Alphabétiquement     [«   »]
καθέζετ´ 1
καθήσθω 1
καθώρμισας 1
καὶ 110
καί 2
καινὸν 1
καίπερ 4
Fréquences     [«    »]
89 δ´
73 δὲ
83 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
110 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaîné

καὶ


Vers
[950]   φαίνεται. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ὦπται πάλαι δὴ  καὶ   βεβούλευται τάδε. ~(ΕΡΜΗΣ) τόλμησον,
[950]   αἰθαλοῦσσα φλόξ, ~λευκοπτέρῳ δὲ νιφάδι  καὶ   βροντήμασι ~χθονίοις κυκάτω πάντα καὶ
[200]   μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις  ~καὶ   Γαῖα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία,
[400]   παντελῶς διώρισεν; ~ἀλλ´ αὐτὰ σιγῶ.  καὶ   γὰρ εἰδυίαισιν ἂν ~ὑμῖν λέγοιμι·
[150]   ποθ´ ἥξει. ~(ΧΟΡΟΣ) πάντ´ ἐκκάλυψον  καὶ   γέγων´ ἡμῖν λόγον, ~ποίῳ λαβών
[850]   πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ´ ἐβάστασε  καὶ   γλώσσᾳ ~διεμυθολόγησεν, ~ὡς τὸ κηδεῦσαι
[0]   κάμπτων γόνυ· ~πολλοὺς δ´ ὀδυρμοὺς  καὶ   γόους ἀνωφελεῖς ~φθέγξῃ· Διὸς γὰρ
[50]   σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ. ~(ΗΦΑΙΣΤΟΣ)  καὶ   δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ
[50]   ς´ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ; ~(ΗΦΑΙΣΤΟΣ)  καὶ   δὴ πρόχειρα ψάλια δέρκεσθαι πάρα.
[450]   τε δεξιοὶ φύσιν ~εὐωνύμους τε,  καὶ   δίαιταν ἥντινα ~ἔχους´ ἕκαστοι, καὶ
[600]   καὶ λέγους´ αἰσχύνομαι ~θεόσσυτον χειμῶνα  καὶ   διαφθορὰν ~μορφῆς, ὅθεν μοι σχετλίᾳ
[200]   δαίμοσιν νέμει γέρα ~ἄλλοισιν ἄλλα,  καὶ   διεστοιχίζετο ~ἀρχήν, βροτῶν δὲ τῶν
[950]   θεῶν ὑπηρέτου. ~νέον νέοι κρατεῖτε  καὶ   δοκεῖτε δὴ ~ναίειν ἀπενθῆ πέργαμ´·
[500]   γὰρ σῴζων ἐγὼ ~δεσμοὺς ἀεικεῖς  καὶ   δύας ἐκφυγγάνω. ~(ΧΟΡΟΣ) μηδάμ´
[800]   εἴ τί σοι ψελλόν τε  καὶ   δυσεύρετον, ~ἐπανδίπλαζε καὶ σαφῶς ἐκμάνθανε·
[650]   ἀκοὰν ἐμάν, ~οὐδ´ ὧδε δυσθέατα  καὶ   δύσοιστα ~πήματα λύματα δείματ´ ἀμφήκει
[50]   ἔχει. ~(ΚΡΑΤΟΣ) ἐνταῦθα νῦν ὕβριζε  καὶ   θεῶν γέρα ~συλῶν ἐφημέροισι προστίθει.
