Alphabétiquement     [«   »]
τηλικαῦτα 2
τηλικαύτην 1
τηλικοῦτον 1
τὴν 75
τῆς 51
τί 7
τι 17
Fréquences     [«    »]
54
54 τῶν
54
75 τὴν
94 δὲ
105 τὸ
314 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

τὴν


Paragraphes
[33]   καὶ τὴν Παλαιστίνην εἶτα καὶ  τὴν   ~Αἴγυπτον προσαξόμενοι, σὺ πρῶτος,
[40]   κάμνων, οἷα δὲ καὶ μετὰ  τὴν   ἀπαλλαγὴν ἔσται; ~Ἀλλ´ ἤδη σὸν
[15]   ἀγανακτεῖς, εἰ συνεμβησόμεθά σοι, καὶ  τὴν   ἀποβάθραν προεισελθὼν ἀφαιρεῖς; ὑπερμαζᾷς γάρ,
[15]   αὐτοὶ ἐπιστάντες. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀλλὰ ὑφαιρήσω  τὴν   ἀποβάθραν προεισελθών. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν ἡμεῖς
[45]   σοι, ἀλλὰ τοσούτους περιημμένος βαδιῇ  τὴν   ἀριστερὰν πεφορτισμένος κατὰ δάκτυλον ἕνα;
[38]   αἳ ἂν ὑβρίσωσί τι ἐς  τὴν   ἀρχήν. ἁπάντων δὲ μάλιστα Κυδίαν
[40]   ἀνάσπαστος ἐκ τοῦ βασιλείου θρόνου  τὴν   αὐτὴν ὁδὸν ἄπει τοῖς πολλοῖς,
[35]   δὲ τὸ ἱππικὸν αὐτοῦ μένειν  τὴν   Βαβυλῶνα διαφυλάξοντας. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδειλιᾷς καὶ
[29]   κληρονόμον γενόμενον ἄλλου πονήσαντος ἐς  τὴν   βασιλείαν· ἐπεὶ τῷ Ἀδειμάντου θησαυρῷ
[28]   εἴ τις ἄλλος ἐκδεξάμενος  τὴν   βασιλείαν παρὰ πατρὸς ἦρξεν, ἀλλά
[19]   γὰρ αὐτὸ ὑποδύντες ἐξοίσουσιν ἐπὶ  τὴν   γῆν. νομίζεις κιθαρῳδὸν μέν
[45]   γέροντα ἤδη ἄνδρα οὕτω παρακεκινηκότα  τὴν   γνώμην, ἐπὶ δακτυλίου μικροῦ ὀχούμενον,
[35]   νήφειν ᾤμην καὶ ὕπαρ ἀποφανεῖσθαι  τὴν   γνώμην. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Πρόσιμεν δή, εἴ
[45]   ἀριθμός, καὶ δεήσει καὶ  τὴν   δεξιὰν συνεπιλαβεῖν. καίτοι ἑνὸς τοῦ
[42]   μοι δοῦναι δακτυλίους τινὰς τοιούτους  τὴν   δύναμιν, ἕνα μὲν ὥστε ἀεὶ
[29]   τις αὐτὸς δι´ αὑτοῦ κτησάμενος  τὴν   δυναστείαν. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Παπαῖ, Σάμιππε,
[14]   καὶ ταῦτα ἐν γῇ κατὰ  τὴν   ἐκ Πειραιῶς ἐς τὸ ἄστυ.
[39]   τὸ δέος ἅπαντες πρὸς  τὴν   ἐλπίδα εὖνοι δοκοῦντες εἶναι. ἀπόλαυσις
[36]   τοῖς μετὰ σαυτοῦ παρακελεύου δέχεσθαι  τὴν   ἐπέλασιν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) τῆς τύχης.
[32]   αὐτοὶ συμπαρῶσι. ~προΐωμεν δὲ ἤδη  τὴν   ἐπὶ Κορίνθου διὰ τῆς ὀρεινῆς
[35]   δεῖν ὑμᾶς τὸ πεζὸν ἀπιέναι  τὴν   ἐπὶ Κτησιφῶντος, ἡμᾶς δὲ τὸ
[5]   ὑπερβέβηκεν ἐς τὸ πρόσω ἀπομηκυνομένη,  τὴν   ἐπώνυμον τῆς νεὼς θεὸν ἔχουσα
[21]   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἄνθρωπε, μή μοι ἀνάλυε  τὴν   εὐχήν. ἐγὼ δὲ καὶ τὰς
[25]   λάλος ἐστὶ καὶ ἐπισκώπτει μου  τὴν   εὐχήν. τοῦτον ἐβουλόμην βιῶναι τὸν
[15]   γέλωτι καὶ σκώμματι ποιήσεσθέ μου  τὴν   εὐχήν. ὥστε ἐπιστὰς μικρόν, ἔστ´
[34]   δὲ περὶ Κτησιφῶντα διατρίβων ἤκουσε  τὴν   ἔφοδον, εἶτα εἰς Σελεύκειαν παρελθὼν
[24]   κάλλος θέατρα καὶ βαλανεῖα, καὶ  τὴν   θάλατταν ἄχρι πρὸς τὸ Δίπυλον
[22]   προσαραξάτωσαν ἐς τὸ μέτωπον εὐθὺ  τὴν   θύραν, οἷα νῦν αὐτοὶ ποιοῦσιν.
