Alphabétiquement     [«   »]
δακτύλῳ 1
δακτύλων 1
δαρεικοί 1
δὲ 94
δέ 13
δέδια 1
δέδιε 1
Fréquences     [«    »]
75 τὴν
54 τῶν
54
94 δὲ
105 τὸ
314 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

δὲ


Paragraphes
[15]   οὐδὲν ἐδυσχέραινες ἡμᾶς συμπλέοντας, νῦν  δὲ   ἀγανακτεῖς, εἰ συνεμβησόμεθά σοι, καὶ
[19]   ἐπὶ δελφῖνος ὁμοίως προσκομισθῆναι, τὸν  δὲ   Ἀδειμάντου οἰκέτην τὸν νεώνητον ἀπορήσειν
[28]   εἰς πέντε μυριάδας ὁπλιτικόν, ἱππεῖς  δὲ   ἀμφὶ τοὺς πεντακισχιλίους. ~ἐγὼ δὲ
[5]   καμπύλη χρυσοῦν χηνίσκον ἐπικειμένη, καταντικρὺ  δὲ   ἀνάλογον πρῷρα ὑπερβέβηκεν ἐς
[5]   ἡλίκος μὲν ἱστός, ὅσην  δὲ   ἀνέχει τὴν κεραίαν, οἵῳ δὲ
[9]   ἤδη τῷ κρημνῷ προσφερομένην. τοὐντεῦθεν  δὲ   ἅπαξ τῆς ὀρθῆς ἐκπεσόντας διὰ
[7]   ἀνὴρ καὶ προσομιλῆσαι δεξιός. ἔφη  δὲ   ἀπὸ τῆς Φάρου ἀπάραντας οὐ
[22]   ὥραν ἐπὶ τὸ δεῖπνον. οἱ  δὲ   ἀποπνιγήσονται οἱ πλούσιοι ὁρῶντες ὀχήματα,
[42]   ἀνιαρὸν ἐν αὐτοῖς ἦν. ~ἐγὼ  δὲ   βούλομαι τὸν Ἑρμῆν ἐντυχόντα μοι
[40]   ἐκπρόθεσμα καὶ ἀνεπαίσθητα φιλοτιμήματα. εἰκόνες  δὲ   ἐκεῖναι καὶ νεῴ, οὓς ἀνιστᾶσιν
[20]   δὲ κοῖλος ἡμῖν ἐμφαγεῖν, τὰ  δὲ   ἐκπώματα οὐ κοῦφα ὡς τὰ
[46]   ἀριστῶν μὲν ἐν Συρίᾳ, δειπνῶν  δὲ   ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τοῖς ἐμοὶ
[14]   οὖν εὐπλόει, βέλτιστε, ἡμεῖς  δὲ   ἐν Πειραιεῖ καθεδούμεθα τοὺς ἐξ
[39]   οἶμαί σοι ἀρχή— Τιμόλαον  δὲ   ἐν τῷ μέρει εὔχεσθαι ὅπερ
[23]   οἶνος δὲ ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον  δὲ   ἐξ Ἰβηρίας καὶ τοῦτο, μέλι
[23]   τάριχος μὲν ἐξ Ἰβηρίας, οἶνος  δὲ   ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον δὲ ἐξ
[33]   οὐκ ἂν ἡδέως ὑπομείναιμι. σὺ  δὲ   ἔοικας ἐπὶ Ἀρμενίους καὶ Παρθυαίους
[36]   μὲν σύνθημα ἔστω Ἐνυάλιος. ὑμεῖς  δὲ   ἐπειδὰν σημάνῃ σαλπιγκτής, ἀλαλάξαντες
[18]   ἔξεστιν, ἐπιμετρήσω τῇ εὐχῇ.  δὲ   Ἑρμῆς κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν.
