HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Sur la royauté (discours 1; traduction anglaise)

Liste des fréquences d'attestations (ordre décroissant)


1  =  1507 formes différentes pour 1507 occurrences

  +100   100-51   50-11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἄβατον
1 ἀβλαβεῖ
1 ἁβρῶς
1 ἀγαθοὶ
1 ἀγαθόν
1 ἀγαθούς
1 ἀγαθῷ
1 ἀγαπῶ
1 ἀγαπῶν
1 ἀγαπῶνται
1 ἄγει
1 ἄγειν
1 ἀγέλαι
1 ἀγέλας
1 ἀγέλης
1 ἀγεννέστατα
1 ἀγκυλομήτεω
1 ἀγνοεῖν
1 ἀγνοοίη
1 ἀγνοουμένους
1 ἀγνοῶν
1 ἀγνώμονα
1 ἀγόντων
1 ἀγοραίων
1 ἄγριον
1 ἄγριος
1 ἀγρίων
1 ἄγροικον
1 ἀγύρτου
1 ἀγωνιῶσα
1 ἀδελφοὶ
1 ἀδελφοῖς
1 ἄδηλοι
1 ἀδίκων
1 ἀδολέσχου
1 ᾄδουσιν
1 ἀδυνάτους
1 ἀέρι
1 ἀθλίως
1 ἀθόρυβον
1 ἀθρόον
1 ἀθύμους
1 αἳ
1 αἰδουμένους
1 αἰδὼς
1 αἰθρίῳ
1 αἵματι
1 αἷς
1 αἴσχιστα
1 αἰσχύνονται
1 αἰτίας
1 αἰτιάσασθαι
1 αἰτίζων
1 αἴτιον
1 αἰῶνα
1 ἀκινδύνως
1 ἀκοαῖς
1 ἀκοῆς
1 ἀκολασίας
1 ἀκολασταίνειν
1 ἀκόλους
1 ἄκοντα
1 ἀκόντων
1 ἀκόρεστος
1 ἄκοσμος
1 ἄκουε
1 ἀκούει
1 ἀκούοντες
1 ἀκούων
1 ἄκρα
1 ἀκριβεστέρων
1 ἀκρίτως
1 ἀκροωμένοις
1 ἀλαζονείαν
1 ἄλγε´
1 Ἀλέξανδρον
1 ἀληθείᾳ
1 ἀλήθειαν
1 ἀληθὲς
1 ἀληθές
1 ἀληθέσιν
1 ἄλης
1 ἀλῆται
1 Ἀλκμήνης
1 Ἀλλὰ
1 ἀλλήλοις
1 ἀλλήλων
1 ἄλλο
1 ἄλλον
1 ἄλλος
1 ἀλλοφύλων
1 ἄλλῳ
1 ἄλλως
1 ἁλουργίδων
1 ἄλσος
1 ἀλυπότερον
1 ἀλυπότερος
1 ἀλύπως
1 Ἀλφειὸν
1 ἀλώμενος
1 ἅμα
1 ἄμεινον
1 ἀμείνοσί
1 ἀμείνων
1 ἀμελεῖν
1 ἀμύμονα
1 ἀμύμων
1 ἄμφω
1 ἀναβεβλημένον
1 ἀναβλέπουσι
1 ἀναβλέψαι
1 ἀναγκαῖα
1 ἀναδιδόντος
1 ἀναθήματα
1 ἀνάξιοι
1 ἀναπείθει
1 ἀναπηδῆσαι
1 ἀναπληρώσας
1 ἀναστὰς
1 ἀνδράσιν
1 ἀνδρεῖον
1 ἀνδρείους
1 ἀνδρὶ
1 ἀνδρὸς
1 ἀνδρός
1 ἀνελεύθερος
1 ἀνενδεὴς
1 ἀνεπήδα
1 ἄνεσιν
1 ἀνευρεῖν
1 ἀνευρόντας
1 ἀνέχονται
1 ἀνημέρους
1 ἀνήρ
1 ἀνῄρει
1 ἀνηρώτων
1 ἀνίσχοντος
1 ἀνοήτους
1 Ἀνομία
1 ἀνομίας
1 ἀνόμοιον
1 ἀνόμοιος
1 ἄνομος
1 ἀνόνητον
1 ἄνοπλον
1 ἄνω
1 ἀξίαν
1 ἀξιοῖ
1 ἄξιοι
1 ἀξιόμαχον
1 ἄξιον
1 ἄξιος
1 ἀοκνότερος
1 ἄορας
1 ἀπ´
1 ἀπαγγείλῃς
1 ἅπαντες
1 ἅπαντος
1 ἁπάσης
1 ἀπάτην
1 ἀπεδήμει
1 ἄπειρα
1 ἀπείροις
1 ἄπειρον
1 ἀπελθεῖν
1 ἀπέχεσθαι
1 ἀπήμυνεν
1 ἀπηνέα
1 ἀπηνὴς
