Alphabétiquement     [«   »]
δαρόν 1
δαρὸν 1
δαφοινὸς 1
δὲ 73
δέ 9
δέδια 2
δεδορκὼς 1
Fréquences     [«    »]
64 γὰρ
51 πρὸς
50 τε
73 δὲ
83 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
89 δ´
110 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ESCHYLE, Prométhée enchaîné

δὲ


Vers
[250]   παρόντα μὴ δύρεσθ´ ἄχη, ~πέδοι  δὲ   βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας ~ἀκούσαθ´,
[200]   ~ἑκόνθ´ ἑκόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. ~ἐμαῖς  δὲ   βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαθὴς ~κευθμὼν καλύπτει
[650]   ῥέος ~Λέρνης τε κρήνην· βουκόλος  δὲ   γηγενὴς ~ἄκρατος ὀργὴν Ἄργος ὡμάρτει,
[800]   ~τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. τηλουρὸν  δὲ   γῆν ~ἥξεις, κελαινὸν φῦλον, οἳ
[400]   μηδ´ αὐθαδίᾳ ~σιγᾶν με· συννοίᾳ  δὲ   δάπτομαι κέαρ, ~ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε
[900]   ὁμαλὸς γάμος, ~ἄφοβος· ὃν  δὲ   δέδια, μὴ ~κρεισσόνων θεῶν ἔρως
[550]   ἐν πημοναῖσιν, ~ἓ ἕ· οἰστρηλάτῳ  δὲ   δείματι δειλαίαν ~παράκοπον ὧδε τείρεις;
[850]   δὲ σωμάτων ἕξει θεός· ~Πελασγία  δὲ   δέξεται θηλυκτόνῳ ~Ἄρει δαμέντων νυκτιφρουρήτῳ
[100]   γὰρ οἰακονόμοι ~κρατοῦς´ Ὀλύμπου· νεοχμοῖς  δὲ   δὴ νόμοις Ζεὺς ~ἀθέτως κρατύνει,
[850]   ~τροχοδινεῖται δ´ ὄμμαθ´ ἑλίγδην, ~ἔξω  δὲ   δρόμου φέρομαι λύσσης ~πνεύματι μάργῳ,
[150]   τάδε, ~ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῇ  δὲ   δύσποτμα. ~ἐπεὶ τάχιστ´ ἤρξαντο δαίμονες
[850]   σύνευνον, ἀλλ´ ἀπαμβλυνθήσεται ~γνώμην· δυοῖν  δὲ   θάτερον βουλήσεται, ~κλύειν ἄναλκις μᾶλλον
[100]   ἀνάγκαις ταῖσδ´ ἐνέζευγμαι τάλας· ~ναρθηκοπλήρωτον  δὲ   θηρῶμαι πυρὸς ~πηγὴν κλοπαίαν,
[700]   ~λιποῦσαν αὐλῶν´ ἐκπερᾶν Μαιωτικόν· ~ἔσται  δὲ   θνητοῖς εἰσαεὶ λόγος μέγας ~τῆς
[350]   βίᾳ. ~(ΩΚΕΑΝΟΣ) ἐν τῷ προθυμεῖσθαι  δὲ   καὶ τολμᾶν τίνα ~ὁρᾷς ἐνοῦσαν
[1000]   τάσδ´ ἀγγελίας ~ὅδ´ ἐθώυξεν, πάσχειν  δὲ   κακῶς ~ἐχθρὸν ὑπ´ ἐχθρῶν οὐδὲν
[950]   καὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. σὺ  δὲ   ~κέλευθον ἥνπερ ἦλθες ἐγκόνει πάλιν·
[550]   ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμον. ~ὑπὸ  δὲ   κηρόπλαστος ὀτοβεῖ δόναξ ~ἀχέτας ὑπνοδόταν
