HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  2302 formes différentes pour 2302 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ´γὼ
1 ´δάκρυσε
1 ´λαβές
1 ´μοὶ
1 ´πὶ
1 ´πιγήμηις
1 ´πιοῦσα
1 ἀβίωτον
1 ἀγαθοῖς
1 ἀγαθοῖσι
1 ἀγαθῶν
1 ἀγάλματα
1 ἄγαμαι
1 ἀγγελῶ
1 ἄγεσθαι
1 ἀγκάλαις
1 ἀγκάλας
1 ἁγνίσηι
1 ἄγρας
1 ἄγων
1 ἀγῶν´
1 ἀγῶνος
1 ἄδακρυς
1 ἀδελφῆς
1 ἀδικεῖς
1 Ἄδμηθ´
1 Ἀδμήτει´
1 ἀδοκήτων
1 ἀεί
1 ἀειρομένας
1 ἀελίου
1 ἅζομαι
1 Ἀθάναις
1 ἀθληταῖσιν
1 ἄθλιον
1 ἀθλίους
1 ἄθρει
1 αἰαγμάτων
1 αἴας
1 Αἰγαῖον
1 Ἀίδας
1 αἰδεσθεὶς
1 Ἅιδηι
1 αἰδόφρων
1 αἰδῶ
1 αἰδώς
1 αἰθέρα
1 αἷμα
1 αἵμασιν
1 αἱματηρὸν
1 αἱμόρραντοι
1 αἰνέσαι
1 αἰνέσει
1 αἶπος
1 αἰσχρὰν
1 αἰσχροῖσιν
1 αἰσχρὸν
1 αἰσχρόν
1 αἰσχρῶς
1 αἰτήσομαί
1 αἴτιος
1 αἰὼν
1 αἰῶνος
1 Ἄκαστος
1 ἄκλαυτος
1 ἀκμῆι
1 ἄκος
1 ἄκουέ
1 ἀκούσας
1 ἀκούσηι
1 ἀκούσομαι
1 ἄκουσον
1 ἀκραιφνὴς
1 ἀκτὰν
1 ἀκτῖνα
1 ἄλγει
1 ἀλγεῖς
1 ἀλγέων
1 ἀλγύνει
1 ἀληθῶς
1 Ἅλιε
1 ἀλίμενον
1 ἁλίσκεται
1 ἁλίωι
1 Ἀλκήστιδι
1 Ἀλκμήνη
1 ἄλλ´
1 ἀλλά
1 ἄλλη
1 ἄλλην
1 ἄλλης
1 ἄλλο
1 ἄλλοις
1 ἄλλοτ´
1 ἄλλωι
1 ἄλλων
1 ἄλοχον
1 ἀλόχωι
1 ἄλυπος
1 ἀλύροις
1 ἁμαρτάνει
1 ἁμαρτάνεις
1 ἁμαρτάνοντι
1 ἁμαρτεῖν
1 ἁμαρτήσηι
1 ἁμάρτω
1 ἄματι
1 ἀμβαλεῖν
1 ἀμβαλοῦ
1 ἀμείνον´
1 ἀμεῖψαι
1 ἀμείψας
1 ἀμείψασθαι
1 ἁμέρας
1 Ἀμμωνιάδας
1 ἄμους´
1 ἀμπετάσας
1 ἀμφιβαλώμεθ´
1 ἀμφιβᾶσα
1 ἀμφιπόλων
1 ἀμφοτέρων
1 ἄνα
1 ἀναγκαία
1 Ἀνάγκας
1 ἀναιδείας
1 ἀναιδής
1 ἀναιδῶς
1 ἄνακτα
1 ἄνακτός
1 ἀνάλιον
1 ἀναμνήσηις
1 ἀνάξεις
1 ἀναστήσασα
1 ἀνάσχου
1 ἄναυδος
1 ἁνδάνοντά
1 ἄνδρ´
1 ἄνδρας
1 ἀνέλπιστον
1 ἀνέξομαι
1 ἄνευ
1 ἀνηλίους
1 ἀνθ´
1 ἁνίκα
1 ἀνίστη
1 ἀντέχηι
1 ἀντηχήσατε
1 ἀντιάζω
1 ἀντιδοὺς
1 ἀντιδοῦσα
1 ἀντίπαλος
1 ἀντιτεμὼν
1 ἄντομαι
1 ἀνύδρους
1 ἀνώρθωσας
1 ἄνωχθι
1 ἄξειν
1 ἀξενώτερος
1 ἄξι´
1 ἀξίαν
1 ἀξιόθρηνος
1 ἄξιοι
1 ἀοιδοῖς
1 ἄπαιδ´
1 ἄπαιδε
1 ἅπαντας
1 ἀπαντλοίην
1 ἀπάξω
1 ἅπασι
1 ἅπασίν
1 ἀπέβη
1 ἄπει
1 ἄπειμι
1 ἀπεῖπον
1 ἀπειροκάκωι
1 ἄπεισιν
1 ἄπελθε
1 ἀπελθέτω
1 ἀπέρχομαι
1 ἀπεστερημένοις
1 ἀπεχθήσηι
1 ἀπήλασα
1 ἀπήλασεν
1 ἀπιστεῖν
1 ἀπλακὼν
1 ἄπο
1 ἀποιμώζων
1 ἀποιμώξηι
1 ἄποιν´
1 ἀπόλλυμαι
1 Ἀπόλλων
1 ἀπόμνησαι
1 ἀπόπαυσον
1 ἀποσπασθεῖσα
1 ἀποστερεῖς
1 ἀποστερῶ
1 ἀποσυλήσας
1 ἀποσχίζουσα
1 ἀπότομος
1 ἀποτόμου
1 ἀπωθεῖν
1 ἀπώλεσαν
1 ἀπώλεσας
1 ἀπώλεσέν
1 ἀπωλόμεσθα
1 ἀπώσασθαι
1 ἆρά
1 ἀρᾶι
1 Ἄργους
1 ἀργυρώνητον
1 ἄρδην
1 Ἄρεος
1 Ἄρης
1 ἀριστέων
1 ἀρίστην
1 ἀρίστου
1 ἀρκοῦμεν
1 ἅρμα
1 ἀρνήσομαι
1 ἄρνυμαι
1 ἀρότοις
1 ἄρσην
1 ἀρταμοῦσι
1 ἀρτιθανῆ
1 ἄρχει
1 ἄρχεις
1 ἀρχῆς
1 ἄσημα
1 Ἀσκληπιάδαις
1 Ἀσκληπιόν
1 ἄσπονδον
1 ἀστένακτος
1 ἀστοῖς
1 ἄτας
1 ἀτίζων
1 ἀτιμάζειν
1 ἀτιμάζοντα
1 ἀτιμάσειν
1 αὐδᾶις
1 αὐλάν
1 αὐλόν
1 αὐλῶν
1 αὔτ´
1 Αὕτα
1 αὐταῖς
1 αὑτᾶς
1 αὐτὴ
1 αὑτὴν
1 αὐτῆς
1 αὑτῆς
1 αὐτίκ´
1 αὐτοὶ
1 αὐτόν
1 αὑτὸς
1 αὐτοῦ
1 αὐτούς
1 αὐτῶν
1 αὐχεῖς
1 αὐχένων
1 αὐχμηρὸν
1 αὐχῶ
1 ἀφαγνίσηται
1 ἀφανὲς
1 ἀφειλόμην
1 ἀφεὶς
1 ἄφες
1 ἀφιγμένον
1 ἀφίκετο
1 ἄφνω
1 ἀφοριζόμενος
1 ἄφρονα
1 ἀφύκτοισι
1 Ἀχεροντίαν
1 ἄχθος
