HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  844 formes différentes pour 1638 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
60 ἂν
3 ὤν
16 ἦν
7 ὃν
2 ἢν
1 ἔν
59 ἐν
6 ἣν
12 ὢν
12 ἄν
2 ὧν
1 αἰὼν
1 γαῖαν
1 κλοπαίαν
1 κνεφαίαν
1 βίαν
1 Βοιβίαν
5 ἄγαν
1 μέγαν
2 Ἅιδαν
2 καρδίαν
1 ὀθνείαν
1 ὀρείαν
1 χρείαν
1 τράπεζαν
1 προμηθίαν
1 βασίλειαν
1 πρόνοιαν
1 πατρώιαν
1 Λυκίαν
2 λίαν
2 φιλίαν
1 ἔτλαν
1 φίλαν
1 ἐμαῖν
1 μίαν
1 δυναίμαν
1 πολεμίαν
2 προθυμίαν
1 δοχμίαν
3 δέσποιναν
2 λίμναν
1 μαραινομέναν
1 χθονίαν
1 ἀξίαν
2 οἵαν
1 τοίαν
1 νάπαν
1 δέραν
2 ναυκληρίαν
1 κιθάραν
2 ἡμέραν
1 πέραν
1 νερτέραν
1 κυρίαν
1 μυρίαν
1 ἐσχάραν
1 μωρίαν
1 ἦσαν
1 ἀπώλεσαν
1 ἤινεσαν
3 ζῶσαν
3 οὖσαν
1 ψυχορραγοῦσαν
1 προύδοσαν
1 ἐξιοῦσαν
5 θανοῦσαν
1 κατθανοῦσαν
1 παροῦσαν
1 ὁρῶσαν
1 Λαρίσαν
1 θῆσσαν
1 ἥκουσαν
1 κλύουσαν
1 μέλλουσαν
2 παρουσίαν
3 ὅταν
1 χαίταν
1 μηλοθύταν
1 Ἀχεροντίαν
6 ἑστίαν
2 ἀρίσταν
1 φιλτάταν
1 γενναιοτάταν
1 πολυμηλοτάταν
1 ἀψυχίαν
1 διψίαν
2 λαβών
3 λαβὼν
1 στυγῶν
1 ἐκφυγὼν
1 ψυχαγωγὸν
1 ὁδὸν
1 ὁδόν
1 ἰδὼν
1 ὀπαδῶν
5 οὐδέν
12 οὐδὲν
1 ἐκποδὼν
1 Λυδὸν
2 σπουδὴν
1 εἰν
1 εἶἑν
2 λαβεῖν
1 θιγεῖν
1 ξυναλγεῖν
1 ὑπεραλγεῖν
1 πέφευγεν
1 ἐκφυγεῖν
1 εἰσιδεῖν
1 ὅθεν
11 θεῶν
1 παθεῖν
1 πάροιθεν
1 ἐλθεῖν
2 ἦλθεν
2 εἰσελθεῖν
3 πενθεῖν
1 πέπονθεν
2 πόθεν
1 ἔνερθεν
1 νέρθεν
8 σέθεν
3 πρόσθεν
1 ἔξωθεν
1 ἀπωθεῖν
1 κάτωθεν
1 βέβακεν
1 λακεῖν
1 τεκεῖν
1 ἔτεκεν
2 βέβηκεν
2 ἔθηκεν
1 τέθνηκεν
1 ἕστηκεν
1 ἔοικεν
1 οἰκεῖν
1 ξενοδοκεῖν
1 παρέδωκεν
1 ἐμβαλεῖν
1 ἀμβαλεῖν
1 συμβαλεῖν
1 ἤθελεν
1 ὠφελεῖν
1 προσωφελεῖν
1 φιλεῖν
3 μολεῖν
1 προσπολεῖν
4 ὄλωλεν
2 γαμεῖν
1 εἶμεν
1 ἔγημεν
1 θῶμεν
1 φέροιμεν
1 ἐκλαίομεν
1 ἀρκοῦμεν
1 ὀφείλομεν
1 ἐσάξομεν
1 πράσσομεν
1 πάσχομεν
