HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  481 formes différentes pour 1324 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ὄν
2 ἣν
1 Ὧν
8 ὧν
7 ὢν
4 ὤν
2 ἓν
6 Ἐν
75 ἐν
1 ὂν
3 ἦν
5 ἄν
3 ἐάν
3 ἐὰν
1 Ἐὰν
42 ἂν
1 μέγαν
1 εἰρωνείαν
1 δυναστείαν
1 εὐλάβειαν
2 ἀλήθειαν
1 ἐπιείκειαν
2 μεγαλοπρέπειαν
1 ἀδικίαν
4 λίαν
1 φιλοτιμίαν
1 ἀφιλοτιμίαν
1 κοινωνίαν
7 ἀξίαν
1 δόξαν
2 πάμπαν
1 ἀνελευθερίαν
1 πορφύραν
1 ἀκολασίαν
1 πεπόνθεσαν
1 λεχθεῖσαν
5 οὐσίαν
1 οὖσαν
1 πᾶσαν
1 ἀποκλίνουσαν
1 εἰρήσθωσαν
2 ὅταν
1 αἰτίαν
3 ἀσωτίαν
1 ἀτυχίαν
1 εὐτυχίαν
2 μεγαλοψυχίαν
1 χορηγῶν
1 ὁμολογῶν
3 ὀργὴν
1 ἀργὸν
2 σχεδὸν
1 σχεδόν
4 μηδὲν
10 οὐδὲν
1 ἐμποδὼν
1 λαβεῖν
1 αἰσχροπραγεῖν
1 χορηγεῖν
4 δεῖν
1 Ὅθεν
12 ὅθεν
1 διαλαθεῖν
1 ἐλθεῖν
1 διελθεῖν
1 ἐπελθεῖν
1 μηδαμόθεν
2 πάντοθεν
1 πόθεν
1 ἑτέρωθεν
4 δόξειεν
1 ἐπαινέσειεν
11 ποιεῖν
1 ἀδικεῖν
5 ἔοικεν
1 ἐπαρκεῖν
1 ἀμελεῖν
1 φιλεῖν
1 τίθεμεν
1 ἀντιτίθεμεν
1 εἰδείημεν
1 θείημεν
1 πιστεύσαιμεν
6 λέγομεν
1 ψέγομεν
1 καλοῦμεν
1 ἀπονέμομεν
3 ἐπαινοῦμεν
2 εἴπομεν
1 ἐροῦμεν
2 φέρομεν
1 ἐπιφέρομεν
1 προσάπτομεν
1 λάβωμεν
1 Λέγωμεν
3 εἴπωμεν
1 κοινωνεῖν
1 δοῖεν
1 ἀγνοεῖν
1 σκοπεῖν
7 λυπεῖν
1 λοιδορεῖν
2 ἀνάλωσεν
1 ὑπηρετεῖν
1 ἀμφισβητεῖν
1 Πλουτεῖν
1 τριηραρχεῖν
4 ζῆν
4 ἀλαζών
2 ἀλαζὼν
1 μεῖζόν
2 συζῆν
1 βλάβην
1 μεγάλην
2 ἄλλην
2 δαπάνην
2 δικαιοσύνην
1 ἀσχημοσύνην
1 εὐσχημοσύνην
2 λύπην
1 μέσην
3 ταύτην
5 ἀγαθῶν
1 ἀγαθὸν
1 παθὼν
1 Οὐθὲν
2 οὐθὲν
1 παλαιῶν
1 κωμῳδιῶν
1 φεύγειν
11 λέγειν
2 στέργειν
1 μνημονεύειν
1 ἀπομνημονεύειν
1 πορίζειν
2 φροντίζειν
1 ἀλήθειάν
4 ἀναλίσκειν
4 ὑπερβάλλειν
1 ἀπονέμειν
1 κερδαίνειν
1 χαλεπαίνειν
9 λαμβάνειν
3 συνηδύνειν
1 λανθάνειν
2 ἁμαρτάνειν
5 ἀκούειν
1 καταλείπειν
1 βλέπειν
1 πρέπειν
1 τέρπειν
1 ἐχθαίρειν
1 φθείρειν
1 φέρειν