1 ἁψάμενος
1 ἅψεταί
1 ἀψυχίαν
1 ἀψυχίας
1 ἀώρους
1 βᾶθι
1 βαίνους´
1 βαλιαί
1 βαλὼν
1 βαρβίτου
1 βαρέα
1 βαρύ
1 βαρυδαίμονα
1 βαρύνεται
1 βασίλειαν
1 βασιλεῦσιν
1 βασιλέως
1 βαστάζειν
1 βαστάζεται
1 βέβακεν
1 βελτίω
1 βιάζεται
1 βιάζηι
1 βίαν
1 βιοτεύσει
1 βιότου
1 βιότωι
1 βιώσεται
1 βιώσιμος
1 βλέποι
1 βλέπων
1 βλέφαρον
1 βλεφάρωι
1 βλέψαι
1 βόασον
1 Βοιβίαν
1 βοσκήμασι
1 βουθύτοισι
1 βούλεσθαί
1 βουλοίμεθ´
1 βουφόρβια
1 βραχὺς
1 βρέτας
1 βροτοῖς
1 βρόχωι
1 βῶ
1 βωμοῖς
1 βωμοὺς
1 γαῖά
1 γαῖαν
1 γαμεῖς
1 γάμον
1 γᾶς
1 γεγενῆσθαι
1 γεγώς
1 γεγῶσά
1 γεγῶτα
1 γέλωτος
1 γένει
1 γένηι
1 γενήσεται
1 γενναία
1 γενναιοτάταν
1 γενναίως
1 γένοιτό
1 γεραιάν
1 γεραιοῦ
1 γέρας
1 γέροντα
1 γέροντες
1 γεύομαι
1 γῆι
1 γήμας
1 γήραι
1 γηραιοὶ
1 γηραιῶι
1 γηράσκετ´
1 γηροβοσκήσουσι
1 γηροτρόφον
1 γῆρυς
1 γήρως
1 γῆς
1 γίγνωσκε
1 γλυκύ
1 γλῶσσα
1 γνησίως
1 γονεῦσιν
1 γόνον
1 γόνος
1 γόον
1 γόος
1 Γοργόν´
1 γοῦν
1 γούνασιν
1 γραῦς
1 γυᾶν
1 γύας
1 γυναικί
1 γυναικοπληθεῖς
1 γυναιξίν
1 δαῖμον
1 δαίμον´
1 δαίμονα
1 δαιμονίων
1 δαιμόνων
1 δαίμων
1 δάκρυ
1 δακρυρροοῦν
1 δακρυρροοῦσα
1 δακρύων
1 δαμάζεις
1 δάμαρ
1 δάμαρτα
1 δάμαρτι
1 δαπέδοις
1 δαφοινὸς
1 δεδορκὼς
1 δειλαιοτάτα
1 δείν´
1 δεινὰ
1 δεινά
1 δεῖξον
1 δεῖπνα
1 δεμνίοις
1 δέμνιον
1 δεμνίων
1 δέξατο
1 δεξιᾶι
1 δεξιὰν
1 δέον
1 δέοντι
1 δέραν
1 δεσμοῖς
1 Δέσποιν´
1 δεσπόσαι
1 δεσπόται
1 δεσπόταις
1 δεσπόταισι
1 δεσπότας
1 δεσπότηι
1 δεσπότιν
1 δεσπότου
1 δεσποτῶν
1 δεύεται
1 δεῦρο
1 δευτέρου
1 δέχεσθαι
1 δέχηι
1 δέχοιτ´
1 δέχομαι
1 δῆθ´
1 Δήμητρος
1 δημοτῶν
1 δηχθήσομαι
1 διαβάντε
1 διάδοχος
1 διακναιομένων
1 διακωλῦσαι
1 διαλλάξαντα
1 διάξω
1 διαπρέπεις
1 διαρπάσαι
1 διαφθείρηι
1 διδακτὸν
1 δίδωμι
1 διεμάχου
1 διεξελθὼν
1 Διί
1 δίκαια
1 δίκαιος
1 δικαίως
1 δίκας
1 δίκωπον
1 δικώπωι
1 δῖναι
1 διόβολον
1 Διομήδους
1 Δίου
1 διπλῆν
1 διπλοῦς
1 δισσὰ
1 διψίαν
1 δμαθέντας
1 δοίης
1 δόκει
1 δοκεῖς
1 δοκηθέντ´
1 δοκοῦνθ´
1 δοκῶν
1 δολίωι
1 δολώσας
1 δόμοισι
1 δόμος
1 δόξασα
1 δόξω
1 δόσιν
1 δουλίου
1 δοῦναι
1 δουπεῖ
1 δοχμιᾶν
1 δοχμίαν
1 δράμοιμ´
1 δράσαντας
1 δράσας
1 δράσει
1 δράσεις
1 δράσηις
1 δράσω
1 δράσων
1 δρομαίου
1 δρόμον
1 δυναίμαν
1 δυναίμην
1 δύναιο
1 δύναμιν
1 δύναμις
1 δυνήσηι
1 δυοῖν
1 δύσδαιμον
1 δυσκλεής
1 δυσπάλαιστος
1 δυστάνου
1 δυστυχὴς
1 δυστυχοῦσι
1 δύσφορα
1 δυσχειμέρων
1 δώδεκ´
1 δῶμ´
1 δώμαθ´
1 δώματ´
1 δώματα
1 δῶρον
1 δώσεις
1 ἔα
1 ἔασον
1 ἔβα
1 ἐβουφόρβουν
1 ἐγγελᾶις
1 ἐγεινάμην
1 ἐγείνατ´
1 ἐγείνατο
1 ἔγημεν
1 ἐγίγνετ´
1 ἔγνωκα
1 ἐγνώρισεν
1 ἔγχος
1 ἐδείκνυμεν
1 ἔδειξας
1 ἐδέξατ´
1 ἐδέξατο
1 ἔδρασε
1 ἔδωκε
1 ἐζεύξω
1 ἔθ´
1 ἔθανε
1 ἔθαπτον
1 ἐθέρμην´
1 εἰάσατε
1 εἴασε
1 εἰδέναι
1 εἶδος
1 εἰδὼς
1 εἰδώς
1 εἶἑν
1 εἰκασθὲν
1 εἰμ´
1 εἶμεν
1 εἰν
1 εἰπὲ
1 εἰπεῖν
1 εἵπετ´
1 εἵπετο
1 εἴποι
1 εἶπον
1 εἴργειν
1 εἴργοι
1 εἰσέλθω
1 εἰσηκούσατε
1 εἶσι
1 εἰσιδεῖν
1 εἰσίδω
1 εἰσιν
1 εἰσόδου
1 εἰσόδους
1 εἰσορῶν
1 εἶτ´
1 εἴτε
1 εἶχεν
1 ἔκ
1 ἑκάστωι
1 ἔκδικον
1 ἐκδίκως