1 ἐδείκνυμεν
1 στείχωμεν
19 θανεῖν
1 προύθανεν
1 προθανεῖν
1 ὑπερθανεῖν
6 κατθανεῖν
1 παραινεῖν
2 φρονεῖν
1 ὤτρυνεν
1 ἐξέπραξεν
1 εἰπεῖν
2 ἀπειπεῖν
2 λυπεῖν
2 καρτερεῖν
1 χρεὼν
5 χρεών
1 ἠνάγκασεν
1 ἀπήλασεν
1 ὤλεσεν
1 ἤινεσεν
1 ἠθέλησεν
1 ὠρφάνισεν
1 ἐγνώρισεν
1 παρέλυσεν
1 ἥλκωσεν
1 ἔτικτεν
1 ἁμαρτεῖν
1 ἀπιστεῖν
1 εἶχεν
1 ἔσχεν
1 σχεῖν
1 τυχεῖν
1 κατέγραψεν
1 κἄρριψεν
7 ζῆν
2 φόβην
2 στέγην
2 Ἅιδην
1 ἄρδην
2 εἴην
1 μεθείην
1 ὑπεβλήθην
2 δίκην
1 ἄλλην
1 κοίλην
1 πάλην
1 ἔτλην
3 φίλην
1 δυναίμην
2 ἠισθόμην
1 ἠχθόμην
1 ὠιόμην
1 ἀφειλόμην
1 ὠλλύμην
2 ἀπωλόμην
1 ἐγεινάμην
3 ἐδεξάμην
1 ἡγοίμην
1 ὀλοίμην
1 ἐτερπόμην
1 ἐφεσπόμην
1 ἐτειρόμην
1 ἐφεισάμην
1 ἐρρυσάμην
1 ἐλειψάμην
1 κείνην
1 ἐκείνην
1 μόνην
1 ὑπερβεβλημένην
1 ὑφειμένην
1 φθιμένην
1 λίμνην
1 πεπρωμένην
1 ἀπαντλοίην
1 λύπην
1 κόρην
1 ἄρσην
1 τοσαύτην
1 ταύτην
1 μάτην
1 ἠλλαξάτην
1 κοίτην
3 δεσπότην
1 τρίτην
1 ἡδίστην
1 ἀρίστην
1 φιλτάτην
1 ὑστάτην
2 μάχην
3 τύχην
1 ἀγαθῶν
1 μαθὼν
1 μαθών
2 παθὼν
1 παθών
2 ἐλθὼν
1 ἐξελθὼν
1 διεξελθὼν
1 παρελθὼν
1 κακορροθῶν
1 ὀρθὴν
1 εἰκασθὲν
2 χθὼν
2 Παιάν
1 γεραιάν
1 κλαίειν
3 ναίειν
1 σέβειν
5 λέγειν
1 εἴργειν
1 θητεύειν
1 σώιζειν
1 ἀτιμάζειν
1 βαστάζειν
1 θνήισκειν
1 προθνήισκειν
1 ὑπερθνήισκειν
1 λύειν
3 κλύειν
1 μέλειν
1 ὀργαίνειν
1 ἐλαύνειν
1 εὐφραίνειν
1 κτείνειν
1 καταφθίνειν
1 πίτνειν
1 ἐξαμαρτάνειν
2 στένειν
1 τυγχάνειν
1 ἄξειν
1 πράξειν
1 κατάξειν
2 ἀκούειν
1 πρέπειν
1 χαίρειν
5 φέρειν
1 ἀτιμάσειν
1 εὑρήσειν
1 λεύσσειν
1 φιτύσειν
1 θάπτειν
5 ἔχειν
1 πάσχειν
1 λείψειν
1 πολιὰν
4 πάλιν
1 δύναμιν
1 δοχμιᾶν
4 νιν
1 δεξιὰν
1 Ἀσκληπιόν
1 τοὐπιὸν
1 Κύπριν
6 χάριν
1 κατερρώγασιν
1 αἵμασιν
3 δώμασιν
1 ὄμμασιν
1 στόμασιν
1 γούνασιν
1 ὀνείρασιν
1 συμφοραῖσιν