1 ἀπηχθάνετο
1 ἀπιστοῦσα
1 ἄπλετος
1 ἁπλοῖς
1 ἁπλότητα
1 ἀποδείξεων
1 ἀποδοῦναι
1 ἀποδρᾶναι
1 ἀπολαύσοντες
1 ἀπολέσαι
1 ἀπολιπεῖν
1 ἀπολλυμένης
1 Ἀπόλλωνα
1 ἀποπιμπλάντα
1 ἀπορίας
1 ἀποστερῶν
1 ἀπότομον
1 ἀποφαίνεται
1 ἀπόφυξιν
1 ἀποψόμενος
1 ἀπταίστως
1 ἀπώλλυον
1 ἀπώνατο
1 ἀπωτέρω
1 ἄρα
1 Ἄργους
1 ἀργύριον
1 ἄργυρος
1 ἀργυροῦν
1 ἀρέσειε
1 ἀρέσκειν
1 ἀρετὴν
1 ἀρίστης
1 ἀρίστοις
1 Ἀρκαδίας
1 ἀρρενωποί
1 ἄρχειν
1 ἀρχὴ
1 ἄρχῃ
1 ἀρχήν
1 ἀρχόμενα
1 ἀρχομένοις
1 ἄρχοντας
1 ἄρχοντι
1 ἀσελγῶς
1 ἀσθενῆ
1 ἀσθμαίνουσα
1 Ἀσκληπιάδαις
1 ἀσφαλεστάτῳ
1 ἀσφαλέστερος
1 ἀσφαλῆ
1 ἀσφαλὴς
1 ἀτὰρ
1 ἀτιμάζοι
1 ἀτιμάσῃ
1 ἀτιμίας
1 ἄτοπός
1 ἀτόπους
1 ἀτραποὶ
1 ἀτραποὺς
1 ἀτρεμίζειν
1 ἄττα
1 αὖ
1 αὖθίς
1 αὖθις
1 αὐλῆσαι
1 αὐλήσεως
1 αὐλητὴν
1 αὐλητοῦ
1 Αὕτη
1 αὑτὴν
1 αὐτό
1 αὐτόθι
1 αὐτουργοὶ
1 αὐτουργὸς
1 αὑτοὺς
1 ἀφανεῖς
1 ἀφανίσαιμι
1 ἀφειδέστατός
1 ἀφεὶς
1 ἀφῃρεῖτο
1 ἀφομοιοῦντας
1 ἀφομοιοῦσαν
1 ἄφραστον
1 ἄφρονα
1 ἀχλυώδης
1 ἅψασθαί
1 ἁψόμενον
1 βαδίζειν
1 βαδίζων
1 βαθείᾳ
1 βακτηρίας
1 βαναύσων
1 βάρβαροι
1 βαρβάρους
1 βάρος
1 βασιλέας
1 βασιλεῖ
1 Βασιλεία
1 Βασιλείᾳ
1 Βασιλείαν
1 βασιλείαν
1 Βασιλείας
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
1 βασιλεῖς
1 βασιλεύοντος
1 βασιλεύων
1 βασιλέων
1 βασιλικὸν
1 βασιλικούς
1 βάσιν
1 βεβαιότερα
1 βίαιον
1 βίος
1 βιοῦν
1 βλάψειε
1 βλέμμα
1 βλέμματος
1 βλέπων
1 βοηθὸς
1 βοηθός
1 Βοιωτίας
1 βοσκημάτων
1 βουκόλι´
1 βουλεύεσθαι
1 βουλεύῃσιν
1 βουλὴν
1 βουλήσεως
1 βούλοιτο
1 βραχεῖ
1 βραχύτατον
1 βροτοὶ
1 γεγόνασι
1 γεγόνασιν
1 γενέσεως
1 γενναίοις
1 γενναίου
1 γενναίων
1 γένοιτ´
1 γεωργοὺς
1 γίγνεσθαι
1 γίγνοιτο
1 γιγνόμενον
1 γιγνόμενος
1 γλυφάς
1 γνώμης
1 γνωρίζει
1 γονέας
1 γονεῖς
1 γονεῦσι
1 γοργόν
1 γράφουσι
1 γυμνάζων
1 γυμνὸς
1 γυναῖκας
1 γυναῖκες
1 γυναικὸς
1 γυνὴ
1 δαιμόνιον
1 δαιμονίου
1 δαίμονος
1 δαίμων
1 δαιτυμόνα
1 δεδοίκασι
1 δεδομένην
1 δεδομένον
1 δειλότατα
1 δεῖν
1 δεινῶς
1 δεξιῶν
1 δεομένοις
1 δεόμενον
1 δεόμενος
1 δέον
1 δέρματα
1 δεσπότης
1 Δεῦρο
1 δή
1 διά
1 διαδήματα
1 διαδύσεις
1 διαθέσει
1 διάθεσιν
1 διαθρύπτει
