, τῷ δὲ μετοίκῳ
[26]   ἐθέλεις καταριθμήσομαί σοι τοὺς  μὲν   αὐτίκα πρὶν ἀπολαῦσαι τοῦ πλούτου
[13]   τοὺς φίλους καὶ ἐπιπλέων ἐνίοτε  μὲν   αὐτός, ἐνίοτε δὲ οἰκέτας ἐκπέμπων.
[17]   εὔξομαι ἅπερ ἂν δοκῇ. εἰ  μὲν   γὰρ Ἀδείμαντος βούλεται, οὐδὲ ἐρωτᾶν
[5]   ἔχουσα τὴν Ἶσιν ἑκατέρωθεν.  μὲν   γὰρ ἄλλος κόσμος, αἱ γραφαὶ
[27]   τῶν ἐντοσθιδίων τι ἀλγοῦντας; ὅτι  μὲν   γὰρ οὐκ ἂν ἕλοιο πλουτῶν
[1]   τῷ πλήθει τῶν θεατῶν. ἄχρι  μὲν   γὰρ τῆς νεὼς ἅμα ἤλθομεν
[24]   παρ´ ἐμοῦ ὑπῆρξεν ἄν, αἱ  μὲν   διανομαὶ κατὰ μῆνα ἕκαστον δραχμαὶ
[25]   ~τοῖς φίλοις δὲ ὑμῖν, Σαμίππῳ  μὲν   εἴκοσι μεδίμνους ἐπισήμου χρυσίου παραμετρῆσαι
[15]   ὑμῖν. μὴ γὰρ οἴου σοὶ  μὲν   εἶναι ῥᾴδιον τηλικαῦτα πλοῖα κτᾶσθαι
[46]   καὶ σύ, Τιμόλαε, ἀριστῶν  μὲν   ἐν Συρίᾳ, δειπνῶν δὲ ἐν
[23]   καὶ οὐ κατ´ ἐμέ— τάριχος  μὲν   ἐξ Ἰβηρίας, οἶνος δὲ ἐξ
[5]   συνέχεται, ὡς δὲ πρύμνα  μὲν   ἐπανέστηκεν ἠρέμα καμπύλη χρυσοῦν χηνίσκον
[40]   ἀναισθήτῳ αὐτῷ γενομένῳ; ὁρᾷς οἷα  μὲν   ἔτι ζῶν ἕξεις πράγματα δεδιὼς
[39]   τῶν Ἀδειμάντου, παρ´ ὅσον ἐκεῖνος  μὲν   ἐτρύφα διτάλαντα χρύσεα ἐκπώματα προπίνων
[3]   φησιν αὐτὸν εἶναι. ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Τοῦτο  μὲν   εὐγενείας, Λυκῖνε, σημεῖόν ἐστιν
[36]   ἐς χεῖρας ἤδη συνεληλύθαμεν, τὸ  μὲν   εὐώνυμον καὶ Τιμόλαος ἐτρέψαντο
[22]   ὑποπτήσσειν καὶ προσκυνεῖν, καὶ οἱ  μὲν   ἕωθεν πρὸς ταῖς θύραις ἄνω
[27]   τῆς εὐχῆς ἐπηρεάζων. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τοῦτο  μὲν   ἤδη κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν
[45]   ταύτην κόρυζαν ἀποξύσας. τοῦτο  μὲν   καὶ ἑλλέβορος ἱκανὸς ποιῆσαι
[39]   Σάμιππε. καιρὸς γὰρ σὲ ἤδη  μὲν   νενικηκότα τηλικαύτην μάχην ἐν Βαβυλῶνι
[5]   εἴκοσι. τὰ δ´ ἄλλα ἡλίκος  μὲν   ἱστός, ὅσην δὲ ἀνέχει
[22]   προκύψας ὥσπερ ἥλιος ἐκείνων  μὲν   οὐδ´ ἐπιβλέψομαι ἐνίους, εἰ δέ
[27]   διάγοντας ὑπὸ τῶν ἀλγηδόνων, τοὺς  μὲν   οὐδὲ βαδίζειν δυναμένους, ἐνίους δὲ
[18]   τε παραδραμών. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐκοῦν ἐγὼ  μὲν   οὐδὲ νῦν ἀποστήσομαι τῆς νεώς,
[28]   ἐκ Μαντινείας, ὡς ἴστε— ναῦν  μὲν   οὐκ αἰτήσω μοι γενέσθαι, ἥν
[10]   Ἀδείμαντος ἐκεῖνός ἐστι; (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Πάνυ  μὲν   οὖν, Ἀδείμαντος αὐτός. ἐμβοήσωμεν οὖν.
[14]   ὄψει δηλαδὴ τοὺς φίλους. σὺ  μὲν   οὖν εὐπλόει, βέλτιστε, ἡμεῖς
[41]   ἂν εὐθῦναί τις δυνηθείη. χρυσὸν  μὲν   οὖν καὶ θησαυροὺς καὶ μεδίμνους
[38]   ἐπὶ τούτοις ἄρα ἐννοεῖτε ὅσας  μὲν   πόλεις ἐπωνύμους ἐπ´ ἐμαυτοῦ οἰκιῶ,
[36]   οἱ πολέμιοι ἐπιλαμβάνουσιν. ὥστε τὸ  μὲν   σύνθημα ἔστω Ἐνυάλιος. ὑμεῖς δὲ
[34]   σύ, Ἀδείμαντε. καὶ διὰ  μὲν   τῆς Μεσοποταμίας οὐδεὶς ἀπήντηκεν ἡμῖν
[30]   πεντακισχιλίων ἀποφανῶ. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ τῆς  μὲν   τιμῆς, βασιλεῦ, χάριν οἶδά
[19]   μετὰ τοῦ χρυσίου. καὶ τὰ  μὲν   ὑμέτερα μέτρια, τὸ μειράκιον δὲ
[46]   μετ´ ὀλίγον, ἐπειδὰν εὐδαιμονία  μὲν   ὑμῖν καὶ πολὺς πλοῦτος
[12]   τῆς Ἀδειμάντου τρυφῆς. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀπελείφθην  μὲν   ὑμῶν εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ
[42]   τινὰς τοιούτους τὴν δύναμιν, ἕνα  μὲν   ὥστε ἀεὶ ἐρρῶσθαι καὶ ὑγιαίνειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007