1 ταῖσιν
1 ἀθληταῖσιν
1 ἱππόστασιν
1 δόσιν
1 εἰσιν
1 βασιλεῦσιν
1 γονεῦσιν
2 ζῶσιν
1 ὄνησιν
1 οἰκέταισιν
1 ἄπεισιν
1 κάτεισιν
1 Πηλιάσιν
1 φίλοισιν
4 δόμοισιν
1 στέρνοισιν
1 λέκτροισιν
1 νικῶσιν
1 σανίσιν
1 τεθνᾶσιν
1 οἷσιν
1 θεοῖσιν
3 κακοῖσιν
1 Θεσσαλοῖσιν
1 ἐμοῖσιν
1 ὀρφανοῖσιν
1 αἰσχροῖσιν
1 σοῖσιν
3 βροτοῖσιν
2 πᾶσιν
7 πόσιν
2 ἀνδράσιν
1 ἐφεστῶσιν
1 φέρουσιν
2 φύσιν
1 στένωσιν
1 εὐεργέτιν
3 ἄκοιτιν
1 δεσπότιν
16 ἔστιν
2 ἐστιν
1 ἔνεστιν
2 Ἄλκηστιν
1 μητρυιὰν
1 σφῶιν
1 μέμψιν
2 τέρψιν
1 κἂν
2 κἀν
6 κακῶν
6 κακόν
6 κακὸν
1 ἀπλακὼν
2 γυναικῶν
1 Ἑλληνικόν
1 οἰκῶν
1 δοκῶν
1 λευκῶν
1 λευκὸν
1 αὐλόν
1 αὐλάν
1 αὐλῶν
1 βαλὼν
1 περιβαλὼν
1 ἐμβαλὼν
1 συμβαλῶν
2 ὑπερβαλὼν
1 καλόν
2 καλῶν
1 Θεσσαλόν
6 Θεσσαλῶν
3 πολλῶν
1 πολλὴν
2 μολών
1 πολύν
1 πλὴν
1 διπλῆν
1 πυλῶν
3 ἐμήν
3 ἐμὸν
1 μήν
2 ὑμῖν
4 ἐμὴν
5 ἡμῶν
1 μὰν
4 μῶν
16 μὴν
4 ἡμῖν
3 ἐμῶν
7 μέν
35 μὲν
1 στεναγμὸν
1 στεναγμῶν
1 πυγμὴν
1 ἀντιτεμὼν
1 προτιμῶν
1 στολμὸν
1 ηὕρομέν
1 τοὐμὸν
1 καρατομῶν
1 ἐσμὲν
18 νῦν
1 νύν
2 θανὼν
1 θανών
5 κατθανών
1 κατθανὼν
1 πελανόν
1 κτανὼν
1 κατακτανών
1 ὀρφανὸν
1 μηχανάν
3 φρενῶν
1 καινὸν
1 σκοτεινὸν
1 χαλινὸν
1 σεμνὸν
1 πημονὴν
1 ἑπτάτονόν
1 τερπνὸν
1 ἐξὸν
1 γυναιξίν
1 οἷόν
14 οὖν
1 Αἰγαῖον
1 πηγαῖον
1 καλλίναον
3 γενναῖον
1 Φεραῖον
1 θυραῖον
8 βίον
2 τύμβον
1 γοῦν
1 γόον
2 λόγον
2 ἔργον
1 πανοῦργον
1 πύργον
1 δέον
1 ἔνδον
1 ἄσπονδον
1 φροῦδον
3 μεῖζον
1 ἔσωιζον
1 ἦλθον
1 κατῆλθον
1 κέλευθον
1 ῥᾶιον
2 ἔκλαιον
1 ὄλβιον
1 ῥάιδιον
1 κύδιον
1 ἵππειον
1 ἄθλιον
1 ἀνάλιον
1 χθόνιον
1 δέμνιον
1 σπάνιον
1 φόνιον
2 ἄξιον
2 αὔριον
1 κύριον
1 πατρῶιον
1 μέτριον
1 ἐτήσιον
1 πόντιον
1 ἧκον
1 φάρμακον
1 ἔτεκον
1 ἔκδικον
2 οἶκον
1 ἤθελον
1 ὤφελον
2 κύκλον
4 ἄλλον
7 μᾶλλον
1 διόβολον