1 ἐκείνην
1 ἐκείνης
1 ἐκεῖνον
1 ἐκεῖνός
1 ἐκεῖσε
1 ἐκλαίομεν
1 ἐκλύσας´
1 ἑκοῦσά
1 ἐκπεσοῦσα
1 ἐκπεφυκέναι
1 ἐκπληρουμένας
1 ἐκπλῆσαι
1 ἐκπλήσσει
1 ἐκποδὼν
1 ἐκπρεπεστάτη
1 ἔκρυπτε
1 ἔκρυπτες
1 ἔκρυψ´
1 ἐκταθήσεται
1 ἐκτεῖναι
1 ἐκφέρεις
1 ἐκφέρεται
1 ἐκφορὰν
1 ἐκφυγεῖν
1 ἐκφυγὼν
1 ἐκώλυσας
1 ἐλάται
1 ἐλατᾶν
1 ἐλαύνειν
1 ἐλέγξας
1 ἐλέγξηι
1 ἔλεγχον
1 ἐλειψάμην
1 ἐλεύθερον
1 ἐλευθέρου
1 ἐλευθέρως
1 ἕληις
1 ἔλθ´
1 ἐλθεῖν
1 ἔλθηι
1 ἔλθοι
1 ἔλιπε
1 ἔλιπες
1 Ἑλλάδ´
1 Ἑλληνικόν
1 ἕλοιτο
1 ἑλοῦσα
1 ἐλούσατ´
1 ἐλπίδα
1 ἔλυς´
1 ἐλῶσι
1 ἐμᾶι
1 ἐμαῖν
1 ἐμάς
1 ἐμβαίνων
1 ἐμβαλεῖν
1 ἐμβαλὼν
1 ἔμελλες
1 ἐμή
1 ἐμὴ
1 ἐμῆι
1 ἔμνησας
1 ἐμοῖσιν
1 ἔμπας
1 ἐμπεσὼν
1 ἐμπνέους´
1 ἐμπόρων
1 ἔμψυχος
1 ἔν
1 ἐναισίμως
1 ἐναντιώσεται
1 ἐνδεὴς
1 ἐνδείξαιτό
1 ἐνδίκως
1 ἔνδον
1 ἐνδύσεται
1 ἔνερθεν
1 ἐνέρων
1 ἔνεστιν
1 ἔνθα
1 ἐνθάδ´
1 ἐνθεῖναι
1 ἐννέπω
1 ἐνοικήσει
1 ἐνταῦθα
1 ἐντυχόντι
1 ἐνύμφευσας
1 ἐξάγει
1 ἐξαμαρτάνειν
1 ἐξανέξομαι
1 ἐξάραιμι
1 ἐξείλου
1 ἔξεισί
1 ἐξελᾶι
1 ἐξελθὼν
1 ἐξένιζες
1 ἐξενίζετε
1 ἐξεπίσταμαι
1 ἐξεπίσταται
1 ἐξέπραξεν
1 ἐξετάζεσθαι
1 ἐξέτεινα
1 ἔξευρε
1 ἐξημάρτανον
1 ἐξηρτημένοι
1 ἐξιοῦς´
1 ἐξιοῦσαν
1 ἐξὸν
1 ἔξω
1 ἔξωθεν
1 ἐξωπίους
1 ἔοικεν
1 ἔπαιρε
1 ἐπάνωθε
1 ἐπαύσατο
1 ἐπείγεσθαί
1 ἐπείγου
1 ἔπειθέ
1 ἔπεμψας
1 ἐπεστράφη
1 ἐπεσφρῶ
1 ἐπήινες´
1 ἐπήινεσας
1 ἐπιθυμῶ
1 ἔπινον
1 ἐπισκήψω
1 ἐπίσταμαί
1 ἐπιστάμεσθα
1 ἐπίστασαι
1 ἐποιήσω
1 ἐποιμαίνοντο
1 ἔπος
1 ἐπόψηι
1 ἔπραξας
1 ἔπραξε
1 ἑπτάτονόν
1 ἔραμαι
1 ἔργ´
1 ἔργωι
1 ἐρημία
1 ἔρημον
1 ἐρήμους
1 Ἑρμῆς
1 ἐρρύετο
1 ἐρρυσάμην
1 ἔρρων
1 ἐρῶντά
1 ἔρως
1 ἔσαντα
1 ἐσάξομεν
1 ἐσβήσας
1 ἐσῆλθε
1 ἐσθ´
1 ἐσθῆτα
1 ἐσθῆτι
1 ἐσθλαῖς
1 ἐσιώπων
1 ἐσμὲν
1 ἐσπεσοῦσα
1 ἐστ´
1 ἔστειχον
1 ἔστενες
1 ἔστενον
1 ἕστηκεν
1 ἐστὶ
1 ἐστί
1 Ἑστίας
1 ἑστιῶ
1 ἔστω
1 ἔσχ´
1 ἐσχάραν
1 ἔσχεν
1 ἔσωιζον
1 ἑταῖρον
1 ἐτειρόμην
1 ἔτεκεν
1 ἔτεκον
1 ἐτελέσθη
1 ἑτέρα
1 ἑτέρους
1 ἐτερπόμην
1 ἐτήσιον
1 ἐτητύμως
1 ἔτικτεν
1 ἔτλα
1 ἔτλαν
1 ἔτλη
1 ἔτλην
1 ἑτοίμαζ´
1 ἕτοιμος
1 ἐτόλμησας
1 ἐτύγχανον
1 εὐγενοῦς
1 εὐδαίμονα
1 εὐδαίμονας
1 εὐδαιμονοίης
1 εὐειδῆ
1 εὐεργετῆσαι
1 εὐεργέτιν
1 εὔζωρον
1 εὐκλεές
1 εὐκλεέστερον
1 εὐκλεής
1 εὐκλεὴς
1 εὐλύρας
1 εὐμαρὲς
1 εὐμενεῖς
1 εὐμενέστερον
1 εὔνουν
1 εὐξόμεσθα
1 εὐπατρίδαι
1 εὐπρεπῶς
1 εὐπροσηγόρωι
1 εὑρήσειν
1 εὑρήσω
1 εὑρίσκω
1 Εὐρυσθεῖ
1 Εὐρυσθέως
1 εὐσέβει
1 εὖτ´
1 εὐτυχέστερον
1 εὐτυχῆ
1 εὐτυχοίης
1 εὔφραινε
1 εὐφραίνειν
1 εὐφραίνοις
1 εὐφραίνοισθε
1 εὔφρονι
1 εὔχομαι
1 εὔχονται
1 ἐφ´
1 ἐφεισάμην
1 ἔφερε
1 ἐφέρπει
1 ἐφεσπόμην
1 ἐφεστῶσιν
1 ἐφεῦρες
1 ἔφθιτο
1 ἐφίετο
1 ἔφραζέ
1 ἔφραζες
1 ἔφυς
1 ἔφυς´
1 ἐχθαίρω
1 ἐχθαίρων
1 ἐχθρὰ
1 ἐχθροξένους
1 ἐχθρὸς
1 ἐχθρούς
1 ἐχίδνης
1 ἔχοιμ´
1 ἔχοντα
1 ἔχοντε
1 ἐχόντων
1 ἐψεύσατο
1 ζαχρύσου
1 Ζεῦ
1 ζεύγνυσθε
1 ζῆις
1 Ζηνὸς
1 ζητῶν
1 ζώηις
1 ζῶνθ´
1 ζῶς´
1 ζώσης
1 ζῶσι
1 ἥβαι
1 ἡβάσκει
1 ἥβησας
1 ἡβῶνθ´
1 ἡβῶντ´
1 ἡγοίμην
1 ἡγοῦ
1 ἠγωνίσω
1 ἥδεσθαι
1 ἠδίκηκα
1 ἡδίστην
1 ἡδὺ
1 ἤθελεν
1 ἠθέλησα
1 ἠθέλησας
1 ἠθέλησεν
1 ἤθελον
1 ἧι
