Alphabétiquement     [«   »]
νῦν 8
νυνὶ 1
1
ὁ 54
5
ὀβολῶν 1
ὁδεύοντες 1
Fréquences     [«    »]
49
51 τῆς
52 τὸν
54 ὁ
54 τῶν
54
75 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits


Paragraphes
[1]   Σάμιππε, προῄεις, μετὰ σὲ δὲ     Ἀδείμαντος ἦν, εἶτ´ ἐγὼ μετ´
[2]   δακρύων, ὥσπερ εἴωθε. ταχύδακρυς γὰρ     ἀνὴρ ἐς τὰ ἐρωτικά. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[23]   δεῖπνα ἐπὶ χρυσοῦ— εὐτελὴς γὰρ     ἄργυρος καὶ οὐ κατ´ ἐμέ—
[18]   πυρὸς ἔνδον ἐστίν, οὗτος     ἀριθμὸς ἅπας χρυσίον ἐπίσημον γενέσθω,
[45]   δάκτυλον ἕνα; μᾶλλον δὲ ὑπερπαίει     ἀριθμός, καὶ δεήσει καὶ τὴν
[34]   τούτων εἴκοσιν ἱπποτοξότας, καίτοι οὔπω     Ἀρμένιος πάρεστιν οὔτε οἱ κατὰ
[21]   μὴ ὥσπερ τῷ Μίδᾳ καὶ     ἄρτος σοι καὶ τὸ ποτὸν
[7]   οἷα ἔπαθον πλέοντες ὡς     ἀστὴρ αὐτοὺς ἔσωσεν; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὔκ,
[34]   τειχῶν καὶ ἔχομεν τὴν πόλιν.     βασιλεὺς δὲ περὶ Κτησιφῶντα διατρίβων
[36]   ἔτι, Πέρσαι γάρ εἰσι καὶ     βασιλεὺς ἐν αὐτοῖς. δὲ
[46]   δὴ πρὸς τὸ Δίπυλον, καὶ     βέλτιστος οὑτοσὶ Σάμιππος ἀμφὶ Βαβυλῶνα
[22]   ἐσθὴς ἐπὶ τούτοις ἁλουργὶς καὶ     βίος οἷος ἁβρότατος, ὕπνος ἐφ´
[18]   ἐπείπερ ἔξεστιν, ἐπιμετρήσω τῇ εὐχῇ.     δὲ Ἑρμῆς κερδῷος ἐπινευσάτω
[13]   κατ´ ἔτος ἕκαστον τὴν μισθοφορίαν.     δέ μοι, Δώδεκα, ἔφη, Ἀττικὰ
[33]   Λυκῖνε, τὸν κατάλογον δειλὸς ὤν.     δὲ νόμος ἀποτετμῆσθαι τὴν κεφαλήν,
[23]   προπίοιμι σκύφον φιάλην αἰτήσας,     ἐκπιὼν ἀποφερέτω καὶ τὸ ἔκπωμα.
[45]   ἀποξύσας. τοῦτο μὲν καὶ     ἑλλέβορος ἱκανὸς ποιῆσαι ζωρότερος ποθείς;
[32]   πάντα ἤδη χειρωσώμεθα— οὐδεὶς γὰρ     ἐναντιωθησόμενος ἡμῖν τὰ ὅπλα τοσούτοις
[25]   ἀφθόνως χρώμενος. εἴρηκα, καί μοι     Ἑρμῆς τελεσιουργήσειεν αὐτά. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οἶσθα
[43]   ἄλλος τις ἔστω ἐπὶ πᾶσιν     ἥδιστος, ὡς ἐράσμιον εἶναί με
[22]   δέ, ὁπόταν δόξῃ, προκύψας ὥσπερ     ἥλιος ἐκείνων μὲν οὐδ´ ἐπιβλέψομαι
[35]   τριάκοντά που σταδίους προκεχωρήκαμεν καὶ     ἥλιος πολύς, κατὰ μεσημβρίαν γὰρ
[40]   διαγιγνώσκει σε βασιλέα ὄντα οὐδ´     θάνατος δέδιε τοὺς δορυφόρους, ἀλλ´
[27]   ὁρᾷς οἵων σοι πραγμάτων αἴτιος     θησαυρὸς γίγνεται; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀεὶ σύ
[26]   πάντα οἴχεται καὶ ἄνθρακές σοι     θησαυρὸς ἔσται; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πῶς λέγεις,
[30]   ὁπλαῖς, καὶ θυμοειδὴς ὢν     ἵππος ἐξενέγκῃ με τὸν χαλινὸν
