HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ι  =  557 formes différentes pour 1069 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἥβαι
1 στέγαι
1 πηγαὶ
1 εὐπατρίδαι
1 θεαὶ
1 νέαι
2 τιμᾶσθαι
1 θοινᾶσθαι
2 δέξασθαι
1 ἀπώσασθαι
1 ἀμείψασθαι
1 ἄγεσθαι
1 λέγεσθαι
1 ἐπείγεσθαί
1 ἥδεσθαι
1 ἐξετάζεσθαι
1 σώιζεσθαι
1 βούλεσθαί
2 γενέσθαι
1 τέρπεσθαι
1 ῥύεσθαι
1 δέχεσθαι
1 ὄψεσθαι
1 γεγενῆσθαι
1 χρῆσθαι
1 κεῖσθαι
1 καλεῖσθαι
1 λυπεῖσθαι
1 κοινοῦσθαι
3 βίαι
2 βαρείαι
1 βαλιαί
1 μιᾶι
1 ποταμίαι
1 οὐράνιαί
1 δεξιᾶι
1 τοῖαί
1 θυσίαι
1 τετραρχίαι
2 ἀψυχίαι
1 πατρώιαι
6 αἰαῖ
11 καί
157 καὶ
1 πάλαι
1 ἐξελᾶι
1 πολλαὶ
1 ἄγαμαι
1 ἔραμαι
1 ἐξεπίσταμαι
1 ἐπίσταμαί
1 ἐμᾶι
1 φῆμαι
4 οἶμαι
1 ἅζομαι
1 λογίζομαι
2 βούλομαι
2 βαρύνομαι
1 κἀπάξομαί
1 λέξομαι
1 ἐξανέξομαι
1 ἀνέξομαι
1 λείπομαι
2 θήσομαι
1 δηχθήσομαι
1 ἀρνήσομαι
1 αἰτήσομαί
2 αἰτήσομαι
1 πορεύσομαι
1 ἀκούσομαι
1 ἄντομαι
1 γεύομαι
2 μέμφομαι
1 δέχομαι
1 ἀπέρχομαι
2 ἔρχομαι
1 εὔχομαι
1 τρέψομαι
1 ἀπόλλυμαι
1 ἄρνυμαι
1 φοβοῦμαι
1 καλοῦμαι
1 προσπεσοῦμαι
2 αἰτοῦμαί
1 κατάρξωμαι
1 προσδέχωμαι
1 ναι
1 ναί
1 παρεστάναι
1 ἱστάναι
2 στυγναὶ
1 εἰδέναι
1 πεφυκέναι
1 ἐκπεφυκέναι
1 προσβῆναι
1 στερηθῆναί
1 μεταστῆναι
1 δῖναι
1 θεῖναι
1 ἐνθεῖναι
2 παρεῖναι
1 ἐκτεῖναι
1 προτεῖναι
7 εἶναι
1 λίμναι
4 γύναι
1 δοῦναι
3 προδοῦναι
1 πορσῦναι
1 λέξαι
1 προσήϊξαι
1 συνέζευξαι
4 παῖ
1 πᾶι
1 παπαῖ
1 μολπᾶι
1 λῦπαί
2 κώπαι
1 χαρᾶι
1 ἀρᾶι
2 ἡμέραι
1 νερτέραι
1 γήραι
1 λάθραι
1 οἰκτῖραι
3 συμφορᾶι
1 ὁρᾶι
2 κουρᾶι
1 πυρᾶι
1 κομπάσαι
1 διαρπάσαι
1 φράσαι
1 ἐπίστασαι
1 αἰνέσαι
1 ὑπουργῆσαι
1 φιλῆσαι
1 ἐκπλῆσαι
1 ἀπόμνησαι
1 εὐεργετῆσαι
1 καταστῆσαι
1 δεσπόσαι
1 κῦρσαι
1 πελάσσαι
1 παῦσαι
1 ὀρφανεῦσαι
1 πορεῦσαι
1 παραλύσαι
1 διακωλῦσαι
1 ἱδρῦσαι
2 σῶσαι
1 ἐλάται
1 ἐξεπίσταται
2 ἐπίσταται
1 βιάζεται
1 κομπάζεται
1 βαστάζεται
3 νομίζεται
1 στατίζεται
1 τίθεται
2 οἰκέται
1 ἁλίσκεται
2 ὀφείλεται
2 βούλεται
1 μαραίνεται
