HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  622 formes différentes pour 1015 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
36 ὡς
6 ὃς
2 ἧς
1 ὥς
1 αἷς
1 Ἡραίας
1 Θήβας
1 ὀργαῖς
1 Ἀρκαδίας
2 θείας
1 κολακείας
1 ἐπιεικείας
1 Ἠλείας
1 ἐπιμελείας
1 Βασιλείας
2 βασιλείας
1 πολιτείας
1 ἐλήλυθας
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
1 γυναῖκας
1 ὅλας
1 ἀγέλας
1 ὁμιλίας
1 βασιλέας
5 φιλίας
1 Φιλίας
2 ἄλλας
1 ἀτιμίας
1 νομέας
1 ἀνομίας
1 προθυμίας
1 ὑπερηφανίας
1 πενίας
1 Ἕλληνας
2 τινας
2 κύνας
1 ποίμνας
1 προνοουμένας
1 γονέας
1 ἡδοναῖς
1 μεγαλόφρονας
1 ἀκοαῖς
2 ἀνοίας
1 διανοίας
1 προνοίας
1 ἐπιπνοίας
2 παῖς
1 βακτηρίας
1 σωτηρίας
1 ἡμέρας
1 ἄορας
1 προσηγορίας
1 λοιδορίας
1 μοίρας
1 ἀπορίας
1 ἑτέρας
1 πατέρας
1 λαμπροτέρας
2 μυρίας
1 χώρας
1 ταλαιπωρίας
1 ἀκολασίας
1 εὐεργεσίας
1 κελεύσας
1 διαμνημονεύσας
1 Μούσας
1 φερούσας
2 ἁπάσας
1 πάσας
1 Μαρσύας
1 ἀναπληρώσας
2 ἐξουσίας
2 ταῖς
1 αἰτίας
1 ναύτας
1 ταύτας
1 λέβητας
2 στρατιώτας
1 συστρατιώτας
1 ἰόντας
1 ὄντας
3 ἅπαντας
1 παρακαλέσαντας
2 προσιόντας
1 συνόντας
1 κινδυνεύοντας
1 ἀφομοιοῦντας
1 εὐθύνοντας
1 πονοῦντας
1 διέποντας
1 προσλιπαροῦντας
1 συμφυλάττοντας
1 ἔχοντας
1 ἄρχοντας
1 μετέχοντας
6 πάντας
2 ὁρῶντας
1 ἀνευρόντας
1 θέμιστας
1 Βοιωτίας
1 διοτρεφέας
1 σοφίας
1 ἐπιβὰς
2 γῆς
1 ἐγγύς
3 ἐγγὺς
1 ἀσελγῶς
1 αὐτουργὸς
1 ἴδῃς
1 αἰδὼς
1 παῖδές
2 εἰδὼς
1 θυμοειδής
8 εἰς
1 παῖδες
1 ἐξεπίτηδες
1 ἀνενδεὴς
1 οὐδείς
1 οὐδεὶς
1 Ζεὺς
2 θεὸς
1 θεός
3 ἀληθεῖς
1 ὄρνιθες
1 παυθεὶς
1 πεμφθείς
2 Πολιεὺς
1 γυναῖκες
1 Συμβαλεῖς
1 βασιλεῖς
3 βασιλεὺς
3 βασιλεύς
2 ἡμεῖς
1 νομεῖς
1 νεὼς
1 ἀφανεῖς
1 Ἕλληνες
3 τινες
1 γονεῖς
1 εὐσχήμονες
1 Τίνες
1 μεγαλοπρεπεῖς
3 ἄνδρες
1 φύσεώς
1 ὄντες
1 ἅπαντες