[31]   μὲν ἄρχε τῆς ἵππου, Λυκῖνος  δὲ   ἐχέτω τὸ δεξιόν. οὑτοσὶ δὲ
[15]   ἶβιν ἐκ Μέμφιδος, εἰ  δὲ   ναῦς ἐδύνατο, καὶ τῶν
[5]   οἵῳ δὲ προτόνῳ συνέχεται, ὡς  δὲ   πρύμνα μὲν ἐπανέστηκεν ἠρέμα
[13]   καὶ ζεύγη καὶ ἵππους. νυνὶ  δὲ   ἤδη καὶ ἔπλεον ὑφ´ ἁπάντων
[32]   Περσῶν, ἐπειδὰν αὐτοὶ συμπαρῶσι. ~προΐωμεν  δὲ   ἤδη τὴν ἐπὶ Κορίνθου διὰ
[23]   ἐξ Ἰβηρίας καὶ τοῦτο, μέλι  δὲ   ἡμέτερον τὸ ἄπυρον, καὶ ὄψα
[28]   Σάμιππος εὔχου. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἐγὼ  δὲ—   ἠπειρώτης γάρ εἰμι, Ἀρκὰς ἐκ
[36]   βασιλεὺς ἐν αὐτοῖς.  δὲ   ἵππος ἅπασα τῶν βαρβάρων ἐπὶ
[33]   ἐμοῦ ἑκάστῳ ἔθνει ἐπεισαχθέντες, οἱ  δὲ   καὶ ἀπίασι τὴν Φοινίκην ἡμῖν
[44]   τῆς γῆς ἡμίτομον ἔχοντες. ἔτι  δὲ   καὶ ἀστέρων φύσιν καὶ σελήνης
[2]   τῆς φωνῆς τόνῳ, κόμη  δὲ   καὶ ἐς τοὐπίσω πλόκαμος
[39]   ἐκπώματα προπίνων τοῖς συμπόταις, σὺ  δὲ   καὶ ἐτιτρώσκου μονομαχῶν καὶ ἐδεδίεις
[26]   ἀπολαῦσαι τοῦ πλούτου ἀποθανόντας, ἐνίους  δὲ   καὶ ζῶντας ἀποστερηθέντας ὧν εἶχον
[38]   ἐπωνύμους ἐπ´ ἐμαυτοῦ οἰκιῶ, ὅσας  δὲ   καὶ καθαιρήσω ἑλὼν κατὰ κράτος,
[22]   καὶ κάτω περιπατήσουσιν, ἐν αὐτοῖς  δὲ   καὶ Κλεαίνετος καὶ Δημόκριτος οἱ
[17]   τὸν ἕτερον πόδα ἔχει. χρὴ  δὲ   καὶ Λυκίνῳ δοκεῖν. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ
[40]   καὶ φροντίζων καὶ κάμνων, οἷα  δὲ   καὶ μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν ἔσται;
[40]   ὑπορρεῖ καὶ ἄπεισιν ἀμελούμενα. ἢν  δὲ   καὶ ὅτι μάλιστα ἐπὶ πλεῖστον
[42]   ἐμὲ ῥᾳδίως μόνον ἀνατίθεσθαι, ἔτι  δὲ   καὶ πέτεσθαι πολὺ ἀπὸ τῆς
[1]   Αἰγύπτου ἐς Ἰταλίαν σιταγωγῶν; οἶμαι  δὲ   καὶ σφώ, σέ τε καὶ
[21]   μοι ἀνάλυε τὴν εὐχήν. ἐγὼ  δὲ   καὶ τὰς τραπέζας ὅλας χρυσᾶς
[6]   στρατοπέδῳ ἄν τις εἰκάσειεν. ἐλέγετο  δὲ   καὶ τοσοῦτον ἄγειν σῖτον, ὡς
[44]   Ἰνδοῖς ἀθέατον τοῖς ἄλλοις, ἐγὼ  δὲ   καὶ τοῦτο ἑώρων ἄν, καὶ
[46]   ἅπαντας ἀπορρυέντας τῶν δακτύλων. ἐμοὶ  δὲ   καὶ τοῦτο ἱκανὸν ἀντὶ πάντων
[44]   ἅπαντας ἄνευ ἐκείνων μόνων. οἷον  δὲ   κἀκεῖνο ἦν, τοὺς πολεμοῦντας ἐπισκοπεῖν
[36]   καθ´ αὑτοὺς Μήδους ὄντας, τὸ  δὲ   κατ´ ἐμὲ ἰσόπαλον ἔτι, Πέρσαι