[800]   τίθησιν ἔμφρονα ~ἐπαφῶν ἀταρβεῖ χειρὶ  καὶ   θιγὼν μόνον. ~ἐπώνυμον δὲ τῶν
[0]   αἰεί γε δὴ νηλὴς σὺ  καὶ   θράσους πλέως. ~(ΚΡΑΤΟΣ) ἄκος γὰρ
[1000]   πεισθῇς λόγοις, ~οἷός σε χειμὼν  καὶ   κακῶν τρικυμία ~ἔπεις´ ἄφυκτος· πρῶτα
[600]   ὑπουργῆσαι χάριν, ~ἄλλως τε πάντως  καὶ   κασιγνήταις πατρός. ~ὡς τἀποκλαῦσαι κἀποδύρασθαι
[300]   ~(ΩΚΕΑΝΟΣ) οὐ δῆτ´, ἐπεί με  καὶ   κασιγνήτου τύχαι ~τείρους´ Ἄτλαντος, ὃς
[0]   κρατῇ. ~(ΚΡΑΤΟΣ) εἶἑν, τί μέλλεις  καὶ   κατοικτίζῃ μάτην; ~τί τὸν θεοῖς
[150]   κέλσαντ´ ~ἐσιδεῖν· ἀκίχητα γὰρ ἤθεα  καὶ   κέαρ ~ἀπαράμυθον ἔχει Κρόνου παῖς.
[1000]   μὲν γὰρ ὀκρίδα ~φάραγγα βροντῇ  καὶ   κεραυνίᾳ φλογὶ ~πατὴρ σπαράξει τήνδε,
[1000]   κεραυνίᾳ φλογὶ ~πατὴρ σπαράξει τήνδε,  καὶ   κρύψει δέμας ~τὸ σόν, πετραία
[150]   λόγῳ. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἀλγεινὰ μέν μοι  καὶ   λέγειν ἐστὶν τάδε, ~ἄλγος δὲ
[600]   πᾶν ὅπερ προσχρῄζετε ~πεύσεσθε· καίτοι  καὶ   λέγους´ αἰσχύνομαι ~θεόσσυτον χειμῶνα καὶ
[550]   θ´ τ´ ἀμφὶ λουτρὰ  ~καὶ   λέχος σὸν ὑμεναίουν ~ἰότατι γάμων,
[1000]   οὐ πεπλασμένος ~ὁ κόμπος, ἀλλὰ  καὶ   λίαν εἰρημένος· ~ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ
[1000]   Διὸς ~γνώμην φοβηθεὶς θηλύνους γενήσομαι,  ~καὶ   λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον ~γυναικομίμοις
[300]   λόγους ~ῥίψεις, τάχ´ ἄν σου  καὶ   μακρὰν ἀνωτέρω ~θακῶν κλύοι Ζεύς,
[450]   εὐμορφίαν· ~κνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ  καὶ   μακρὰν ~ὀσφῦν πυρώσας δυστέκμαρτον εἰς
[700]   μητρυιὰ νεῶν· ~αὗταί ς´ ὁδηγήσουσι  καὶ   μάλ´ ἀσμένως. ~ἰσθμὸν δ´ ἐπ´
[1000]   δέω. ~(ΕΡΜΗΣ) λέγων ἔοικα πολλὰ  καὶ   μάτην ἐρεῖν· ~τέγγῃ γὰρ οὐδὲν
[100]   διδάσκαλος τέχνης ~πάσης βροτοῖς πέφηνε  καὶ   μέγας πόρος. ~τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων
[300]   καίπερ ὄντι ποικίλῳ. ~γίγνωσκε σαυτὸν  καὶ   μεθάρμοσαι τρόπους ~νέους· νέος γὰρ
[350]   ἐν καιρῷ γε μαλθάσσῃ κέαρ  ~καὶ   μὴ σφριγῶντα θυμὸν ἰσχναίνῃ βίᾳ.
[750]   οὐκέτ´ εὐξύμβλητος χρησμῳδία. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)  καὶ   μηδὲ σαυτῆς ἐκμαθεῖν ζήτει πόνους.