[5]   τὰ δ´ ἄλλα ἡλίκος μὲν     ἱστός, ὅσην δὲ ἀνέχει τὴν
[17]   καὶ πείθομαί σοι καὶ ὅταν     καιρὸς καλῇ, εὔξομαι ἅπερ ἂν
[18]   τῇ εὐχῇ. δὲ Ἑρμῆς     κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν. ἔστω γὰρ
[8]   ἀπὸ τῆς Λυκιακῆς θαλάττης, καὶ     κλύδων ἅτε ἀπὸ πολλῶν ῥευμάτων
[2]   οὐ πάνυ καλός, Σάμιππε,     μειρακίσκος ἔδοξέ μοι, ὡς ἂν
[5]   θεὸν ἔχουσα τὴν Ἶσιν ἑκατέρωθεν.     μὲν γὰρ ἄλλος κόσμος, αἱ
[1]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Νὴ Δία, καὶ Ἀδείμαντος     Μυρρινούσιος εἵπετο μεθ´ ἡμῶν, ἀλλ´
[9]   ~τοιαῦτα καὶ σφᾶς καταλαβεῖν ἔφασκεν     ναύκληρος ἔτι καὶ νυκτὸς οὔσης
[5]   εἴκοσι καὶ ἑκατὸν πήχεων ἔλεγε     ναυπηγός τὸ μῆκος, εὖρος δὲ
[23]   ταὼς ἐξ Ἰνδίας καὶ ἀλεκτρυὼν     Νομαδικός· οἱ δὲ σκευάζοντες ἕκαστα
[28]   τὰ μέγιστα εἶναι δοκοῦντα, καὶ     νόμος τῆς εὐχῆς ὃν Τιμόλαος
[21]   τὴν ὁλκήν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Εἶτα πῶς     οἰνοχόος ὀρέξει πλῆρες οὕτω βαρὺ
[40]   αἰδούμενος τὸ διάδημα; σὺ δὲ     οὕτως ὑψηλὸς καταπεσὼν ἀνάσπαστος ἐκ
[26]   πάνυ σοι ἀπὸ λεπτῆς κρόκης     πᾶς οὑτοσὶ πλοῦτος ἀπήρτηται, καὶ
[2]   κόμη δὲ καὶ ἐς τοὐπίσω     πλόκαμος συνεσπειραμένος οὐκ ἐλεύθερόν φησιν
[46]   εὐδαιμονία μὲν ὑμῖν καὶ     πολὺς πλοῦτος οἴχηται ἀποπτάμενος, αὐτοὶ
[33]   τὸν Εὐφράτην ἤδη ἐσμὲν καὶ     ποταμὸς ἔζευκται καὶ κατόπιν ὁπόσα
[40]   τὰ ὅμοια τοῖς ἰδιώταις καὶ     πυρετὸς οὐ διαγιγνώσκει σε βασιλέα
[18]   οὖν ἔστω ἐμός. ὁπόσος δὲ     πυρὸς ἔνδον ἐστίν, οὗτος
[36]   Ἐνυάλιος. ὑμεῖς δὲ ἐπειδὰν σημάνῃ     σαλπιγκτής, ἀλαλάξαντες καὶ τὰ δόρατα
[27]   τὴν ὑπόσχεσιν. ἀλλὰ σὺ ἤδη     Σάμιππος εὔχου. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἐγὼ δὲ—
[46]   οἷα αἰτήσεις ἀνεπίληπτα καὶ ἀνέγκλητα     συκοφαντῶν τοὺς ἄλλους. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλ´
[34]   εἶτα ἐγὼ καὶ μετ´ ἐμὲ     Τιμόλαος· ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ
[36]   συνεληλύθαμεν, τὸ μὲν εὐώνυμον καὶ     Τιμόλαος ἐτρέψαντο τοὺς καθ´ αὑτοὺς
[42]   ὁρᾶσθαι τὸν περιθέμενον, οἷος ἦν     τοῦ Γύγου, τὸν δέ τινα
[28]   βασιλεὺς γενέσθαι οὐχ οἷος Ἀλέξανδρος     Φιλίππου Πτολεμαῖος Μιθριδάτης
[18]   ἐν αὐτῷ πάντα ἐμὰ καὶ     φόρτος οἱ ἔμποροι αἱ γυναῖκες
[20]   πάντα ἐν ὀλίγῳ Ἀδειμάντου ἔσται.     χρυσὸς δὲ κοῖλος ἡμῖν ἐμφαγεῖν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007