Alphabétiquement     [«   »]
τάχιστ´ 1
τάχιστα 2
ταχύπτεροι 1
τε 50
τέ 1
τέγγῃ 1
τέθαλπται 1
Fréquences     [«    »]
35 οὐ
34 τὸ
37 ΧΟΡΟΣ
50 τε
51 πρὸς
64 γὰρ
73 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaîné

τε


Vers
[250]   δὲ τύχαις, ἴσθι, συναλγῶ. ~τό  τε   γάρ με, δοκῶ, ξυγγενὲς οὕτως
[400]   σοῖς πήμασι ~συγκάμνουσι θνατοί. ~Κολχίδος  τε   γᾶς ἔνοικοι ~παρθένοι, μάχας ἄτρεστοι,
[250]   δοκῶ, ξυγγενὲς οὕτως ~ἐπαναγκάζει, ~χωρίς  τε   γένους οὐκ ἔστιν ὅτῳ ~μείζονα
[50]   τε κυμάτων ~ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ  τε   γῆ, ~καὶ τὸν πανόπτην κύκλον
[900]   θ´ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν κτύπον, ~θαλασσίαν  τε   γῆς τινάκτειραν νόσον, ~τρίαιναν αἰχμὴν
[450]   πτῆσιν οἰωνῶν σκεθρῶς ~διώρις´, οἵτινές  τε   δεξιοὶ φύσιν ~εὐωνύμους τε, καὶ
[200]   φρονήμασιν ~ᾤοντ´ ἀμοχθὶ πρὸς βίαν  τε   δεσπόσειν· ~ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ
[450]   ἀντολὰς ἐγὼ ~ἄστρων ἔδειξα τάς  τε   δυσκρίτους δύσεις. ~καὶ μὴν ἀριθμόν,
[450]   χρὴ ~ὕπαρ γενέσθαι, κληδόνας  τε   δυσκρίτους ~ἐγνώρις´ αὐτοῖς ἐνοδίους τε
[50]   ἐφημέροισι προστίθει. τί σοι ~οἷοί  τε   θνητοὶ τῶνδ´ ἀπαντλῆσαι πόνων; ~ψευδωνύμως
[450]   οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν ~εὐωνύμους  τε,   καὶ δίαιταν ἥντινα ~ἔχους´ ἕκαστοι,
[800]   ~τῶνδ´ εἴ τί σοι ψελλόν  τε   καὶ δυσεύρετον, ~ἐπανδίπλαζε καὶ σαφῶς
[650]   ἐπισκήπτουσα καὶ μυθουμένη ~ἔξω δόμων  τε   καὶ πάτρας ὠθεῖν ἐμέ, ~ἄφετον
[150]   ἐθελήσῃ. ~(ΧΟΡΟΣ) σὺ μὲν θρασύς  τε   καὶ πικραῖς ~δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς,
[450]   κλύουσα θαυμάσῃ πλέον, ~οἵας τέχνας  τε   καὶ πόρους ἐμησάμην. ~τὸ μὲν
[450]   καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες ~ἔχθραι  τε   καὶ στέργηθρα καὶ συνεδρίαι· ~σπλάγχνων
[800]   μακρὰν ἀποικίαν, ~Ἰοῖ, πέπρωται σοί  τε   καὶ τέκνοις κτίσαι. ~τῶνδ´ εἴ
[200]   λῷστα βουλεύων πιθεῖν ~Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ  τε   καὶ Χθονὸς τέκνα, ~οὐκ ἠδυνήθην·
[300]   ἑσπέρους τόπους ~ἕστηκε κίον´ οὐρανοῦ  τε   καὶ χθονὸς ~ὤμοιν ἐρείδων, ἄχθος
[500]   πέπρωται, μυρίαις δὲ πημοναῖς ~δύαις  τε   καμφθεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω· ~τέχνη
[950]   ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) οὐ γὰρ σὺ παῖς  τε   κἄτι τοῦδ´ ἀνούστερος, ~εἰ προσδοκᾷς
[1050]   τῶν οὐρανίων ~ἄστρων διόδους, εἴς  τε   κελαινὸν ~Τάρταρον ἄρδην ῥίψειε δέμας
[650]   ἐμμανεῖ σκιρτήματι ~ᾖσσον πρὸς εὔποτόν  τε   Κερχνείας ῥέος ~Λέρνης τε κρήνην·
[350]   ἄχθος οὐκ εὐάγκαλον. ~τὸν γηγενῆ  τε   Κιλικίων οἰκήτορα ~ἄντρων ἰδὼν ᾤκτιρα,
[650]   εὔποτόν τε Κερχνείας ῥέος ~Λέρνης  τε   κρήνην· βουκόλος δὲ γηγενὴς ~ἄκρατος
[50]   πνοαί, ~ποταμῶν τε πηγαί, ποντίων  τε   κυμάτων ~ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε
[450]   λοβοῦ τε ποικίλην εὐμορφίαν· ~κνίσῃ  τε   κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρὰν ~ὀσφῦν
[450]   καὶ στέργηθρα καὶ συνεδρίαι· ~σπλάγχνων  τε   λειότητα, καὶ χροιὰν τίνα ~ἔχους´
[800]   ἀκραγεῖς κύνας ~γρῦπας φύλαξαι, τόν  τε   μουνῶπα στρατὸν ~Ἀριμασπὸν ἱπποβάμον´, οἳ
[550]   ~ἐξ ἐνέρων περῶν κυναγεῖ, πλανᾷ  ~τε   νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμον.