[50]   γε πρός. ~χώρει κάτω, σκέλη  δὲ   κίρκωσον βίᾳ. ~(ΗΦΑΙΣΤΟΣ) καὶ δὴ
[1050]   δ´ ἐκλάμπουσι ~στεροπῆς ζάπυροι, στρόμβοι  δὲ   κόνιν ~εἱλίσσουσιν· σκιρτᾷ δ´ ἀνέμων
[850]   ~πνεύματι μάργῳ, γλώσσης ἀκρατής· ~θολεροὶ  δὲ   λόγοι παίους´ εἰκῇ ~στυγνῆς πρὸς
[300]   ἔργῳ κοὐ λόγῳ τεκμαίρομαι. ~ὁρμώμενον  δὲ   μηδαμῶς ἀντισπάσῃς. ~αὐχῶ γάρ, αὐχῶ,
[1000]   δ´ ἀγκάλη σε βαστάσει. ~μακρὸν  δὲ   μῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου ~ἄψορρον ἥξεις
[200]   πρὸς βίαν τε δεσπόσειν· ~ἐμοὶ  δὲ   μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις
[200]   Χθονὸς τέκνα, ~οὐκ ἠδυνήθην· αἱμύλας  δὲ   μηχανὰς ~ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν ~ᾤοντ´
[650]   πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. ~εὐθὺς  δὲ   μορφὴ καὶ φρένες διάστροφοι ~ἦσαν,
[600]   ὑμῖν ἀπιστῆσαί με χρή, ~σαφεῖ  δὲ   μύθῳ πᾶν ὅπερ προσχρῄζετε ~πεύσεσθε·
[500]   μὴ μάτην φλῦσαι θέλων. ~βραχεῖ  δὲ   μύθῳ πάντα συλλήβδην μάθε, ~πᾶσαι
[600]   ~κέντροισι φοιταλέοισιν; ~ἓ ἕ· σκιρτημάτων  δὲ   νήστισιν αἰκείαις ~λαβρόσυτος ἦλθον, Ἥρας
[950]   ῥιπτέσθω μὲν αἰθαλοῦσσα φλόξ, ~λευκοπτέρῳ  δὲ   νιφάδι καὶ βροντήμασι ~χθονίοις κυκάτω
[850]   ἐχθροὺς ἐμοὺς ἔλθοι Κύπρις. ~μίαν  δὲ   παίδων ἵμερος θέλξει τὸ μὴ
[800]   τῆς πολυφθόρου πλάνης, ~λέγ´· εἰ  δὲ   πάντ´ εἴρηκας, ἡμῖν αὖ χάριν
[1000]   ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ  δὲ   ~πάπταινε καὶ φρόντιζε, μηδ´ αὐθαδίαν
[0]   τὴν Διὸς τυραννίδα ~στέργειν, φιλανθρώπου  δὲ   παύεσθαι τρόπου. ~(ΗΦΑΙΣΤΟΣ) Κράτος Βία
[150]   Ζεὺς ~ἀθέτως κρατύνει, ~τὰ πρὶν  δὲ   πελώρια νῦν ἀιστοῖ. ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) εἰ
[400]   ἂν ~ὑμῖν λέγοιμι· τἀν βροτοῖς  δὲ   πήματα ~ἀκούσαθ´, ὥς σφας νηπίους
[500]   πω τελεσφόρος ~κρᾶναι πέπρωται, μυρίαις  δὲ   πημοναῖς ~δύαις τε καμφθεὶς ὧδε
[800]   ~ἐπανδίπλαζε καὶ σαφῶς ἐκμάνθανε· ~σχολὴ  δὲ   πλείων θέλω πάρεστί μοι.
[600]   Ἡφαίστου δὲ χείρ. ~(ΙΩ) ποινὰς  δὲ   ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις; ~(ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ) τοσοῦτον
[250]   χθονὶ τῇδε πελῶ, ~τοὺς σοὺς  δὲ   πόνους ~χρῄζω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι.