1 βαρύνεται
1 προσφθέγξεται
1 ἐκφέρεται
1 προβήσεται
1 ἐκταθήσεται
1 συγκλιθήσεται
1 λελήσεται
1 γενήσεται
2 ἐξαιρήσεται
1 τιμωρήσεται
1 κεκτήσεται
2 ταφήσεται
1 περινίσεται
1 πράσσεται
1 λίσσεται
1 ἐνδύσεται
1 βιώσεται
1 ἐναντιώσεται
1 δεύεται
3 πορεύεται
1 οἴχεται
3 ἔρχεται
1 ἅψεταί
1 προσόψεται
1 ὄψεται
1 σεσίγηται
1 ὄληται
1 κωμῆται
1 ἀφαγνίσηται
1 κοῖται
1 λέλεκται
1 προθήσονται
1 εὔχονται
1 δεσπόται
1 Σπάρται
1 τετέλεσται
5 ἔσται
1 ἧσται
1 νενόμισται
1 τελευτᾶι
1 πέπρωται
1 μορφαὶ
1 ψυχᾶι
1 θάψαι
1 συνάψαι
1 βλέψαι
1 ἀμεῖψαι
1 ῥῖψαι
1 πέμψαι
1 κρύψαι
1 παιδὶ
2 τυραννίδι
1 πλημμυρίδι
1 Ἀλκήστιδι
1 ποδὶ
1 ἀεί
2 ἀεὶ
1 εὐσέβει
1 ἐξάγει
1 ψυχορραγεῖ
4 ἄγει
1 λέγει
1 ἄλγει
1 στυγεῖ
5 δεῖ
1 στενάζει
1 πιέζει
1 ἵζει
1 πλάθει
2 πένθει
1 Εὐρυσθεῖ
1 κλαίει
1 μεθορμιεῖ
2 αἰεὶ
1 κἀκεῖ
1 ξυρήκει
1 ἥκει
1 οἰκεῖ
4 δοκεῖ
1 δόκει
1 ἡβάσκει
1 προσβαλεῖ
1 καλεῖ
2 μέλει
1 μέλλει
1 ἁμαρτάνει
1 τυγχάνει
1 γένει
1 φθίνει
1 πίνει
1 πίτνει
1 ἀλγύνει
1 κυνεῖ
1 θαρσύνει
1 θαρσυνεῖ
1 κρατύνει
1 ταχύνει
2 μαλάξει
1 ἄπει
2 πρέπει
3 ἐπεὶ
2 ἐπεί
1 πέμπει
1 ἐφέρπει
1 δουπεῖ
2 ἀντερεῖ
1 φέρει
3 ἐρεῖ
1 ἄθρει
1 κυρεῖ
1 δράσει
1 αἰνέσει
1 ἐνοικήσει
2 θάρσει
1 ἐκπλήσσει
1 λεύσσει
1 παύσει
1 βιοτεύσει
1 νυμφεύσει
1 θάπτει
2 κλύει
1 στέφει
1 ξίφει
1 λέχει
4 ἔχει
1 στείχει
1 ἄρχει
1 συνθάψει
1 γῆι
1 Ἅιδηι
1 βιάζηι
1 πάθηι
1 μεθῆι
1 ἔλθηι
1 κλαίηι
1 πίηι
2 μόληι
1 στολῆι
1 ἐμῆι
1 ἀκμῆι
2 θανῆι
1 γένηι
1 κείνηι
1 μόνηι
2 τέχνηι
1 ἐλέγξηι
1 ἀποιμώξηι
1 λύπηι
1 κώπηι
1 παρῆι
1 διαφθείρηι
1 χρῆι
3 σῆι
1 θαυμάσηι
1 πάσηι
1 κορευθήσηι
1 ἀπεχθήσηι
1 κεκλήσηι
1 δυνήσηι
1 ἁμαρτήσηι
1 πείσηι
1 ἁγνίσηι
1 νεύσηι
1 χηρεύσηι
1 ἀκούσηι
2 τῆι
1 κριτῆι
1 δεσπότηι
2 αὐτῆι
1 πορεύηι
1 νύμφηι
1 σοφῆι
1 δέχηι
1 ἀντέχηι
1 κίχηι
1 οἴχηι
1 τύχηι
1 ψυχῆι
1 ἐπόψηι
1 κατόψηι
1 ἧι
1 βᾶθι
1 ἴσθι
1 ἄνωχθι
1 Διί
1 γυναικί
1 φημι
1 φημὶ
1 ἐξάραιμι
1 νοστήσαιμι
1 πείσαιμί
1 ἄπειμι
1 θίγοιμι
1 τύχοιμι