[550]   ταλαίπωρον ~ὧδ´ ἔτυμα προσθροεῖς, ~θεόσυτόν  τε   νόσον ~ὠνόμασας, ~μαραίνει με
[600]   Ἰοῖ, ταῖσδ´ ὑπουργῆσαι χάριν, ~ἄλλως  τε   πάντως καὶ κασιγνήταις πατρός. ~ὡς
[50]   αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαί, ~ποταμῶν  τε   πηγαί, ποντίων τε κυμάτων ~ἀνήριθμον
[450]   δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν ~χολή, λοβοῦ  τε   ποικίλην εὐμορφίαν· ~κνίσῃ τε κῶλα
[450]   τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. ~τρόπους  τε   πολλοὺς μαντικῆς ἐστοίχισα, ~κἄκρινα πρῶτος
[400]   αἰὲν ὑπέροχον σθένος κραταιὸν ~οὐράνιόν  τε   πόλον ~νώτοις ὑποστενάζει. ~βοᾷ δὲ
[650]   Λέρνης βαθὺν ~λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις  τε   πρὸς πατρός, ~ὡς ἂν τὸ
[450]   αὐτοῖς ἐνοδίους τε συμβόλους. ~γαμψωνύχων  τε   πτῆσιν οἰωνῶν σκεθρῶς ~διώρις´, οἵτινές
[650]   νυκτίφοιτ´ ὀνείρατα. ~ὁ δ´ ἔς  τε   Πυθὼ κἀπὶ Δωδώνης πυκνοὺς ~θεοπρόπους
[0]   δὲ τῶν πατρὸς λόγων ~οἷόν  τε   πῶς; οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον;
[300]   ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας, λιπὼν ~ἐπώνυμόν  τε   ῥεῦμα καὶ πετρηρεφῆ ~αὐτόκτιτ´ ἄντρα,
[450]   τε δυσκρίτους ~ἐγνώρις´ αὐτοῖς ἐνοδίους  τε   συμβόλους. ~γαμψωνύχων τε πτῆσιν οἰωνῶν
[450]   ἔξοχον σοφισμάτων, ~ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων  τε   συνθέσεις, ~μνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ´ ἐργάνην.
[0]   παύεσθαι τρόπου. ~(ΗΦΑΙΣΤΟΣ) Κράτος Βία  τε,   σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς ~ἔχει
[400]   ἀρχαιοπρεπῆ ~στένουσι τὰν σὰν ~ξυνομαιμόνων  τε   τιμάν· ~ὁπόσοι τ´ ἔποικον ἁγνᾶς
[150]   ἐξ ἀγρίων ~δεσμῶν χαλάσῃ ποινάς  τε   τίνειν ~τῆσδ´ αἰκείας ἐθελήσῃ. ~(ΧΟΡΟΣ)
[500]   ὠφελήματα, ~χαλκόν, σίδηρον, ἄργυρον χρυσόν  τε,   τίς ~φήσειεν ἂν πάροιθεν ἐξευρεῖν
[250]   ἔξω πόδα ~ἔχει παραινεῖν νουθετεῖν  τε   τοὺς κακῶς ~πράσσοντας· εὖ δὲ
[950]   τί σοι δοκῶ ~ταρβεῖν ὑποπτήσσειν  τε   τοὺς νέους θεούς; ~πολλοῦ γε
[50]   τὴν δ´ ἐμὴν αὐθαδίαν ~ὀργῆς  τε   τραχυτῆτα μὴ ´πίπλησσέ μοι. ~(ΗΦΑΙΣΤΟΣ)
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006