1 ἦιδε
1 ἠιδεῖτο
1 ἤινεσαν
1 ἤινεσεν
1 ἦιξα
1 ἡιρημένον
1 ἤισθεθ´
1 ἥκει
1 ἥκεις
1 ἧκον
1 ἥκουσαν
1 ἥκων
1 Ἠλεκτρύωνος
1 ἦλθ´
1 ἦλθον
1 ἡλίωι
1 ἥλκωσεν
1 ἠλλαξάτην
1 ἡμάρτηκας
1 ἡμέρα
1 ἡμέρας
1 ἠνάγκασεν
1 ἥξεις
1 ἠξίουν
1 ἠξίωσε
1 ἠπιωτέρα
1 ἤρκεσέ
1 ἧς
1 ἦσαν
1 ἦσθ´
1 ἦσθα
1 ἠσκήσατο
1 ἠσπάζετ´
1 ἡσσημένος
1 ἧσσον
1 ἧσται
1 ἡσυχία
1 ηὕρομέν
1 ηὗρον
1 ἠχθόμην
1 θαλάμων
1 θανάτοις
1 θάνατον
1 Θάνατος
1 Θανάτωι
1 θανάτωι
1 θάνηις
1 θάνοιμ´
1 θανόντ´
1 θανόντα
1 θανόντας
1 θανόντες
1 θανόντι
1 θανόντος
1 θανόντων
1 θανουμένη
1 θάνω
1 θανών
1 θάνωσι
1 θάπτει
1 θάπτειν
1 θαρσύνει
1 θαρσυνεῖ
1 θαῦμ´
1 θαυμάζω
1 θαυμάσηι
1 θάψαι
1 θάψεις
1 θεὰ
1 θεαὶ
1 θεᾶς
1 θεῖναι
1 θέλεις
1 θέλοιμ´
1 θέλοντα
1 θέλους´
1 θελούσας
1 θέλουσι
1 θέλω
1 θέλων
1 θέμις
1 θεοῖσιν
1 θεὸς
1 θεοσεβῆ
1 θεοὺς
1 θεούς
1 ΘΕΡΑΠΩΝ
1 Θεσσαλὶς
1 Θεσσαλοῖσιν
1 Θεσσαλόν
1 Θεσσαλοῦ
1 θεῶι
1 θηρῶν
1 θῆσσαν
1 θητεύειν
1 θιγεῖν
1 θίγοιμ´
1 θίγοιμι
1 θίγω
1 θνατῶν
1 θνήισκειν
1 θνῆισχ´
1 θνητοῖς
1 θνητοὺς
1 θνητῶι
1 θνητῶν
1 θοινᾶσθαι
1 θοινωμένους
1 θολοῖ
1 θράσος
1 θρέψας
1 Θρήικης
1 Θρηικὸς
1 Θρήισσαις
1 θρόνους
1 θύγατερ
1 θυμοῦ
1 θυραῖον
1 θυραῖος
1 θυραίων
1 θύρας
1 θυσίαι
1 θῶμεν
1 ἴδοις
1 Ἰδοῦ
1 ἰδοὺ
1 ἰδού
1 ἱδρῦσαι
1 ἰδὼν
1 ἱερέα
1 ἱερὸς
1 ἷζε
1 ἵζει
1 ἴλα
1 ἵν´
1 ἵππειον
1 ἱππόστασιν
1 ἴσθ´
1 ἴσθι
1 ἱστάναι
1 ἴτω
1 Ἰωλκοῦ
1 κἀγὼ
1 κἄθρεψ´
1 καινὸν
1 κἆιτα
1 κἀκεῖ
1 κἀκεῖνος
1 κακίον´
1 κάκισθ´
1 κάκιστ´
1 κακίων
1 κακορροθῶν
1 κακός
1 κακὸς
1 κακοῦ
1 καλεῖ
1 καλεῖσθαι
1 καλλίναον
1 καλόν
1 καλοῦ
1 καλοῦμαι
1 κἄμ´
1 κἀμέ
1 κἀμοῖς
1 κἂν
1 κἀνθάδ´
1 κἄνπερ
1 κἀξέστεψε
1 κἀπ´
1 κἀπάξομαί
1 κἄπειτα
1 κἀπὶ
1 κάρα
1 καρατομῶν
1 καρδία
1 Καρνείου
1 κἄρριψεν
1 κάρτα
1 κἀς
1 κἄστ´
1 κἄστεψα
1 κατακτανών
1 κατακτὰς
1 κατακτάς
1 κατάξειν
1 καταπαύων
1 κατάρξωμαι
1 καταστῆσαι
1 καταστήσασα
1 καταφθίνειν
1 κατέγραψεν
1 κατείργεις
1 κάτεισιν
1 κατεῖχ´
1 κατερρώγασιν
1 κατῆλθον
1 κατηύξατο
1 κατθάνοι
1 κατθανόντος
1 κατθανουμένη
1 κατθανοῦσαν
1 κατθανὼν
1 κἄτι
1 κάτοισθα
1 κἀτόλμης´
1 κατόψηι
1 κάτωθεν
1 καὐτός
1 κεδνὰ
1 κεδνῆς
1 κεδνοὺς
1 κεδρίνων
1 κέδροις
1 κεῖν´
1 κείνη
1 κείνηι
1 κείνην
1 κείνων
1 κεῖσθαι
1 κεκλημένη
1 κεκλήσηι
1 κεκτήσεται
1 κέλευθον
1 κενὰς
1 κεραϊζομένας
1 κεραυνίου
1 κέρδος
1 κέρτομός
1 κεῦθος
1 κεὐκλεῶς
1 κηδεσταῖς
1 κῆδος
1 κηλήσαντά
1 κηρύκων
1 κιγχάνω
1 κιθάραν
1 κίσσινον
1 κίχηι
1 κλάδοις
1 κλαίει
1 κλαίειν
1 κλαίεις
1 κλαίηι
1 κλαίουσι
1 κλειτύων
1 κλέοντες
1 κληθεὶς
1 κλήισατε
1 κλίνατ´
1 κλισίαις
1 κλοπαίαν
1 κλύοντι
1 κλύουσαν
1 κλῶπα
1 κνεφαίαν
1 κνισᾶν
1 κοίλην
1 κοινοῦσθαι
1 κοινῶι
1 κοίρανος
1 κοιράνωι
1 κοῖται
1 κοίτας
1 κοίτην
1 κόμιζε
1 κομίζετ´
1 κομίζω
1 κομπάζεται
1 κομπάσαι
1 κοντῶι
1 κορευθήσηι
1 κορεύματ´
1 κόρην
1 Κόρης
1 κόρον
1 κόρος
1 κόσμος
1 κόσμωι
1 κοὔθ´
1 κοὐκέτ´
1 κούρα
1 κουρὰν
1 κουράν
1 κοῦφα
1 κούφα
1 κούφωι
1 κραίνουσι
1 κρατήσας
1 κρατὸς
1 κρατοῦντας
1 κρατύνει
1 κρατῶ
1 κρεῖσσον
1 κρίνεις
1 κριτῆι
