Alphabétiquement     [«   »]
τις 16
τίς 5
Τίς 2
τὸ 105
τό 2
τόδε 2
τοιαῦτα 3
Fréquences     [«    »]
94 δὲ
75 τὴν
54
105 τὸ
314 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

τὸ


Paragraphes
[22]   ἁπάσης ἡλικίας τι περ  τὸ   ἀνθηρότατον. ~εἶτα δεῖπνα ἐπὶ χρυσοῦ—
[41]   ἔχοντα καὶ πλέον τοῦ ἡδέος  τὸ   ἀνιαρὸν ἐν αὐτοῖς ἦν. ~ἐγὼ
[22]   φίλων πρόσοδοι καὶ δεήσεις καὶ  τὸ   ἅπαντας ὑποπτήσσειν καὶ προσκυνεῖν, καὶ
[1]   χειραγωγῶν ὑποδεδεμένον ἀνυπόδητος αὐτὸς ὤν,  τὸ   ἀπὸ τούτου δὲ οὐκέτι αὐτὸν
[23]   καὶ τοῦτο, μέλι δὲ ἡμέτερον  τὸ   ἄπυρον, καὶ ὄψα πανταχόθεν καὶ
[24]   Ἶροι δηλαδὴ ἅπαντες, καὶ οὐκέτι  τὸ   ἀργυροῦν πινάκιον τὸν σκύφον
[20]   τοῦ πλοίου μετατιθεὶς χρυσίον ἐς  τὸ   ἄστυ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Εὖ λέγεις, καὶ
[14]   κατὰ τὴν ἐκ Πειραιῶς ἐς  τὸ   ἄστυ. ἀλλὰ ὅρα ὅπως παραμυθήσομαί
[16]   ἡμῖν τὸ λοιπόν ἐστιν πρὸς  τὸ   ἄστυ, διελόμενοι τετραχῆ τὴν ὁδὸν
[4]   ἤδη παρεληλυθέναι ἐκεῖνον ἀποσοβοῦντα ἐς  τὸ   ἄστυ, ἐπεὶ μηκέθ´ ἡμᾶς εὑρεῖν
[20]   ἐπισημότατα οἰκοίην, καὶ τὰ περὶ  τὸ   ἄστυ πάντα ὠνησάμην ἤδη πλὴν
[35]   ἀναστάντας ἀνύειν τὸ λοιπὸν ἐς  τὸ   ἄστυ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἔτι γὰρ Ἀθήνησιν,
[12]   σέ, Λυκῖνε, κατέστησα ἐς  τὸ   ἀσφαλές. περιμετροῦντος γάρ μου τῆς
[46]   Τιμόλαε, ὁπόταν δέῃ σε  τὸ   αὐτὸ παθεῖν τῷ Ἰκάρῳ τῆς
[10]   ὁρῶ, καὶ θοἰμάτιον αὐτοῦ καὶ  τὸ   βάδισμα ἐκείνου, καὶ ἐν χρῷ
[46]   πάντων θησαυρῶν καὶ Βαβυλῶνος αὐτῆς  τὸ   γελάσαι μάλα ἡδέως ἐφ´ οἷς
[44]   τὰ ἑπτακαίδεκα ἔτη ἀεὶ ἀποδυόμενον  τὸ   γῆρας ὥσπερ οἱ ὄφεις. οὐδὲν
[36]   τοὺς καθ´ αὑτοὺς Μήδους ὄντας,  τὸ   δὲ κατ´ ἐμὲ ἰσόπαλον ἔτι,
[43]   ταῦτα ἀμφότερα εἷς δακτύλιος δυνάσθω.  ~τὸ   δὲ μέγιστον ἄλλος τις ἔστω
[16]   καὶ τῇ φύσει ἀπίθανα ἔσται.  τὸ   δὲ μέγιστον, ἐπίδειξις ἔσται τὸ
[22]   ἥκειν κελεύσω τὴν ὥραν ἐπὶ  τὸ   δεῖπνον. οἱ δὲ ἀποπνιγήσονται οἱ
[34]   σὺ πρῶτος, Λυκῖνε, διάβαινε  τὸ   δεξιὸν ἄγων, εἶτα ἐγὼ καὶ
[33]   τοξικὴν εὔστοχα. ὥστε ἄλλῳ παραδοὺς  τὸ   δεξιὸν ἐμὲ Ἀντίπατρόν τινα ἔασον
[36]   ἵππος ἅπασα τῶν βαρβάρων ἐπὶ  τὸ   δεξιὸν ἡμῶν ἐλαύνουσιν, ὥστε,
[31]   ἡγήσομαι τῶν ἱππέων, Λυκῖνος δὲ  τὸ   δεξιὸν κέρας ἐχέτω. δίκαιος δ´
