Alphabétiquement     [«   »]
τύχοι 1
τὼ 1
τῷ 30
τῶν 54
Ὑάκινθον 1
ὑβριστής 1
ὑβρίσωσί 1
Fréquences     [«    »]
54
51 τῆς
52 τὸν
54 τῶν
54
75 τὴν
94 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

τῶν


Paragraphes
[26]   πλουσιωτέρους γενομένους ἐκπεσόντας ἐν βραχεῖ  τῶν   ἀγαθῶν ἁπάντων. ~ἵνα δέ σοι
[29]   μικρόν, ἀλλὰ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ  τῶν   ἀγαθῶν ἁπάντων σύ γε ᾔτησας,
[20]   καὶ περὶ τὸν Ἰσθμὸν ὀλίγα  τῶν   ἀγώνων ἕνεκα, εἴ ποτε δὴ
[39]   θαυμασιώτατε βασιλέων, ἐπιπονώτερα καὶ βιαιότερα  τῶν   Ἀδειμάντου, παρ´ ὅσον ἐκεῖνος μὲν
[15]   καλῷ τῆς πόλεως οἰκοδομηθεῖσα καὶ  τῶν   ἀκολούθων τὸ πλῆθος. ἀλλ´ ὦγαθέ,
[27]   τῶν πλουσίων κακοδαιμόνως διάγοντας ὑπὸ  τῶν   ἀλγηδόνων, τοὺς μὲν οὐδὲ βαδίζειν
[29]   γε αὐτὸ ἡδύ, μείζω εἶναι  τῶν   ἄλλων βασιλέων ἅτε ἀρετῇ προχειρισθέντα
[22]   προσελθοῦσιν γε αὐτοῖς καὶ πρὸ  τῶν   ἄλλων εἰσδεχθῆναι ἀξιοῦσι θυρωροὶ ἑπτὰ
[44]   γὰρ ἐμὰ ἦν ἂν τὰ  τῶν   ἄλλων, ἐς ὅσον ἀνοίγειν τε
[44]   ὅλον, παιδιὰν ἐποιούμην ἂν τὸν  τῶν   ἀνθρώπων βίον καὶ πάντα ἐμὰ
[1]   ἐς τὸν Πειραιᾶ καταπεπλευκέναι μίαν  τῶν   ἀπ´ Αἰγύπτου ἐς Ἰταλίαν σιταγωγῶν;
[36]   αὐτοῖς. δὲ ἵππος ἅπασα  τῶν   βαρβάρων ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἡμῶν
[4]   ἐπὶ πολὺ ἔστημεν ἀναβλέποντες, ἀριθμοῦντες  τῶν   βυρσῶν τὰς ἐπιβολὰς καὶ θαυμάζοντες
[46]   τοὺς δακτυλίους ἐκείνους ἅπαντας ἀπορρυέντας  τῶν   δακτύλων. ἐμοὶ δὲ καὶ τοῦτο
[13]   δὲ οἰκέτας ἐκπέμπων. εἶτα ἐκ  τῶν   δώδεκα ἐκείνων ταλάντων οἰκίαν τε
[27]   δυναμένους, ἐνίους δὲ τυφλοὺς  τῶν   ἐντοσθιδίων τι ἀλγοῦντας; ὅτι μὲν
[39]   τι ἔθνος ἐπελαύνουσί τινες  τῶν   ἔξω τῆς ἀρχῆς. δεδιέναι οὖν
[13]   καὶ ἔπλεον ὑφ´ ἁπάντων εὐδαιμονιζόμενος  τῶν   ἐπιβατῶν φοβερὸς τοῖς ναύταις καὶ
[30]   καὶ τὸ διάδημα. σὺ δὲ  τῶν   ἐρρωμένων τούτων τινὰ ποίησον ἵππαρχον.
[39]   ἀπόλαυσις μέν γε οὐδὲ ὄναρ  τῶν   ἡδέων, ἀλλὰ δόξα μόνη καὶ
[1]   ἐστιν ἀποπλανηθεὶς ἐν τῷ πλήθει  τῶν   θεατῶν. ἄχρι μὲν γὰρ τῆς
[15]   ἡμεῖς δὲ οὐκ αἰτήσομεν παρὰ  τῶν   θεῶν ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ἀκμῆτες
[16]   αἰτῶμεν ἅπερ ἂν δοκῇ παρὰ  τῶν   θεῶν. οὕτω γὰρ ἂν ἡμᾶς
[46]   ἀποπτάμενος, αὐτοὶ δὲ καταβάντες ἀπὸ  τῶν   θησαυρῶν τε καὶ διαδημάτων ὥσπερ
[3]   Τιμόλαε, ὅτι ἡμᾶς ἀναμιμνήσκεις  τῶν   Θουκυδίδου συγγραμμάτων, ἐν τῷ
[31]   Ἐγώ σοι, Σάμιππε, ἡγήσομαι  τῶν   ἱππέων, Λυκῖνος δὲ τὸ δεξιὸν
[4]   θαυμάζοντες ἀνιόντα τὸν ναύτην διὰ  τῶν   κάλων, εἶτα ἐπὶ τῆς κεραίας
[4]   τῆς κεραίας ἄνω ἀσφαλῶς διαθέοντα  τῶν   κεροιάκων ἐπειλημμένον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ λέγεις.
