Alphabétiquement     [«   »]
γαμψωνύχων 1
γάμων 3
γάπεδα 1
γὰρ 64
γάρ 12
γᾶς 3
γέ 1
Fréquences     [«    »]
51 πρὸς
50 τε
37 ΧΟΡΟΣ
64 γὰρ
73 δὲ
83 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
89 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaîné

γὰρ


Vers
[650]   οἰκτίσας ~σύνθαλπε μύθοις ψευδέσιν· νόσημα  γὰρ   ~αἴσχιστον εἶναί φημι συνθέτους λόγους.
[1000]   τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. ~πιθοῦ· σοφῷ  γὰρ   αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) εἰδότι τοί
[600]   ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) λέγ´ ἥντιν´ αἰτεῖ· πᾶν  γὰρ   ἂν πύθοιό μου. ~(ΙΩ) σήμηνον
[850]   ~Ἄρει δαμέντων νυκτιφρουρήτῳ θράσει· ~γυνὴ  γὰρ   ἄνδρ´ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ, ~δίθηκτον
[0]   ἐν ἀρρήκτοις πέδαις. ~τὸ σὸν  γὰρ   ἄνθος, παντέχνου πυρὸς σέλας, ~θνητοῖσι
[850]   τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. ~ταρβῶ  γὰρ   ἀστεργάνορα παρθενίαν ~εἰσορῶς´ Ἰοῦς ἀμαλαπτομέναν
[900]   ἐν χεροῖν πύρπνουν βέλος. ~οὐδὲν  γὰρ   αὐτῷ ταῦτ´ ἐπαρκέσει τὸ μὴ
[100]   δέ μ´ ἔπεμψαν αὖραι· ~κτύπου  γὰρ   ἀχὼ ~χάλυβος διῇξεν ἄντρων ~μυχόν,
[100]   τέ μοι τάσδ´ ἐστί. θνητοῖς  γὰρ   γέρα ~πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ´ ἐνέζευγμαι
[1050]   ~ὅ τι καὶ πείσεις· οὐ  γὰρ   δή που ~τοῦτό γε τλητὸν
[0]   καὶ γόους ἀνωφελεῖς ~φθέγξῃ· Διὸς  γὰρ   δυσπαραίτητοι φρένες· ~ἅπας δὲ τραχὺς
[400]   διώρισεν; ~ἀλλ´ αὐτὰ σιγῶ. καὶ  γὰρ   εἰδυίαισιν ἂν ~ὑμῖν λέγοιμι· τἀν
[350]   ἐξέπληξε τῶν ὑψηγόρων ~κομπασμάτων. φρένας  γὰρ   εἰς αὐτὰς τυπεὶς ~ἐφεψαλώθη κἀξεβροντήθη
[750]   τῶν πάντων πόνων ~ἀπηλλάγην; κρεῖσσον  γὰρ   εἰσάπαξ θανεῖν ~ἢ τὰς ἁπάσας
[1050]   ἔπη τ´ ἔστιν ἀκοῦσαι. ~τί  γὰρ   ἐλλείπει μὴ παραπαίειν ~ἡ τοῦδ´
[700]   ψευδώνυμον, ~ὃν μὴ περάσῃς, οὐ  γὰρ   εὔβατος περᾶν, ~πρὶν ἂν πρὸς
[300]   γὰρ οὐ πείσεις νιν· οὐ  γὰρ   εὐπιθής. ~πάπταινε δ´ αὐτὸς μή
[50]   μᾶλλον, σφίγγε, μηδαμῇ χάλα· ~δεινὸς  γὰρ   εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον. ~(ΗΦΑΙΣΤΟΣ)
[800]   δ´ ἄκουσον δυσχερῆ θεωρίαν· ~ὀξυστόμους  γὰρ   Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας ~γρῦπας φύλαξαι,