1 πρόσπολον
6 πλέον
5 φίλον
1 δαῖμον
2 θάλαμον
1 γάμον
3 δόμον
1 πάνδημον
1 ἔρημον
1 δύσδαιμον
1 μόρσιμον
1 νόστιμον
1 τλῆμον
2 νόμον
1 οἶμον
1 δρόμον
4 κόσμον
1 πότμον
1 νέον
1 ἐξημάρτανον
1 ἐτύγχανον
1 γόνον
1 ἐκεῖνον
1 μεῖνον
2 προκείμενον
1 προσκείμενον
1 φθίμενον
1 ἀλίμενον
1 λυπούμενον
1 ξεῖνον
1 ἔστενον
1 ἔπινον
1 κίσσινον
5 τέκνον
2 μόνον
1 ἀφιγμένον
1 ἡιρημένον
1 τύραννον
5 ξένον
4 πόνον
8 χρόνον
1 στέναξον
1 δεῖξον
1 σύζευξον
2 οἷον
1 δακρυρροοῦν
1 τοῖον
1 εἶπον
1 ἀπεῖπον
1 κτύπον
1 δίκωπον
2 πρόσωπον
1 ὅρον
1 σίδαρον
1 ἑταῖρον
1 βλέφαρον
1 δῶρον
1 ἐλεύθερον
1 τιμιώτερον
1 φίλτερον
1 πότερον
1 μελάμπτερον
1 εὐκλεέστερον
1 εὐμενέστερον
1 εὐτυχέστερον
5 χεροῖν
1 ηὗρον
1 κόρον
1 μόρον
1 πόρον
1 λέκτρον
1 πλῆκτρον
1 τάφρον
1 εὔζωρον
1 τέτρωρον
1 ἔασον
1 βόασον
1 σίγησον
2 πλησίον
1 μέσον
1 νόσον
1 φράσον
1 ἧσσον
1 σῶσον
1 κρεῖσσον
1 ἀπόπαυσον
1 ἄκουσον
1 ὑπάκουσον
1 τοὐν
1 θάνατον
2 Θάνατον
1 πανύστατον
2 Ἄδμητον
1 ἀργυρώνητον
1 ὁρῶιτον
2 βίοτον
1 τοσοῦτον
1 ἔθαπτον
1 πρῶτον
2 τρίτον
1 χόρτον
1 πλεῖστον
1 ἀνέλπιστον
1 οἰστέον
1 ἀβίωτον
1 δυοῖν
1 νυμφίον
1 γηροτρόφον
4 τάφον
1 ἔλεγχον
2 εἶχον
1 ἔστειχον
1 ἄλοχον
3 βλέψον
2 πᾶν
1 προσειπών
1 λοιπόν
2 λοιπὸν
1 μολπὰν
1 σκυθρωπὸν
1 πρόσωπόν
2 ὁρᾶν
5 ὁρῶν
1 παρῆν
1 παρόν
2 δρῶν
2 δρᾶν
2 ἀνδρῶν
1 χερῶν
1 θηρῶν
1 ὅμηρόν
1 αὐχμηρὸν
1 αἱματηρὸν
1 χειρῶν
1 μακρὸν
2 νεκρῶν
2 νεκρὸν
7 νεκρόν
1 σμικρόν
1 σμικρὸν
1 πικράν
2 εἰσορᾶν
1 εἰσορῶν
1 προσορῶν
1 ἐκφορὰν
1 ξυμφοράν
1 συμφορὰν
8 πρὶν
3 λυπρὸν
1 λυπρόν
1 οἰκτρὰν
1 κουρὰν
1 κουράν
1 φρουρῶν
1 πυράν
7 χρῆν
1 αἰσχρὸν
1 αἰσχρόν
1 αἰσχρὰν
1 ψυχρὰν
2 σῶν
6 σὴν
1 σὰν
9 σὸν
1 σήν
2 σόν
8 σὺν
1 σύν
1 ἅπασίν
1 πασᾶν
1 ἀπώλεσέν
1 ἐμπεσὼν
2 παισὶν
1 παισίν