1 ἰδόντες
1 κατιόντες
1 ἐπιβουλεύοντες
1 φονεύοντες
1 μακαρίζοντες
1 ἐπιποθοῦντες
1 περιλαμβάνοντες
1 ἐπαινοῦντες
1 κινοῦντες
1 ἀκούοντες
1 χαίροντες
1 μεταφέροντες
1 ἀπολαύσοντες
1 ἔχοντες
2 ἄρχοντες
1 συμμετέχοντες
5 πάντες
1 ἀφεὶς
1 μέμψεώς
1 ἀχλυώδης
1 ῥίζης
1 ἄλης
1 ὅλης
1 ἀγέλης
1 γνώμης
1 ἐκείνης
1 μόνης
1 Ἀλκμήνης
1 ποίμνης
1 ἀπολλυμένης
1 διηγουμένης
1 λύπης
1 διεξιούσης
1 Μούσης
4 πάσης
1 ἁπάσης
2 ταύτης
1 προδότης
1 ἰδιώτης
1 φιλοστρατιώτης
1 φιλοπολίτης
1 Ὠμότης
1 ὑπερόπτης
1 δεσπότης
1 πλείστης
1 ἀρίστης
1 δικαιοτάτης
2 τύχης
1 αὖθίς
2 ἀγαθὸς
2 ἀγαθὰς
5 ἀγαθῆς
4 εὐθὺς
2 ἀληθῶς
1 ἀληθὲς
1 ἀληθές
1 τἀληθὲς
1 βοηθός
1 βοηθὸς
1 ὀρθὸς
1 ὀρθῶς
1 ἐσθὴς
1 Ἀσκληπιάδαις
1 ἐπιθυμίαις
2 ἐκείναις
1 διανοίαις
1 παντοίαις
1 λύπαις
2 τοσαύταις
1 κυνηγέταις
1 εὐτυχίαις
8 Διὸς
1 συνήθεις
2 πόλεις
1 δυνάμεις
1 διαδύσεις
1 ἐπικλήσεις
1 αὖθις
3 πολλάκις
1 πολιὸς
1 Φίλιός
1 μιᾶς
1 δύναμις
2 οὐδεμιᾶς
1 θέμις
1 ἕξις
1 ἔκπληξις
1 δικαίοις
1 γενναίοις
1 φόβοις
2 ἔργοις
1 περιόδοις
1 ζῴοις
1 ἐνθέοις
1 ὀρθίοις
1 ὑπηκόοις
1 ἐθέλοις
5 ἄλλοις
1 ἀλλήλοις
1 φίλοις
1 ὅμοιός
1 δυναμένοις
1 ψευσαμένοις
1 ποιμνίοις
1 δεομένοις
1 ἀρχομένοις
1 παρεσκευασμένοις
1 ἀκροωμένοις
1 πόνοις
1 κόλποις
4 ἀνθρώποις
1 ἑταίροις
2 βαρβάροις
1 ἀπείροις
1 ἑτέροις
1 τοσούτοις
2 τούτοις
1 ἀρίστοις
1 δικαιοτάτοις
1 Ὕβρις
1 ὅσιός
1 Ἱκέσιός
1 Στάσις
6 τις
1 στρατιᾶς
6 ὅστις
1 κακὸς
1 φυλακῆς
2 εἰκὸς
1 εἰκός
1 ἑστηκὼς
1 καθεστηκὸς
1 γυναικὸς
1 πολεμικὸς
1 εἰρηνικὸς
1 μουσικῶς
3 μουσικῆς
1 μαντικῆς
1 χαλκὸς
2 καλῶς
1 καλῆς
1 κεφαλῆς
1 ἀσφαλὴς
1 ἐπισφαλὴς
1 ἀπαγγείλῃς
1 ἐπιμελὴς
1 ἐμμελῶς
1 θεοφιλὴς
3 Ἡρακλῆς
2 πολλῆς
1 πολλὰς
1 πολὺς
1 στολῆς
3 ἁπλῶς
2 ἡμᾶς
1 τιμὰς
3 Ἑρμῆς
1 ὁρμάς
1 ἑνὸς
1 ἱκανῶς
2 ἱκανὸς
1 μηδενός