[450]   ἔδειξα τάς τε δυσκρίτους δύσεις.  ~καὶ   μὴν ἀριθμόν, ἔξοχον σοφισμάτων, ~ἐξηῦρον
[1050]   ἄτης ~ἐμπλεχθήσεσθ´ ὑπ´ ἀνοίας. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)  καὶ   μὴν ἔργῳ κοὐκέτι μύθῳ ~χθὼν
[950]   οὐδὲν ὧν χρῄζει πατήρ. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)  καὶ   μὴν ὀφείλων γ´ ἂν τίνοιμ´
[950]   πάνθ´ γηράσκων χρόνος. ~(ΕΡΜΗΣ)  καὶ   μὴν σύ γ´ οὔπω σωφρονεῖν
[200]   εἰσιδοῦσά τ´ ἠλγύνθην κέαρ. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)  καὶ   μὴν φίλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ.
[500]   λόγοις· ~ἀλλά μοι τόδ´ ἐμμένοι  ~καὶ   μήποτ´ ἐκτακείη· ~ἡδύ τι θαρσαλέαις
[850]   κηδεῦσαι καθ´ ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ,  ~καὶ   μήτε τῶν πλούτῳ διαθρυπτομένων ~μήτε
[650]   βάξις ἦλθεν Ἰνάχῳ ~σαφῶς ἐπισκήπτουσα  καὶ   μυθουμένη ~ἔξω δόμων τε καὶ
[350]   αὐτὰς τυπεὶς ~ἐφεψαλώθη κἀξεβροντήθη σθένος.  ~καὶ   νῦν ἀχρεῖον καὶ παράορον δέμας
[300]   ~πάντων μετασχὼν καὶ τετολμηκὼς ἐμοί.  ~καὶ   νῦν ἔασον μηδέ σοι μελησάτω.
[300]   ~τραχὺς μόναρχος οὐδ´ ὑπεύθυνος κρατεῖ.  ~καὶ   νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι καὶ
[250]   οὐκ ἀκούσαις ἐπεθώυξας ~τοῦτο, Προμηθεῦ.  καὶ   νῦν ἐλαφρῷ ~ποδὶ κραιπνόσυτον θᾶκον
[550]   Διὸς θάλπει κέαρ ~ἔρωτι,  καὶ   νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους ~Ἥρᾳ
[250]   πῦρ ἐγώ σφιν ὤπασα. ~(ΧΟΡΟΣ)  καὶ   νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχους´ ἐφήμεροι;
[150]   παῖς. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) οἶδ´ ὅτι τραχὺς  καὶ   παρ´ ἑαυτῷ ~τὸ δίκαιον ἔχων
[300]   πημοναῖσι κάμπτομαι. ~(ΩΚΕΑΝΟΣ) ὁρῶ, Προμηθεῦ,  καὶ   παραινέσαι γέ σοι ~θέλω τὰ
[1050]   ἀτέραμνον. ~(ΧΟΡΟΣ) ἄλλο τι φώνει  καὶ   παραμυθοῦ μ´ ~ὅ τι καὶ
[350]   κἀξεβροντήθη σθένος. ~καὶ νῦν ἀχρεῖον  καὶ   παράορον δέμας ~κεῖται στενωποῦ πλησίον
[650]   καὶ μυθουμένη ~ἔξω δόμων τε  καὶ   πάτρας ὠθεῖν ἐμέ, ~ἄφετον ἀλᾶσθαι
[300]   ~καὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι  καὶ   πειράσομαι ~ἐὰν δύνωμαι τῶνδέ ς´
[1050]   καὶ παραμυθοῦ μ´ ~ὅ τι  καὶ   πείσεις· οὐ γὰρ δή που
[200]   μή πού τι προύβης τῶνδε  καὶ   περαιτέρω; ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) θνητούς γ´ ἔπαυσα
[300]   ἐτόλμησας, λιπὼν ~ἐπώνυμόν τε ῥεῦμα  καὶ   πετρηρεφῆ ~αὐτόκτιτ´ ἄντρα, τὴν σιδηρομήτορα
