HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  472 formes différentes pour 988 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
42 ὡς
2 ὥς
1 ἐνδείας
1 ἀληθείας
1 ἐπιμελείας
1 ἀλαζονείας
1 εἰρωνείας
1 μεγαλοπρεπείας
1 καλοκαγαθίας
1 παιδιαῖς
1 κακίας
1 ἡλικίας
1 ὁμιλίας
1 φιλίας
2 ἄλλας
2 πέλας
3 ἀτιμίας
1 γινομένας
2 αἰδήμονας
1 ἀδοξίας
1 ὑπάρξας
1 λύπας
1 γῆρας
1 ἀνελευθερίας
1 ἀπορίας
1 τιμωρίας
1 ὅσας
1 ἐργασίας
1 ἀκολασίας
1 εὐεργεσίας
2 ἀναλώσας
1 οὐσίας
1 πάσας
12 ταῖς
2 τοιαύτας
1 ἀρεταῖς
1 μεσότητας
1 ἰδιώτας
1 ἐναντίας
1 ἀγνῶτας
1 διδόντας
1 ζῶντας
1 συλῶντας
1 πορθοῦντας
2 χαλεπαίνοντας
1 λαμβάνοντας
1 ἐλλείποντας
3 ἀσωτίας
1 ὀργῆς
1 ὀργάς
1 διαγωγῆς
1 ἡδὺς
1 αἰδὼς
1 αἰδώς
1 ἀηδῶς
1 πολυειδές
1 ἀφειδὴς
21 εἰς
1 ἀσεβεῖς
1 ἀνδραποδῶδες
1 δυσέριδες
2 οὐδεὶς
1 οὐδείς
2 αἰσχροκερδεῖς
1 ἐπαχθεῖς
2 κόλακες
1 κίμβικες
1 εὐγενεῖς
1 ἀσθενεῖς
1 γονεῖς
1 ἀσχήμονες
1 Λάκωνες
1 εἴρωνες
1 ὀξεῖς
1 Τρεῖς
1 δωρεὰς
1 ἀντιδωρεάς
1 ἀκρατεῖς
1 μεσότητες
4 ὄντες
1 παραλαβόντες
1 διδόντες
1 συνιδόντες
2 χαρίεντες
1 διελθόντες
1 φεύγοντες
1 λέγοντες
1 ψέγοντες
1 δυναστεύοντες
1 παίζοντες
1 φροντίζοντες
1 συμπλέκοντες
1 ἀναλίσκοντες
1 ὁμιλοῦντες
1 ὑπερβάλλοντες
1 δυσχεραίνοντες
2 λαμβάνοντες
2 ἀντιτείνοντες
2 ἐπαινοῦντες
1 ἀγνοοῦντες
1 πλουτοῦντες
3 ἔχοντες
1 Πάντες
5 πάντες
1 εἰπόντες
1 φιλαλήθης
1 μεγάλης
1 ἄλλης
1 ἐρήμης
1 πένης
2 δαπάνης
1 δικαιοσύνης
4 δόξης
1 λύπης
1 ἴσης
1 μέσης
5 οὔσης
1 τοιαύτης
1 Πραότης
1 πραότης
1 λωποδύτης
1 ἐπιδεξιότης
3 ἐλευθεριότης
1 ὀργιλότης
1 Σωκράτης
5 μεσότης
1 ψεύστης
1 κυμινοπρίστης
2 ἀγαθὸς
1 ἀληθὲς
2 ἀληθῶς
1 πεπονθώς
4 ὀρθῶς
1 ἐσθής
1 ὁμολογίαις
1 ἐνεργείαις
1 μεγάλαις
3 ὁμιλίαις
1 δαπάναις
1 προσηγορίαις
1 τοιαύταις
1 εὐτυχίαις
2 παιδιᾶς
1 ἀνδρώδεις
1 συνήθεις
1 ἀσυνήθεις
1 πόλεις
3 ἕξεις
2 πράξεις
2 χαρίεις