[400]   τε πόλον ~νώτοις ὑποστενάζει. ~βοᾷ  δὲ   πόντιος κλύδων ~ξυμπίτνων, στένει βυθός,
[1000]   ~αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα κραδαίνοι, ~κῦμα  δὲ   πόντου τραχεῖ ῥοθίῳ ~συγχώσειεν τῶν
[550]   ~τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. ~ὁ  δὲ   πορεύεται δόλιον ὄμμ´ ἔχων, ~ὃν
[250]   ὅταν κείνῳ δοκῇ. ~(ΧΟΡΟΣ) δόξει  δὲ   πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς
[150]   καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε, ~ἄλγος  δὲ   σιγᾶν, πανταχῇ δὲ δύσποτμα. ~ἐπεὶ
[1000]   οὐδὲ μαλθάσσῃ λιταῖς ~ἐμαῖς· δακὼν  δὲ   στόμιον ὡς νεοζυγὴς ~πῶλος βιάζῃ
[850]   θηρεύοντες οὐ θηρασίμους ~γάμους, φθόνον  δὲ   σωμάτων ἕξει θεός· ~Πελασγία δὲ
[0]   γὰρ οὐδὲν τόνδε θρηνεῖσθαι· σὺ  δὲ   ~τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει
[250]   μοῖραν νείμαιμ´ σοί. ~γνώσῃ  δὲ   τάδ´ ὡς ἔτυμ´, οὐδὲ μάτην
[250]   τε τοὺς κακῶς ~πράσσοντας· εὖ  δὲ   ταῦτα πάντ´ ἠπιστάμην. ~ἑκὼν ἑκὼν
[350]   σεαυτὸν σῷζ´ ὅπως ἐπίστασαι· ~ἐγὼ  δὲ   τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, ~ἔστ´
[600]   Ἥρας ~ἐπικότοισι μήδεσι δαμεῖσα. ~δυσδαιμόνων  δὲ   τίνες οἵ, ἕ, ~οἷ´
[750]   γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην, ~ἐμοὶ  δὲ   τὸν λύσοντα· τοῦτο γὰρ ποθῶ.
[800]   οὗ παλιμπλάγκτοισι χειμάζῃ δρόμοις· ~χρόνον  δὲ   τὸν μέλλοντα πόντιος μυχός, ~σαφῶς
[950]   ~δισσοὺς τυράννους ἐκπεσόντας ᾐσθόμην; ~τρίτον  δὲ   τὸν νῦν κοιρανοῦντ´ ἐπόψομαι ~αἴσχιστα
[0]   ἑῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν· ~αἰεὶ  δὲ   τοῦ παρόντος ἀχθηδὼν κακοῦ ~τρύσει
[200]   ~ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆθεν, οἱ  δὲ   τοὔμπαλιν ~σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μήποτ´
[0]   Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες· ~ἅπας  δὲ   τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ.
[250]   στομίων ἄτερ εὐθύνων· ~ταῖς σαῖς  δὲ   τύχαις, ἴσθι, συναλγῶ. ~τό τε
[900]   αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος, σκεδᾷ. ~πταίσας  δὲ   τῷδε πρὸς κακῷ μαθήσεται ~ὅσον
[850]   χειρὶ καὶ θιγὼν μόνον. ~ἐπώνυμον  δὲ   τῶν Διὸς γεννημάτων ~τέξεις κελαινὸν
[0]   θ´ ὁμιλία. ~(ΚΡΑΤΟΣ) σύμφημ´· ἀνηκουστεῖν  δὲ   τῶν πατρὸς λόγων ~οἷόν τε
[200]   ἄλλα, καὶ διεστοιχίζετο ~ἀρχήν, βροτῶν  δὲ   τῶν ταλαιπώρων λόγον ~οὐκ ἔσχεν
[300]   ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, ~ζήτει  δὲ   τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγάς. ~ἀρχαῖ´ ἴσως
[850]   ἄρδις ~χρίει μ´ ἄπυρος· ~κραδία  δὲ   φόβῳ φρένα λακτίζει, ~τροχοδινεῖται δ´
[150]   ἐπιχαλᾷς, ~ἄγαν δ´ ἐλευθεροστομεῖς. ~ἐμὰς  δὲ   φρένας ἠρέθισε διάτορος φόβος· ~δέδια
[600]   βούλευμα μὲν τὸ Δῖον, Ἡφαίστου  δὲ   χείρ. ~(ΙΩ) ποινὰς δὲ ποίων
[700]   ~χρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐκπερᾶν χθόνα. ~λαιᾶς  δὲ   χειρὸς οἱ σιδηροτέκτονες ~οἰκοῦσι Χάλυβες,
[500]   ~τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ´· ἔνερθε  δὲ   χθονὸς ~κεκρυμμέν´ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα, ~χαλκόν,
[100]   ~πῆμ´ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην  δὲ   χρὴ ~αἶσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα,
[700]   μένος ~κροτάφων ἀπ´ αὐτῶν. ἀστρογείτονας  δὲ   χρὴ ~κορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν
[0]   ἄβροτον εἰς ἐρημίαν. ~Ἥφαιστε, σοὶ  δὲ   χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς ~ἅς σοι
[850]   ἐμοὶ διῆλθε Τιτανὶς Θέμις· ~ὅπως  δὲ   χὤπη, ταῦτα δεῖ μακροῦ λόγου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 3/05/2006