1 μηδενὸς
1 οὐδενός
1 οὐδενὸς
1 παραμυθούμενός
1 κινούμενός
2 Ἀθηνᾶς
1 ἀπηνὴς
1 δεινῶς
2 τινὰς
1 γυμνὸς
2 ἡδονῆς
1 τυγχάνῃς
2 οἷς
1 βίος
1 φόβος
4 λόγος
1 γεωργοὺς
2 εἶδος
2 Ἑλλάδος
2 θεοὺς
3 θεοῖς
2 Τιμόθεος
2 Ἑταιρεῖος
1 ἦθος
1 ἀγαθούς
2 ἀγαθοὺς
1 εὐπειθοῦς
3 βασίλειος
1 τέλειος
1 ἥλιος
1 πολιοὺς
1 Φίλιος
1 πολέμιος
1 κόσμιος
2 Ὁμόγνιος
2 Ξένιος
1 ἄξιος
2 Φύξιος
1 ὅμοιος
1 ἀνόμοιος
1 Ἐπικάρπιος
1 ἄγριος
1 μακάριος
1 Ἱκέσιος
1 Κτήσιος
2 αἴτιος
1 ἀκοῆς
1 ἐπιεικοῦς
1 βασιλικούς
1 πολεμικοὺς
1 εἰρηνικοὺς
1 ἐπήκοός
1 ὄφελος
1 πρόδηλος
1 ὅμιλος
2 προσφιλοῦς
1 κλέος
1 ἄλλος
2 πολλοῖς
1 ἁπλοῖς
1 σύμβουλος
1 νόμιμος
1 φιλότιμος
1 ὀφθαλμοῖς
1 Νόμος
1 ἄνομος
1 ὑπόνομος
1 ἄκοσμος
1 δίδυμος
1 πρόθυμος
1 ἐπώνυμος
1 νέος
4 ἐκεῖνος
1 κἀκεῖνος
1 σεβόμενος
1 λεγόμενος
1 κηδόμενος
1 δεόμενος
1 ὀνομαζόμενος
1 λογιζόμενος
2 ἀφικόμενος
1 ἀλώμενος
1 γιγνόμενος
1 ἐπιμιγνύμενος
1 δυνάμενος
1 ἡγούμενος
1 καλούμενος
1 ἐπιλησόμενος
1 ἐπιστάμενος
1 παρακελευόμενος
1 στρατευόμενος
1 ἀποψόμενος
1 ἔπαινος
1 τινος
3 μόνος
1 διατετμημένος
1 κρημνοῖς
1 κεκτημένος
1 ποιμένος
1 ὠνομασμένος
1 ἡδρασμένος
1 πεπαιδευμένος
1 σεσωρευμένος
1 ἔκγονος
1 μείζονος
1 δαίμονος
1 εὐγνώμονος
1 φιλόπονος
1 σύντονος
1 θρόνος
1 χρόνος
5 τίνος
1 Τυφῶνος
1 ἀτραποὺς
1 Ὄλυμπος
1 φίλιππος
1 καρποῖς
1 τόπος
1 βάρος
1 πάρεδρος
1 σφοδρούς
1 ἀνελεύθερος
1 ἑτοιμότερος
1 ἀοκνότερος
1 ἀλυπότερος
1 ἀσφαλέστερος
1 εὐτυχέστερος
1 σίδηρος
4 Ὅμηρος
1 πονηροὺς
1 πονηρούς
1 ἐχθροὺς
1 φιλέταιρος
1 ἄργυρος
1 μετέωρος
1 σοῖς
1 ἄλσος
21 τοῖς
34 τοὺς
1 τούς
2 αὐτοὺς
1 αὑτοὺς
2 αὐτοῖς
1 ῥεύματος
1 μειδιάματος
1 βλέμματος
1 ὀνόματος
2 ἅρματος
1 φιλοχρήματος
1 κτήματος
1 φιλοπονώτατος
1 ἑταιρότατος
1 προσφιλέστατος
1 ἄπλετος
1 θνητοὺς
1 θνητούς
