HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  779 formes différentes pour 1570 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
6 ὃς
3 ὅς
25 ἐς
1 ὥς
29 ὡς
1 ἧς
1 αἴας
3 γαίας
1 Φεραίας
1 λοχαίας
2 ἔβας
1 σέβας
1 γύας
3 στέγας
1 Ἀίδας
6 παῖδας
2 Ἅιδας
1 Ἀμμωνιάδας
1 οἶδας
1 οὖδας
1 ἀναιδείας
1 λέληθας
2 πέπονθας
1 Ἀνάγκας
1 δίκας
1 ἡμάρτηκας
2 Θρηικίας
1 ὁμήλικας
1 μονάμπυκας
1 προύδωκας
1 στείλας
1 ἐσθλαῖς
1 ὁμιλίας
3 φιλίας
1 ἀγκάλας
3 πέλας
4 πύλας
1 τάλας
2 ἔτλας
1 συνέτλας
2 φίλας
1 νεφέλας
1 γήμας
4 δέμας
1 τιμαῖς
1 μηλονόμας
1 νέας
1 νεανίας
1 ὀδύνας
1 σελήνας
1 σελάνας
1 μόνας
1 φθιμένας
1 κεραϊζομένας
1 ἀειρομένας
1 οἰχομένας
1 πεφυρμένας
1 ἐκπληρουμένας
1 ξενῶνας
1 εὐδαίμονας
1 τέκτονας
2 φρένας
1 φάτνας
1 ἔπραξας
1 ἐλέγξας
2 ἔλεξας
1 ἔδειξας
1 λέξας
1 οἴξας
1 πράξας
3 οἵας
1 ποίας
1 παντοίας
7 παῖς
3 εἶπας
1 ἔμπας
1 προστροπαῖς
1 Κύκλωπας
1 γέρας
5 γῆρας
1 ἄγρας
1 γραῦς
3 ἕδρας
1 ἄνδρας
1 χεῖρας
1 λαιψηραῖς
1 θύρας
1 λύρας
1 εὐλύρας
1 ἡμέρας
1 ἁμέρας
2 Μοίρας
1 μοίρας
1 συμφοραῖς
1 πέρας
1 πατρίας
1 πατέρας
3 χέρας
1 σας
1 ἐσβήσας
1 ὤλεσας
1 ἀπώλεσας
1 ἐπήινεσας
1 ἥβησας
1 ἠθέλησας
1 ἐτόλμησας
1 ἔμνησας
1 δολώσας
1 ὁπλίσας
1 ἀποσυλήσας
1 ἀκούσας
1 θελούσας
1 μούσας
1 δράσας
1 κρατήσας
1 ἀμπετάσας
1 φιτύσας
1 ἐνύμφευσας
1 ἐκώλυσας
1 φύσας
1 ἀνώρθωσας
2 ἔσωσας
1 ἄτας
1 αὐταῖς
1 τοιαύτας
1 χαίτας
1 μελαγχαίτας
1 πεπραγότας
1 ὄντας
1 ἅπαντας
1 δράσαντας
1 δμαθέντας
1 τιθέντας
1 τεκόντας
1 μολόντας
1 ποιμνίτας
1 θανόντας
1 πίτνοντας
1 φέροντας
1 κρατοῦντας
2 πάντας
1 κοίτας
1 δεσπότας
1 βρέτας
1 Ἑστίας
1 κηδεσταῖς
1 πιστοτάτας
1 σοφίας
5 τύχας
1 ἀψυχίας
1 ἀμείψας
1 ἔπεμψας
1 συνάψας
1 θρέψας
1 μάρψας
1 ὑποστρέψας
1 ´λαβές
1 γᾶς
1 γῆς
3 αὐγὰς
1 σφαγᾶς
2 ἐγγὺς
1 γεγώς
1 ὀργὰς
1 αἰδώς
1 εἰδὼς
1 εἰδώς
1 ἀναιδής
1 ἀναιδῶς
4 παιδὸς
1 παιδός
1 σπονδὰς
1 φροῦδός
8 εἰς
2 ἔθιγες
1 ἀλγεῖς
1 σύζυγες
5 παῖδες
1 ἐνδεὴς
1 οὐδείς
2 οὐδεὶς
2 Ζεὺς
1 ἔφραζες
1 ἐξένιζες
1 θεᾶς
4 θεός
1 θεὸς
1 στυγηθεὶς
1 κληθεὶς