1 διακείμενον
1 διαμαρτάνω
1 διαμνημονεύσας
1 διανοεῖται
1 διανοηθῆναι
1 διάνοια
1 διανοίαις
1 διανοίας
1 διαπορεύεται
1 διατελεῖ
1 διατετμημένος
1 διατριβὴ
1 διαφέρει
1 διαφέρουσα
1 διαφθείροντι
1 διαφορὰν
1 δίδυμος
1 διεξιούσης
1 διέποντας
1 διεστήκεσαν
1 διέτριβον
1 διέφθειρον
1 διηγουμένης
1 δικαίαν
1 δικαίοις
1 δίκαιον
1 δικαιοσύνῃ
1 δικαιοτάτης
1 δικαιοτάτοις
1 δικαίου
1 Δίκη
1 δίκην
1 διοικεῖν
1 διοικήσεως
1 διοτρεφέας
1 δοθεῖσι
1 δοκεῖν
1 δόντα
1 δόξουσι
1 δοτὴρ
1 δουλοπρεπές
1 δουλοπρεπὴς
1 δούλων
1 δοῦναι
1 δρᾷ
1 δρυῶν
1 δυνάμεθα
1 δυνάμει
1 δυνάμεις
1 δυναμένοις
1 δυνάμενον
1 δυνάμενος
1 δυναμένου
1 δυναμένους
1 δύναμις
1 δύνασθαι
1 δυνατόν
1 δυνατὸς
1 δύνηται
1 δύο
1 δυομένου
1 δυσχωρίαν
1 δωρεὰν
1 δωρίζουσα
1 ἐάσω
1 ἑαυτὸν
1 ἑαυτοῦ
1 ἑαυτῷ
1 ἐβένου
1 ἐγγύς
1 ἐγέλα
1 ἐγκρατὴς
1 ἐγκρατής
1 ἐγκρατῶς
1 ἐγρηγορώς
1 ἐγώ
1 ἔγωγε
1 ἐδείκνυεν
1 ἐδυνάμην
1 ἐδύνατο
1 ἔδωκεν
1 ἐδωρήσατο
1 ἔειπον
1 ἐθάρρησε
1 ἐθέλοις
1 ἐθέλουσιν
1 ἐθνῶν
1 ἐθρήνει
1 εἴασαν
1 εἰδέναι
1 εἶεν
1 εἰκῇ
1 εἰκός
1 εἶναί
1 εἴποιμ´
1 εἴπω
1 εἴπωμεν
1 εἰρημένον
1 Εἰρήνην
1 εἰρηνικὸς
1 εἰρηνικοὺς
1 εἰσῆλθον
1 εἰσιέναι
1 εἰσίν
1 εἶτ´
1 εἶχεν
1 εἶχον
1 ἐκαλεῖτο
1 ἑκατέρα
1 ἔκγονος
1 ἐκεῖ
1 ἐκεῖνα
1 ἐκείνης
1 ἐκεῖνο
1 ἐκείνῳ
1 ἐκείνων
1 ἐκεῖσε
1 ἐκόμισαν
1 ἑκούσιόν
1 ἔκπληξις
1 ἐκπλήττειν
1 ἐλαύνοντα
1 ἔλεγεν
1 ἐλέφαντος
1 ἐλήλυθας
1 ἔλθοιεν
1 Ἕλληνας
1 Ἕλληνες
1 Ἕλλησι
1 Ἕλλησιν
1 ἐλπίζει
1 ἐμβλέπειν
1 ἐμμελῶς
1 ἐμοὶ
1 ἔμοιγε
1 ἐμόν
1 ἐμπείρως
1 ἐμπεσὼν
1 ἐμπιμπλάμενόν
1 ἔμπροσθεν
1 ἐμπύρων
1 ἓν
1 ἕνα
1 ἐναντίον
1 ἐναντίος
1 ἔνεστιν
1 ἔνθα
1 ἐνθέοις
1 ἐνθέων
1 ἐνθυμουμένῳ
1 ἑνὶ
1 ἐνόμιζε
1 ἐνόμιζεν
1 ἑνὸς
1 ἐντυγχάνοντα
1 ἐξαιρεῖν
1 ἐξαπατᾷ
1 ἐξελέγχει
1 ἐξεπίτηδες
1 ἕξις
1 ἔξω
1 ἐπαινεῖ
1 ἔπαινον
1 ἔπαινος
1 ἐπαινοῦντες
1 ἐπάνω
1 ἐπαρθῆναι
1 ἐπαυλεῖν
1 ἐπεδείκνυεν
1 ἐπέδειξε
1 ἐπεθύμουν
1 ἔπεμψε
1 ἕπεσθαι
1 ἐπέτρεψεν
1 ἐπετύγχανον
1 ἐπῄειν
1 ἐπήκοός
1 ἐπῄνεσεν
1 ἐπήρετο
1 ἐπιβὰς
1 ἐπιβατῶν
1 ἐπιβουλεύειν
1 ἐπιβουλεύοντες
1 ἐπιβουλεύουσα
1 ἐπιδεικνύμενον
1 ἐπιδείκνυσθαι
1 ἐπιεικείας
1 ἐπιεικοῦς
1 ἐπιθυμεῖν