2 εἶμι
1 δίδωμι
1 φρενί
1 Λυκάονι
1 χθονὶ
1 εὔφρονι
1 ξύλλογοι
1 εἴργοι
1 πρόσοδοι
2 θεοί
1 νέοι
1 σώιζοι
1 ἔλθοι
1 γηραιοὶ
1 νυμφίδιοί
1 ἄξιοι
1 σκότιοι
4 φίλοι
1 πολλοὶ
1 θολοῖ
2 μόλοι
1 μουσοπόλοι
1 πρόσπολοι
29 μοι
3 μοί
1 ´μοὶ
2 γάμοι
7 ἐμοί
7 ἐμοὶ
5 οἴμοι
1 στολμοὶ
1 κατθάνοι
1 ἐξηρτημένοι
2 ξένοι
5 ποῖ
1 βλέποι
1 εἴποι
1 ὅποι
7 σοὶ
18 σοι
2 σοί
2 πέσοι
1 τοί
3 τοι
2 καίτοι
1 αἱμόρραντοι
3 μέντοι
1 αὐτοὶ
3 οὔτοι
1 ´πὶ
1 κἀπὶ
11 ἐπὶ
1 τοὐπὶ
1 οὑπὶ
2 ἀνδρὶ
1 περὶ
1 χερί
2 χειρὶ
1 πατρί
1 ὕδασι
1 σύγκασί
1 βοσκήμασι
2 πᾶσί
1 ἅπασι
1 κυαναυγέσι
1 παισὶ
1 λιπαραῖσί
1 δεσπόταισι
1 ἔξεισί
2 θεοῖσι
1 ἀγαθοῖσι
3 κακοῖσι
1 τόκοισι
1 φίλοισι
1 δόμοισι
1 ὕμνοισι
1 πλευροῖσι
8 σοῖσι
1 ὄσσοισι
3 τοῖσι
1 ἀφύκτοισι
1 βουθύτοισι
1 εἶσι
1 πόσι
1 χείρεσσι
1 πνέουσι
1 κλαίουσι
1 θέλουσι
1 περιστελοῦσι
1 μέλλουσι
1 ἀρταμοῦσι
1 κραίνουσι
1 φθίνουσι
1 φρονοῦσι
1 πέμπουσί
1 προσεροῦσι
1 γηροβοσκήσουσι
1 δυστυχοῦσι
1 μέλψουσι
1 ὀφρύσι
1 οὖσι
1 ζῶσι
1 νικῶσι
1 ἐλῶσι
1 θάνωσι
1 Τί
17 τι
31 τί
1 ἄματι
1 κἄτι
2 οὐκέτι
7 ἔτι
1 ἐσθῆτι
1 νυκτὶ
1 σφήλαντι
5 ἀντὶ
2 κἀντὶ
1 δέοντι
1 θανόντι
1 ἁμαρτάνοντι
1 κλύοντι
1 ἐντυχόντι
1 νοσοῦντί
1 νικῶντι
1 πεπραγότι
1 ποτὶ
1 ὅτι
1 δάμαρτι
2 ἄρτι
2 πάρεστι
1 ἐστί
1 ἐστὶ
4 ἐστι
10 ἔστι
1 οὔτι
4 ἀμφὶ
1 λόγωι
1 ἔργωι
1 θεῶι
1 νέωι
1 μόχθωι
1 γηραιῶι
2 βίωι
2 Τιρυνθίωι
1 πηδαλίωι
1 ἁλίωι
1 ἡλίωι
1 δολίωι
1 οὐρανίωι
1 κυρίωι
1 ἀπειροκάκωι
1 φίλωι
1 ἄλλωι
1 πολλῶι
1 μελαμπέπλωι
2 πενθίμωι
1 κόσμωι
1 πλάνωι
1 κοιράνωι
1 στυγνῶι
1 συνωφρυωμένωι
2 ξένωι
1 κοινῶι
1 Κύκνωι
1 τυράννωι
1 φθόνωι
1 πόνωι
1 χρόνωι
1 δικώπωι
1 προσώπωι
1 βλεφάρωι
1 νοτερῶι
1 σιδήρωι
1 μακρῶι
1 εὐπροσηγόρωι
1 σφυρῶι
1 σῶι
2 νόσωι
7 τῶι
1 θανάτωι
1 Θανάτωι
2 Ἀδμήτωι
1 θνητῶι
1 ὀφθαλμοτέγκτωι
1 κοντῶι
1 βιότωι
1 ἑκάστωι
1 μαστῶι
1 σαυτῶι
1 κούφωι
1 ἀλόχωι
1 βρόχωι
5 ὧι
30 εἰ
6 εἴ
6 εἶ
4 οἱ
3 οἳ
2 οἷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009