1 γυναικοπληθεῖς
1 σύνηθες
1 προσρηθεὶς
1 τιθεὶς
2 ἦλθες
1 μέθες
2 πυκασθείς
1 αἰδεσθεὶς
1 συθεὶς
1 χολωθεὶς
1 ξενωθεὶς
2 μονωθεὶς
1 ὀρφανιεῖς
1 ποιεῖς
1 νοσφιεῖς
3 ἤμπλακες
1 λύγκες
1 ἀδικεῖς
1 δοκεῖς
2 ἤθελες
1 ὠφελεῖς
2 φιλεῖς
1 εὐκλεής
1 εὐκλεὴς
1 εὐκλεές
1 κεὐκλεῶς
1 δυσκλεής
1 ἔμελλες
1 πολεῖς
2 ἡμεῖς
1 ὑμεῖς
1 γαμεῖς
1 πορθμεὺς
1 μέλανες
1 μενεῖς
1 εὐμενεῖς
1 ἔστενες
1 πλείονες
1 φρονεῖς
1 φονεύς
1 ἔλιπες
3 ἐρεῖς
2 παρεὶς
1 στερείς
1 ἀποστερεῖς
1 ἐφεῦρες
2 ἐφηῦρες
1 φρουρεῖς
1 ὄντες
1 θανόντες
1 τέγγοντες
1 ψέγοντες
1 προθνήισκοντες
1 κλέοντες
1 μένοντες
2 χαίροντες
1 γέροντες
1 οἰκτίροντες
3 πάντες
1 ἔκρυπτες
1 ὠρφάνευες
1 ἀφεὶς
1 ἄφες
1 αὐχεῖς
2 ἥβης
2 Ἅιδης
1 φανείης
1 ὡρμήθης
2 τίθης
1 Θρήικης
76 ΗΡΑΚΛΗΣ
1 ἄλλης
1 φίλης
1 τόλμης
1 μελαίνης
1 ἐχίδνης
1 ἐκείνης
2 κείνης
1 μόνης
1 προσκειμένης
1 φθιμένης
2 Ἀλκμήνης
1 ξένης
2 μυρσίνης
1 δοίης
1 εὐδαιμονοίης
1 εὐτυχοίης
1 λύπης
1 Ἄρης
13 ΦΕΡΗΣ
1 Κόρης
1 ζώσης
3 θανούσης
1 τοσαύτης
1 ταύτης
1 πέλτης
2 δεσπότης
2 ἀρίστης
1 φιλτάτης
1 μάχης
2 τύχης
1 ἀληθῶς
1 τἀληθές
1 ὀρθῶς
1 ὀλβίαις
1 Ἀσκληπιάδαις
1 πεύκαις
1 παλαιὸς
1 ἀγκάλαις
1 πύλαις
1 Ἀθάναις
2 ΠΑΙΣ
1 μονόπαις
1 κλισίαις
1 πάσαις
1 Θρήισσαις
1 δεσπόταις
2 Διὸς
2 Διός
1 αὐδᾶις
1 προδῶις
1 κλαίεις
5 λέγεις
1 κατείργεις
1 ὀνειδίζεις
1 δαμάζεις
1 ὑβρίζεις
1 ἥκεις
1 θέλεις
4 Ἡράκλεις
1 μέλλεις
1 ὀφλισκάνεις
1 κρίνεις
1 ἁμαρτάνεις
1 ἥξεις
1 ῥέξεις
1 ἀνάξεις
1 προλείπεις
2 βλέπεις
1 πρέπεις
1 διαπρέπεις
1 χαίρεις
1 πλήρεις
1 ἐκφέρεις
1 δώσεις
1 πείσεις
2 αἰνέσεις
1 δράσεις
2 φήσεις
1 ὑπορράπτεις
5 ἔχεις
1 ἄρχεις
1 ὄψεις
1 λείψεις
1 θάψεις
1 ζῆις
1 ζώηις
1 ἕληις
1 ´πιγήμηις
1 θάνηις
1 παροξύνηις
1 λίπηις
1 ἀναμνήσηις
1 δράσηις
1 τρέσηις
5 αὖθις
1 προσθῆις
1 συννικᾶις
1 προσδοκᾶις
5 ἅλις
1 ἐγγελᾶις
1 πολιὰς
1 πόλις
1 τλῆις
1 μιᾶς
1 δύναμις
1 θέμις
1 τολμᾶις
1 χθόνιός
1 ὑμεναίοις
3 λάβοις
1 Χαλύβοις
2 λέγοις
1 λόγοις
1 ἴδοις
1 κλάδοις
1 δαπέδοις
1 παρεδρεύοις
1 οἰκετεύοις
3 ἔλθοις
2 γνάθοις
4 οἴκοις
1 ἄλλοις
1 πώλοις