1 κρύψαι
1 κτανὼν
1 κτείνειν
1 κτείνω
1 κτύπον
1 κτύπος
1 κυαναυγέσι
1 κύδιον
1 κυκλὰς
1 Κύκλωπας
1 Κύκνωι
1 κυνεῖ
1 Κύπριν
1 κυρεῖ
1 κυρίαν
1 κύριον
1 κυρίωι
1 κῦρσαι
1 κύων
1 Κωκυτοῖο
1 κωμάζοντ´
1 κωμάζω
1 κωμῆται
1 κῶμος
1 κώμου
1 κώμους
1 κώπηι
1 λάθραι
1 λαιψηραῖς
1 λακεῖν
1 λαμβάνους´
1 Λαρίσαν
1 λέγ´
1 λέγει
1 λέγεσθαι
1 λέγοντος
1 λέγων
1 λείπομαι
1 λείπω
1 λείψειν
1 λείψεις
1 λείψω
1 λέκτροισιν
1 λέκτρον
1 λέκτρων
1 λέλεκται
1 λέληθας
1 λελήσεται
1 λέξαι
1 λέξαντος
1 λέξας
1 λέξομαι
1 λεόντων
1 λευκὸν
1 λευκῶν
1 λεύσσει
1 λεύσσειν
1 λεύσσω
1 λέχει
1 ληιστήν
1 λῆμα
1 λήματός
1 Λίβυν
1 λίμναι
1 λίμνην
1 λιπαραῖσί
1 λίπηις
1 λιποῦς´
1 λίσσεται
1 λίσσου
1 λογίζομαι
1 λογίζου
1 λόγοις
1 λόγος
1 λόγωι
1 λόγων
1 λοιπόν
1 λοιπὸς
1 λοίσθιος
1 λοχαίας
1 λόχου
1 λύγκες
1 Λυδὸν
1 λύειν
1 Λυκάονι
1 Λυκίαν
1 λῦπαί
1 λυπεῖσθαι
1 λύπηι
1 λύπην
1 λύπης
1 λυπουμένοις
1 λυπούμενον
1 λυπρόν
1 λύρας
1 λύσις
1 λυτήριος
1 μαθὼν
1 μαθών
1 μαῖα
1 μάκαιρα
1 μακρὰ
1 μακρὸν
1 μακροῦ
1 μακρῶι
1 μάλ´
1 μαλάσσους´
1 μάλιστ´
1 μάλιστα
1 μὰν
1 μανθάνω
1 μαραίνεται
1 μαραινομέναν
1 μάρψας
1 μάρψω
1 μαστῶι
1 ματέρος
1 μάτην
1 μάτηρ
1 ματρός
1 μάχης
1 μέ
1 μέγαν
1 μεγίστα
1 μεγίστου
1 μεθείην
1 μέθες
1 μέθετε
1 μέθετέ
1 μεθῆι
1 μεθηρμόσμεσθα
1 μεθίστασο
1 μεθίστη
1 μεθορμιεῖ
1 μέθυ
1 μείζων
1 μεῖνον
1 μείων
1 μελαγχαίτας
1 μέλαθρ´
1 μελάθροις
1 μελαίνης
1 μελαμπέπλους
1 μελαμπέπλωι
1 μελάμπτερον
1 μέλανα
1 μέλανες
1 μέλειν
1 μέλη
1 μέλλει
1 μέλλεις
1 μέλλοντος
1 μέλλουσαν
1 μέλλουσι
1 μέλλω
1 μέλλων
1 μέλος
1 μέλψουσι
1 μεμνήμεθα
1 μέμψιν
1 μενεῖς
1 μένοντες
1 μέρος
1 μέσον
1 μετ´
1 μετακοίμιος
1 μεταπίπτοντος
1 μετάρσιος
1 μεταστῆναι
1 μεταύλους
1 μετέχους´
1 μέτρ´
1 μέτριον
1 μηκέθ´
1 μηκέτ´
1 μηλοθύταν
1 μηλονόμας
1 μήν
1 μηνὸς
1 μηνός
1 μήποτε
1 μητέρ´
1 μητρυιὰ
1 μητρυιὰν
1 μηχανάν
1 μία
1 μιᾶι
1 μίαν
1 μιᾶς
1 μίασμά
1 μνήστευε
1 μογοῦντα
1 μοίρας
1 μολόντα
1 μολόντας
1 μολόντος
1 Μολοσσῶν
1 μολπᾶι
1 μολπὰν
1 μομφὰς
1 μονάμπυκας
1 μόνας
1 μόνηι
1 μόνην
1 μόνης
1 μονόπαις
1 μονόστολός
1 μονούμενος
1 μόρον
1 μόρος
1 μόρσιμον
1 μορφαὶ
1 μορφῆς
1 μοῦσάν
1 μούσας
1 μουσοπόλοι
1 μόχθωι
1 μόχθων
1 μῦθος
1 μυκτήρων
1 μυρίαν
1 μυρίων
1 μωρίαν
1 μῶρος
1 ναί
1 ναι
1 νάπαν
1 νέαι
1 νεανίας
1 νεανίου
1 νέας
1 νεβρὸς
1 νεῖσθ´
1 νεκροπομπὸς
1 νέκυς
1 νενόμισται
1 νέοι
1 νέοις
1 νεολαία
1 νέον
1 νέος
1 νεοσσός
1 νέου
1 νέρθε
1 νέρθεν
1 νερτέραι
1 νερτέραν
1 νερτέροις
1 νεύσηι
1 νεφέλας
1 νέωι
1 νέων
1 νίκα
1 νικητήρια
1 νικῶντι
1 νικῶσι
1 νικῶσιν
1 νόμιζε
1 νομιζέσθω
1 νομοῖς
1 νόσον
1 νοσοῦντί
1 νόσους
1 νοστήσαιμι
1 νόστιμον
1 νοσφιεῖς
1 νοτερῶι
1 νυκτὶ
1 νυμφεύσει
1 νύμφη
1 νύμφηι
1 νυμφίδιοί
1 νυμφιδίους
1 νυμφίον
1 νύν
1 νὺξ
1 ξεῖνον
1 ξένε
1 ξένης
1 ξένια
1 ξενοδοκεῖν
1 ξένοις
1 ξένος
1 ξενωθεὶς
1 ξενῶνας
1 ξενῶνές
1 ξεστὸν
1 ξίφει
1 ξύλλογοι
1 ξυμφοράν
1 ξυναλγεῖν
1 ξυναόρου
1 ξυνείη
1 ξυνέστιος
1 ξυνεστῶτος
1 ξυνοικήσασά
1 ξυρήκει
