Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτους 1
τοῖς 22
Τὸν 1
τὸν 52
τόνῳ 1
τοξευμάτων 1
τοξικὴν 1
Fréquences     [«    »]
47 ἐν
49
51 τῆς
52 τὸν
54
54 τῶν
54
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

τὸν


Paragraphes
[32]   καὶ τὰ ἄλλα πάντα— διαβάλωμεν  τὸν   Αἰγαῖον ἐς τὴν Ἰωνίαν, εἶτα
[7]   πάνυ βιαίῳ πνεύματι ἑβδομαίους ἰδεῖν  τὸν   Ἀκάμαντα, εἶτα ζεφύρου ἀντιπνεύσαντος ἀπενεχθῆναι
[5]   τὸν πυθμένα, βαθύτατον κατὰ  τὸν   ἄντλον, ἐννέα πρὸς τοῖς εἴκοσι.
[37]   ὡς ὁρᾷς, καὶ μονομαχήσω πρὸς  τὸν   βασιλέα· προκαλεῖται γάρ με καὶ
[25]   τὴν εὐχήν. τοῦτον ἐβουλόμην βιῶναι  τὸν   βίον πλουτῶν ἐς ὑπερβολὴν καὶ
[19]   Ἰσθμὸν ἐπὶ δελφῖνος ὁμοίως προσκομισθῆναι,  τὸν   δὲ Ἀδειμάντου οἰκέτην τὸν νεώνητον
[42]   οἷος ἦν τοῦ Γύγου,  τὸν   δέ τινα ὡς ἰσχύειν ὑπὲρ
[38]   ~οἱ βάρβαροι προσκυνείτωσαν. ὑμῶν κατὰ  τὸν   Ἑλλήνων νόμον ἄρξω εἷς στρατηγὸς
[42]   αὐτοῖς ἦν. ~ἐγὼ δὲ βούλομαι  τὸν   Ἑρμῆν ἐντυχόντα μοι δοῦναι δακτυλίους
[20]   λέγεις, καὶ ἀνορωρύχθω θησαυρὸς ὑπὸ  τὸν   Ἑρμῆν τὸν λίθινον, ὅς ἐστιν
[43]   ὥστε πολλὰς γυναῖκας οὐ φερούσας  τὸν   ἔρωτα καὶ ἀναρτᾶν ἑαυτὰς καὶ
[9]   καί τινα λαμπρὸν ἀστέρα Διοσκούρων  τὸν   ἕτερον ἐπικαθίσαι τῷ καρχησίῳ καὶ
[17]   γε δὴ ἐν τῇ νηῒ  τὸν   ἕτερον πόδα ἔχει. χρὴ δὲ
[32]   ὀρεινῆς Κιλικίας, ἄχρι ἂν ἐπὶ  τὸν   Εὐφράτην ἀφικώμεθα. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἐμέ,
[33]   τὴν τάξιν. ἀλλ´ ἐπεὶ κατὰ  τὸν   Εὐφράτην ἤδη ἐσμὲν καὶ
[9]   Δία, θαυμάσιόν τινα φὴς κυβερνήτην  τὸν   Ἥρωνα τοῦ Νηρέως ἡλικιώτην,
[20]   ἐπισήμου χρυσίου. εὐθὺς οὖν κατὰ  τὸν   Ἡσίοδον οἶκος τὸ πρῶτον, ὡς
[8]   φοβερωτάτην ποιεῖ τὴν κυματωγὴν καὶ  τὸν   ἦχον μέγαν, καὶ τὸ κῦμα
[13]   ὑπὲρ τὴν Ποικίλην, τὴν παρὰ  τὸν   Ἰλισσὸν ἐκείνην τὴν πατρῴαν ἀφείς,
[37]   μιᾷ πληγῇ αὐτόν τε καὶ  τὸν   ἵππον διέπειρα τὴν λόγχην ἀφείς,
[19]   νεκρόν τι ἄλλο παιδίον ἐς  τὸν   Ἰσθμὸν ἐπὶ δελφῖνος ὁμοίως προσκομισθῆναι,
[20]   ὅσα ἐπὶ θαλάττῃ καὶ περὶ  τὸν   Ἰσθμὸν ὀλίγα τῶν ἀγώνων ἕνεκα,
[4]   ἡμῶν ἀπελείφθη Ἀδείμαντος, ὅτε παρὰ  τὸν   ἱστὸν ἐπὶ πολὺ ἔστημεν ἀναβλέποντες,
[33]   φάλαγγος. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδιδράσκεις, Λυκῖνε,  τὸν   κατάλογον δειλὸς ὤν. δὲ
[15]   γάρ, Ἀδείμαντε, καὶ ἐς  τὸν   κόλπον οὐ πτύεις, οὐδὲ οἶσθα
[18]   Τὸν παῖδα φής, Σάμιππε,  τὸν   κομήτην. κἀκεῖνος οὖν ἔστω ἐμός.