[5]   ἐπώνυμον τῆς νεὼς θεὸν ἔχουσα  τὴν   Ἶσιν ἑκατέρωθεν. μὲν γὰρ
[14]   που τὸ μέγα Ἀδειμάντου πλοῖον  τὴν   Ἶσίν τις εἶδεν. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ὁρᾷς;
[45]   ἀνδρὶ πτηνῷ καὶ ὑπὲρ μυρίους  τὴν   ἰσχύν, πλὴν ἀλλὰ ἐκεῖνο ἐρήσομαί
[32]   πάντα— διαβάλωμεν τὸν Αἰγαῖον ἐς  τὴν   Ἰωνίαν, εἶτα ἐκεῖ τῇ Ἀρτέμιδι
[2]   ἐκ τῆς θαλάμης προῆλθε τὸ  τὴν   καθαρὰν ὀθόνην ἐνδεδυκός, ἀναδεδεμένον ἐς
[34]   Ἀρμένιος πάρεστιν οὔτε οἱ κατὰ  τὴν   Κασπίαν θάλατταν οἰκοῦντες οὔτε οἱ
[5]   ἱστός, ὅσην δὲ ἀνέχει  τὴν   κεραίαν, οἵῳ δὲ προτόνῳ συνέχεται,
[37]   διέπειρα τὴν λόγχην ἀφείς, εἶτα  τὴν   κεφαλὴν ἀποτεμὼν καὶ ἀφελὼν τὸ
[33]   ὤν. δὲ νόμος ἀποτετμῆσθαι  τὴν   κεφαλήν, εἴ τις λιπὼν φαίνοιτο
[2]   ὀθόνην ἐνδεδυκός, ἀναδεδεμένον ἐς τοὐπίσω  τὴν   κόμην ἐπ´ ἀμφότερα τοῦ μετώπου
[9]   ἐς τὸ κάτω, οὓς ἔδει  τὴν   Κρήτην δεξιὰν λαβόντας ὑπὲρ τὴν
[8]   τῷ κλύσματι— καὶ φοβερωτάτην ποιεῖ  τὴν   κυματωγὴν καὶ τὸν ἦχον μέγαν,
[37]   τε καὶ τὸν ἵππον διέπειρα  τὴν   λόγχην ἀφείς, εἶτα τὴν κεφαλὴν
[46]   πλοῦτον ἀνιᾶσθαι μετ´ ὀλίγον ψιλὴν  τὴν   μᾶζαν ἐσθίων, οἷα ὑμεῖς πείσεσθε
[9]   τὴν Κρήτην δεξιὰν λαβόντας ὑπὲρ  τὴν   Μαλέαν πλεύσαντας ἤδη εἶναι ἐν
[13]   τὸ πολὺ κατ´ ἔτος ἕκαστον  τὴν   μισθοφορίαν. δέ μοι, Δώδεκα,
[13]   ἐπανιὼν ἐλογιζόμην, εἴ τις θεῶν  τὴν   ναῦν ἄφνω ἐμὴν ποιήσειεν εἶναι,
[9]   ἐπικαθίσαι τῷ καρχησίῳ καὶ κατευθῦναι  τὴν   ναῦν ἐπὶ τὰ λαιὰ ἐς
[12]   εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ ἐς  τὴν   ναῦν ἐπιβάσει, ἐπεὶ σέ,
[13]   ἔτι δέ μοι τὰ κατὰ  τὴν   ναῦν εὐθετίζοντι καὶ ἐς λιμένα
[4]   εἰ δὲ μή, ἀλλ´ οἶδε  τὴν   ὁδὸν Ἀδείμαντος, καὶ δέος οὐδὲν
[16]   πρὸς τὸ ἄστυ, διελόμενοι τετραχῆ  τὴν   ὁδὸν κατὰ τοὺς ἐπιβάλλοντας ἑκάστῳ
[9]   καὶ ζόφου ἀκριβοῦς. ἀλλὰ πρὸς  τὴν   οἰμωγὴν αὐτῶν ἐπικλασθέντας τοὺς θεοὺς
[20]   τὰ Ἐχεκράτους, ἀλλὰ διτάλαντον ἕκαστον  τὴν   ὁλκήν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Εἶτα πῶς
[37]   φανερὰ τοῦ σώματος, ὡς μηδὲ  τὴν   οὐλὴν ὕστερον ἄμορφον γενέσθαι. πλὴν
[33]   Φοινίκην ἡμῖν ἐν τούτῳ καὶ  τὴν   Παλαιστίνην εἶτα καὶ τὴν ~Αἴγυπτον
[37]   ἢν βιάζωνται, αὐτομολήσειν προσδραμὼν ἐς  τὴν   παλαίστραν ἔτι πολεμοῦντας ὑμᾶς καταλιπών.