1 ἐπιθυμίαις
1 ἐπιθυμοῦντα
1 ἐπιθυμοῦντος
1 ἐπιθυμοῦσιν
1 ἐπικαλούμενον
1 Ἐπικάρπιος
1 ἐπικλήσεις
1 ἐπιλειψόντων
1 ἐπιλησόμενος
1 ἐπιμελείας
1 ἐπιμελεῖσθαι
1 ἐπιμελεῖται
1 ἐπιμελὴς
1 ἐπιμελουμένους
1 ἐπιμιγνύμενος
1 ἐπιπέμπων
1 ἐπίπνοιαν
1 ἐπιπνοίας
1 ἐπιποθοῦντες
1 ἐπιστάμενον
1 ἐπιστάμενος
1 ἐπίσταται
1 ἐπίστευε
1 ἐπιστήμη
1 ἐπισφαλὴς
1 ἐπιτρέψαντα
1 ἐπιτροπήν
1 ἐπλανώμην
1 ἐπόνει
1 ἐπονομάζεται
1 ἕπου
1 ἐπώνυμος
1 ἐρᾶσθαι
1 ἐργάται
1 ἐρέσθαι
1 ἐρρίπτει
1 ἐρύματα
1 ἐσεσήρει
1 ἐσήμαινε
1 ἐσθὴς
1 ἐσθῆτα
1 ἐσθῆτι
1 ἐσθλὸν
1 ἐσμεν
1 ἔσοιτό
1 ἐσόμενον
1 ἔσται
1 ἐσταλμένη
1 ἑστηκὼς
1 ἑστιάτορα
1 ἑταίροις
1 ἑταιρότατος
1 ἑταίρους
1 ἑτέρας
1 ἑτέροις
1 ἐτίμα
1 ἑτοιμότερος
1 ἐτρέφετο
1 ἔτυχον
1 εὐγνώμονος
1 εὐειδῆ
1 εὐεργεσίας
1 εὐεργετουμένων
1 εὐεργετῶν
1 εὐθηνούντων
1 εὐθύνοντας
1 εὔνοιαν
1 Εὐνομία
1 εὐνοούντων
1 εὔνους
1 εὐνούστεροι
1 εὐπειθοῦς
1 εὑρεῖν
1 εὕροιμεν
1 εὐρὺ
1 Εὐρυσθέα
1 εὐσχήμονες
1 εὐτυχέστερος
1 εὐτυχίαις
1 εὐτυχοῦς
1 εὐφημίαν
1 εὔφορον
1 ἔφασαν
1 ἐφεψιόωνται
1 ἐφόδους
1 ἔφραζέν
1 ἔφραζεν
1 ἔφρασεν
1 ἐχάρη
1 ἐχθίστην
1 ἐχθροὺς
1 ἔχοντα
1 ἔχοντας
1 ἔχοντες
1 ἔχοντος
1 ἐχόντων
1 ἔχουσι
1 ἑώρα
1 ἑώρακε
1 ἑωρᾶτο
1 Ζεὺς
1 ζήλου
1 ζηλωτὰς
1 ζηλωτοὶ
1 ζῆν
1 ζητοῦσα
1 ζῴοις
1 ζωῷ
1 ζῴων
1
1 ἤγειρεν
1 ἡγεῖσθαι
1 ἡγεῖταί
1 ἡγεῖται
1 ἡγεμόνα
1 ἡγεμὼν
1 ἦγεν
1 ἡγοῦμαι
1 ἡγούμενος
1 ἡγουμένου
1 ἡγοῦνται
1 ἠδὲ
1 Ἥδε
1 ᾔδει
1 ᾐδέσθη
1 ἥδεται
1 ἤδη
1 ἥδιον
1 ἡδοναὶ
1 ἡδοναῖς
1 ἡδρασμένος
1 ᾔει
1 ἤθη
1 ἦθος
1 ἠθῶν
1 ἤκουσα
1 Ἠλείας
1 ἠλέκτρου
1 ἦλθεν
1 ἡλικίᾳ
1 ἥλιος
1 ἠμέλησεν
1 ἡμέρας
1 ἥμερον
1 ἡμέρου
1 ἡμέρῳ
1 ἡμέρων
1 ἡμετέραν
1 ἡμέτερον
1 ἣν
1 ἡνίοχος
1 ἡνιόχους
1 ἤπερ
1 ἠπίστατο
1 Ἡραίας
1 Ἥραν
1 ἤρετο
1 ἡρμοσμένους
1 ἥρπαζεν
1 ἠρυθρίασεν
1 ἦρχε
1 ἦσαν
1 ἡσυχῇ
1 ἡσυχίαν
1 ἠτίμαζεν
1 ἠφίει
1 ἦχον
1 θαλάμου
1 θαμινὰ
1 θαρρεῖν
1 θαρροῦσιν
1 θαρρύνειν
1 θάρσους
1 θάτερα
1 θαυμάζειν
1 θαυμάζεται
1 θαυμάζω
1 θαυμάζωσιν
1 θαυμαστὴν
1 θέαμα
1 θέασαι
1 θεάσασθαι
1 θεῖον
1 θείου
1 θείων
1 θέλειν
1 θέμις
1 θέμιστας
1 θεός
1 θεοφιλὴς
1 θεσμὸν
1 θεσμῷ
1 Θήβας
1 θνητόν
1 θνητούς