[100]   προσέρπον. ~(ΧΟΡΟΣ) μηδὲν φοβηθῇς· φιλία  γὰρ   ἥδε τάξις ~πτερύγων θοαῖς ἁμίλλαις
[150]   σε τέρμα κέλσαντ´ ~ἐσιδεῖν· ἀκίχητα  γὰρ   ἤθεα καὶ κέαρ ~ἀπαράμυθον ἔχει
[800]   εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. ~ἐπεὶ  γὰρ   ἦλθες πρὸς Μολοσσὰ γάπεδα, ~τὴν
[750]   μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον· ~αὕτη  γὰρ   ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή· ~νῦν
[700]   πάνθ´ ὁμῶς ~βίαιος εἶναι; τῇδε  γὰρ   θνητῇ θεὸς ~χρῄζων μιγῆναι τάσδ´
[600]   σοι γάμου ~τυχεῖν μεγίστου; Ζεὺς  γὰρ   ἱμέρου βέλει ~πρὸς σοῦ τέθαλπται
[300]   καὶ μεθάρμοσαι τρόπους ~νέους· νέος  γὰρ   καὶ τύραννος ἐν θεοῖς. ~εἰ
[1050]   αὐταὶ δ´ ~ὑμᾶς αὐτάς. εἰδυῖαι  γὰρ   ~κοὐκ ἐξαίφνης οὐδὲ λαθραίως ~εἰς
[1050]   χρὴ πάσχειν ἐθέλω· ~τοὺς προδότας  γὰρ   μισεῖν ἔμαθον, ~κοὐκ ἔστι νόσος
[700]   τῶν σῶν γάμων ~μνηστῆρος. οὓς  γὰρ   νῦν ἀκήκοας λόγους, ~εἶναι δόκει
[100]   προσαυαινόμενον ~ταῖσδ´ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις· ~νέοι  γὰρ   οἰακονόμοι ~κρατοῦς´ Ὀλύμπου· νεοχμοῖς δὲ
[950]   ἂν ἀλλάξαιμ´ ἐγώ. ~(ΕΡΜΗΣ) κρεῖσσον  γὰρ   οἶμαι τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ ~ἢ
[350]   μοι τόνδ´ ἐθώυξας λόγον. ~λευρὸν  γὰρ   οἷμον αἰθέρος ψαίρει πτεροῖς ~τετρασκελὴς
[1000]   τρικυμία ~ἔπεις´ ἄφυκτος· πρῶτα μὲν  γὰρ   ὀκρίδα ~φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ
[300]   ἔασον μηδέ σοι μελησάτω. ~πάντως  γὰρ   οὐ πείσεις νιν· οὐ γὰρ
[0]   κακοῦ ~τρύσει ς´· λωφήσων  γὰρ   οὐ πέφυκέ πω. ~τοιαῦτ´ ἐπηύρου
[500]   δερκομένα ~μυρίοις μόχθοις διακναιόμενον. ~Ζῆνα  γὰρ   οὐ τρομέων ~ἰδίᾳ γνώμᾳ σέβῃ
[700]   οὓς φυλάξασθαί σε χρή, ~ἀνήμεροι  γὰρ   οὐδὲ πρόσπλατοι ξένοις. ~ἥξεις δ´
[300]   ἐπαινῶ κοὐδαμῇ λήξω ποτέ· ~προθυμίας  γὰρ   οὐδὲν ἐλλείπεις. ἀτὰρ ~μηδὲν πόνει·
[1000]   πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν· ~τέγγῃ  γὰρ   οὐδὲν οὐδὲ μαλθάσσῃ λιταῖς ~ἐμαῖς·
[0]   καὶ θράσους πλέως. ~(ΚΡΑΤΟΣ) ἄκος  γὰρ   οὐδὲν τόνδε θρηνεῖσθαι· σὺ δὲ
[950]   κυκάτω πάντα καὶ ταρασσέτω· ~γνάμψει  γὰρ   οὐδὲν τῶνδέ μ´ ὥστε καὶ
[950]   ἥνπερ ἦλθες ἐγκόνει πάλιν· ~πεύσῃ  γὰρ   οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. ~(ΕΡΜΗΣ)