1
1
1 ὁδόν
1 ὁδὸν
1 ὀδύνας
1 ὅθ´
1 ὅθεν
1 ὀθνείαν
1 ὀθνείου
1 ὁθούνεκα
1 Ὄθρυος
1 οἶδας
1 οἶδε
1 οἰκεῖ
1 οἰκεῖν
1 οἰκέταισιν
1 οἰκετεύοις
1 οἰκήσω
1 οἰκτῖραι
1 οἰκτίροντες
1 οἰκτρὰν
1 οἰκῶν
1 οἶμον
1 οἴνου
1 οἴξας
1 οἷόν
1 οἷος
1 οἷσιν
1 οἰστέον
1 οἴσω
1 οἴχεται
1 οἴχηι
1 οἰχομένας
1 ὀκνοῦσα
1 ὀλβίαις
1 ὀλβίζων
1 ὄλβιον
1 ὄληται
1 ὀλοίμην
1 ὁμήλικας
1 ὅμηρόν
1 ὁμιλίας
1 ὄμμ´
1 ὄμμασιν
1 ὁμοῦ
1 ὀνειδίζεις
1 ὄνειδος
1 ὀνείρασιν
1 ὄνησιν
1 ὄνομα
1 ὄντας
1 ὄντες
1 ὅντιν´
1 ὄντος
1 ὀπαδούς
1 ὀπαδῶν
1 ὁπλίσας
1 ὅποι
1 ὅπουπερ
1 ὅρα
1 ὁρᾶι
1 ὀργαίνειν
1 ὀργὰς
1 ὀρείαν
1 ὀρείων
1 ὀρθά
1 ὀρθὴν
1 ὄρθου
1 ὀρθῶς
1 ὅρον
1 ὀρφανεῦσαι
1 ὀρφανιεῖς
1 ὀρφανοῖσιν
1 ὀρφανὸν
1 Ὀρφεία
1 Ὀρφέως
1 ὁρῶιτον
1 ὁρῶσαν
1 ὅς´
1 ὅσα
1 ὅσιος
1 ὁσίου
1 ὅσονπερ
1 ὄσσοισι
1 ὅτε
1 ὅτι
1 οὖδας
1 οὐδείς
1 οὔκ
1 οὑμὸς
1 οὕνεχ´
1 οὑπὶ
1 οὐράνιαί
1 οὐρανίωι
1 οὖς´
1 οὖσι
1 οὔτι
1 ὀφείλομεν
1 ὀφείλω
1 ὀφθαλμοτέγκτωι
1 ὀφλισκάνεις
1 ὀφρύσι
1 ὄχημα
1 ὀχληρός
1 ὄψεις
1 ὄψεσθαι
1 ὄψεται
1 παθεῖν
1 πάθηι
1 παθόντα
1 παθών
1 πᾶι
1 παιᾶνα
1 παιδὶ
1 παιδός
1 παισὶ
1 παισίν
1 πάλαι
1 παλαιὸς
1 πάλην
1 πάνδημον
1 παννύχου
1 πανοῦργον
1 παντοίας
1 παντὸς
1 παντός
1 πάντως
1 πανύστατόν
1 πανύστατον
1 παπαῖ
1 παραινεῖν
1 παραλύσαι
1 παρατόνους
1 παραυτίκ´
1 παρεδρεύοις
1 παρέδωκεν
1 παρειμένη
1 παρελθὼν
1 παρέλυσεν
1 παρεστάναι
1 πάρεστε
1 παρεστὼς
1 παρῆι
1 παρῆν
1 παρθένει´
1 πάροιθε
1 πάροιθεν
1 παρόν
1 παρόνθ´
1 παρόντα
1 παροξύνηις
1 παροῦς´
1 παροῦσα
1 παροῦσαν
1 παρουσία
1 πᾶς´
1 πάσαις
1 πασᾶν
1 πάσηι
1 πάσχειν
1 πάσχομεν
1 πατέρας
1 πατρί
1 πατρίας
1 πατρώιαι
1 πατρώιαν
1 πατρῶιον
1 παῦσαι
1 παύσασθ´
1 παύσει
1 παύσω
1 πεδίων
1 πεζεύων
1 πείσαιμί
1 πείσεις
1 πείσηι
1 πελανόν
1 πελάσσαι
1 πέλτης
1 πέμπει
1 πέμπουσί
1 πέμψαι
1 πέμψαντος
1 πένθη
1 πενθοῦντα
1 πεπλήγμεθα
1 πεπληγμένος
1 πέποιθ´
1 πέποιθα
1 πέπονθα
1 πέπονθεν
1 πεπραγμένων
1 πεπραγότας
1 πεπραγότι
1 πεπρωμένη
1 πεπρωμένην
1 πέπρωται
1 περ
1 πέραν
1 πέρας
1 περὶ
1 περιβαλὼν
1 περινίσεται
1 περιπτύσσων
1 περιστελοῦσι
1 Περσέως
1 πεύκαις
1 πέφευγεν
1 πεφροντικὸς
1 πεφυκέναι
1 πεφυρμένας
1 πηγαὶ
1 πηγαῖον
1 πηδαλίωι
1 Πηλιάσιν
1 Πηλίου
1 πημονὴν
1 πιέζει
1 πίηι
1 πικράν
1 πικροῦ
1 πῖνε
1 πίνει
1 πίνοντα
1 πίπτοντα
1 πιστὸς
1 πιστοτάτας
1 πίτνει
1 πίτνειν
1 πίτνοντας
1 πίτνων
1 πίτυλος
1 πλάθει
1 πλάνωι
1 πλείονες
1 πλεῖστον
1 πλείστων
1 πλείω
1 πλευροῖσι
1 πλέων
1 πλῆθος
1 πλῆκτρον
1 πλημμυρίδι
1 πλὴν
1 πλήρεις
1 πλουσίως
1 Πλούτωνος
1 πνέουσι
1 πόδα
1 ποδὶ
1 πόθου
1 ποίας
1 ποιεῖς
1 ποικιλόθριξ
1 ποιμνίτας
1 πολεῖς
1 πολεμίαν
1 πόλεως
1 πολιὰν
1 πολιὰς
1 πόλις
1 πόλλ´
1 πολλά
1 πολλαὶ
1 πολλάς
1 πολλή
1 πολλὴν
1 πολλοὶ
1 πολλῶι
1 πολυάχητος
1 πολυμηλοτάταν
1 πολύν
1 πολύξεινος
1 πολυπλέθρους
1 πολυπόνοις
1 πόνους
1 πόντιον
1 πόνωι
1 πορεύ
1 πορεύηι
1 πορευθῶ
1 πορεῦσαι
1 πορεύσομαι
1 πορθμεὺς
1 πόρον
1 πόρος
1 πορσῦναι
1 πορσυνῶ
1 πόρσω
1 πόσι
1 ποσὶν
1 ποσίν
1 ποταμίαι
1 ποταμίοις
1 ποτέ