1 δὲφέρειν
2 σκώπτειν
1 φυλάττειν
7 πράττειν
6 ἔχειν
1 ἄρχειν
3 ὑπερέχειν
2 πάσχειν
1 κακιῶν
1 ἀνάπαλιν
1 πόλιν
5 ἕξιν
3 ἀξιῶν
1 κόλαξιν
1 ποιῶν
1 ὕβριν
1 χάριν
1 ἀνταποδιδόασιν
1 διατιθέασιν
1 ἀναθήμασιν
1 δαπανήμασιν
3 δόσιν
3 εἰσιν
1 κρίσεσιν
1 ἀναγκασθῶσιν
1 ὠχριῶσιν
2 ἀξιοῦσιν
10 δοκοῦσιν
1 καταφρονοῦσιν
1 ἐπιχειροῦσιν
1 πλουτοῦσιν
1 πᾶσιν
1 δρῶσιν
1 πρωτεύουσιν
1 ὑπερβάλλουσιν
1 κωλύουσιν
1 ἀποβαίνουσιν
1 κερδαίνουσιν
2 λαμβάνουσιν
1 ἀποκλίνουσιν
2 ὑπομένουσιν
1 ἁμαρτάνουσιν
1 ἐντυγχάνουσιν
2 ἐλλείπουσιν
1 πράττουσιν
3 ἔχουσιν
1 δίδωσιν
1 πάθωσιν
1 ποιήσωσιν
2 τιν
1 Θέτιν
1 μάντιν
12 ἐστιν
4 ἔστιν
1 ἑστιῶν
1 ἑστιᾶν
1 μέτεστιν
2 ἔλλειψιν
3 λῆψιν
1 ἑκὼν
2 κἂν
1 κἀν
4 κακὸν
1 δουλικὸν
1 ἀλαζονικόν
1 προετικὸν
1 φυλακτικόν
1 πρακτικόν
1 ληπτικὸν
1 φορτικόν
2 καλόν
6 καλὸν
1 καλῶν
2 μᾶλλόν
1 ὑπερβολὴν
1 πολὺν
3 πλὴν
85 μὲν
7 μὴν
1 ἡμῖν
1 φαμέν
3 τιμὴν
1 τιμῶν
1 τιμᾶν
2 τιμήν
1 θυμόν
1 Νῦν
3 δαπανῶν
1 δαπανᾶν
1 καινῶν
1 Κοινὸν
2 κοινὸν
2 τινῶν
1 σεμνόν
5 ἡδονὴν
1 ῥᾷον
2 οἷόν
32 οὖν
2 Ἀναγκαῖον
2 ἀναγκαῖον
1 βίον
1 φόβον
2 γοῦν
4 ἔργον
6 δέον
2 οἰκεῖον
1 ἀκόλουθον
1 συμβιοῦν
8 ῥᾴδιον
1 δαιμόνιον
1 ἀξιοῦν
3 ἄξιον
1 ὅμοιον
1 ἀργύριον
3 ἐλευθέριον
1 ἀλλότριον
2 μέτριον
1 παραπλήσιον
1 ὁτιοῦν
1 οἶκον
1 δόσκον
1 φιλόκαλον
2 φαῦλον
3 Δῆλον
4 δῆλον
2 ἄδηλον
2 ἆθλον
1 φανερόφιλον
2 ἄλλον
49 μᾶλλον
1 πλέον
2 φίλον
3 φιλότιμον
2 ἀφιλότιμον
2 ἀνώνυμον
1 προπηλακιζόμενον
1 ἐφιέμενον
1 ἐπιμελόμενον
1 προαιρούμενον
1 σκωπτόμενον
2 μόνον
6 χρόνον
19 οἷον
2 γελοῖον
1 ἄτοπον
5 πρέπον
1 τρόπον
1 ἄλυπον
1 ἀνελεύθερον
1 πρεσβύτερον
1 οὐδέτερον
1 ἐλευθεριώτερον
1 ἀνθρωπικώτερον
1 ἐντιμότερον
1 Πότερον
1 φανερώτερον
2 πρότερον
2 ὕστερον
1 ἐμμελέστερον
1 μεγαλοπρεπέστερον
1 συμφυέστερον
1 χεῖρον
