Alphabétiquement     [«   »]
βρωτικοί 1
γ 1
γάρ 5
γὰρ 49
γε 4
γεγένηταί 1
γέγονε 1
Fréquences     [«    »]
46
46 μὲν
48 τὰ
49 γὰρ
52 τοῦ
79 δὲ
85 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Opuscules. Du sommeil et de la veille (texte complet)

γὰρ


Chapitre
[1]   τὸ ἐγρηγορὸς ἐνδέχεσθαι καθεύδειν· ἀδύνατον  γὰρ   ἀεὶ ἐνεργεῖν. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ
[3]   καὶ οἱ μεγαλοκέφαλοι· τῶν μὲν  γὰρ   αἱ φλέβες στεναί͵ ὥστ΄ οὐ
[2]   δ΄ ἐγρήγορσις τέλος· τὸ  γὰρ   αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ φρονεῖν πᾶσι
[2]   λειποψυχίαις τοιοῦτόν τι συμβαίνει· ἀδυναμία  γὰρ   αἰσθήσεως λειποψυχία͵ γίγνονται δὲ
[1]   τούτων τῶν παθημάτων· ἄνευ μὲν  γὰρ   αἰσθήσεως οὐχ ὑπάρχει οὔτε ὕπνος
[1]   πάντα͵ φανερὸν ἐκ τούτων. Τῷ  γὰρ   αἴσθησιν ἔχειν ὥρισται τὸ ζῷον͵
[2]   ὁρᾷ καὶ ἀκούει αἰσθάνεται (οὐ  γὰρ   δὴ τῇ γε ὄψει ὁρᾷ
[1]   οὔτε εἰ μὴ χωριστόν· τῇ  γὰρ   δυνάμει καὶ τῷ εἶναι χωριστόν
[3]   τοῦ αἰσθητικοῦ͵ καθάπερ εἴρηται· καὶ  γὰρ   ἔκνοια καὶ πνιγμός τις καὶ
[2]   τῷ μὴ δύνασθαι αἰσθάνεσθαι (καὶ  γὰρ   ἐν ταῖς λειποψυχίαις τοιοῦτόν τι
[3]   ἐξ ἀνάγκης μὲν γινόμενος (οὐ  γὰρ   ἐνδέχεται ζῷον εἶναι μὴ συμβαινόντων
[3]   οὖν ἔχει τινὰ ἀπορίαν· εἰ  γὰρ   ἐνδέχεται καταδαρθεῖν τὸν λειποψυχήσαντα͵ ἐνδέχοιτ΄
[2]   φαντάσματος καὶ αἰσθήσεώς τινος· τὸ  γὰρ   ἐνύπνιόν ἐστιν αἴσθημα τρόπον τινά·
[2]   ἅμα καὶ ἀκινητί ζειν· τοὐναντίον  γὰρ   εὐλογώτερον συνέβαινεν ἂν αὐταῖς͵ τὸ
[1]   ἐγρήγορσις͵ οἷον τοῖς φυτοῖς (οὐ  γὰρ   ἔχουσι τὸ αἰσθητικὸν μόριον͵ οὔτε
[3]   αὐτό) ἕνεκα δὲ σωτηρίας· σῴζει  γὰρ   ἀνάπαυσις.
[3]   μάλιστα τοιοῦτος ὕπνος· πολλὴ  γὰρ   ἀπὸ τῶν σιτίων ἀναθυμίασις.