[150]   ~(ΧΟΡΟΣ) σὺ μὲν θρασύς τε  καὶ   πικραῖς ~δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς, ~ἄγαν
[150]   Ζεὺς ἐπ´ αἰτιάματι ~οὕτως ἀτίμως  καὶ   πικρῶς αἰκίζεται· ~δίδαξον ἡμᾶς, εἴ
[300]   ὠφελῶν ~ἐμοὶ πονήσεις, εἴ τι  καὶ   πονεῖν θέλεις. ~ἀλλ´ ἡσύχαζε σαυτὸν
[450]   θαυμάσῃ πλέον, ~οἵας τέχνας τε  καὶ   πόρους ἐμησάμην. ~τὸ μὲν μέγιστον,
[950]   ἀνιστορεῖς ἐμέ. ~(ΕΡΜΗΣ) τοιοῖσδε μέντοι  καὶ   πρὶν αὐθαδίσμασιν ~ἐς τάσδε σαυτὸν
[450]   καὶ δίαιταν ἥντινα ~ἔχους´ ἕκαστοι,  καὶ   πρὸς ἀλλήλους τίνες ~ἔχθραι τε
[600]   ἀρκῶ σοι σαφηνίσας μόνον. ~(ΙΩ)  καὶ   πρός γε τούτοις τέρμα τῆς
[1000]   στόμιον ὡς νεοζυγὴς ~πῶλος βιάζῃ  καὶ   πρὸς ἡνίας μάχῃ. ~ἀτὰρ σφοδρύνῃ
[900]   δ´ βούλομαι λέγω. ~(ΧΟΡΟΣ)  καὶ   προσδοκᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα;
[800]   χθονός, ~Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι  καὶ   προσχώματι· ~ἐνταῦθα δή σε Ζεὺς
[800]   ψελλόν τε καὶ δυσεύρετον, ~ἐπανδίπλαζε  καὶ   σαφῶς ἐκμάνθανε· ~σχολὴ δὲ πλείων
[950]   τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ ~ἐχθροὺς ἴδοιμι·  καὶ   σὲ δ´ ἐν τούτοις λέγω.
[450]   τις ἐς νόσον ~πεσὼν ἀθυμεῖς  καὶ   σεαυτὸν οὐκ ἔχεις ~εὑρεῖν ὁποίοις
[400]   γᾶς ἔνοικοι ~παρθένοι, μάχας ἄτρεστοι,  ~καὶ   Σκύθης ὅμιλος, οἳ γᾶς ~ἔσχατον
[450]   πρὸς ἀλλήλους τίνες ~ἔχθραι τε  καὶ   στέργηθρα καὶ συνεδρίαι· ~σπλάγχνων τε
[250]   σοι. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) ἔα· τί χρῆμα;  καὶ   σὺ δὴ πόνων ἐμῶν ~ἥκεις
[650]   ἱμέρου βέλει ~πρὸς σοῦ τέθαλπται  καὶ   συναίρεσθαι Κύπριν ~θέλει· σὺ δ´,
[300]   θεωρήσων τύχας ~ἐμὰς ἀφῖξαι  καὶ   συνασχαλῶν κακοῖς; ~δέρκου θέαμα, τόνδε
[450]   τίνες ~ἔχθραι τε καὶ στέργηθρα  καὶ   συνεδρίαι· ~σπλάγχνων τε λειότητα, καὶ
[650]   τις εἶ· ~ἐπίσχες ἔστ´ ἂν  καὶ   τὰ λοιπὰ προσμάθῃς. ~(ΧΟΡΟΣ) λέγ´,
[950]   καὶ βροντήμασι ~χθονίοις κυκάτω πάντα  καὶ   ταρασσέτω· ~γνάμψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ
[900]   πρὸς ὧν ἐκεῖνος ἐκπίπτει κράτους·  ~καὶ   ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνικτηρίως, ~ἀλλ´
[950]   τὸν νῦν κοιρανοῦντ´ ἐπόψομαι ~αἴσχιστα  καὶ   τάχιστα. μή τί σοι δοκῶ
[50]   τέχνης. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) δῖος αἰθὴρ  καὶ   ταχύπτεροι πνοαί, ~ποταμῶν τε πηγαί,
[300]   θεοῖς. ~εἰ δ´ ὧδε τραχεῖς  καὶ   τεθηγμένους λόγους ~ῥίψεις, τάχ´ ἄν
[800]   ἀποικίαν, ~Ἰοῖ, πέπρωται σοί τε  καὶ   τέκνοις κτίσαι. ~τῶνδ´ εἴ τί