[300]   ἐλλείπεις. ἀτὰρ ~μηδὲν πόνει· μάτην  γὰρ   οὐδὲν ὠφελῶν ~ἐμοὶ πονήσεις, εἴ
[900]   βραχὺν χρόνον ~ὅπως θέλει· δαρὸν  γὰρ   οὐκ ἄρξει θεοῖς. ~ἀλλ´ εἰσορῶ
[300]   ἡσύχαζε σαυτὸν ἐκποδὼν ἔχων· ~ἐγὼ  γὰρ   οὐκ εἰ δυστυχῶ, τοῦδ´ εἵνεκα
[1000]   ἀλλὰ καὶ λίαν εἰρημένος· ~ψευδηγορεῖν  γὰρ   οὐκ ἐπίσταται στόμα ~τὸ Δῖον,
[200]   σοῖσιν οὐ συνασχαλᾷ ~μόχθοις· ἐγὼ  γὰρ   οὔτ´ ἂν εἰσιδεῖν τάδε ~ἔχρῃζον
[50]   ἐπαχθῆ πλὴν θεοῖσι κοιρανεῖν. ~ἐλεύθερος  γὰρ   οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός. ~(ΗΦΑΙΣΤΟΣ)
[900]   τίς ἂν γενοίμαν· ~τὰν Διὸς  γὰρ   οὐχ ὁρῶ ~μῆτιν ὅπα φύγοιμ´
[0]   τοῦ φιλανθρώπου τρόπου. ~θεὸς θεῶν  γὰρ   οὐχ ὑποπτήσσων χόλον ~βροτοῖσι τιμὰς
[600]   ὅθεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. ~αἰεὶ  γὰρ   ὄψεις ἔννυχοι πωλεύμεναι ~ἐς παρθενῶνας
[0]   τῶνδέ μοι τόλμαν σχεθεῖν· ~εὐωριάζειν  γὰρ   πατρὸς λόγους βαρύ. ~τῆς ὀρθοβούλου
[500]   γε τὴν πεπρωμένην. ~(ΧΟΡΟΣ) τί  γὰρ   πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν;
[750]   ~ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα· τοῦτο  γὰρ   ποθῶ. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἐπεὶ προθυμεῖσθ´, οὐκ
[950]   οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) σὲ  γὰρ   προσηύδων οὐκ ἂν ὄνθ´ ὑπηρέτην.
[750]   ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) τί δ´ ὅντιν´; οὐ  γὰρ   ῥητὸν αὐδᾶσθαι τόδε. ~(ΙΩ)
[250]   μάτην ~χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι· φέρε  γὰρ   ~σήμαιν´ τι χρή σοι
[950]   ὥστε παῖδά με. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) οὐ  γὰρ   σὺ παῖς τε κἄτι τοῦδ´
[500]   ἀλλὰ συγκαλυπτέος ~ὅσον μάλιστα· τόνδε  γὰρ   σῴζων ἐγὼ ~δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ
[400]   παρειὰν ~νοτίοις ἔτεγξα παγαῖς· ~ἀμέγαρτα  γὰρ   τάδε Ζεὺς ~ἰδίοις νόμοις κρατύνων
[700]   ἠνύσασθ´ ἐμοῦ πάρα ~κούφως· μαθεῖν  γὰρ   τῆσδε πρῶτ´ ἐχρῄζετε ~τὸν ἀμφ´
[900]   οὐκ ἄρξει θεοῖς. ~ἀλλ´ εἰσορῶ  γὰρ   τόνδε τὸν Διὸς τρόχιν, ~τὸν
[1000]   σφοδρύνῃ γ´ ἀσθενεῖ σοφίσματι. ~αὐθαδία  γὰρ   τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς ~αὐτὴ
[0]   ~(ΚΡΑΤΟΣ) τί νιν στυγεῖς; πόνων  γὰρ   ὡς ἁπλῷ λόγῳ ~τῶν νῦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006