1 ὁλόκληρον
1 συμφέρον
1 ὅσον
6 μέσον
1 ὁπόσον
2 πόσον
1 θάνατον
1 τιμιώτατον
1 πρεπωδέστατον
1 μεγαλοπρεπέστατον
1 εὐπέρβλητον
1 ἀφόρητον
1 πρακτέον
1 ἀνθεκτέον
1 ἐναντίον
1 αἰσχυντέον
5 τοιοῦτον
2 πλοῦτον
2 τοσοῦτον
1 τοῦτον
1 πρῶτον
2 ἕκαστον
3 μέγιστον
1 ὀργιστέον
1 κάλλιστον
1 ἀόριστον
1 ὁριστέον
1 βέλτιστον
1 ἐλάχιστον
6 ἧττον
2 ἔλαττον
1 θᾶττον
3 ἔχον
1 ὑπερέχον
4 μεγαλόψυχον
5 πᾶν
2 χαλεπὸν
1 σκοπῶν
1 βλαβερὸν
1 χεῖρόν
1 ὀγκηρόν
1 λυπηρόν
1 ἐχθρῶν
1 ἐπιχειρῶν
1 μικράν
3 μικρῶν
4 μικρὸν
2 μικρόν
1 μικρὰν
1 περιορᾶν
1 παρορᾶν
1 ἰατρόν
1 αἰσχρόν
1 αἰσχρὸν
2 αἰσχρῶν
3 εἰσὶν
2 εἰσίν
1 τισὶν
1 δυσίν
1 Τόν
1 Τὸν
2 τόν
55 τῶν
1 Τῶν
19 τὸν
38 τὴν
2 αὑτῶν
4 αὑτὸν
2 αὑτόν
2 αὐτὸν
6 αὐτῶν
2 αὐτόν
1 ἐπαινετόν
1 ἀρετῶν
5 ἀρετὴν
2 ἀρετήν
1 μελλητὴν
1 μισητόν
1 ψεκτόν
9 ἐστίν
6 ἐστὶν
1 ὀνομαστῶν
1 θαυμαστόν
1 ἑαυτόν
9 ἑαυτὸν
1 σοφὸν
1 ἀτυχῶν
1 τυχὼν
1 εὐτυχῶν
1 σπουδαίων
1 ἀναγκαίων
1 ὀλίγων
1 λέγων
2 λόγων
1 ἔργων
3 ἰδίων
1 ἀληθεύων
1 οἰκείων
1 ὀθνείων
2 πράξεων
1 κινήσεων
1 σπουδάζων
1 συνήθων
7 μεγάλων
4 ἄλλων
3 ὑπερβάλλων
1 μέλλων
1 φίλων
1 ὠφελίμων
1 ἀπονέμων
1 καρπίμων
1 χρησίμων
1 νέων
2 παρεκβαίνων
1 δυσχεραίνων
1 προγόνων
2 ἐκείνων
2 μειζόνων
1 πλειόνων
1 Λακώνων
1 εἰρημένων
1 ἀντικειμένων
1 λεγομένων
1 διδομένων
1 ψευδομένων
1 ξένων
1 τίνων
4 ἐλαττόνων
1 τυγχάνων
1 ἐνδόξων
1 ἀκούων
1 ἐλλείπων
1 χαίρων
1 εἴρων
1 χείρων
1 ἀνελευθέρων
1 ἄκρων
1 ἑτέρων
1 μετρίων
2 ἀλλοτρίων
1 ἀναφέρων
2 σώφρων
1 εἰσφέρων
1 ὅσων
3 βελτίων
1 πραγμάτων
3 δαπανημάτων
5 χρημάτων
1 κτημάτων
1 ἐπιτηδευμάτων
1 ὄντων
1 πάντων
1 χαιρόντων
1 ἀληθευόντων
3 ὑπαρχόντων
1 τυχόντων
2 τοιούτων
1 τοσούτων
11 τούτων
1 ἀσώτων
3 μεγίστων
1 πλείστων
1 ἥττων
1 ἐλάττων
3 ἔχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008