[2]   πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζῴοις· καὶ  γὰρ   ἁφὴ μόνη πᾶσιν· εἰ
[1]   αἰσθάνεσθαι οὔτε τοῦ σώματος (οὗ  γὰρ   δύναμις͵ τούτου καὶ
[3]   οἶνοι͵ οὐδὲ ταῖς τίτθαις (διαφέρει  γὰρ   ἴσως οὐδὲν αὐτὰ πίνειν
[1]   ἐν τῷ ἐγρηγορέναι· τρέφεται  γὰρ   καὶ αὐξάνεται τότε μᾶλλον͵ ὡς
[3]   πλῆθος αὐτοῖς ἀναθυμιάσεως. Διὰ τοῦτο  γὰρ   καὶ βρωτικοί͵ σκληφροὶ ὄντες· ὥσπερ
[3]   τούτων καὶ τὰ ὑπνωτικά· πάντα  γὰρ   καρηβαρίαν ποιεῖ͵ καὶ τὰ ποτὰ
[3]   ἐκ κόπων ἐνίων· μὲν  γὰρ   κόπος συντηκτικόν͵ τὸ δὲ σύντηγμα
[2]   ἔχει καὶ περὶ τούτων· τοῦ  γὰρ   κυρίου τῶν ἄλλων πάντων αἰσθητηρίου͵
[2]   τῶν αἰσθητηρίων ἁπάντων· ἔστι μὲν  γὰρ   μία αἴσθησις͵ καὶ τὸ κύριον
[3]   ὑπεναντίον. Οὐδ΄ οἱ μελαγχολικοί· κατέψυκται  γὰρ   εἴσω τόπος͵ ὥστ΄ οὐ
[3]   πίνειν ὑδαρῆ καὶ ὀλίγον· πνευματῶδες  γὰρ   οἶ νος καὶ τούτου
[3]   αἰτίαν καὶ ἐπιληπτικὰ γίγνεται· ὅμοιον  γὰρ   ὕπνος ἐπιλήψει͵ καὶ ἔστιν
[3]   καταψύχεται͵ ἕως ἂν καταπεφθῇ. Γίγνεται  γὰρ   ὕπνος͵ ὥσπερ εἴρηται͵ τοῦ
[3]   τοῦ ἀνάγοντος οἱ ἄνθρωποι· μόνον  γὰρ   ὀρθὸν τῶν ζῴων) καὶ ἐπιπεσὸν
[3]   καὶ βρωτικοί͵ σκληφροὶ ὄντες· ὥσπερ  γὰρ   οὐδὲν ἀπολελαυκότα διάκειται τὰ σώματα
[3]   δ΄ πρώτη ἡλικία· τὰ  γὰρ   παιδία καθεύδει σφόδρα διὰ τὸ
[3]   ὕπνοι ἀπὸ τῆς τροφῆς· ἀθρόον  γὰρ   πολὺ τό τε ὑγρὸν καὶ
[3]   ἁλίσκονται͵ ἐγρηγορότες δ΄ οὔ· ὅταν  γὰρ   πολὺ φέρηται τὸ πνεῦμα ἄνω͵
[2]   περὶ τὴν καρδίαν μέρος. Πάντα  γὰρ   τὰ ἔναιμα καρδίαν ἔχει͵ καὶ
[1]   ὕπνος τῆς ἐγρηγόρσεως· ἀεὶ  γὰρ   τὰ ἐναντία καὶ ἐπὶ τῶν
[1]   πάντα ὅσαπερ ἔχει ὀφθαλμούς· καὶ  γὰρ   τὰ σκληρόφθαλμα φανερὰ καὶ τὰ
[1]   καὶ πτηνὰ καὶ πεζά· καὶ  γὰρ   τὰ τῶν ἰχθύων γένη πάντα
[2]   οἷς ὑπάρχει θάτερον αὐτῶν. Βέλτιστα  γὰρ   ταῦτα͵ τὸ δὲ τέλος βέλτιστον.
[2]   ἐν τῷ καλουμένῳ ὕπνῳ· εἰ  γὰρ   τῇ μέν͵ τῇ δὲ μή͵
[3]   γίγνεται τὸ πάθος τοῦτο· ἀνάγκη  γὰρ   τὸ ἀναθυμιώμενον μέχρι του ὠθεῖσθαι͵
[2]   τρόποι πλείους τῆς αἰτίας (καὶ  γὰρ   τὸ τίνος ἕνεκεν͵ καὶ ὅθεν
[3]   οὐδὲ στρέφουσι τὸν αὐχένα· ὥσπερ  γὰρ   τοῖς σφόδρα μεθύουσιν͵ ὑγρότης ἀναφέρεται
[1]   (καὶ ἐκ τῶνδε δῆλον·  γὰρ   τὸν ἐγρηγορότα γνωρίζομεν͵ τούτῳ καὶ
[2]   αἰσθάνεται πάντων· ὅταν μὲν  γὰρ   τοῦτ΄ ἀδυνατήσῃ͵ ἀνάγκη καὶ τοῖς
[2]   ἁφὴ μόνη πᾶσιν· εἰ  γὰρ   τῷ πάσας τι πεπονθέναι τὰς
[1]   καθεύδειν οὐδὲν ἀεὶ ἐνδέχεται.  γὰρ   ὕπνος πάθος τι τοῦ αἰσθητικοῦ
[2]   ἁπτικῷ μάλιστα ὑπάρχει (τοῦτο μὲν  γὰρ   χωρίζεται τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων͵ τὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 12/11/2009