Alphabétiquement     [«   »]
βοῶσιν 1
βραχεῖ 1
βυρσῶν 1
γὰρ 41
γάρ 15
γε 12
γέγονα 1
Fréquences     [«    »]
37 ἐπὶ
38 μὲν
40 τοῦ
41 γὰρ
42 ἐς
47 ἐν
49
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

γὰρ


Paragraphes
[17]   ἅπερ ἂν δοκῇ. εἰ μὲν  γὰρ   Ἀδείμαντος βούλεται, οὐδὲ ἐρωτᾶν οἶμαι,
[35]   ἐς τὸ ἄστυ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἔτι  γὰρ   Ἀθήνησιν, μακάριε, εἶναι δοκεῖς,
[5]   τὴν Ἶσιν ἑκατέρωθεν. μὲν  γὰρ   ἄλλος κόσμος, αἱ γραφαὶ καὶ
[15]   πάλιν ἐπὶ τῆς νεώς. πολὺ  γὰρ   ἄμεινον τοῖς ναύταις προσλαλεῖν
[16]   δοκῇ παρὰ τῶν θεῶν. οὕτω  γὰρ   ἂν ἡμᾶς τε κάματος
[12]   κατατίθει φέρων τὸν πλοῦτον. ἄξιον  γὰρ   ἀπολαῦσαι τὸ μέρος φίλους ὄντας
[45]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐδέν, Τιμόλαε. οὐδὲ  γὰρ   ἀσφαλὲς ἐναντιοῦσθαι ἀνδρὶ πτηνῷ καὶ
[3]   ἐστιν Αἰγυπτίοις κόμη. ἅπαντες  γὰρ   αὐτὴν οἱ ἐλεύθεροι παῖδες ἀναπλέκονται
[19]   Θάρρει, Λυκῖνε. οἱ δελφῖνες  γὰρ   αὐτὸ ὑποδύντες ἐξοίσουσιν ἐπὶ τὴν
[37]   ὑμᾶς καταλιπών. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Μηδαμῶς. κρατεῖς  γὰρ   αὐτῶν καὶ σὺ ἤδη τὸ
[44]   γῆρας ὥσπερ οἱ ὄφεις. οὐδὲν  γὰρ   δεήσει με ταῦτα ἔχοντα· πάντα
[46]   οὐ δέομαι εὐχῆς ἐγώ. ἥκομεν  γὰρ   δὴ πρὸς τὸ Δίπυλον, καὶ
[8]   καὶ τοῦ νότου· κατ´ ἐκεῖνο  γὰρ   δὴ συμβαίνει μερίζεσθαι τὸ Παμφύλιον
[1]   ἄοκνος τὰ τοιαῦτα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Τί  γὰρ   ἔδει ποιεῖν, Λυκῖνε, σχολὴν
[29]   τοὺς ἀνέρας τοὺς ἀσπιδιώτας· ἐθέλω  γὰρ   εἰδέναι οἷ βαδιεῖσθε τοσοῦτοι ὄντες
[16]   εὖ ποιήσοντι ἡμᾶς· παρ´ αὐτῷ  γὰρ   ἑκάστῳ ἔστω τὸ μέτρον τῆς
[44]   δεήσει με ταῦτα ἔχοντα· πάντα  γὰρ   ἐμὰ ἦν ἂν τὰ τῶν
[14]   ἀφόρητος ἡμῖν τότε γενησόμενος. ὃς  γὰρ   ἔτι ἑνὸς πλοίου τουτουὶ δεσπότης
[35]   ἥλιος πολύς, κατὰ μεσημβρίαν  γὰρ   ἤδη μάλιστα, ἐνταῦθά που ἐπὶ
[4]   (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Μηδαμῶς, ἀλλὰ προΐωμεν. εἰκὸς  γὰρ   ἤδη παρεληλυθέναι ἐκεῖνον ἀποσοβοῦντα ἐς
[20]   εἰσηγητὴς αὐτὸς γενόμενος; ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἄμεινον  γὰρ   ἦν πιθανώτερον αὐτὸ ποιεῖν καί
[19]   καταδύσεταί σοι τὸ πλοῖον, οὐ  γὰρ   ἴσον βάρος πυροῦ καὶ τοῦ
[37]   αὐτίκα μάλα πρὸς αὐτοῦ. βασιλικὸν  γὰρ   καὶ τὸ τρωθῆναι περὶ τῆς
[11]   ἔγωγε εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς. οὕτω  γὰρ   μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει τὸ φρόντισμα.
[2]   παρέστηκε δακρύων, ὥσπερ εἴωθε. ταχύδακρυς  γὰρ   ἀνὴρ ἐς τὰ ἐρωτικά.
[23]   ~εἶτα δεῖπνα ἐπὶ χρυσοῦ— εὐτελὴς  γὰρ   ἄργυρος καὶ οὐ κατ´
[32]   Ἑλλάδι πάντα ἤδη χειρωσώμεθα— οὐδεὶς  γὰρ   ἐναντιωθησόμενος ἡμῖν τὰ ὅπλα
[37]   τῆς τύχης. ἐπ´ ἐμὲ  γὰρ   οἱ ἱππεῖς ἅπαντες καὶ μόνος
[26]   ὁπόσον χρόνον βιώσει πλουτῶν. τίς  γὰρ   οἶδεν εἰ ἔτι παρακειμένης σοι
[39]   Βαβυλῶνι εὐωχεῖσθαι τὰ ἐπινίκια— ἑκστάδιος  γὰρ   οἶμαί σοι ἀρχή— Τιμόλαον
[16]   πλούτῳ καὶ τῇ εὐχῇ, δηλώσει  γὰρ   οἷος ἂν καὶ πλουτήσας ἐγένετο.
[15]   ἡμεῖς γε προσνηξόμεθα ὑμῖν. μὴ  γὰρ   οἴου σοὶ μὲν εἶναι ῥᾴδιον
[11]   ἀποβλέποντα. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τίς αὕτη; μὴ  γὰρ   ὀκνήσῃς εἰπεῖν, εἰ μή τίς
[11]   Μῶν ἐρωτικόν τί ἐστιν; οὐδὲ  γὰρ   οὐδὲ τοῦτο ἀμυήτοις ἡμῖν ἐξαγορεύσεις,
[27]   ἐντοσθιδίων τι ἀλγοῦντας; ὅτι μὲν  γὰρ   οὐκ ἂν ἕλοιο πλουτῶν δὶς
[40]   ὑπὸ σεαυτοῦ εὐδαιμονίζεσθαι. ~καὶ  γὰρ   οὖν καὶ τόδε πῶς οὐ
[28]   καὶ μεμετρημένον χρυσίον. ἀλλὰ δύνανται  γὰρ   πάντα οἱ θεοί, καὶ τὰ
[39]   Πέπαυσο ἤδη, Σάμιππε. καιρὸς  γὰρ   σὲ ἤδη μὲν νενικηκότα τηλικαύτην
[41]   εἰκότως διέβαλες, οὐκ αἰτήσομαι. ἀβέβαια  γὰρ   ταῦτά γε καὶ πολλὰς τὰς
[1]   πλήθει τῶν θεατῶν. ἄχρι μὲν  γὰρ   τῆς νεὼς ἅμα ἤλθομεν καὶ
[18]   κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν. ἔστω  γὰρ   τὸ πλοῖον καὶ τὰ ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007