1 πλάνητος
1 πεποιθότος
1 ὄντος
1 ἐναντίος
1 ἅπαντος
2 σύμπαντος
1 ἐλέφαντος
1 ἀναδιδόντος
1 βασιλεύοντος
1 Φαέθοντος
1 νέμοντος
1 ἐπιθυμοῦντος
1 περιρρέοντος
1 ἔχοντος
3 ἄρχοντος
1 ἀνίσχοντος
1 παρόντος
5 οὗτος
1 τοιοῦτος
2 ἀκόλαστος
1 ἀκόρεστος
1 ἀδελφοῖς
1 σοφοῖς
1 ἡνίοχος
1 εὐτυχοῦς
1 πῶς
1 πᾶς
1 δουλοπρεπὴς
1 δουλοπρεπές
1 ἄτοπός
1 καθαρᾶς
1 ἁβρῶς
1 ἀνδρός
1 ἀνδρὸς
1 ἱερὸς
1 φανερὸς
1 ὠφελιμώτερός
2 πονηρὸς
1 καιρὸς
1 ἐγρηγορώς
17 πρὸς
1 μητρὸς
1 ἰσχυρὸς
2 χωρὶς
1 σῆς
1 σῦς
1 ὀκνήσῃς
1 χρυσὸς
10 τίς
41 τῆς
2 τὰς
2 αὑτάς
9 αὐτὸς
5 αὐτῆς
2 αὑτῆς
1 δυνατὸς
1 ἐγκρατὴς
1 ἐγκρατής
1 ἐγκρατῶς
1 ἀφειδέστατός
1 μαθητάς
1 ποιητής
1 νυκτός
4 παντὸς
1 οὗτός
1 ἀναστὰς
1 χρηστὸς
1 περιττῶς
1 ζηλωτὰς
1 υἱὸς
3 λόγους
1 Ἄργους
1 ἐφόδους
1 πλείους
1 ἀνδρείους
1 λίθους
1 ἀκόλους
5 Ἡρακλέους
1 μέλους
1 τέλους
6 φίλους
1 ἀθύμους
1 πλοκάμους
1 νομίμους
3 γένους
1 εὔνους
1 δυναμένους
1 κεκοσμημένους
1 ξυγκειμένους
1 ἡρμοσμένους
1 φοβουμένους
1 αἰδουμένους
1 καλουμένους
1 ἐπιμελουμένους
1 μιμουμένους
1 ἀγνοουμένους
1 πειρωμένους
1 τυράννους
2 ὁμοίους
5 ἀνθρώπους
1 ἀτόπους
1 ὄρους
1 ἑταίρους
1 βαρβάρους
1 χείρους
1 μέρους
1 ἀνημέρους
1 πρᾴους
1 ὁπόσους
1 θάρσους
1 σκότους
1 ἀδυνάτους
1 ἀνοήτους
2 πλείστους
1 ἡνιόχους
1 σαφῶς
1 γλυφάς
1 κορυφῆς
2 τρυφῆς
1 συνεχῶς
1 κατοχῆς
5 ἀρχῆς
1 ψυχῆς
1 ψυχὰς
2 ἕως
2 δικαίως
1 παρέργως
1 ἵλεως
2 δυνάμεως
1 ὕβρεως
1 διοικήσεως
1 αὐλήσεως
1 παρακλήσεως
1 βουλήσεως
1 γενέσεως
1 κτήσεως
4 φύσεως
1 ἀθλίως
8 βασιλέως
1 ἄλλως
1 ὅμως
1 προθύμως
1 σπανίως
1 ἀκινδύνως
1 φιλοφρόνως
1 σωφρόνως
6 ὁμοίως
1 πως
4 ὅπως
1 ἀλύπως
1 πολυτρόπως
1 ἐμπείρως
1 πρᾴως
1 μετρίως
1 ἴσως
8 οὕτως
1 ἀκρίτως
1 ἀπταίστως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007