HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  597 formes différentes pour 1157 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
22 ἂν
12 ἦν
5 ὃν
2 ὤν
5 ὢν
1 ἓν
1 ὧν
3 ἄν
1 ἣν
19 ἐν
1 δικαίαν
2 γενναίαν
1 πανουργίαν
1 Βασιλείαν
1 βασιλείαν
1 ἀλαζονείαν
1 πλατεῖαν
1 ἀλήθειαν
2 ἐπιμέλειαν
2 ὠφέλειαν
1 εὔνοιαν
1 ὁμόνοιαν
1 ἐπίπνοιαν
1 οἰκίαν
1 λαῶν
1 μίαν
1 εὐφημίαν
1 ῥᾳθυμίαν
1 κηδεμονίαν
1 κοινωνίαν
1 ἀξίαν
2 δόξαν
2 ὁποίαν
1 ξύμπαν
1 Ἥραν
1 μοῖραν
1 ἱστορίαν
2 ἑτέραν
1 ἡμετέραν
1 ὑστέραν
1 πρεσβυτέραν
1 καθαρωτέραν
1 χώραν
1 δυσχωρίαν
1 ἦσαν
1 εἴασαν
1 ἔφασαν
1 διεστήκεσαν
1 ἐκόμισαν
1 ὁρμῶσαν
2 οὖσαν
1 ἀφομοιοῦσαν
1 Πῖσαν
2 πᾶσαν
2 ἐξουσίαν
3 ἔχουσαν
1 ὅταν
1 φιλοσοφίαν
1 ἡσυχίαν
1 λαβὼν
2 γῆν
1 γοργόν
2 ἰδὼν
2 ὁδόν
2 σχεδὸν
1 σχεδόν
4 μηδὲν
8 οὐδὲν
1 φοβεῖν
1 ἦγεν
1 ἔλεγεν
1 προέλεγεν
1 φυγεῖν
1 δεῖν
1 ἰδεῖν
1 προσιδεῖν
1 οἶδεν
1 εἶεν
1 ἠτίμαζεν
1 ἥρπαζεν
1 ἔφραζεν
1 ἐνόμιζεν
8 θεῶν
2 ἐντεῦθεν
1 ἦλθεν
4 διελθεῖν
1 ἀπελθεῖν
2 πόθεν
1 μακρόθεν
1 ἔμπροσθεν
3 ἔξωθεν
1 κάτωθεν
1 παραχωρήσειεν
1 ἔλθοιεν
1 μέλλοιεν
3 ποιεῖν
2 ἕνεκεν
1 νενόμικεν
1 διοικεῖν
1 δοκεῖν
2 πέφυκεν
1 ἔδωκεν
1 συμβαλεῖν
1 ἀμελεῖν
1 φιλεῖν
1 ἐπαυλεῖν
2 πολεμεῖν
1 εὕροιμεν
1 ἐσμεν
1 ῥᾳθυμεῖν
1 ἐπιθυμεῖν
1 λέγωμεν
1 εἴπωμεν
3 πονεῖν
1 καταφρονεῖν
1 ἀπήμυνεν
1 ἀγνοεῖν
2 εἶπεν
2 εἰπεῖν
1 προσειπεῖν
1 ἀπολιπεῖν
1 εὑρεῖν
1 ἐξαιρεῖν
1 ἤγειρεν
1 θαρρεῖν
1 ἀνευρεῖν
1 δωρεὰν
1 ἠρυθρίασεν
1 ἔφρασεν
1 ἐπῄνεσεν
1 ἠμέλησεν
1 μισεῖν
2 ἐφύλαττεν
1 ἐδείκνυεν
1 ἐπεδείκνυεν
1 εἶχεν
1 προσεῖχεν
2 παρασχεῖν
1 ἐπέτρεψεν
1 ζῆν
1 ἔφραζέν
1 δίκην
1 ὕλην
2 μεγάλην
1 ἐπλανώμην
1 ἐδυνάμην
1 φήμην
1 ᾠχόμην
1 τεταραγμένην
3 καθημένην
1 κεκοσμημένην
1 δεδομένην
1 προσποιουμένην
2 εἰρήνην
1 Εἰρήνην
4 ταύτην
2 μάτην
1 ἀπάτην
1 μεγίστην
1 πλείστην
1 ἐχθίστην
1 μιαρωτάτην
3 ἔφην
1 ἠθῶν
1 ἀγαθόν
2 ἀγαθὸν
3 ἀγαθῶν
1 σπαθᾶν
1 πενθῶν
1 ἄγειν
1 καθεύδειν
3 βασιλεύειν
1 ἐπιβουλεύειν
1 βαδίζειν
1 ἀτρεμίζειν
1 θαυμάζειν
1 φροντίζειν
1 προσήκειν
1 ἀρέσκειν
1 καταλύειν
1 θέλειν
1 ἀκολασταίνειν
1 παραμένειν
1 θαρρύνειν
2 τυγχάνειν
1 ἐπῄειν
1 ἐμβλέπειν
1 συγχαίρειν
1 προσῄειν
1 ἐκπλήττειν
1 πράττειν
