Alphabétiquement     [«   »]
τηλικαύτην 1
τηλικοῦτον 1
τὴν 75
τῆς 51
τί 7
τι 17
Τί 3
Fréquences     [«    »]
47 ἐν
42 ἐς
49
51 τῆς
52 τὸν
54
54 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

τῆς


Paragraphes
[12]   τὸ ἀσφαλές. περιμετροῦντος γάρ μου  τῆς   ἀγκύρας τὸ πάχος οὐκ οἶδ´
[12]   ἀπολαῦσαι τὸ μέρος φίλους ὄντας  τῆς   Ἀδειμάντου τρυφῆς. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀπελείφθην μὲν
[35]   που ἐπὶ τὰς ἐλαίας ἐπὶ  τῆς   ἀνατετραμμένης στήλης καθίσαντας ἀναπαύσασθαι, εἶτα
[44]   ὄντα μηδὲ κατὰ μέτρον ζῶντα  τῆς   ἀνθρωπίνης βιοτῆς, ἀλλ´ ἔτη χίλια
[1]   αὐτοῦ ἀμφοτέραις, καί με διὰ  τῆς   ἀποβάθρας ὅλης παρέπεμψε χειραγωγῶν ὑποδεδεμένον
[3]   ἐν τῷ προοιμίῳ περὶ  τῆς   ἀρχαίας ἡμῶν τρυφῆς εἶπεν ἐν
[39]   ἐπελαύνουσί τινες τῶν ἔξω  τῆς   ἀρχῆς. δεδιέναι οὖν δεῖ πάντα
[41]   καὶ πολέμους καὶ δείματα ὑπὲρ  τῆς   ἀρχῆς, εἰκότως διέβαλες, οὐκ αἰτήσομαι.
[37]   γὰρ καὶ τὸ τρωθῆναι περὶ  τῆς   ἀρχῆς μαχόμενον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ λέγεις.
[34]   ἐκ τῶν πλησίον καὶ προαστείων  τῆς   ἀρχῆς· οὕτω ῥᾳδίως τοσαύτας μυριάδας
[44]   μόνος ἂν ἠπιστάμην καὶ ὅσον  τῆς   γῆς ἀοίκητον, καὶ εἴ τινες
[42]   δὲ καὶ πέτεσθαι πολὺ ἀπὸ  τῆς   γῆς ἀρθέντα, καὶ πρὸς τοῦτο
[44]   ἀντίποδες ἡμῖν οἰκοῦσι τὸ νότιον  τῆς   γῆς ἡμίτομον ἔχοντες. ἔτι δὲ
[33]   βασιλεῦ, εἰ δοκεῖ, σατράπην  τῆς   Ἑλλάδος κατάλιπε. δειλὸς γάρ εἰμι
[33]   ἐμὲ Ἀντίπατρόν τινα ἔασον ἐπὶ  τῆς   Ἑλλάδος, μή με καὶ διαπείρῃ
[15]   καὶ ἐς Αἴγιναν ἐπὶ τὴν  τῆς   Ἐνοδίας τελετὴν, οἶσθα, ἐν ἡλίκῳ
[27]   ἔτι λήψῃ ἐς τέλος μου  τῆς   εὐχῆς ἐπηρεάζων. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τοῦτο μὲν
[16]   γὰρ ἑκάστῳ ἔστω τὸ μέτρον  τῆς   εὐχῆς, καὶ οἱ θεοὶ πάντα
[45]   ~τί ἂν αἰτιάσαιο, Λυκῖνε,  τῆς   εὐχῆς; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐδέν, Τιμόλαε.
