Alphabétiquement     [«   »]
μέλας 1
μελιττῶν 1
μέλλοντα 2
μὲν 46
μέν 4
μέντοι 1
μέρεσιν 1
Fréquences     [«    »]
46 δ
40 ἐν
46
46 μὲν
48 τὰ
49 γὰρ
52 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Opuscules. Du sommeil et de la veille (texte complet)

μὲν


Chapitre
[1]   ὁτὲ δὲ οὔ͵ συμβαίνει  μὲν   ἀεὶ τοῖς καθεύδουσιν ἐνυπνιάζειν͵ ἀλλ΄
[3]   τὸ καθαρώτερον. Ἔστι δὲ λεπτότατον  μὲν   αἷμα καὶ καθαρώτατον τὸ ἐν
[1]   δ΄ αἰσθήσεως τρόπον τινὰ τὴν  μὲν   ἀκινησίαν καὶ οἷον δεσμὸν τὸν
[3]   τοῦ πάθους καθεύδουσιν͵ καὶ καθεύδοντες  μὲν   ἁλίσκονται͵ ἐγρηγορότες δ΄ οὔ· ὅταν
[1]   αἴσθησιν͵ τῶν δ΄ ἐναντίων τῶν  μὲν   ἀνάγκη θάτερον ἀεὶ παρεῖναι τῶν
[3]   καταπίπτει τὰ βλέφαρα͵ καὶ τὰ  μὲν   ἄνω κατέψυκται καὶ τὰ ἔξω͵
[1]   ἄνευ τούτου͵ δῆλον ὡς ὅσα  μὲν   αὐξήσεως καὶ φθίσεως μετέχει μόνον
[3]   νανώδεις καὶ οἱ μεγαλοκέφαλοι· τῶν  μὲν   γὰρ αἱ φλέβες στεναί͵ ὥστ΄
[1]   οὐδετέρου τούτων τῶν παθημάτων· ἄνευ  μὲν   γὰρ αἰσθήσεως οὐχ ὑπάρχει οὔτε
[3]   δ΄ ἐκ κόπων ἐνίων·  μὲν   γὰρ κόπος συντηκτικόν͵ τὸ δὲ
[2]   μορίῳ τῶν αἰσθητηρίων ἁπάντων· ἔστι  μὲν   γὰρ μία αἴσθησις͵ καὶ τὸ
[2]   πρώτῳ αἰσθάνεται πάντων· ὅταν  μὲν   γὰρ τοῦτ΄ ἀδυνατήσῃ͵ ἀνάγκη καὶ
[2]   τῷ ἁπτικῷ μάλιστα ὑπάρχει (τοῦτο  μὲν   γὰρ χωρίζεται τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων͵
[3]   μὴ δύνασθαι ἐνεργεῖν͵ ἐξ ἀνάγκης  μὲν   γινόμενος (οὐ γὰρ ἐνδέχεται ζῷον
[3]   γίγνεται διάκρισις. Ἀλλὰ τὸ  μὲν   διορίζειν περὶ τούτων ἑτέρων ἐστὶ
[2]   τοῦ πνεύματος κάθεξις͵ τοῖς  μὲν   εἰσφερομένοις θύραθεν͵ τοῖς δὲ
[3]   ὀρθὸν τῶν ζῴων) καὶ ἐπιπεσὸν  μὲν   ἔκνοιαν ποιεῖ͵ ὕστερον δὲ φαντασίαν.