1 προστάττειν
1 Ἀλφειὸν
2 ἔχειν
1 ἄρχειν
1 κατέχειν
1 σκολιὰν
2 πάλιν
1 μιν
2 δύναμιν
1 δεξιῶν
1 πλεονεξιῶν
1 ἀπόφυξιν
1 ὅμοιόν
1 ποιῶν
3 χάριν
1 ἴασιν
1 πεφύκασιν
1 πανουργήμασιν
1 γεγόνασιν
1 ἴσασιν
1 φασιν
1 βάσιν
2 ἤθεσιν
1 διάθεσιν
1 πόλεσιν
1 βουλεύῃσιν
1 ἄνεσιν
1 Ἕλλησιν
1 φησιν
1 ἀληθέσιν
1 πλείοσιν
1 ποιοῦσιν
1 ἑκούσιόν
1 καλοῦσιν
1 ἐπιθυμοῦσιν
1 θαρροῦσιν
3 πᾶσιν
2 ἐρῶσιν
1 ἀνδράσιν
2 λέγουσιν
1 ᾄδουσιν
1 ἐθέλουσιν
1 παρατρέπουσιν
2 φυλάττουσιν
1 φῶσιν
4 φύσιν
1 θαυμάζωσιν
1 ὑπακούωσιν
7 ἐστιν
1 ἔνεστιν
2 ἔξεστιν
1 ὄψιν
2 κακὸν
1 κακῶν
1 μαλακὸν
4 γυναικῶν
1 βασιλικὸν
1 πολεμικόν
1 φοινικῶν
1 τυραννικὴν
1 μαντικὴν
1 μαντικῶν
1 καλὸν
1 κεφαλὴν
1 μελῶν
1 ὑψηλὴν
1 ὑψηλήν
1 ἐσθλὸν
1 μᾶλλόν
3 πολλὴν
1 πολλήν
1 πολλῶν
1 πολὺν
1 στολὴν
1 σχολὴν
1 πλὴν
1 βουλὴν
61 μὲν
2 μέν
1 ἐμόν
3 μὴν
1 ἡγεμὼν
1 ποιμὴν
3 τιμῶν
1 τιμᾶν
1 προτιμῶν
2 Ἑρμῆν
1 θεσμὸν
5 νῦν
1 ἐμπιμπλάμενόν
1 στενήν
1 ἐθνῶν
2 δεινὸν
1 ταπεινὸν
1 κοινὴν
1 κοινὸν
1 τινῶν
1 σεμνόν
1 κρημνόν
1 κρημνῶν
2 ἡδονῶν
1 κυνῶν
1 οἰωνῶν
22 οὖν
1 οἷόν
2 βίον
2 βοῶν
1 διέτριβον
1 ἀθόρυβον
2 γοῦν
1 ὀλίγον
4 λόγον
2 ἔργον
1 δέον
1 τἄνδον
2 εἴσοδον
1 θεῖον
1 Τιμόθεον
1 σημεῖον
1 ἀνδρεῖον
1 εἰσῆλθον
2 μῦθον
1 βίαιον
1 δίκαιον
1 βιοῦν
1 ἥδιον
1 τέλειον
1 ὄρθιον
1 πολέμιον
1 δαιμόνιον
1 ἄξιον
3 ὅμοιον
1 ἀνόμοιον
1 ἄγριον
1 ἀργύριον
2 ἀλλότριον
1 αἴτιον
1 ἄγροικον
1 Οὐκοῦν
3 οὐκοῦν
1 ῥόπαλον
1 κύκλον
1 ἄλλον
1 Σαρδανάπαλλον
9 μᾶλλον
1 πλέον
1 ἄνοπλον
1 ὕπουλον
1 ὄχλον
2 εὔδαιμον
1 νόμιμον
2 φρόνιμον
5 νόμον
1 ἀπότομον
1 πότμον
3 νοῦν
1 ἐπετύγχανον
1 ἀγνοῶν
4 ἐκεῖνον
1 λεγόμενον
1 δεόμενον
1 διακείμενον
2 βουλόμενον
1 γιγνόμενον
1 ἐπιδεικνύμενον
1 δυνάμενον
1 ἐπικαλούμενον
1 μετατρεπόμενον
1 ἐσόμενον
1 ἐπιστάμενον
1 προσταττόμενον
1 μυθευόμενον
1 ἁψόμενον
1 ἔπαινον
1 ἄμεινον
14 μόνον
1 ἀναβεβλημένον
1 εἰρημένον
1 δεδομένον
1 τύραννον
1 ὑπονοῶν
1 θρόνον
1 χρόνον
2 οἷον
1 ὁποῖόν
2 εἶπον
1 ἔειπον
1 πρέπον
4 τρόπον
3 τόπον
3 φιλάνθρωπον
1 πρόσωπον
1 τοιγαροῦν
1 Ἀλέξανδρον
1 ἥμερον
1 ἡμέτερον
1 σεμνότερον
1 ἀλυπότερον
1 πικρότερον
3 πρότερον
1 ἰσχυρότερον
3 ὕστερον
1 λυσιτελέστερον
1 ὁλόκληρον
1 ἀθρόον