1 θνητοὺς
1 θνητῶν
1 Θρᾴκῃ
1 θρόνον
1 θρόνος
1 θρόνου
1 θυμοειδής
1 θύοντι
1 θωπεύων
1 ἴασιν
1 ἰδεῖν
1 ἴδῃς
1 ἰδιώτης
1 ἴδοι
1 ἰδόντες
1 ἱερά
1 ἱερὰ
1 ἱερείων
1 ἱερὸν
1 ἱερὸς
1 ἱκανὴ
1 ἱκανῷ
1 ἱκανῶς
1 Ἱκέσιος
1 Ἱκέσιός
1 ἵλεων
1 ἵλεως
1 ἰόντας
1 ἵπποι
1 ἴσασιν
1 ἴσου
1 ἱστορίαν
1 ἰσχυρὰν
1 ἰσχυρὸς
1 ἰσχυρότερον
1 ἰσχυροῦ
1 ἴσως
1 καθαρᾶς
1 καθαρῷ
1 καθαρωτέραν
1 καθεῖτο
1 καθεστηκὸς
1 καθεύδειν
1 καί
1 Καὶ
1 καιρὸς
1 καιροῦ
1 κἀκεῖνος
1 κάκιστα
1 κακοδαιμόνων
1 κακὸς
1 κακοῦ
1 κακῷ
1 κακῶν
1 καλεῖται
1 καλῆς
1 κάλλει
1 κάλλιστα
1 καλλίστου
1 καλὸν
1 καλούμενος
1 καλουμένους
1 καλοῦσιν
1 καρποῖς
1 καρτερῷ
1 καταγελῶντα
1 καταλαμβάνουσι
1 καταλαμβάνω
1 καταλύειν
1 καταρῶνται
1 καταφρονεῖν
1 κατέλυε
1 κατέρρηκτο
1 κατέχειν
1 κατιόντες
1 κατοχῆς
1 κάτωθεν
1 κατωτέρω
1 κεκλῆσθαι
1 κέκληται
1 κεκοσμημένην
1 κεκοσμημένους
1 κεκτημένος
1 κελεύσας
1 κεφαλὴν
1 κεφαλῆς
1 κηδεμονίαν
1 κήδεται
1 κηδόμενος
1 κινδυνεύοντας
1 κινούμενός
1 κινοῦντες
1 κλέος
1 κλήσει
1 κοινὴν
1 κοινὸν
1 κοινωνίαν
1 κολάζων
1 Κολακεία
1 κολακείας
1 κόλποις
1 κορυφὴ
1 κορυφήν
1 κορυφῆς
1 κοσμῇ
1 κόσμιος
1 κόσμῳ
1 κρεῖττον
1 κρείττονι
1 κρείττω
1 κρείττων
1 κρεμάμενα
1 κρημνοῖς
1 κρημνόν
1 κρημνῶν
1 κροκωτῶν
1 Κρόνου
1 κρουμάτων
1 κτήματος
1 κτήσεως
1 Κτήσιος
1 κυβερνήτῃ
1 κύκλον
1 κυνηγέται
1 κυνηγέταις
1 κυνῶν
1 λαβόντων
1 λαβὼν
1 λάμπουσα
1 λαμπροτέρας
1 λαμπρῷ
1 λαῶν
1 λέβητας
1 λέγει
1 λέγεται
1 λεγόμενον
1 λεγόμενος
1 λεγομένων
1 λέγωμεν
1 λείπεσθαι
1 λεοντῆν
1 λευκῇ
1 λευκοί
1 λέων
1 λίθους
1 λογιζόμενος
1 λόγῳ
1 λοιδορίας
1 λυμαίνονται
1 λύπαις
1 λύπης
1 λυσιτελέστερον
1 μαθητάς
1 μακαρία
1 μακαρίζοντες
1 μακάριος
1 μακαρίσειε
1 μακαρισμοῦ
1 μακρόθεν
1 μάλα
1 μαλακὸν
1 μᾶλλόν
1 μαντικὴν
1 μαντικῆς
1 μαντικῶν
1 Μαρσύας
1 με
1 μεγαλοπρεπεῖς
1 μεγαλόφρονας
1 μεγίστην
1 μέγιστον
1 μειδιάματος
1 μειδιῶσα
1 μείζονος
1 μείζων
1 μέλλοιεν
1 μέλους
1 μελῶν
1 μέμψεώς
1 μέρους
1 μεσημβρίᾳ
1 μεστὰ
1 μεσταὶ
1 μεταξὺ
1 μετατρεπόμενον
1 μεταφέροντες
1 μετέχοντας
1 μετέωρος
1 μετρίως
1 μηδενὸς
1 μηδενός
1 μήποτε