[4]   δοκεῖ, ἤν πως ἀνεῳγυῖαν ἔτι  τὴν   παλαίστραν καταλάβωμεν. ~ἀλλὰ μεταξὺ λόγων,
[13]   ἐπικαίρῳ μικρὸν ὑπὲρ τὴν Ποικίλην,  τὴν   παρὰ τὸν Ἰλισσὸν ἐκείνην τὴν
[19]   εἰς σὲ παρέλθῃ εὐχή,  τὴν   Πάρνηθα ἐκείνην, εἰ θέλεις, ὅλην
[13]   τὴν παρὰ τὸν Ἰλισσὸν ἐκείνην  τὴν   πατρῴαν ἀφείς, καὶ οἰκέτας ὠνούμην
[13]   ᾠκοδομησάμην ἐν ἐπικαίρῳ μικρὸν ὑπὲρ  τὴν   Ποικίλην, τὴν παρὰ τὸν Ἰλισσὸν
[34]   εἴσω τῶν τειχῶν καὶ ἔχομεν  τὴν   πόλιν. βασιλεὺς δὲ περὶ
[45]   ὃς περιθέμενόν σε παύσει μωραίνοντα  τὴν   πολλὴν ταύτην κόρυζαν ἀποξύσας.
[5]   καὶ περιαγωγεῖς καὶ αἱ κατὰ  τὴν   πρύμναν οἰκήσεις θαυμάσια πάντα μοι
[45]   καὶ ταῦτα φαλακρὸν ὄντα καὶ  τὴν   ῥῖνα σιμόν; ἀτὰρ εἰπέ μοι
[33]   κεφαλήν, εἴ τις λιπὼν φαίνοιτο  τὴν   τάξιν. ἀλλ´ ἐπεὶ κατὰ τὸν
[6]   Ἥρων, οἶμαι, τοὔνομα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Θαυμάσιος  τὴν   τέχνην, ὡς ἔφασκον οἱ ἐμπλέοντες,
[15]   πρῴην καὶ ἐς Αἴγιναν ἐπὶ  τὴν   τῆς Ἐνοδίας τελετὴν, οἶσθα, ἐν
[30]   εἰς τοὐπίσω τὼ χεῖρε τιμῶν  τὴν   τιάραν ὀρθὴν οὖσαν καὶ τὸ
[33]   Παρθυαίους ἐλάσειν μάχιμα φῦλα καὶ  τὴν   τοξικὴν εὔστοχα. ὥστε ἄλλῳ παραδοὺς
[27]   τῶν πλουσίων ἀναδύῃ καὶ ἀνακαλεῖς  τὴν   ὑπόσχεσιν. ἀλλὰ σὺ ἤδη
[33]   ἐπεισαχθέντες, οἱ δὲ καὶ ἀπίασι  τὴν   Φοινίκην ἡμῖν ἐν τούτῳ καὶ
[31]   ἱππεῖς, Ἀδείμαντον ἱππαρχεῖν, ἀνατεινάτω  τὴν   χεῖρα. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πάντες, ὡς ὁρᾷς,
[26]   τῆς χρυσῆς τραπέζης, πρὶν ἐπιβαλεῖν  τὴν   χεῖρα καὶ ἀπογεύσασθαι τοῦ ταὼ
[27]   Λυκῖνε, ὑπεναντίος· ὥστε οὐδὲ  τὴν   χοίνικα ἔτι λήψῃ ἐς τέλος
[22]   τοῦτον καὶ λουσάμενον ἥκειν κελεύσω  τὴν   ὥραν ἐπὶ τὸ δεῖπνον. οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007