[26]   τοιαῦτα δαίμονος; ἀκούεις γάρ που  τὸν   Κροῖσον καὶ τὸν Πολυκράτην πολύ
[8]   τὸ κῦμα, καὶ μάλιστα περὶ  τὸν   λίβα, ὁπόταν ἐπιλάβῃ καὶ τοῦ
[20]   ἀνορωρύχθω θησαυρὸς ὑπὸ τὸν Ἑρμῆν  τὸν   λίθινον, ὅς ἐστιν ἡμῖν ἐν
[19]   σωθῆναι παρ´ αὐτῶν καὶ ἀπολαβεῖν  τὸν   μισθὸν ἀντὶ τῆς ᾠδῆς καὶ
[10]   ἐμβοήσωμεν οὖν. Ἀδείμαντε, σέ φημι  τὸν   Μυρρινούσιον τὸν Στρομβίχου. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Δυεῖν
[4]   τὰς ἐπιβολὰς καὶ θαυμάζοντες ἀνιόντα  τὸν   ναύτην διὰ τῶν κάλων, εἶτα
[19]   προσκομισθῆναι, τὸν δὲ Ἀδειμάντου οἰκέτην  τὸν   νεώνητον ἀπορήσειν δελφῖνος ἐρωτικοῦ; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ)
[25]   εἴκοσι μεδίμνους ἐπισήμου χρυσίου παραμετρῆσαι  τὸν   οἰκονόμον ἐκέλευσα ἄν, Τιμολάῳ δὲ
[35]   ὁδεύοντες, ὁπότε κατῄειμεν ἕωθεν ἐς  τὸν   Πειραιᾶ, καὶ νῦν ἤδη τριάκοντά
[1]   καὶ πέρα τοῦ μέτρου ἐς  τὸν   Πειραιᾶ καταπεπλευκέναι μίαν τῶν ἀπ´
[42]   ἕτερον δὲ ὡς μὴ ὁρᾶσθαι  τὸν   περιθέμενον, οἷος ἦν τοῦ
[10]   κουρά. ἐπιτείνωμεν δὲ ὅμως  τὸν   περίπατον, ὡς καταλάβωμεν αὐτόν. ~ἢν
[38]   ἀρχήν. ἁπάντων δὲ μάλιστα Κυδίαν  τὸν   πλούσιον μετελεύσομαι, ὃς ὅμορος ὤν
[12]   ~καὶ ἐς μέσον κατατίθει φέρων  τὸν   πλοῦτον. ἄξιον γὰρ ἀπολαῦσαι τὸ
[13]   ἀποβλέποντι ἐπιστάς, Λυκῖνε, κατέδυσας  τὸν   πλοῦτον καὶ ἀνέτρεψας εὖ φερόμενον
[26]   γάρ που τὸν Κροῖσον καὶ  τὸν   Πολυκράτην πολύ σου πλουσιωτέρους γενομένους
[6]   καὶ τὰ θαλάττια σοφὸς ὑπὲρ  τὸν   Πρωτέα. ~ἠκούσατε δὲ ὅπως δεῦρο
[5]   καὶ ἀπὸ τοῦ καταστρώματος ἐς  τὸν   πυθμένα, βαθύτατον κατὰ τὸν
[24]   οὐκέτι τὸ ἀργυροῦν πινάκιον  τὸν   σκύφον ἐπιδείξεται Διόνικος ἐν τῇ
[14]   γενναῖε, λαβόμενός μου ἄπαγε πρὸς  τὸν   στρατηγὸν ὥς τινα πειρατὴν
[10]   Ἀδείμαντε, σέ φημι τὸν Μυρρινούσιον  τὸν   Στρομβίχου. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Δυεῖν θάτερον,
[9]   ἀπὸ τῆς Λυκίας, ὡς γνωρίσαι  τὸν   τόπον ἐκεῖνον, καί τινα λαμπρὸν
[44]   τὸ ὅλον, παιδιὰν ἐποιούμην ἂν  τὸν   τῶν ἀνθρώπων βίον καὶ πάντα
[43]   λύπης ἀπολλύσθω, καὶ ὅλως ὑπὲρ  τὸν   Ὑάκινθον Ὕλαν Φάωνα
[30]   ὢν ἵππος ἐξενέγκῃ με  τὸν   χαλινὸν ἐνδακὼν ἐς μέσους τοὺς
[43]   Ὑάκινθον Ὕλαν Φάωνα  τὸν   Χῖον εἶναί με. ~καὶ ταῦτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007