[3]   ἐστὶ πᾶσιν ἐσχάτη τοῖς  μὲν   ἐναίμοις τοῦ αἵματος φύσις͵
[2]   αὐτῶν ὕστερον. Διότι δὲ τὰ  μὲν   ἐνύπνια μνημονεύουσιν ἐγερθέντες͵ τὰς δ΄
[1]   ἅπαντα κεκοινώνηκεν ἀμφοτέρων͵ τὰ  μὲν   θατέρου τὰ δὲ θατέρου μόνον͵
[1]   μορίων τῆς ψυχῆς͵ καὶ τοῦ  μὲν   θρεπτικοῦ χωριζομένου τῶν ἄλλων ἐν
[3]   ἂν διακριθῇ τοῦ αἵματος τὸ  μὲν   καθαρώτερον εἰς τὰ ἄνω͵ τὸ
[1]   δὲ τοῦ ἐγρηγορέναι ὑπερβολὴ ὁτὲ  μὲν   νοσώδης ὁτὲ δὲ ἄνευ νόσου
[3]   ὕστερον δὲ φαντασίαν. αἱ  μὲν   νῦν λεγόμεναι λύσεις ἐνδεχόμεναι μέν
[2]   τὸ δέ τι κοινόν͵ ἴδιον  μὲν   οἷον τῇ ὄψει τὸ ὁρᾶν͵
[1]   τίνα αἰτίαν οἱ καθεύδοντες ὁτὲ  μὲν   ὀνειρώττουσιν ὁτὲ δὲ οὔ͵
[1]   δὲ θατέρου μόνον͵ τὰ  μὲν   οὐδετέρου τὰ δὲ ἀμφοτέρων· πρὸς
[1]   ὕπνον πάντα ἐγερτὸν εἶναι. Τὰ  μὲν   οὖν ἄλλα σχεδὸν ἅπαντα δῆλα
[2]   ζῴοις͵ μετὰ ταῦτα λεκτέον. Τοῖς  μὲν   οὖν ἄλλοις ζῴοις καθάπερ τοῖς
[3]   καὶ τὸ σωματῶδες ἀναφέρεται. Ἱστάμενον  μὲν   οὖν βαρύνει καὶ ποιεῖ νυστάζειν·
[2]   καὶ τῆς κάτω κοιλίας. Τοῖς  μὲν   οὖν ἐναίμοις τοῦτ΄ ἐστὶ τὸ
[2]   λόγον αἴτιον εἶναί φαμεν) πρῶτον  μὲν   οὖν ἐπειδὴ λέγομεν τὴν φύσιν
[3]   καὶ φαντασία λειποψυχήσασιν ἰσχυρῶς. Τοῦτο  μὲν   οὖν ἔχει τινὰ ἀπορίαν· εἰ
[2]   ἐκ τούτων πάντα θεωρητέον. Ὅτι  μὲν   οὖν τῆς αἰσθήσεως ἀρχὴ
[3]   λεχθὲν ἐκ τῶν ἀνατομῶν) τῆς  μὲν   οὖν θύραθεν τροφῆς εἰσιούσης εἰς
[3]   περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλεβῶν. Τῆς  μὲν   οὖν καταψύξεως τοῦτ΄ ἐστὶν αἴτιον͵
[2]   τῆς κυρίας ἐντεῦθέν ἐστιν. Τῆς  μὲν   οὖν κινήσεως φανερὸν ὅτι καὶ
[3]   ἐκ τῆς τροφῆς βάρους. Τί  μὲν   οὖν τὸ αἴτιον τοῦ καθεύδειν
[1]   γίγνεται ἀπὸ ταὐτομάτου. Πρῶτον  μὲν   οὖν τοῦτό γε φανερόν͵ ὅτι
[1]   λεχθεὶς λόγος͵ τοῦτο πεισθήσεται. Ὅτι  μὲν   οὖν ὕπνου κοινωνεῖ τὰ ζῷα
[3]   ὅτι ὥσπερ κοιλία κενὴ  μὲν   οὖσα θερμή ἐστιν͵ δὲ
[3]   τῇ πρὸς τὸν ἐγκέφαλον  μὲν   περιττωματικὴ ἀναθυμίασις εἰς φλέγμα συνίσταται
[1]   οὔ. Τῶν δ΄ ὀστρακοδέρμων κατὰ  μὲν   τὴν αἴσθησιν οὐδέ πω γέγονε
[2]   τοῦ μορίου τούτου͵ ἐν  μὲν   τόπῳ καὶ ἐν μορίῳ
[2]   πλείους͵ σκεπτέον. Ἐπεὶ δ΄ ἔνια  μὲν   τῶν ζῴων ἔχει τὰς αἰσθήσεις
[3]   ἔστι δ΄ οὐκ εὔλογον τὸν  μὲν   ὕπνον εἶναι κατάψυξιν͵ τὰ δ΄
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 12/11/2009