[31]   ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τετάξεται. ἐγὼ  δὲ   κατὰ μέσον, ὡς νόμος βασιλεῦσι
[46]   πολὺς πλοῦτος οἴχηται ἀποπτάμενος, αὐτοὶ  δὲ   καταβάντες ἀπὸ τῶν θησαυρῶν τε
[20]   ὀλίγῳ Ἀδειμάντου ἔσται. χρυσὸς  δὲ   κοῖλος ἡμῖν ἐμφαγεῖν, τὰ δὲ
[38]   τι ἐς τὴν ἀρχήν. ἁπάντων  δὲ   μάλιστα Κυδίαν τὸν πλούσιον μετελεύσομαι,
[43]   ἀμφότερα εἷς δακτύλιος δυνάσθω. ~τὸ  δὲ   μέγιστον ἄλλος τις ἔστω ἐπὶ
[16]   τῇ φύσει ἀπίθανα ἔσται. τὸ  δὲ   μέγιστον, ἐπίδειξις ἔσται τὸ πρᾶγμα
[24]   τῷ μὲν ἀστῷ ἑκατόν, τῷ  δὲ   μετοίκῳ ἥμισυ τούτων, δημοσίᾳ δὲ
[4]   μηκέθ´ ἡμᾶς εὑρεῖν ἐδύνατο. εἰ  δὲ   μή, ἀλλ´ οἶδε τὴν ὁδὸν
[21]   καὶ τὰς κλίνας χρυσᾶς, εἰ  δὲ   μὴ σιωπήσῃ, καὶ τοὺς διακόνους
[35]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Εὖ γε ὑπέμνησας. ἐγὼ  δὲ   νήφειν ᾤμην καὶ ὕπαρ ἀποφανεῖσθαι
[33]   τὸν κατάλογον δειλὸς ὤν.  δὲ   νόμος ἀποτετμῆσθαι τὴν κεφαλήν, εἴ
[24]   ἀποφερέτω καὶ τὸ ἔκπωμα. ~οἱ  δὲ   νῦν πλούσιοι πρὸς ἐμὲ Ἶροι
[1]   οἶμαι, Σάμιππε, προῄεις, μετὰ σὲ  δὲ   Ἀδείμαντος ἦν, εἶτ´ ἐγὼ
[40]   οὐκ αἰδούμενος τὸ διάδημα; σὺ  δὲ   οὕτως ὑψηλὸς καταπεσὼν ἀνάσπαστος
[18]   κἀκεῖνος οὖν ἔστω ἐμός. ὁπόσος  δὲ   πυρὸς ἔνδον ἐστίν, οὗτος
[13]   ἐπιπλέων ἐνίοτε μὲν αὐτός, ἐνίοτε  δὲ   οἰκέτας ἐκπέμπων. εἶτα ἐκ τῶν
[17]   οὑτοσὶ Σάμιππος, εἶτα Τιμόλαος, ἐγὼ  δὲ   ὀλίγον ὅσον ἡμιστάδιον τὸ πρὸ
[44]   κατὰ τῶν κρημνῶν. τοῖς παιδικοῖς  δὲ   ὁμιλεῖν ἀκωλύτως ἂν ἐξῆν εἰσιόντα
[13]   οἶδ´ ὅπου ὑμεῖς ἀπέστητε. ~Ἰδὼν  δὲ   ὅμως τὰ πάντα ἠρόμην τινὰ
[10]   ἐν χρῷ κουρά. ἐπιτείνωμεν  δὲ   ὅμως τὸν περίπατον, ὡς καταλάβωμεν
[7]   σοφὸς ὑπὲρ τὸν Πρωτέα. ~ἠκούσατε  δὲ   ὅπως δεῦρο κατήγαγε τὸ πλοῖον,
[24]   δὲ μετοίκῳ ἥμισυ τούτων, δημοσίᾳ  δὲ   ὅσα ἐς κάλλος θέατρα καὶ
[39]   καὶ μῖσος καὶ κολακεία, φίλος  δὲ   οὐδεὶς ἀληθής, ἀλλὰ πρὸς τὸ
[15]   μήτε πριαμένῳ μήτε ναυπηγησαμένῳ, ἡμεῖς  δὲ   οὐκ αἰτήσομεν παρὰ τῶν θεῶν
[1]   αὐτὸς ὤν, τὸ ἀπὸ τούτου  δὲ   οὐκέτι αὐτὸν εἶδον οὔτε ἔνδον