[31]   τῆς ἵππου, Λυκῖνος δὲ ἐχέτω  τὸ   δεξιόν. οὑτοσὶ δὲ Τιμόλαος ἐπὶ
[39]   δὲ οὐδεὶς ἀληθής, ἀλλὰ πρὸς  τὸ   δέος ἅπαντες πρὸς τὴν
[37]   τὴν κεφαλὴν ἀποτεμὼν καὶ ἀφελὼν  τὸ   διάδημα βασιλεὺς ἤδη γέγονα προσκυνούμενος
[40]   δοκῇ, ἄγει οἰμώζοντα οὐκ αἰδούμενος  τὸ   διάδημα; σὺ δὲ οὕτως
[30]   τὴν τιάραν ὀρθὴν οὖσαν καὶ  τὸ   διάδημα. σὺ δὲ τῶν ἐρρωμένων
[24]   καὶ τὴν θάλατταν ἄχρι πρὸς  τὸ   Δίπυλον ἥκειν κἀνταῦθά που λιμένα
[46]   ἐγώ. ἥκομεν γὰρ δὴ πρὸς  τὸ   Δίπυλον, καὶ βέλτιστος οὑτοσὶ
[46]   Κρέοντες. λυπήσεσθε οὖν, ὡς  τὸ   εἰκός, καὶ δυσάρεστοι ἔσεσθε τὰ
[38]   ἀγροῦ ἐπιβαίνων κατ´ ὀλίγον ἐς  τὸ   εἴσω τῶν ὅρων. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Πέπαυσο
[34]   Βαβυλῶνα ἐλθόντες ἀπροσδόκητοι παρήλθομεν εἰς  τὸ   εἴσω τῶν τειχῶν καὶ ἔχομεν
[23]   αἰτήσας, ἐκπιὼν ἀποφερέτω καὶ  τὸ   ἔκπωμα. ~οἱ δὲ νῦν πλούσιοι
[16]   εἶναι καὶ μηκέτι ἀντέχειν πρὸς  τὸ   ἐπιρρέον; Καὶ ἐπείπερ ἔτι πολὺ
[3]   ἐλεύθεροι παῖδες ἀναπλέκονται ἔστε πρὸς  τὸ   ἐφηβικόν, ἔμπαλιν οἱ πρόγονοι
[30]   δεήσει καταδεθῆναί με πρὸς  τὸ   ἐφίππιον, εἰ μέλλω μενεῖν τε
[34]   Τιμόλαος· ἐπὶ πᾶσι δὲ  τὸ   ἱππικὸν ἄγε σύ, Ἀδείμαντε.
[35]   τὴν ἐπὶ Κτησιφῶντος, ἡμᾶς δὲ  τὸ   ἱππικὸν αὐτοῦ μένειν τὴν Βαβυλῶνα
[9]   χθὲς καθορμίσασθαι τοσοῦτον ἀποσυρέντας ἐς  τὸ   κάτω, οὓς ἔδει τὴν Κρήτην
[29]   Σάμιππε, οὐδὲν μικρόν, ἀλλὰ  τὸ   κεφάλαιον αὐτὸ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων
[44]   ἐμβαλόντα τῇ κεφαλῇ, ὡς ἐπιτετρῖφθαι  τὸ   κρανίον, τούς τε αὖ φίλους
[8]   ἡλίκον ἐν τῷ τόπῳ ἀνίσταται  τὸ   κῦμα, καὶ μάλιστα περὶ τὸν
[8]   καὶ τὸν ἦχον μέγαν, καὶ  τὸ   κῦμα πολλάκις αὐτῷ ἰσομέγεθες τῷ
[35]   ἀναπαύσασθαι, εἶτα οὕτως ἀναστάντας ἀνύειν  τὸ   λοιπὸν ἐς τὸ ἄστυ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ)
[16]   Καὶ ἐπείπερ ἔτι πολὺ ἡμῖν  τὸ   λοιπόν ἐστιν πρὸς τὸ ἄστυ,
[14]   Ἰταλίας καταπλέοντας ἀνακρίνοντες, εἴ που  τὸ   μέγα Ἀδειμάντου πλοῖον τὴν Ἶσίν
[40]   ἀνιστᾶσιν αἱ πόλεις θεραπεύουσαι, καὶ  τὸ   μέγα ὄνομα πάντα κατ´ ὀλίγον
[14]   Αἰγυπτίου πλοίου ἤδη ἔχε, καὶ  τὸ   μέγιστον οὐδὲ καταδῦναι δυνάμενα, καὶ
[19]   καὶ τὰ μὲν ὑμέτερα μέτρια,  τὸ   μειράκιον δὲ τὸ ὡραῖον ἀποπνιγήσεται