1 πότερον
1 ποτῆρα
1 ποτὶ
1 πότμον
1 πότνι´
1 πότνια
1 που
1 πρᾶγμα
1 πράγμαθ´
1 πράγματ´
1 πράξας
1 πράξειν
1 πράσσεται
1 πράσσομεν
1 πράσσοντος
1 πράσσω
1 πρέπειν
1 πρέπεις
1 πρεσβεύουσα
1 πρέσβυ
1 πρέσβυν
1 προαστίου
1 προβαίνω
1 προβήσεται
1 προδόντ´
1 προδούς
1 προδῶις
1 προθανεῖν
1 προθανοῦσα
1 προθήσονται
1 προθνήισκειν
1 προθνήισκοντες
1 προθνήισκων
1 προθύροις
1 πρόκλαι´
1 προκόπτοις
1 προλείπεις
1 προλιποῦς´
1 προλιποῦσα
1 προμηθίαν
1 πρόνοιαν
1 προνωπὴς
1 προνωπής
1 προπετὴς
1 προσβαλεῖ
1 προσβαλοῦσα
1 προσβῆναι
1 προσδέχωμαι
1 προσδόκα
1 προσδοκᾶις
1 πρόσειπ´
1 προσείπατ´
1 προσείπω
1 προσειπών
1 προσέπτατ´
1 προσεροῦσι
1 προσήϊξαι
1 προσῆλθε
1 προσηύξατο
1 πρόσθ´
1 προσθῆις
1 προσκειμένης
1 προσκείμενον
1 προσκειμένου
1 πρόσοδοι
1 προσορῶν
1 προσόψεται
1 προσπεσοῦμαι
1 προσπίτνους´
1 προσπίτνουσα
1 προσπολεῖν
1 πρόσπολοι
1 προσπόλοις
1 πρόσπολον
1 προσρηθεὶς
1 προστροπαῖς
1 προστυχόντα
1 προσφαγμάτων
1 προσφθέγξεται
1 πρόσφορα
1 προσφωνημάτων
1 πρόσωπόν
1 προσώπωι
1 προσωφελεῖν
1 προτεῖναι
1 προτείνω
1 προτιμῶν
1 προτιμῶς´
1 προύδοσαν
1 προύδωκας
1 προύθαν´
1 προύθανε
1 προύθανεν
1 προύθηκ´
1 προύτειν´
1 πρόφρων
1 πρῶτον
1 πτερωτὸς
1 πτόρθων
1 πυγμὴν
1 Πύθιος
1 πύλαις
1 πυλῶν
1 πῦρ
1 πυρᾶι
1 πυράν
1 πύργον
1 πώλοις
1 πως
1 ῥάιδιον
1 ῥᾶιον
1 ῥεέθρων
1 ῥέξεις
1 ῥίπτων
1 ῥῖψαι
1 ῥύεσθαι
1 σὰν
1 σανίσιν
1 σὰς
1 σας
1 σαυτήν
1 σαυτόν
1 σαυτοῦ
1 σαυτῶι
1 σέ
1 σὲ
1 σέβας
1 σέβειν
1 σεβόμεσθα
1 σελάνας
1 σελήνας
1 σεμνοῖς
1 σεμνὸν
1 σεσίγηται
1 σημεῖα
1 σήν
1 Σθενέλου
1 σθένω
1 σίγα
1 σίγησον
1 σιγῶντ´
1 σίδαρον
1 σιδήρωι
1 σίτων
1 σκάφος
1 σκληρὸς
1 σκοτεινὸν
1 σκοτία
1 σκότιοι
1 σκοτίους
1 σκυθρωπὸν
1 σκυθρωποῦ
1 σκύφου
1 σμικρὸν
1 σμικρόν
1 σοῖσιν
1 σὸς
1 σός
1 σοὺς
1 σοφῆι
1 σοφίας
1 σοφὸς
1 σοφῶς
1 σοφώτερος
1 σπάνιον
1 Σπάρται
1 σπείραντος
1 σπερχόμενος
1 σπλάγχνοις
1 σπονδὰς
1 στὰς
1 στᾶσα
1 στατίζεται
1 στέγαι
1 στέγος
1 στείλας
1 στείχει
1 στείχοντ´
1 στείχω
1 στείχωμεν
1 στεναγμὸν
1 στεναγμῶν
1 στενάζει
1 στέναξον
1 στένωσιν
1 στερείς
1 στερέντα
1 στερηθῆναί
1 στέρνοισιν
1 στεφάνους
1 στέφει
1 στολῆι
1 στολμοὶ
1 στολμὸν
1 στολμούς
1 στόμασιν
1 στρωφωμένη
1 στυγεῖ
1 στυγηθεὶς
1 στυγνῶι
1 στυγουμένους
1 στυγῶ
1 στυγῶν
1 στῶ
1 συγγενὴς
1 συγγνωστόν
1 συγκάμνων
1 σύγκασί
1 συγκλιθήσεται
1 σύζευξον
1 σύζυγες
1 συθεὶς
1 συμβαλεῖν
1 συμβαλῶν
1 συμμέτρως
1 συμποτῶν
1 συμφοραῖς
1 συμφοραῖσιν
1 συμφορὰν
1 συμφορὰς
1 συμφορᾶς
1 σύν
1 συνάψαι
1 συνάψας
1 συνδυάδος
1 συνέζευξαι
1 συνέτλας
1 σύνηθες
1 συνθάψει
1 συννικᾶις
1 συνοικήσουσά
1 συνοίσω
1 συνωφρυωμένοις
1 συνωφρυωμένωι
1 συρίζων
1 σφαγᾶς
1 σφαγίων
1 σφήλαντι
1 σφυρῶι
1 σφὼ
1 σφῶιν
1 σχεῖν
1 σχέτλι´
1 σχέτλια
1 σχετλία
1 σχετλίω
1 σχῆμα
1 σῶι
1 σῶιζέ
1 σώιζειν
1 σώιζεσθαι
1 σώιζοι
1 σῶμα
1 σώματος
1 σώσας´
1 σῶσον
1 σωτῆρος
1 σώφρονος
1 σωφρόνως
1 σώφρων
1 τᾶιδ´
1 ταῖσιν
1 τάλαινα
1 τάλας
1 τἀληθές
1 τἄμ´
1 τἀμά
1 τἀμήχανα
1 τἀν
1 τἄρ´
1 τἄρα
1 τᾶς