1 μητέρα
1 μητρὸς
1 μίαν
1 μιαρωτάτην
1 μιᾶς
1 μικρὸν
1 μιμῆται
1 μιμουμένη
1 μιμουμένους
1 μιν
1 Μίνω
1 μισεῖν
1 μισούντων
1 μοῖραν
1 μοίρας
1 μόνης
1 μόνῳ
1 Μούσας
1 Μούσης
1 μουσικῶς
1 Μουσῶν
1 μυθευόμενον
1 ναύτας
1 νεκρῶν
1 νέμοι
1 νέμοντος
1 νενόμικε
1 νενόμικεν
1 νέος
1 νέου
1 νεὼς
1 νεωτέρων
1 νομέα
1 νομέας
1 νομεῖς
1 νομεῦσι
1 νομέων
1 νόμιμον
1 νόμιμος
1 νομίμου
1 νομίμους
1 Νόμος
1 νόμῳ
1 νυκτός
1 ξεῖνοι
1 ξένων
1 ξυγκειμένους
1 ξύμπαν
1 ξυνάγει
1 ὁδοῦ
1 οἵ
1 οἶδα
1 οἶδεν
1 οἰκίαν
1 οἷοι
1 οἷόν
1 οἴχεσθαι
1 οἰωνῶν
1 ὀκλάζων
1 ὀκνήσῃς
1 ὅλας
1 ὅλης
1 ὀλίγον
1 ὁλόκληρον
1 Ὄλυμπος
1 ὅλων
1 Ὅμηρόν
1 ὁμιλητὴν
1 ὁμιλίας
1 ὅμιλος
1 ὁμοία
1 ὅμοιόν
1 ὅμοιος
1 ὅμοιός
1 ὁμοίου
1 ὁμοίων
1 ὁμολογεῖ
1 ὁμόνοιαν
1 ὁμοῦ
1 ὁμοφύλων
1 ὅμως
1 ὀνειδίζει
1 ὀνομαζόμενος
1 ὀνόματος
1 ὄντας
1 ὄντες
1 ὄντος
1 ὀπίσσω
1 ὅπλων
1 ὁποῖόν
1 ὁπόσους
1 ὁπότε
1 ὁρᾷ
1 ὀργαῖς
1 ὀργιζομένη
1 ὀρέγοι
1 ὄρει
1 ὄρεσι
1 ὀρθίοις
1 ὄρθιον
1 ὀρθὸς
1 ὀρθῶς
1 ὁρμάς
1 ὁρμῶσαν
1 ὄρνιθες
1 ὄρους
1 Ὀρφέα
1 ὀρχήσασθαι
1 ὁρῶσι
1 ὅσα
1 ὅσιός
1 ὅταν
1 ὅτου
1 οὐδεὶς
1 οὐδείς
1 οὐδένα
1 οὐδενὶ
1 οὐδενὸς
1 οὐδενός
1 οὐδεπώποτε
1 Οὐκοῦν
1 οὖσα
1 οὗτός
1 ὄφελος
1 ὀφθαλμοῖς
1 ὄχλον
1 ὄψιν
1 ὀψόμενοί
1 παῖδα
1 παῖδές
1 παῖδες
1 παισὶ
1 πανουργήμασιν
1 πανουργίαν
1 πανταχοῦ
1 παντοδαπή
1 παντοδαπῶν
1 παντοίαις
1 παρά
1 παραβαίνων
1 παραβῇ
1 παραδείγματα
1 παρακαλέσαντας
1 παρακελευόμενος
1 παρακλήσεως
1 παραμένειν
1 παραμυθούμενοι
1 παραμυθούμενός
1 παρατρέπουσιν
1 παραχωρήσειεν
1 πάρεδρος
1 παρεῖναί
1 παρέργως
1 παρεσκευασμένοις
1 παρέχει
1 παρέχεται
1 παρέχουσι
1 παρέχων
1 παριόντων
1 πάροδοι
1 παρόντα
1 παρόντος
1 πᾶς
1 πάσας
1 πατέρα
1 πατέρας
1 παυθεὶς
1 Πειθώ
1 πειρωμένη
1 πειρωμένους
1 Πελοπόννησον
1 πεμφθείς
1 πενθῶν
1 πενίας
1 πεπαιδευμένος
1 πέπλων
1 πεποιθέναι
1 πεποιθότος
1 πεποικιλμένῳ
1 πέπονθε
1 ΠΕΡΙ
1 περιγίγνεται
1 περιδινοῦσα
1 περιέβλεπε
1 περιῄει
1 περιλαμβάνοντες
1 περιόδοις
1 περιρρέοντος
1 περιττῶς
1 περιφανῆ
1 πετόμενοι
1 πεφύκασιν
1 πεφυκότα
1 πεφυρμέναι
1 πικρότερον
1 Πῖσαν
1 πλάνητος
1 πλατεῖαν