1 δόσεις
1 κινήσεις
3 ἐλλείψεις
1 λήψεις
1 εἰσαῦθις
1 μόλις
1 πόλις
1 ἄξιός
3 ἕξις
1 λέξις
1 λόγοις
1 φαύλοις
2 μεγάλοις
1 φίλοις
1 γνωρίμοις
1 ἐντίμοις
1 ἐκείνοις
1 ἐνδόξοις
1 ποίοις
2 ἀνθρώποις
2 μετρίοις
1 ἑκουσίοις
3 τοιούτοις
7 τούτοις
2 πρώτοις
3 ἑκάστοις
1 καλλίστοις
1 δύσερις
1 ἐλευθέριός
1 χάρις
1 δόσις
1 κίνησις
1 κρίσις
1 Χρῆσις
1 κτῆσις
1 ἀνάπαυσις
1 ἐναντίωσις
14 τις
6 ἔλλειψις
3 λῆψις
1 κακός
1 κακῶς
2 ἐπιεικές
2 ἐπιεικὴς
1 γαμικῶς
1 συγγνωμονικός
1 ἀντευεργετικὸς
1 ἐπαινετικός
1 προετικῶς
1 δεητικός
1 προσποιητικὸς
1 καταφρονητικὸς
1 τιμωρητικὸς
1 αἰτητικός
1 ἀμυντικός
1 ὀλοφυρτικὸς
1 θαυμαστικός
1 σπευστικὸς
2 ἀληθευτικὸς
1 ἀληθευτικός
1 καλῶς
1 καλῆς
1 ἐμμελής
3 ἐμμελῶς
1 αἰσχυντηλός
1 πολλὰς
1 ὑπερβολῆς
1 ὑπερβολὰς
1 ἀποστολάς
1 ἁπλῶς
1 ἡμᾶς
1 Οὐδαμῶς
2 τιμὰς
1 τιμάς
8 τιμῆς
1 εὐδαιμονισμός
1 ἐπιφανὲς
1 ἐπιφανῶς
3 μηδενὸς
1 μηδενός
1 ὀργιζόμενός
1 βουλόμενός
1 ἀγεννές
1 ἡδονῆς
2 ἡδονὰς
1 ἑξῆς
1 οὓς
1 οἷός
31 οἷς
1 φόβος
1 λόγος
1 κακολόγος
1 ἀνθρωπολόγος
2 αἰδοῦς
2 ψεῦδος
1 διδοὺς
1 κωμῳδοῖς
1 θεούς
2 θεοῖς
1 ἀχρεῖος
2 ἦθος
1 ἀγαθοῖς
3 μέγεθος
1 ἀληθοῦς
1 πλῆθος
2 πάθος
1 λήκυθος
1 μάταιος
3 ἠλίθιος
14 ἄξιος
1 ἐπιδέξιος
1 ἀνάξιος
11 ἐλευθέριος
1 μνησίκακος
1 ἐπιεικοῦς
1 πολεμικοῖς
1 ἄγροικος
1 ἄρεσκος
1 καλοῖς
2 φαῦλος
1 εὐτράπελος
2 παντελοῦς
1 ἄλλος
1 κάλλος
2 πολλούς
1 μέλος
1 δύσκολος
1 γάμος
1 στάσιμος
1 νόμος
2 κόσμος
2 ἀνώνυμος
4 χαῦνος
1 ὀρεγόμενος
1 στοχαζόμενος
1 ὀργιζόμενος
1 ἀχθόμενος
1 ἀρεσκόμενος
1 συμβαλλόμενος
1 ἀπολλύμενος
1 γενόμενος
1 ἐπιδεικνύμενος
3 οἰόμενος
1 εὐλαβούμενος
1 προσποιούμενος
1 λυπούμενος
1 αἱρούμενος
1 εὐεργετούμενος
1 συνεπόμενος
1 ὀδυρόμενος
1 ἀπεχόμενος
2 ἔπαινος
1 ταπεινοῖς
4 τινος
1 μόνος
1 εἰρημένος
1 ἀγεννοῦς
1 μείζονος
1 σύντονος
2 τίνος
1 μεγαλοκίνδυνος
1 φιλοκίνδυνος
1 μικροκίνδυνος
2 οἷος