[36]   ἐπειδὴ ἐς χεῖρας ἤδη συνεληλύθαμεν,  τὸ   μὲν εὐώνυμον καὶ Τιμόλαος
[36]   καὶ οἱ πολέμιοι ἐπιλαμβάνουσιν. ὥστε  τὸ   μὲν σύνθημα ἔστω Ἐνυάλιος. ὑμεῖς
[37]   γὰρ αὐτῶν καὶ σὺ ἤδη  τὸ   μέρος. ἐγὼ δέ, ὡς ὁρᾷς,
[12]   τὸν πλοῦτον. ἄξιον γὰρ ἀπολαῦσαι  τὸ   μέρος φίλους ὄντας τῆς Ἀδειμάντου
[16]   παρ´ αὐτῷ γὰρ ἑκάστῳ ἔστω  τὸ   μέτρον τῆς εὐχῆς, καὶ οἱ
[22]   ἐφεστῶτες, εὐμεγέθεις βάρβαροι, προσαραξάτωσαν ἐς  τὸ   μέτωπον εὐθὺ τὴν θύραν, οἷα
[5]   ἑκατὸν πήχεων ἔλεγε ναυπηγός  τὸ   μῆκος, εὖρος δὲ ὑπὲρ τὸ
[44]   εἴ τινες ἀντίποδες ἡμῖν οἰκοῦσι  τὸ   νότιον τῆς γῆς ἡμίτομον ἔχοντες.
[44]   ἀναστρέψασιν ἀπὸ τῆς τροπῆς. καὶ  τὸ   ὅλον, παιδιὰν ἐποιούμην ἂν τὸν
[8]   ἐκεῖνο γὰρ δὴ συμβαίνει μερίζεσθαι  τὸ   Παμφύλιον ἀπὸ τῆς Λυκιακῆς θαλάττης,
[28]   μετ´ οὐ πολὺ μύριοι, καὶ  τὸ   πᾶν εἰς πέντε μυριάδας ὁπλιτικόν,
[44]   ἀπαθὴς ὢν τῷ πυρί, καὶ  τὸ   πάντων ἥδιστον, αὐθημερὸν ἀγγεῖλαι ἐς
[5]   αἱ γραφαὶ καὶ τοῦ ἱστίου  τὸ   παράσειον πυραυγές, καὶ πρὸ τούτων
[2]   καὶ ἐπίτροχον, Ἑλληνιστὶ μέν, ἐς  τὸ   πάτριον δὲ τῷ ψόφῳ καὶ
[36]   τοῖς κινδύνοις ἔσεσθε μηδὲ προδώσετε  τὸ   πάτριον φρόνημα. ἤδη γάρ που
[12]   περιμετροῦντος γάρ μου τῆς ἀγκύρας  τὸ   πάχος οὐκ οἶδ´ ὅπου ὑμεῖς
[35]   ἐγὼ μέν φημι δεῖν ὑμᾶς  τὸ   πεζὸν ἀπιέναι τὴν ἐπὶ Κτησιφῶντος,
[9]   ναῦν ἐπὶ τὰ λαιὰ ἐς  τὸ   πέλαγος ἤδη τῷ κρημνῷ προσφερομένην.
[30]   οἶδά σοι καὶ ὑποκύψας ἐς  τὸ   Περσικὸν προσκυνῶ σε περιαγαγὼν εἰς
[15]   πόλεως οἰκοδομηθεῖσα καὶ τῶν ἀκολούθων  τὸ   πλῆθος. ἀλλ´ ὦγαθέ, πρὸς τῆς
[18]   κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν. ἔστω γὰρ  τὸ   πλοῖον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ
[1]   ἐξ ἄστεος ἥκειν ὀψομένους  τὸ   πλοῖον. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Νὴ Δία, καὶ
[24]   ὀρύγματι μεγάλῳ τοῦ ὕδατος, ὡς  τὸ   πλοῖόν μου πλησίον ὁρμεῖν καταφανὲς
[7]   ~ἠκούσατε δὲ ὅπως δεῦρο κατήγαγε  τὸ   πλοῖον, οἷα ἔπαθον πλέοντες
[19]   τοῦτο, Ἀδείμαντε; καταδύσεταί σοι  τὸ   πλοῖον, οὐ γὰρ ἴσον βάρος
[2]   φράσας τῷ Αἰγυπτίῳ ναυπηγῷ περιηγουμένῳ  τὸ   πλοῖον παρέστηκε δακρύων, ὥσπερ εἴωθε.
[4]   ἐθέλεις ἐγὼ αὖθις ἐπάνειμι ἐς  τὸ   πλοῖον; (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Μηδαμῶς, ἀλλὰ προΐωμεν.