1 προσπόλοις
1 φίλοις
1 ποταμίοις
11 δόμοις
1 νέοις
1 εὐφραίνοις
1 φθάνοις
4 τέκνοις
1 ὕμνοις
1 δεμνίοις
1 ἀπεστερημένοις
1 λυπουμένοις
1 συνωφρυωμένοις
1 ξένοις
1 πολυπόνοις
2 κοιράνοις
2 στεφάνοις
1 σπλάγχνοις
1 κέδροις
1 μελάθροις
1 προθύροις
1 ἀλύροις
1 νερτέροις
1 θανάτοις
1 προκόπτοις
1 ἀρότοις
3 ὁρᾶις
2 δρᾶις
2 χάρις
1 λύσις
3 πόσις
17 τις
5 ἥτις
2 οὔτις
3 κοὔτις
9 ὅστις
3 Ἄλκηστις
18 ΑΛΚΗΣΤΙΣ
1 φήις
1 φὴις
1 κἀς
1 κακὸς
5 κακῶς
1 κακός
3 γυναικός
12 γυναικὸς
1 Θρηικὸς
1 πεφροντικὸς
1 δεδορκὼς
4 καλῶς
1 Θεσσαλὶς
4 ἐσθλῆς
1 κυκλὰς
1 πολλάς
1 μονόστολός
5 ἐμῆς
4 ἡμᾶς
1 ὠμὸς
1 ἐμάς
1 τιμῆς
1 τιμὰς
1 οὑμὸς
1 κέρτομός
1 Ἑρμῆς
1 ἀφανὲς
1 κεδνῆς
2 εὐνὰς
1 συγγενὴς
2 εὐγενὲς
1 ἐκεῖνός
1 κενὰς
2 εὐμενὴς
1 Ζηνὸς
1 μηνός
1 μηνὸς
1 δαφοινὸς
1 τινὰς
1 ξενῶνές
4 χθονὸς
3 χθονός
1 τερπνῆς
1 ἀκραιφνὴς
6 οἷς
2 οὓς
1 τομαῖος
2 γενναῖος
1 ὡραῖος
1 θυραῖος
2 βίος
1 τύμβος
1 Φοῖβος
1 γόος
1 φέγγος
1 λόγος
4 ἄλγος
1 στέγος
1 ὀπαδούς
1 εἶδος
1 ὄνειδος
1 ἀοιδοῖς
1 ἀντιδοὺς
1 κῆδος
1 προδούς
1 κέρδος
1 ἄναυδος
1 συνδυάδος
1 θεοὺς
3 θεοῖς
1 θεούς
3 ὀθνεῖος
1 Ἄρεος
1 ἀγαθοῖς
1 κεῦθος
1 πλῆθος
1 μῦθος
4 πένθος
1 ἄχθος
1 δίκαιος
1 Πύθιος
1 λοίσθιος
1 μετακοίμιος
1 λυτήριος
1 ὅσιος
1 μετάρσιος
1 αἴτιος
1 ξυνέστιος
1 ἄκος
4 κακοῖς
2 οἶκος
1 ἀντίπαλος
2 πολλοὺς
1 μέλος
1 διπλοῦς
1 τέλος
1 πίτυλος
4 φίλος
2 ἐμοῖς
3 ἐμοὺς
1 δόμος
1 ἕτοιμος
1 βιώσιμος
1 κἀμοῖς
1 κῶμος
1 στολμούς
1 νομοῖς
1 ἀπότομος
1 δεσμοῖς
1 κόσμος
1 βωμοῖς
1 βωμοὺς
2 βωμούς
1 νέος
1 αἰῶνος
1 κοίρανος
1 γόνος
1 ἀγῶνος
1 κεδνοὺς
1 εὐγενοῦς
1 κἀκεῖνος
1 ἀφοριζόμενος
1 μονούμενος
1 τεκμαιρόμενος
1 σπερχόμενος
1 ἁψάμενος
2 φιλόξενος
1 ἀξιόθρηνος
1 φθόνος
1 πολύξεινος
2 ἄτεκνος
2 μόνος
1 πεπληγμένος
1 σεμνοῖς
1 ἡσσημένος
1 ξένος
2 δαίμονος
1 σώφρονος
4 χρόνος
1 τίνος
1 Ἠλεκτρύωνος
1 Πλούτωνος
1 οἷος
1 τοῖος
1 ἔπος
1 αἶπος
1 κτύπος
1 ἄλυπος
2 βάρος
1 ἀξενώτερος
1 σοφώτερος
1 ἐχθρούς
2 ἄπειρος
1 κόρος
1 μέρος
1 μῶρος
1 μόρος
46 ΧΟΡΟΣ
1 χοροὺς
1 πόρος
3 πάρος
1 ματέρος
1 Δήμητρος