1 γελοῖος
1 Χαλεποὺς
1 Μεγαλοπρεποῦς
3 μεγαλοπρεποῦς
1 περίλυπος
1 βάρος
1 ἀσχημονέστερος
1 ὁλόκληρος
1 δαπανηροὺς
1 πονηροὺς
1 ἄκρος
5 μικροῖς
3 πρᾶος
5 μέσος
1 βάναυσος
34 τοῖς
1 Τοὺς
16 τοὺς
3 αὐτοὺς
6 αὐτοῖς
1 λήμματος
1 ὀνόματος
1 δαπανήματος
1 κτήματος
1 ἀπαιδαγώγητος
1 ἀνόητος
1 εὐκοινώνητος
5 ἐλευθεριότητος
1 χαυνότητος
3 μεσότητος
2 ὄντος
1 ποιήσαντος
1 διδόντος
1 τιμῶντος
1 ἀληθεύοντος
1 σπουδάζοντος
1 Ἐπιπολάζοντος
1 ποιοῦντος
1 συνηδύνοντος
1 διαφέροντος
1 ὑπερέχοντος
3 οὗτος
7 τοιοῦτος
4 Τοιοῦτος
2 πλοῦτος
1 Ἕκαστος
2 ἄριστος
1 ἑαυτούς
2 ἑαυτοῖς
2 ἑαυτοὺς
6 ἄσωτος
1 ἀτάραχος
1 βωμολόχος
1 Μεγαλόψυχος
8 μεγαλόψυχος
4 μικρόψυχος
2 πᾶς
6 πῶς
5 μεγαλοπρεπής
1 μεγαλοπρεπὲς
4 μεγαλοπρεπὴς
1 μεγαλοπρεπῶς
1 μικροπρεπές
1 μικροπρεπὴς
1 περιχαρὴς
1 φανερῶς
3 εὐχερῶς
1 δαπανηρὰς
1 δαπανηρὸς
1 λυπηρῶς
1 διαφοράς
29 πρὸς
1 πρός
1 λαμπρῶς
1 ἀπόλαυσίς
1 χρυσός
2 τίς
14 τὰς
4 Τῆς
35 τῆς
1 αὐτὰς
1 αὐτῆς
1 Εὐίατός
1 ἀνίατός
2 ἐπαινετός
2 ἀρετάς
1 ἀρετὰς
11 ἀρετῆς
1 τιμητός
3 ἐκτὸς
2 ψεκτός
1 τοιοῦτός
1 παρρησιαστὴς
1 αὐθέκαστός
1 ἐρανιστὰς
1 λῃστὴς
1 κυβευτὴς
1 ταχυτὴς
1 Ἀθηναίους
1 ἀνδραποδώδους
4 κέρδους
1 Κέρδους
1 οἰκείους
1 μείζους
1 ἤθους
3 πάθους
1 ἀδίκους
1 αὐτάρκους
1 Ἀριστοτέλους
1 γνωρίμους
1 κινδύνους
1 δυναμένους
1 διαλλαττομένους
2 τυράννους
2 χείρους
3 ἀνελευθέρους
1 πράους
1 ἑτέρους
1 μεγαλοψυχοτέρους
1 μέσους
1 πλουσίους
1 τηλικούτους
1 τούτους
2 ἀσώτους
1 μεγίστους
1 πλεοναχῶς
1 ὑποδοχὰς
2 μεγαλόψυχός
3 δικαίως
1 ἀλόγως
4 ἡδέως
1 οἰκείως
3 ἕξεως
1 πράξεως
1 ἀναπαύσεως
2 δόσεως
1 ὑποθέσεως
1 κολάσεως
1 κτήσεως
1 λήψεως
2 ἄλλως
1 προθύμως
1 Ὁμοίως
9 ὁμοίως
3 πως
5 ὅπως
1 ἀλύπως
1 ὀλιγώρως
4 μετρίως
1 ἴσως
1 παραπλησίως
1 Εἰκότως
2 πάντως
2 πρεπόντως
1 Διαφερόντως
1 τυχόντως
6 οὕτως
3 ταχέως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008