1 πλείοσιν
1 πλείους
1 πλείστην
1 πλείστης
1 πλείστῳ
1 πλείω
1 πλείων
1 πλέον
1 πλεονεξιῶν
1 πλημμέλεια
1 πλὴν
1 πλησμονῇ
1 πλοκάμους
1 πλούτου
1 ποιῇ
1 ποιηταὶ
1 ποιητής
1 ποιμένος
1 ποιμὴν
1 ποίμνας
1 ποίμνης
1 ποιμνίοις
1 ποιοῦσιν
1 ποιῶν
1 πολεμικόν
1 πολεμικὸς
1 πολεμικοὺς
1 πολέμιοι
1 πολέμιον
1 πολέμιος
1 πόλεσιν
1 πόλεων
1 πολιὸς
1 πολιοὺς
1 πολιτείας
1 πολιτῶν
1 πολλά
1 πολλὰς
1 πολλήν
1 πολλοί
1 πολλῶν
1 πολύ
1 πολὺν
1 πολὺς
1 πολυτρόπως
1 πονηρὰ
1 πονηρὸν
1 πονηροὺς
1 πονηρούς
1 πόνοι
1 πόνοις
1 πονοῦντας
1 πόσον
1 ποτ´
1 ποταμοῦ
1 ποτέρα
1 πότερα
1 πότμον
1 πράγματα
1 πρᾶξαι
1 πρᾴους
1 πράττειν
1 πράττων
1 πρᾴως
1 πρέπον
1 πρέπουσα
1 πρεσβυτέραν
1 πρόβατα
1 πρόδηλος
1 προδότης
1 προέλεγεν
1 προθυμίας
1 πρόθυμος
1 προθυμότατα
1 προθυμουμένου
1 προθύμως
1 προνοίας
1 προνοουμένας
1 προσγίγνεσθαι
1 προσέβλεπε
1 προσειπεῖν
1 προσεῖχε
1 προσεῖχεν
1 προσέχοντα
1 προσέχων
1 προσηγορίας
1 προσῄειν
1 προσήκειν
1 προσιδεῖν
1 προσλιπαροῦντας
1 προσορῶσα
1 προσποιουμένην
1 προστάττειν
1 προσταττόμενον
1 προσφιλέστατος
1 πρόσωπον
1 προσώπῳ
1 προτιμῶν
1 πρώτου
1 πρώτων
1 πυνθάνεται
1 πώποτε
1 πως
1 πῶς
1 ῥᾳθυμεῖν
1 ῥᾳθυμίαν
1 ῥεύματος
1 ῥίζης
1 ῥόπαλα
1 ῥόπαλον
1 ῥυθμοῦ
1 Σαρδανάπαλλον
1 σαυτὸν
1 σαφῶς
1 σεβόμενος
1 σεμνόν
1 σεμνότερον
1 σεμνοῦ
1 σεσωρευμένος
1 σημεῖον
1 σῆς
1 σίδηρος
1 σκῆπτρα
1 σκῆπτρόν
1 σκολιὰν
1 σκοπέλου
1 σκοποῖ
1 σκοτεινὴ
1 σκότους
1 σκυθρωπὸν
1 σοί
1 σοὶ
1 σοῖς
1 σὸν
1 σου
1 σοφίας
1 σοφίσμασι
1 σοφίσματα
1 σοφοὶ
1 σοφοῖς
1 σοφὸν
1 σοφῶν
1 σπαθᾶν
1 σπανίως
1 σταθερᾷ
1 Στάσις
1 στενήν
1 στολῇ
1 στολὴν
1 στολῆς
1 στρατευόμενος
1 στρατευομένων
1 στρατηγοί
1 στρατιᾶς
1 στρατοπέδων
1 σὺ
1 συγγενόμενοι
1 συγχαίρειν
1 συγχωρῇ
1 συμβαλεῖν
1 Συμβαλεῖς
1 σύμβουλος
1 συμμετέχοντες
1 συμφερόντων
1 συμφυλάττοντας
1 συναγρυπνήσειέ
1 συναντῶν
1 συνετώτατον
1 συνεχῶς
1 συνήθεις
1 συνόντας
1 σύντονος
1 σῦς
1 συστρατιώτας
1 συστροφήν
1 συστροφὴν
1 σφίσι
1 σφοδρούς
1 σχεδόν
1 σχολὴ
1 σχολὴν
1 σωτῆρα
1 σωτηρίας
1 σώφρονα
1 σωφρόνως
1 τ´
1 ταλαιπωρίας
1 ταλαίπωροι