1 σωτῆρος
5 σοῖς
1 σοὺς
1 θράσος
14 τοῖς
6 τοὺς
1 αὐτούς
4 αὐτοῖς
2 αἵματος
2 πήματος
1 σώματος
15 ΘΑΝΑΤΟΣ
2 θάνατος
1 Θάνατος
4 Ἄδμητος
101 ΑΔΜΗΤΟΣ
1 θνητοῖς
1 θνητοὺς
4 Φέρητος
1 πολυάχητος
1 ἀστένακτος
1 ὄντος
1 λέξαντος
1 σπείραντος
1 πέμψαντος
1 μολόντος
1 θανόντος
1 κατθανόντος
1 λέγοντος
1 μέλλοντος
1 πράσσοντος
1 μεταπίπτοντος
2 οὗτος
1 βροτοῖς
4 δάμαρτος
2 πρῶτος
1 ἀστοῖς
1 Ἄκαστος
1 δυσπάλαιστος
1 ξυνεστῶτος
1 ἄκλαυτος
1 γέλωτος
1 Ὄθρυος
7 φάος
1 σκάφος
1 ἔγχος
3 λέχος
1 διάδοχος
1 ἔμψυχος
18 πῶς
1 εὐπρεπῶς
1 λοιπὸς
2 ἐλπὶς
1 νεκροπομπὸς
1 ψυχοπομπὸς
1 προνωπὴς
1 προνωπής
1 εὐμαρὲς
1 νεβρὸς
4 ἀνδρός
7 ἀνδρὸς
1 ἱερὸς
1 χερός
1 σκληρὸς
1 ὀχληρός
1 ἐχθρὸς
2 χειρὸς
1 συμφορᾶς
1 συμφορὰς
2 πρός
24 πρὸς
1 ματρός
8 πατρὸς
4 μητρὸς
2 πυρὸς
1 αἰσχρῶς
3 χωρὶς
5 σῆς
3 σᾶς
1 σός
1 σὸς
1 σὰς
1 νεοσσός
4 τὰς
13 τῆς
9 τίς
1 τᾶς
1 αὐτῆς
1 αὑτᾶς
1 αὑτὸς
8 αὐτὸς
1 αὑτῆς
1 καὐτός
1 λήματός
1 κρατὸς
1 προπετὴς
1 ἄνακτός
1 κατακτὰς
1 κατακτάς
1 παντὸς
1 παντός
1 στὰς
1 παρεστὼς
1 χρηστὸς
2 πιστῆς
1 πιστὸς
1 πτερωτὸς
1 χρωτὸς
1 φωτὸς
1 νέκυς
1 ὑμεναίους
2 λόγους
1 Ἄργους
1 νυμφιδίους
1 Διομήδους
1 εἰσόδους
2 πένθους
3 οἴκους
1 μεταύλους
1 ἀνηλίους
1 ἀθλίους
2 πώλους
1 μελαμπέπλους
2 φίλους
2 ἀγάμους
2 γάμους
13 δόμους
1 κώμους
1 ἐρήμους
2 ἀτέκνους
2 φθιμένους
1 στυγουμένους
1 θοινωμένους
5 ξένους
1 ἐχθροξένους
1 πόνους
1 θρόνους
1 παρατόνους
1 στεφάνους
2 ἵππους
1 τρόπους
1 ἐξωπίους
1 ἀώρους
1 ἀνύδρους
1 πολυπλέθρους
1 ἑτέρους
1 νόσους
1 τοιούτους
1 σκοτίους
1 τούτους
1 γῆρυς
1 ἄδακρυς
1 ἔφυς
6 φῶς
1 ἀδελφῆς
1 μομφὰς
1 σοφὸς
1 σοφῶς
1 μορφῆς
1 βραχὺς
1 ἀρχῆς
2 εὐτυχὴς
1 δυστυχὴς
2 ψυχᾶς
5 ψυχῆς
1 ψυχὰς
2 ἕως
1 δικαίως
1 γενναίως
1 πόλεως
1 Εὐρυσθέως
1 ἐκδίκως
1 ἐνδίκως
1 βασιλέως
2 ἄλλως
6 ὅμως
1 ἐναισίμως
1 ἐτητύμως
1 σωφρόνως
2 ὁμοίως
2 ὅπως
1 πως
1 ἔρως
1 γήρως
1 ἐλευθέρως
1 συμμέτρως
2 ἴσως
1 γνησίως
1 Περσέως
1 πλουσίως
1 πάντως
3 οὕτως
2 ἀέλπτως
2 ἀρτίως
1 Ὀρφέως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009