[28]   εἶναι δοκοῦντα, καὶ νόμος  τῆς   εὐχῆς ὃν Τιμόλαος ἔθηκε φήσας
[13]   εὖ φερόμενον τὸ σκάφος οὐρίῳ  τῆς   εὐχῆς πνεύματι. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν,
[2]   τὸ ὡραῖον ἐκεῖνο μειράκιον ἐκ  τῆς   θαλάμης προῆλθε τὸ τὴν καθαρὰν
[31]   (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀλλὰ σὺ μὲν ἄρχε  τῆς   ἵππου, Λυκῖνος δὲ ἐχέτω τὸ
[15]   τὸ πλῆθος. ἀλλ´ ὦγαθέ, πρὸς  τῆς   Ἴσιδος κἂν τὰ Νειλῷα ταῦτα
[4]   διὰ τῶν κάλων, εἶτα ἐπὶ  τῆς   κεραίας ἄνω ἀσφαλῶς διαθέοντα τῶν
[8]   συμβαίνει μερίζεσθαι τὸ Παμφύλιον ἀπὸ  τῆς   Λυκιακῆς θαλάττης, καὶ κλύδων
[9]   θεοὺς πῦρ τε ἀναδεῖξαι ἀπὸ  τῆς   Λυκίας, ὡς γνωρίσαι τὸν τόπον
[30]   τῶν πεντακισχιλίων ἀποφανῶ. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ  τῆς   μὲν τιμῆς, βασιλεῦ, χάριν
[34]   Ἀδείμαντε. καὶ διὰ μὲν  τῆς   Μεσοποταμίας οὐδεὶς ἀπήντηκεν ἡμῖν πολέμιος,
[18]   ἐγὼ μὲν οὐδὲ νῦν ἀποστήσομαι  τῆς   νεώς, ἀλλ´, ἐπείπερ ἔξεστιν, ἐπιμετρήσω
[1]   τῶν θεατῶν. ἄχρι μὲν γὰρ  τῆς   νεὼς ἅμα ἤλθομεν καὶ ἀνιόντες
[5]   τὸ πρόσω ἀπομηκυνομένη, τὴν ἐπώνυμον  τῆς   νεὼς θεὸν ἔχουσα τὴν Ἶσιν
[15]   ὑμεῖς προχωρήσητε, ἀποπλευσοῦμαι πάλιν ἐπὶ  τῆς   νεώς. πολὺ γὰρ ἄμεινον τοῖς
[9]   Νηρέως ἡλικιώτην, ὃς τοσοῦτον ἀπεσφάλη  τῆς   ὁδοῦ. ~ἀλλὰ τί τοῦτο; οὐκ
[46]   ὀνείρατος ἀνεγρόμενοι ἀνόμοια τὰ ἐπὶ  τῆς   οἰκίας εὑρίσκητε ὥσπερ οἱ τοὺς
[46]   καὶ δυσάρεστοι ἔσεσθε τὰ ἐπὶ  τῆς   οἰκίας, καὶ μάλιστα σύ,
[32]   ἤδη τὴν ἐπὶ Κορίνθου διὰ  τῆς   ὀρεινῆς ἐπευξάμενοι τῷ βασιλείῳ Διί·
[9]   κρημνῷ προσφερομένην. τοὐντεῦθεν δὲ ἅπαξ  τῆς   ὀρθῆς ἐκπεσόντας διὰ τοῦ Αἰγαίου
[32]   καὶ Παμφυλίας καὶ Πισιδῶν καὶ  τῆς   παραλίου καὶ ὀρεινῆς Κιλικίας, ἄχρι
[11]   καλοῦσιν, καί μοι ἐν ἀκμῇ  τῆς   περιουσίας καὶ τρυφῆς ἐπέστητε. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[15]   σε οἰκία ἐν καλῷ  τῆς   πόλεως οἰκοδομηθεῖσα καὶ τῶν ἀκολούθων
[46]   τὸ αὐτὸ παθεῖν τῷ Ἰκάρῳ  τῆς   πτερώσεως διαλυθείσης καταπεσόντα ἐκ τοῦ
[19]   Ἀλλ´ ὑπὲρ ἀσφαλείας τοῦτο ἔγωγε  τῆς   σῆς ἐποιησάμην, ὡς μὴ ἀπολέσθαι
[29]   βασιλέων ἅτε ἀρετῇ προχειρισθέντα ὑπὸ  τῆς   στρατιᾶς ἄρχειν, οὐ κληρονόμον γενόμενον
[44]   παρεῖχον τοῖς φεύγουσιν ἀναστρέψασιν ἀπὸ  τῆς   τροπῆς. καὶ τὸ ὅλον, παιδιὰν
[37]   δέχεσθαι τὴν ἐπέλασιν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)  τῆς   τύχης. ἐπ´ ἐμὲ γὰρ οἱ
[33]   Σοῦσα Βάκτρα ἡγούμενόν σοι  τῆς   φάλαγγος. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδιδράσκεις, Λυκῖνε,
[7]   προσομιλῆσαι δεξιός. ἔφη δὲ ἀπὸ  τῆς   Φάρου ἀπάραντας οὐ πάνυ βιαίῳ
[2]   δὲ τῷ ψόφῳ καὶ τῷ  τῆς   φωνῆς τόνῳ, κόμη δὲ
[26]   οἶδεν εἰ ἔτι παρακειμένης σοι  τῆς   χρυσῆς τραπέζης, πρὶν ἐπιβαλεῖν τὴν
[19]   καὶ ἀπολαβεῖν τὸν μισθὸν ἀντὶ  τῆς   ᾠδῆς καὶ νεκρόν τι ἄλλο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007