1 ταῦτά
1 ταύτην
1 ταύτης
1 τάφρον
1 τάχ´
1 ταχύνει
1 τέγγοντες
1 τεθνᾶσιν
1 τέθνηκα
1 τέθνηκεν
1 τέθνηχ´
1 τέθριππά
1 τεκεῖν
1 τεκμαιρόμενος
1 τεκόντας
1 τεκοῦσα
1 τεκοῦσά
1 τέκτονας
1 τεκτόνων
1 τελευτᾶι
1 τελευτήσω
1 τέλος
1 τέμνετ´
1 τέμω
1 τεράμνων
1 τέρμ´
1 τέρπεσθαι
1 τερπνῆς
1 τερπνὸν
1 τετάγμεθα
1 τετέλεσται
1 τετραρχίαι
1 τέτρωρον
1 τηλικόσδ´
1 τήν
1 Τί
1 τιθεὶς
1 τιθέντας
1 τίθεται
1 τίμα
1 τιμαῖς
1 τιμὰς
1 τιμάσθω
1 τιμῆς
1 τιμιώτερον
1 τιμωρήσεται
1 τινα
1 τινὰς
1 τίνος
1 Τιρυνθία
1 τλᾶθ´
1 τλάμων
1 τλῆις
1 τλῆμον
1 τλήμων
1 τλητὸν
1 τό
1 τοί
1 τοιάδ´
1 τοῖαί
1 τοίαν
1 τοιᾶσδ´
1 τοιαῦτ´
1 τοιαύτας
1 τοῖον
1 τοιόνδ´
1 τοῖος
1 τοιούτους
1 τοῖσδέ
1 τοισίδ´
1 τόκοισι
1 τολμᾶις
1 τόλμης
1 τομαῖος
1 τοξήρη
1 τόξων
1 τόπων
1 τοσαύτην
1 τοσαύτης
1 τοσόνδ´
1 τοσοῦτον
1 τοσούτου
1 τότ´
1 του
1 τοῦδέ
1 τοὐμὸν
1 τοὐν
1 τοὐπὶ
1 τοὐπιὸν
1 τούτου
1 τούτους
1 τούτων
1 τράπεζαν
1 τρέσαντα
1 τρέσηις
1 τρέφοιτ´
1 τρέφω
1 τρέψομαι
1 τρίτην
1 τρόπους
1 τυγχάνει
1 τυγχάνειν
1 τυγχάνω
1 τύμβος
1 τύραννον
1 τυράννωι
1 τυχεῖν
1 τύχηι
1 τύχοιμ´
1 τύχοιμι
1 τυχοῦσα
1 τυχὼν
1 τῶνδέ
1 ὑβρίζεις
1 ὕδασι
1 ὑλακτῶν
1 ὑμεῖς
1 ὑμεναίοις
1 ὑμεναίους
1 ὑμεναίων
1 ὕμνοις
1 ὕμνοισι
1 ὑπ´
1 ὑπάκουσον
1 ὑπεβλήθην
1 ὑπεραλγεῖν
1 ὑπέρβαλλ´
1 ὑπερβεβλημένην
1 ὑπερθανεῖν
1 ὑπερθνήισκειν
1 ὑπέστη
1 ὑπορράπτεις
1 ὑποστρέψας
1 ὑπουργῆσαι
1 ὑστάτην
1 ὑφειμένην
1 ὑψικόμων
1 φανείης
1 φανεῖσα
1 φάρμακα
1 φάρμακον
1 φάσκουσα
1 φάσμα
1 φάτνας
1 φέγγος
1 Φεραία
1 Φεραίας
1 Φεραῖον
1 φέρε
1 φέρει
1 φέροιμεν
1 φέροντας
1 φέρουσιν
1 φήις
1 φὴις
1 φῆμαι
1 φημι
1 φημὶ
1 φήσω
1 φθάνοις
1 φθιμένας
1 φθιμένην
1 φθιμένης
1 φθίμενον
1 φθιμένων
1 φθίνει
1 φθινόντων
1 φθίνουσι
1 φθιτῶν
1 φθόνος
1 φθόνωι
1 φίλαν
1 φιλεῖν
1 φίλης
1 φιλῆσαι
1 φίλοις
1 φίλοισι
1 φίλοισιν
1 φιλοξένου
1 φίλτατα
1 φιλτάταν
1 φιλτάτην
1 φιλτάτης
1 φίλτερον
1 φίλωι
1 φιτύσας
1 φιτύσειν
1 φλόγα
1 φλὸξ
1 φοβοῦμαι
1 Φοῖβ´
1 Φοῖβος
1 Φοίβου
1 φοιτῶσά
1 φονεύς
1 φόνιον
1 φράσαι
1 φράσον
1 φρέν´
1 φρενί
1 φρονεῖς
1 φρονοῦσι
1 φροῦδον
1 φροῦδός
1 φρουρεῖς
1 φρουρῶν
1 Φρύγα
1 φυλάξω
1 φύσας
1 φυτεύων
1 φωτὸς
1 χαίρειν
1 χαίρεις
1 χαίρετ´
1 χαίρους´
1 χαίρουσά
1 χαίρω
1 χαίρων
1 χαίτα
1 χαίταν
1 χαίτας
1 χαλινὸν
1 Χαλύβοις
1 χαρά
1 χαρᾶι
1 χεῖρ´
1 χεῖρας
1 χείρεσσι
1 χειρῶν
1 χέλυν
1 χέρ´
1 χερί
1 χέρνιβ´
1 χερός
1 χερσὶν
1 χερῶν
1 χἤδε
1 χηρεύσηι
1 χήρων
1 χθονὶ
1 χθονίαν
1 χθόνιον
1 χθόνιός
1 χολωθεὶς
1 χόρευσε
1 χοροὺς
1 χόρτον
1 χρεία
1 χρείαν
1 χρεὼν
1 χρῆι
1 χρῆμα
1 χρῆσθαι
1 χρηστὸς
1 χρόα
1 χρόνωι
1 χρωτὸς
1 χῶμα
1 ψέγοντες
1 ψευδῆ
1 ψυχαγωγὸν
1 ψυχᾶι
1 ψυχὰς
1 ψυχή
1 ψυχῆι
1 ψυχήν
1 ψυχὴν
1 ψυχοπομπὸς
1 ψυχορραγεῖ
1 ψυχορραγοῦσαν
1 ψυχρὰν
1 ὧδ´
1 ὠιόμην
1 ὤιχετ´
1 ὤλεσας
1 ὤλεσεν
1 ὠλλύμην
1 ὠμὸς
1 ὠνήμεθα
1 ὠνοῖντ´
1 ὥρα
1 ὡραῖος
1 ὡρμήθης
1 ὠρφάνευες
1 ὠρφανεύετο
1 ὠρφάνισεν
1 ὥς
1 ὥσθ´
1 ὤτρυνεν
1 ὠφελεῖν
1 ὠφελεῖς
1 ὤφελον




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009