[16]   ἐποίησας πολλῷ τῷ γέλωτι ἐπικλύσας  τὸ   πλοῖον, ὡς ὑπέραντλον εἶναι καὶ
[13]   ναῦς τῷ δεσπότῃ ὡς ἐπὶ  τὸ   πολὺ κατ´ ἔτος ἕκαστον τὴν
[21]   καὶ ἄρτος σοι καὶ  τὸ   ποτὸν χρυσὸς γένηται καὶ πλουτῶν
[16]   τὸ δὲ μέγιστον, ἐπίδειξις ἔσται  τὸ   πρᾶγμα ὅστις ἂν ἄριστα χρήσαιτο
[29]   θησαυρῷ παραπλήσιον τὸ τοιοῦτο, καὶ  τὸ   πρᾶγμα οὐχ ὅμοιον ἡδύ, ὥσπερ
[17]   ἐγὼ δὲ ὀλίγον ὅσον ἡμιστάδιον  τὸ   πρὸ τοῦ Διπύλου ἐπιλήψομαι τῇ
[5]   ἀνάλογον πρῷρα ὑπερβέβηκεν ἐς  τὸ   πρόσω ἀπομηκυνομένη, τὴν ἐπώνυμον τῆς
[11]   καὶ τρυφῆς ἐπέστητε. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν  τὸ   προχειρότατον τοῦτο, κοινὸς Ἑρμᾶς φασι,
[28]   παρὰ πατρὸς ἦρξεν, ἀλλά μοι  τὸ   πρῶτον ἀπὸ λῃστείας ἀρξαμένῳ ἑταῖροι
[20]   οὖν κατὰ τὸν Ἡσίοδον οἶκος  τὸ   πρῶτον, ὡς ἂν ἐπισημότατα οἰκοίην,
[14]   ἀλλὰ ὅρα ὅπως παραμυθήσομαί σου  τὸ   πταῖσμα· πέντε γάρ, εἰ βούλει,
[20]   δὴ τὰ Ἴσθμια ἐπιδημήσαιμι, καὶ  τὸ   Σικυώνιον πεδίον, καὶ ὅλως εἴ
[13]   πλοῦτον καὶ ἀνέτρεψας εὖ φερόμενον  τὸ   σκάφος οὐρίῳ τῆς εὐχῆς πνεύματι.
[42]   ὥστε ἀεὶ ἐρρῶσθαι καὶ ὑγιαίνειν  τὸ   σῶμα καὶ ἄτρωτον εἶναι καὶ
[5]   τὸ μῆκος, εὖρος δὲ ὑπὲρ  τὸ   τέταρτον μάλιστα τούτου, καὶ ἀπὸ
[2]   μειράκιον ἐκ τῆς θαλάμης προῆλθε  τὸ   τὴν καθαρὰν ὀθόνην ἐνδεδυκός, ἀναδεδεμένον
[29]   ἐπεὶ τῷ Ἀδειμάντου θησαυρῷ παραπλήσιον  τὸ   τοιοῦτο, καὶ τὸ πρᾶγμα οὐχ
[37]   (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ λέγεις. ἐπιπόλαιον μέντοι  τὸ   τραῦμα καὶ οὐκ εἰς τὰ
[37]   πρὸς αὐτοῦ. βασιλικὸν γὰρ καὶ  τὸ   τρωθῆναι περὶ τῆς ἀρχῆς μαχόμενον.
[6]   θαυμάσια πάντα μοι ἔδοξεν. ~καὶ  τὸ   τῶν ναυτῶν πλῆθος στρατοπέδῳ ἄν
[2]   καλοὶ ἕπονται, πάντες ἐλεύθεροι, στωμύλοι  τὸ   φθέγμα, παλαίστρας ἀποπνέοντες, οἷς καὶ
[11]   οὕτω γὰρ μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει  τὸ   φρόντισμα. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Μῶν ἐρωτικόν τί
[44]   εὖ ποιεῖν ἐπιχέαντα κοιμωμένοις αὐτοῖς  τὸ   χρυσίον. καὶ μὴν εἴ τις
[26]   τοῦ Νομάδος ἀλεκτρυόνος, ἀποφυσήσας  τὸ   ψυχίδιον ἄπει γυψὶ καὶ κόραξι
[19]   ὑμέτερα μέτρια, τὸ μειράκιον δὲ  τὸ   ὡραῖον ἀποπνιγήσεται ἄθλιον νεῖν οὐκ
[2]   ὅπου ἡμᾶς ἀπέλιπεν; ὁπότε, οἶμαι,  τὸ   ὡραῖον ἐκεῖνο μειράκιον ἐκ τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007