1 διέφθειρον
1 ἄπειρον
1 εὔφορον
3 πρᾷον
3 σκῆπτρον
1 ἀργυροῦν
6 ὅσον
2 πλησίον
1 Πελοπόννησον
1 πόσον
1 χρυσοῦν
2 χρυσίον
1 ἄβατον
1 φανερώτατον
1 συνετώτατον
1 βραχύτατον
2 ἀνόητον
1 ἀνόνητον
1 ἐναντίον
1 τοιοῦτον
2 τοσοῦτον
2 τοῦτον
5 πρῶτον
1 ἄφραστον
1 μέγιστον
5 ἧττον
1 κρεῖττον
1 ἀπώλλυον
1 ψόφον
1 ἦχον
1 ἀξιόμαχον
1 εἶχον
1 ἔτυχον
1 ἀγαπῶν
1 παντοδαπῶν
1 ἐπιτροπήν
3 καρπῶν
1 σκυθρωπὸν
2 ὁρῶν
2 παρῆν
1 φαιδρὸν
2 ἀνδρῶν
1 ἱερὸν
1 ἀποστερῶν
1 Ὅμηρόν
1 πονηρὸν
2 ἐχθρὸν
1 νεκρῶν
1 μικρὸν
1 ὑπερορῶν
1 διαφορὰν
1 σκῆπτρόν
1 ἰσχυρὰν
1 σὸν
2 σὺν
1 εἰσίν
1 ἐμπεσὼν
1 φησίν
1 Μουσῶν
45 τὸν
44 τὴν
57 τῶν
1 τόν
3 αὑτὸν
2 αὐτήν
1 αὑτὴν
4 αὐτῶν
2 αὑτῶν
10 αὐτὸν
6 αὐτὴν
3 αὐτόν
1 ἐπιβατῶν
2 θεατὴν
5 δυνατὸν
1 δυνατόν
1 εὐεργετῶν
1 ἀρετὴν
1 αὐλητὴν
1 ὁμιλητὴν
1 θνητόν
1 θνητῶν
1 πολιτῶν
1 συναντῶν
1 λεοντῆν
2 ἐστὶν
1 θαυμαστὴν
1 ἑαυτὸν
1 σαυτὸν
1 κροκωτῶν
1 υἱόν
2 τοίνυν
1 ἐπεθύμουν
1 δρυῶν
2 νεφῶν
1 τροφὴν
1 συστροφὴν
1 συστροφήν
1 σοφὸν
1 σοφῶν
1 κορυφήν
1 τρυφήν
1 ὑπεροχὴν
3 ἀρχὴν
1 ἀρχήν
1 τυχὸν
3 ψυχὴν
1 γενναίων
1 ἀγοραίων
3 ἄγων
2 ἡδίων
1 ἁλουργίδων
1 στρατοπέδων
1 φροντίδων
1 θείων
1 ἵλεων
1 βασιλεύων
1 πλείων
1 πόλεων
1 ἀποδείξεων
1 θωπεύων
1 ἱερείων
1 ζῴων
1 βαδίζων
1 μείζων
1 ὀκλάζων
1 κολάζων
1 γυμνάζων
1 αἰτίζων
1 ἐνθέων
1 ἀδίκων
1 ὅλων
1 λέων
1 βασιλέων
6 ἄλλων
1 ἀλλήλων
1 δούλων
1 ὅπλων
1 πέπλων
1 φίλων
1 ἀλλοφύλων
1 ὁμοφύλων
1 δαίμων
1 ἀμύμων
1 φρονίμων
1 νομέων
1 παραβαίνων
1 χαλεπαίνων
1 ἐκείνων
1 ἀμείνων
1 κακοδαιμόνων
1 λεγομένων
1 στρατευομένων
2 ἀρχομένων
1 εὐεργετουμένων
1 τυράννων
1 ξένων
1 ὑπερηφάνων
1 ἀκούων
1 ὁμοίων
1 βλέπων
1 ἐπιπέμπων
3 ἵππων
18 ἀνθρώπων
1 ἀγρίων
2 θηρίων
2 ἐλευθέρων
1 ἡμέρων
1 ἐμπύρων
1 ἀκριβεστέρων
1 νεωτέρων
2 μεγαλόφρων
1 βαναύσων
2 πραγμάτων
1 βοσκημάτων
1 χρημάτων
1 κρουμάτων
1 χρωμάτων
1 λαβόντων
1 ἀγόντων
1 παριόντων
1 ἀκόντων
1 εὐθηνούντων
1 εὐνοούντων
1 μισούντων
9 πάντων
2 ἁπάντων
1 συμφερόντων
1 ἐχόντων
1 ἐπιλειψόντων
2 τούτων
1 ἀνηρώτων
1 πρώτων
2 πλείστων
1 κρείττων
2 φυλάττων
1 ταράττων
1 πράττων
2 ἔχων
2 ἄρχων
1 παρέχων
1 προσέχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007