1 τἀληθὲς
1 τἀναντία
1 τἄνδον
1 ταπεινή
1 ταπεινὸν
1 ταράττων
1 ταύτας
1 ταὐτῷ
1 τεθέατο
1 τεθνεῶτί
1 τέλειον
1 τέλειος
1 τέλους
1 τεταραγμένην
1 τιᾶραι
1 τιμᾶν
1 τιμὰς
1 τιμᾶσθαι
1 Τιμόθεον
1 τίνα
1 Τίνες
1 τινι
1 τινος
1 τινῶν
1 τισὶ
1 τόδε
1 τοιγαροῦν
1 τοιοῦτον
1 τοιοῦτος
1 τόν
1 τόπος
1 τοσούτοις
1 τότε
1 τούς
1 τοῦτό
1 τούτῳ
1 τροφὴν
1 τρυφήν
1 τυγχάνει
1 τυγχάνῃς
1 τυγχάνοι
1 Τυραννίδα
1 τυραννίδα
1 τυραννική
1 τυραννικὴν
1 τύραννον
1 τυράννους
1 τυράννων
1 Τυφῶνος
1 τύχοι
1 τυχὸν
1 ὕβρεως
1 Ὕβρις
1 ὑγιῆ
1 υἱόν
1 υἱὸς
1 ὕλην
1 ὑπακούωσιν
1 ὑπάρχει
1 ὕπεισι
1 ὑπενόει
1 ὑπερέχει
1 ὑπερεώρα
1 ὑπερηφανίας
1 ὑπερηφάνων
1 ὑπερόπτης
1 ὑπερορῶν
1 ὑπεροχὴν
1 ὑπηκόοις
1 ὕπνῳ
1 ὑπόνομος
1 ὑπονοῶν
1 ὕπουλον
1 ὑστέραν
1 ὑφεωρᾶτο
1 ὑψηλήν
1 ὑψηλὴν
1 ὑψηλοτέρῳ
1 ὑψηλῷ
1 Φαέθοντος
1 φαιδρὸν
1 φαίνηται
1 φαίνοιτο
1 φαινόμενοι
1 φανείη
1 φανερὸς
1 φανερώτατον
1 φανερωτάτῳ
1 φανερωτέρα
1 φανήσεται
1 φάραγγι
1 φασὶ
1 Φασί
1 φασιν
1 φέρε
1 φέρουσα
1 φερούσας
1 φήμην
1 φημί
1 φησίν
1 φησιν
1 φθεγγόμενοι
1 φθέγγονταί
1 φιλεῖν
1 φιλεῖσθαι
1 φιλέταιρος
1 φιλήδονοι
1 Φιλίας
1 Φίλιός
1 Φίλιος
1 φίλιππος
1 φίλοι
1 φίλοις
1 φιλοπολίτης
1 φιλόπονος
1 φιλοπόνου
1 φιλοπονώτατος
1 φιλοσοφίαν
1 φιλοστρατιώτης
1 φιλότιμος
1 φιλοτίμου
1 φίλου
1 φιλοῦσι
1 φιλοφρόνως
1 φιλοχρήματοι
1 φιλοχρήματος
1 φίλων
1 φοβεῖν
1 φοβηθεῖσα
1 φόβοις
1 φόβος
1 φόβου
1 φοβουμένη
1 φοβουμένους
1 φοινικῶν
1 φονεύοντες
1 φορέουσι
1 φρονίμων
1 φροντίδων
1 φροντίζειν
1 φροντίζοντι
1 φρουρά
1 φυγεῖν
1 φυγῇ
1 φυλακῆς
1 φύλαξ
1 φυλάσσονται
1 φύσει
1 φύσεώς
1 φωνῇ
1 φῶσιν
1 χαίρει
1 χαίροντες
1 χαλεπαίνων
1 χαλκὸς
1 χαρίσασθαι
1 χείρους
1 χρὴ
1 χρήματα
1 χρημάτων
1 χρῆσθαι
1 χρηστὸς
1 χρηστοῦ
1 χρόνον
1 χρόνος
1 χρυσὸς
1 χρυσοῦ
1 χρυσοῦν
1 χρυσῷ
1 χρώματα
1 χρωμάτων
1 χώραν
1 χώρας
1 χωρίου
1 ψεύδεται
1 ψευσαμένοις
1 ψόφον
1 ψυχὰς
1 ψυχῆς
1 ὧδέ
1 ᾠδοί
1 Ὠμότης
1 ὧν
1 ὠνομασμένος
1 ὡραία
1 ὥς
1 ὤσαιμι
1 ὠφελιμωτάτου
1 ὠφελιμώτερός
1 ὠφελουμένου
1 ὠφελοῦσι
1 ᾠχόμην
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/11/2007