HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


2  =  392 formes différentes pour 784 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
2
2 ἀγάμους
2 ἄγου
2 Ἄδμητ´
2 Ἄδμητον
2 Ἀδμήτωι
2 ἀεὶ
2 ἀέλπτως
2 Ἀίδα
2 Ἅιδα
2 Ἅιδαν
2 Ἅιδας
2 Ἅιδην
2 Ἅιδης
2 αἰεὶ
2 αἵματος
2 αἰνέσεις
2 αἰνῶ
2 αἰτήσομαι
2 αἰτοῦμαί
2 ἀκούειν
2 Ἄλκηστιν
2 Ἀλκμήνης
2 ἄλλα
2 ἄλλως
2 ἀνδράσιν
2 ἀνδρὶ
2 ἀνδρῶν
2 ἀνὴρ
2 ἀνόνατ´
2 ἀντ´
2 ἀντερεῖ
2 ἄνω
2 ἄξια
2 ἄξιον
2 ἀπ´
2 ἀπειπεῖν
2 ἄπειρος
2 ἀπωλόμην
2 ἆρα
2 ἀρίσταν
2 ἀρίστης
2 ἄρτι
2 ἀρτίως
2 ἄστυ
2 ἄτεκνος
2 ἀτέκνους
2 αὔριον
2 αὐτῆι
2 αὐτήν
2 ἀφ´
2 ἀψυχίαι
2 βαρείαι
2 βάρος
2 βαρύνομαι
2 βαστάζων
2 βέβηκεν
2 βίος
2 βίοτον
2 Βιστόνων
2 βίωι
2 βλέπεις
2 βούλεται
2 βούλομαι
2 βροτῶν
2 βωμούς
2 γαμεῖν
2 γάμοι
2 γάμους
2 γέ
2 γενέσθαι
2 γενναῖος
2 γένοιτο
2 γνάθοις
2 γυναικῶν
2 γυναῖχ´
2 δαίμονος
2 δέξασθαι
2 δεσπότης
2 δεῦρ´
2 δῆτά
2 δι´
2 δίκην
2 Διός
2 Διὸς
2 δρᾶις
2 δρᾶν
2 δρῶν
2 δύο
2 δῶμα
2
2
2 ἔβας
2 ἐγγὺς
2 ἔγωγε
2 ἔζων
2 ἔθηκεν
2 ἔθιγες
2 εἴην
2 εἷλε
2 εἶμι
2 εἴσαγ´
2 εἰσελθεῖν
2 εἰσορᾶν
2 εἴσω
2 εἶχον
2 ἔκλαιον
2 ἔλεξας
2 ἔλθω
2 ἐλθὼν
2 ἐλπὶς
2 ἔμ´
2 ἔμοιγ´
2 ἐμοῖς
2 ἐξαιρήσεται
2 ἕξω
2 ἐπεί
2 ἐπίσταται
2 ἔργον
2 ἔρχομαι
2 ἔσθ´
2 ἐστιν
2 ἐστὶν
2 ἔσω
2 ἔσωσας
2 ἔτικτε
2 ἔτλας
2 εὐγενὲς
2 εὐμενὴς
2 εὐνὰς
2 εὐτυχὴς
2 εὐτυχῶν
2 ἐφηῦρες
2 ἔχους´
2 ἕως
2 Ζεὺς
2 ζηλῶ
2 ζῶσιν
2
2 ἥβης
2 ἤθελες
2 ἠισθόμην
2 ἦλθεν
2 ἦλθες
2 ἡλίου
2 ἦμαρ
2 ἡμεῖς
2 ἡμέραι
2 ἡμέραν
2 ἢν
2 ηὗρε
2 θάλαμον
2 Θάνατον
2 θάνατος
2 θανάτου
2 θανῆι
2 θανοῦς´
2 θανοῦσα
2 θανὼν
2 θάρσει
2 θάψω
2 θεοί
2 θεοῖσι
2 θήσομαι
2 θνητὰ
2 Θρηικίας
2 θυραίου
2 ἴδε
2 ἵππους
2 ἵππων
2 ἴστω
2 ἴσως
2 ἰὼ
2 κἀγώ
2 καθ´
2 κἆιτ´
2 καίτοι
2 καλῶν
2 κἀμὲ
2 κἀν
2 κἀντὶ
2 κἀπὸ
2 καρδίαν
2 καρτερεῖν
2 κείνης
2 κείνου
2 κλαίων
2 κληδόνα
2 κλύει
2 κλύων
2 κοιράνοις