[300]   ἐκτὸς αἰτίας κυρεῖς, ~πάντων μετασχὼν  καὶ   τετολμηκὼς ἐμοί. ~καὶ νῦν ἔασον
[750]   ~θέσθαι θέλησον, μηδ´ ἀτιμάσῃς λόγου·  ~καὶ   τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν
[50]   ἥδε γ´ ὠλένη δυσεκλύτως. ~(ΚΡΑΤΟΣ)  καὶ   τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα
[900]   μαθήσεται ~ὅσον τό τ´ ἄρχειν  καὶ   τὸ δουλεύειν δίχα. ~(ΧΟΡΟΣ) σύ
[200]   πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον.  ~καὶ   τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ.
[350]   ~(ΩΚΕΑΝΟΣ) ἐν τῷ προθυμεῖσθαι δὲ  καὶ   τολμᾶν τίνα ~ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν;
[50]   ~ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ,  ~καὶ   τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ·
[950]   τοὺς νέους θεούς; ~πολλοῦ γε  καὶ   τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ δὲ
[300]   μεθάρμοσαι τρόπους ~νέους· νέος γὰρ  καὶ   τύραννος ἐν θεοῖς. ~εἰ δ´
[900]   χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα; ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)  καὶ   τῶνδέ γ´ ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους.
[150]   στορέσας ὀργὴν ~εἰς ἀρθμὸν ἐμοὶ  καὶ   φιλότητα ~σπεύδων σπεύδοντί ποθ´ ἥξει.
[450]   δυστέκμαρτον εἰς τέχνην ~ὥδωσα θνητούς,  καὶ   φλογωπὰ σήματα ~ἐξωμμάτωσα, πρόσθεν ὄντ´
[650]   Ἰοῦς. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) πρῴ γε στενάζεις  καὶ   φόβου πλέα τις εἶ· ~ἐπίσχες
[950]   γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ´ ὥστε  καὶ   φράσαι ~πρὸς οὗ χρεών νιν
[650]   πράσσειν τάδε. ~εὐθὺς δὲ μορφὴ  καὶ   φρένες διάστροφοι ~ἦσαν, κεραστὶς δ´,
[850]   ἐλελεῦ, ~ὑπό μ´ αὖ σφάκελος  καὶ   φρενοπληγεῖς ~μανίαι θάλπους´, οἴστρου δ´
[400]   ὄντας τὸ πρὶν ~ἔννους ἔθηκα  καὶ   φρενῶν ἐπηβόλους. ~λέξω δέ, μέμψιν
[950]   οὐχὶ μαλθακίζεται. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) σεμνόστομός γε  καὶ   φρονήματος πλέως ~ὁ μῦθός ἐστιν,
[1000]   ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ ~πάπταινε  καὶ   φρόντιζε, μηδ´ αὐθαδίαν ~εὐβουλίας ἀμείνον´
[200]   βουλεύων πιθεῖν ~Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε  καὶ   Χθονὸς τέκνα, ~οὐκ ἠδυνήθην· αἱμύλας
[300]   τόπους ~ἕστηκε κίον´ οὐρανοῦ τε  καὶ   χθονὸς ~ὤμοιν ἐρείδων, ἄχθος οὐκ
[450]   καὶ συνεδρίαι· ~σπλάγχνων τε λειότητα,  καὶ   χροιὰν τίνα ~ἔχους´ ἂν εἴη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006