1 κνισᾶν
1 μοῦσάν
1 ποσίν
1 ποσὶν
1 χερσὶν
1 Μολοσσῶν
12 τῶν
16 τὴν
22 τὸν
1 τήν
2 τἂν
1 τἀν
4 τὰν
1 αὐτῶν
1 αὑτὴν
4 αὐτὸν
2 αὐτήν
4 αὐτὴν
1 αὐτόν
1 ἐλατᾶν
1 θνατῶν
2 ταὐτὸν
1 πανύστατόν
1 ζητῶν
1 τλητὸν
1 θνητῶν
1 φθιτῶν
1 ἀκτὰν
1 διδακτὸν
1 ὑλακτῶν
1 δημοτῶν
1 συμποτῶν
1 δεσποτῶν
2 βροτῶν
2 ἐστὶν
1 ξεστὸν
1 ληιστήν
1 συγγνωστόν
1 σαυτόν
1 σαυτήν
1 Λίβυν
1 πρέσβυν
1 γυᾶν
3 νέκυν
1 χέλυν
7 νυν
1 ἐβουφόρβουν
3 οὔκουν
1 εὔνουν
1 ἠξίουν
1 τυχὼν
2 εὐτυχῶν
1 ψυχήν
1 ψυχὴν
2 ψυχάν
2 κλαίων
1 ὑμεναίων
1 καταπαύων
2 Φεραίων
1 θυραίων
1 ἄγων
1 σφαγίων
1 ἀλγέων
1 λόγων
1 λέγων
4 παίδων
1 πεδίων
1 πεζεύων
1 μείων
1 ὀρείων
1 φυτεύων
2 ἔζων
1 ὀλβίζων
1 μείζων
1 ἀποιμώζων
1 συρίζων
1 ἀτίζων
2 βαστάζων
1 πτόρθων
1 μόχθων
1 κύων
1 ἥκων
1 κακίων
3 νεκύων
3 οἴκων
1 κηρύκων
1 προθνήισκων
2 μελέων
1 θέλων
2 κλύων
1 ἄλλων
1 μέλλων
15 ΑΠΟΛΛΩΝ
1 Ἀπόλλων
1 πλέων
1 ἀμφιπόλων
3 πέπλων
3 φίλων
1 δαίμων
13 δόμων
1 ὑψικόμων
1 θαλάμων
1 τλήμων
1 τλάμων
1 νέων
1 ἐμβαίνων
1 κείνων
2 τέκνων
1 πεπραγμένων
1 δεμνίων
1 δαιμόνων
1 φθιμένων
1 συγκάμνων
1 διακναιομένων
1 τεράμνων
2 ξένων
1 δαιμονίων
1 κεδρίνων
1 τεκτόνων
1 πίτνων
2 Βιστόνων
1 αὐχένων
1 τόξων
1 ΘΕΡΑΠΩΝ
1 ἐσιώπων
1 βλέπων
2 ἵππων
1 τόπων
1 ἐχθαίρων
1 χαίρων
3 γέρων
1 ῥεέθρων
4 μελάθρων
1 δακρύων
1 δυσχειμέρων
1 ἐνέρων
1 ἐμπόρων
1 ἔρρων
1 λέκτρων
1 μυκτήρων
1 ἀμφοτέρων
3 νερτέρων
1 μυρίων
1 αἰδόφρων
1 πρόφρων
1 σώφρων
2 Χάρων
1 χήρων
1 δράσων
2 λεύσσων
1 περιπτύσσων
1 κλειτύων
1 ἀδοκήτων
1 αἰαγμάτων
1 προσφαγμάτων
1 προσφωνημάτων
2 πημάτων
2 ὀμμάτων
4 δωμάτων
1 λεόντων
1 θανόντων
1 φθινόντων
2 πάντων
1 ἐχόντων
1 τούτων
1 ῥίπτων
1 σίτων
1 πλείστων
1 ἀριστέων
5 ἔχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009