2 κοὐ
2 κουρᾶι
2 κρᾶτα
2 κύκλον
2 κώπαι
2 λαβεῖν
2 λαβών
2 λέγοις
2 λέξω
2 λεύσσων
2 λίαν
2 λίμναν
2 λόγον
2 λόγους
2 λοιπὸν
2 λυπεῖν
2 μαλάξει
2 μάχην
2 μέγ´
2 μεθ´
2 μείζονα
2 μέλει
2 μελέων
2 μέμφομαι
2 μετὰ
2 μέτα
2 μηδ´
2 μηδὲ
2 μήποτ´
2 μητέρα
2 Μοίρας
2 μόληι
2 μόλοι
2 μολών
2 μόνα
2 μόνον
2 μόνος
2 μονωθεὶς
2 μυρσίνης
2 ναυκληρίαν
2 νέα
2 νεκρὸν
2 νεκρῶν
2 νομίζω
2 νόμον
2 νόσωι
2 ξένοι
2 ξένωι
2 ξένων
2 οἷ
2 οἷ´
2 οἷα
2 οἵαν
2 οἶδα
2 οἰκέται
2 οἶκον
2 οἶκος
2 οἷον
2 οἶσθα
2 ὀμμάτων
2 ὁμοίως
2 ὄντα
2 ὅπως
2 ὁρᾶν
2 ὅτ´
2 ὅτου
2 οὐδεὶς
2 οὔθ´
2 οὐκέτι
2 οὕνεκ´
2 οὔποθ´
2 οὔποτ´
2 οὔποτε
2 οὓς
2 οὔτις
2 οὗτος
2 οὕτω
2 ὀφείλεται
2 παθὼν
2 Παιάν
2 παῖδά
2 ΠΑΙΣ
2 παισὶν
2 πᾶν
2 πάντα
2 πάντας
2 πάντων
2 παρὰ
2 παρεῖναι
2 παρεὶς
2 πάρεστι
2 παρουσίαν
2 πᾶσί
2 πᾶσιν
2 πατέρ´
2 πατὴρ
2 πένθει
2 πενθίμωι
2 πένθους
2 πέπονθας
2 πέσοι
2 πήματος
2 πημάτων
2 πιστῆς
2 πλευρά
2 πλησίον
2 ποθ´
2 πόθεν
2 πολλοὺς
2 πόριζε
2 πρέπει
2 πρόβα
2 προθυμίαν
2 προκείμενον
2 πρός
2 προσεῖπε
2 προσερρήθη
2 πρόσωπον
2 πρῶτος
2 πυκασθείς
2 πυρὸς
2 πώλους
2 σοί
2 σόν
2 σπουδὴν
2 στέγην
2 στένειν
2 στεφάνοις
2 στυγναὶ
2 συμφορά
2 συμφορὰ
2 σφ´
2 σῶν
2 σῶσαι
2 τἀμὰ
2 τἂν
2 τάσδ´
2 τάσδε
2 ταῦτ´
2 ταὔτ´
2 ταὐτὸν
2 ταφήσεται
2 τέκνων
2 τεκοῦς´
2 τέρψιν
2 τέχνηι
2 τῆι
2 τῆσδ´
2 τίθης
2 τιμᾶσθαι
2 τίνα
2 Τιρυνθίωι
2 τλᾶσα
2 τοιάνδε
2 τοῖσδ´
2 τοῖσδε
2 τότε
2 τοὐμοῦ
2 τούσδε
2 τρίτον
2 τρίχα
2 τύμβον
2 τύμβου
2 τυραννίδι
2 τύχα
2 τύχης
2 τῶιδ´
2 τῶιδε
2 ὑμῖν
2 ὑπερβαλὼν
2 ὕπο
2 ὑφ´
2 Φεραίων
2 φήσεις
2 φθιμένους
2 φίλας
2 φιλεῖς
2 φιλίαν
2 φιλόξενος
2 φίλου
2 φίλους
2 φόβην
2 Φοῖβε
2 φρένας
2 φρονεῖν
2 φύσιν
2 φῶτα
2 χαίροντες
2 χάρις
2 Χάρων
2 χεὶρ
2 χειρὶ
2 χειρὸς
2 χέρα
2 χθὼν
2 ψυχάν
2 ψυχᾶς
2
2 ὤλετ´
2 ὧν
2 ὦναξ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009