[25]   τὸν οἰκονόμον ἐκέλευσα ἄν, Τιμολάῳ  δὲ   πέντε χοίνικας, Λυκίνῳ δὲ χοίνικα,
[34]   ἔχομεν τὴν πόλιν. βασιλεὺς  δὲ   περὶ Κτησιφῶντα διατρίβων ἤκουσε τὴν
[2]   καὶ παραδακρῦσαι οὐκ ἀγεννές. οὗτος  δὲ   πρὸς τῷ μελάγχρους εἶναι καὶ
[5]   δὲ ἀνέχει τὴν κεραίαν, οἵῳ  δὲ   προτόνῳ συνέχεται, ὡς δὲ
[23]   καὶ ἀλεκτρυὼν Νομαδικός· οἱ  δὲ   σκευάζοντες ἕκαστα σοφισταί τινες περὶ
[44]   ἑώρων ἄν, καὶ τὰς πηγὰς  δὲ   τὰς Νείλου μόνος ἂν ἠπιστάμην
[24]   ἀργύρῳ τοσούτῳ χρωμένους. τῇ πόλει  δὲ   ταῦτα ἐξαίρετα παρ´ ἐμοῦ ὑπῆρξεν
[35]   πλησίον τοῦ κινδύνου γενόμενος; σοὶ  δὲ   τί δοκεῖ, Τιμόλαε; (ΤΙΜΟΛΑΟΣ)
[35]   αὐτοῖς. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ λέγεις. σὺ  δὲ   τί, Λυκῖνε, δοκιμάζεις; (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[31]   δὲ ἐχέτω τὸ δεξιόν. οὑτοσὶ  δὲ   Τιμόλαος ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τετάξεται.
[31]   Σάμιππε, ἡγήσομαι τῶν ἱππέων, Λυκῖνος  δὲ   τὸ δεξιὸν κέρας ἐχέτω. δίκαιος
[34]   ἐμὲ Τιμόλαος· ἐπὶ πᾶσι  δὲ   τὸ ἱππικὸν ἄγε σύ,
[35]   ἀπιέναι τὴν ἐπὶ Κτησιφῶντος, ἡμᾶς  δὲ   τὸ ἱππικὸν αὐτοῦ μένειν τὴν
[19]   μὲν ὑμέτερα μέτρια, τὸ μειράκιον  δὲ   τὸ ὡραῖον ἀποπνιγήσεται ἄθλιον νεῖν
[27]   μὲν οὐδὲ βαδίζειν δυναμένους, ἐνίους  δὲ   τυφλοὺς τῶν ἐντοσθιδίων τι
[2]   Ἑλληνιστὶ μέν, ἐς τὸ πάτριον  δὲ   τῷ ψόφῳ καὶ τῷ τῆς
[30]   οὖσαν καὶ τὸ διάδημα. σὺ  δὲ   τῶν ἐρρωμένων τούτων τινὰ ποίησον
[25]   ἐκ τοῦ Κεραμεικοῦ. ~τοῖς φίλοις  δὲ   ὑμῖν, Σαμίππῳ μὲν εἴκοσι μεδίμνους
[5]   ναυπηγός τὸ μῆκος, εὖρος  δὲ   ὑπὲρ τὸ τέταρτον μάλιστα τούτου,
[45]   πεφορτισμένος κατὰ δάκτυλον ἕνα; μᾶλλον  δὲ   ὑπερπαίει ἀριθμός, καὶ δεήσει
[7]   ἀπενεχθῆναι πλαγίους ἄχρι Σιδῶνος, ἐκεῖθεν  δὲ   χειμῶνι μεγάλῳ περιπεσόντας δεκάτῃ ἐπὶ
[29]   δὲ ἀμφὶ τοὺς πεντακισχιλίους. ~ἐγὼ  δὲ   χειροτονητὸς ὑφ´ ἁπάντων προκριθεὶς ἄρχων,
[25]   Τιμολάῳ δὲ πέντε χοίνικας, Λυκίνῳ  δὲ   χοίνικα, ἀπομεμαγμένην καὶ ταύτην, ὅτι
[42]   ἄτρωτον εἶναι καὶ ἀπαθῆ, ἕτερον  δὲ   ὡς μὴ ὁρᾶσθαι τὸν περιθέμενον,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007