[44]   σταδίους εἴκοσιν ἀφῆκα φέρεσθαι κατὰ  τῶν   κρημνῶν. τοῖς παιδικοῖς δὲ ὁμιλεῖν
[31]   ἂν εἴην τυχεῖν παρὰ σοῦ  τῶν   μεγίστων τοσούτοις σε μεδίμνοις δωρησάμενος
[13]   ὅμως τὰ πάντα ἠρόμην τινὰ  τῶν   ναυτῶν, ὁπόσην ἀποφέρει ναῦς
[6]   πάντα μοι ἔδοξεν. ~καὶ τὸ  τῶν   ναυτῶν πλῆθος στρατοπέδῳ ἄν τις
[40]   ἰσότιμος ἐλαυνόμενος ἐν τῇ ἀγέλῃ  τῶν   νεκρῶν, χῶμα ὑψηλὸν ὑπὲρ γῆς
[33]   κατάλιπε. δειλὸς γάρ εἰμι καὶ  τῶν   οἴκοι πολὺ ἀπελθεῖν οὐκ ἂν
[38]   κατ´ ὀλίγον ἐς τὸ εἴσω  τῶν   ὅρων. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Πέπαυσο ἤδη,
[11]   εἰπεῖν, εἰ μή τίς ἐστι  τῶν   πάνυ ἀπορρήτων. καίτοι ἐτελέσθημεν, ὡς
[1]   φανερῷ κείμενος θέαμά τι  τῶν   παραδόξων Τιμόλαον διαλάθοι, κἂν εἰς
[29]   τοσαύτης ἄριστος δὴ προκριθεὶς ὑπὸ  τῶν   πεντακισμυρίων. τοιοῦτον ἡμῖν Μαντίνεια
[30]   μεθ´ ἡμῶν. ἵππαρχον γάρ σε  τῶν   πεντακισχιλίων ἀποφανῶ. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ τῆς
[31]   κατὰ μέσον, ὡς νόμος βασιλεῦσι  τῶν   Περσῶν, ἐπειδὰν αὐτοὶ συμπαρῶσι. ~προΐωμεν
[34]   οἱ ἀπὸ Βάκτρων, ἀλλ´ ἐκ  τῶν   πλησίον καὶ προαστείων τῆς ἀρχῆς·
[27]   μὲν ἤδη κατὰ τοὺς πολλοὺς  τῶν   πλουσίων ἀναδύῃ καὶ ἀνακαλεῖς τὴν
[27]   βέβαιον; οὐχ ὁρᾷς πολλοὺς  τῶν   πλουσίων κακοδαιμόνως διάγοντας ὑπὸ τῶν
[39]   χρηματίζειν δεῖ τοῖς παρὰ  τῶν   πολεμίων ἥκουσιν δικάζειν
[39]   μόνον γάρ σοι τὰ παρὰ  τῶν   πολεμίων φοβερὰ ἦν, ἀλλὰ καὶ
[27]   καὶ φθόνον καὶ μῖσος παρὰ  τῶν   πολλῶν. ὁρᾷς οἵων σοι πραγμάτων
[15]   δὲ ναῦς ἐδύνατο, καὶ  τῶν   πυραμίδων μίαν. ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἅλις παιδιᾶς,
[19]   Τιμόλαε, μιμῇ Λυκῖνον καὶ ἐπιμετρεῖς  τῶν   σκωμμάτων, καὶ ταῦτα εἰσηγητὴς αὐτὸς
[29]   πλὴν ἀλλὰ βασίλευε καὶ ἡγοῦ  τῶν   στρατιωτῶν καὶ διακόσμει τό τε
[35]   ἔστ´ ἂν ἄμεινον παρασκευάσωνται πανταχόθεν  τῶν   συμμάχων προσγενομένων, ἀλλ´ ἕως ἔτι
[39]   ἐπιβουλαὶ μυρίαι καὶ φθόνος παρὰ  τῶν   συνόντων καὶ μῖσος καὶ κολακεία,
[35]   Βαβυλῶνα ἐν τῷ πεδίῳ πρὸ  τῶν   τειχῶν ἐν τοσούτοις στρατιώταις κάθησαι
[34]   ἀπροσδόκητοι παρήλθομεν εἰς τὸ εἴσω  τῶν   τειχῶν καὶ ἔχομεν τὴν πόλιν.
[36]   τοῖς ἐναντίοις καὶ ἐντὸς γενέσθαι  τῶν   τοξευμάτων, ὡς μηδὲ πληγὰς λαμβάνωμεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007